ПЕТУХОВА ЛЮБОВ ЄВГЕНІВНА

Оновлено: 21.04.2011

1  

Прізвище

Петухова

2

Ім'я

Любов

3

Сімейний стан

Заміжня

4

Телефон/факс/E-mail:

Teл: (0552) 32-67-66
E-mail:

5

Освіта

- Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської, 1972 - 1977, 13.00.01 Теорія та історія педагогіки.
- Аспірантура інституту педагогіки АПН України (1982 - 1985), кандидат педагогічних наук

6

Знання іноземних мов

 

 

Мова

Читання

Говоріння

Письмо

Українська

5

5

5

Російська

5

5

5

Англійська

3

2

3


7 Основні напрямки наукової діяльності: Формування професійних компетенцій майбутнього вчителя початкових класів

8 Посада:декан факультету дошкільної та початкової освіти.

9 Спеціалізація:історія педагогіки

10 Участь у міжнародних проєктах (ЄС, США й ін.):

11 Кар'єрa (посада, місце й роки роботи):

- Аспірантка лабораторії сімейного виховання, профілактики та попередження педагогічної занедбанності учнів при НДІ педагогіки УРСР, 1981 - 1985

- Викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання у Херсонському державному педагогічному інституті ім. Н.Крупської, 1985-1988

- Старший викладач у Херсонському державному педагогічному інституті з квітня 1988

- Доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Херсонського державного університету з квітня 1990

- в.о. декана педагогічного факультету, 1992-1994

- Декан факультету педагогіки і методики початкового навчання з 1994

12. Публікації

Назва роботи

Вихідні дані

Обсяг в друкованих аркушах

Співавтори

1.

Основные направления повышения эффективности воспитательной роботы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних /Стаття/

В респ.об.: Псих.- педагог. условия повышения эффективности воспит. роботы по предупреждению среди учащейся молодежи. –Киев: Изд. НИИ психологии УССР.1980.-С.138-141

1,5

Пєтухов Є.І.

2.

Вуз – школі, школа – вузу /Стаття/

Радянська школа. -№6.-1982.-С.72-74.

1,5

Тимофєєнко В.Н.

3.

Общественные поручения как средство социального развития младших подростков /Брошура/

Методические рекомендации. - Херсон: Изд. обласного ин-та усовершенствования учителей, 1983. –9 с.

2,5

Бутенко В.Г. Бутенко Н.І. Філіпова В.П.

4.

Организация воспитательной работы в классе /Брошура /

Методические рекомендации для выпускников–стажеров.-Херсон:Изд. Обласного ин-та усовершенствования учителей.-1984.–34 с.

8

Бутенко В.Г. Бутенко Н.І. Філіпова В.П.

5.

Диагностика потребности в общественно полезной деятельности у младших подростков /Стаття/

В респ.об.:Методические рекомендации по формированию социальной активности учащихся в свете основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы. – Киев. Изд.НИИ педагогики УССР. - 1985.-С.30-33

4

-

6.

Примерное содержание воспитания потребности в общественно полезной деятельности у учащихся 4-6 классов общеобразовательной школы. /Брошура/

Методические рекомендации.-Херсон: Изд.обл.института усоверш.учителей.-1985.-17 с.

17

-

7.

Дiагностика відносин молодших підлітків до виконання суспільних доручень /Стаття/

В респ. научно-метод. сб.: Педагогіка.-вип. 25.-Київ: Радянська школа.-1986.-С.37-41

4

-

8.

Методические рекомендации для учителей по перевоспитанию учащихся 5-9 кл., характеризующихся средней стадией педагог. запущенности /Брошура/

Метод.рекомендации – Херсон: Изд.обласн. института усоверш. учителей.-1987.– 23с.

5,5

Пєтухов Є.І. Прилепський О.О. Тимофеєнко В.М.

9.

Методические рекомендации для учителей по перевоспитанию учащихся 5-10 кл., характеризующихся глубокой педагогической запущенностью /Брошура/

Метод.рекомендации – Херсон: Изд.обласн. института усоверш. учителей.-1987.– 23с.

7,5

Пєтухов Є.І. Тимофеєнко В.М.

10.

К вопросу о формировании социальных потребностей школьников /Тези/

В сб.: Творчество молодых ученых и специалистов – ускорению научно-технического прогресса. -Херсон.: Изд. ОЛКСНУ.1987.-С.54-55

4

-

11.

Идеи Макаренко о ведущих принципах организации воспитательного коллектива и современная школа /Тези/

В межвуз. сб.: Творческое наследие А.С.Макаренка и современная школа.- Сумы.: Изд.Сумского гос.педаг. института.- 1988. –С.75-76.

2

Пєтухов Є.І.

12.

Учение А.С. Макаренко о коллективе и современная школа /Тези/

В сб. :Рекоменд. по использованию педагогического наследия А.С.Макаренко.–Херсон.: Изд. обласн. института усоверш. учителей.- 1988.- С.12-13

1

Пєтухов Є.І.

13.

О соотношении эмоционального и рационального в формировании социальных потребностей школьников /Тези/

В сб.: Областная научно-практическая конференция «Октябрь и наука».: Тезисы совместных докладов преподавателей и студентов. –Херсон.: Изд. Херсонского пед. института.-1988.-С.32

1

Голик С.

14.

Педагогические идеи А.С.Макаренко и совершенствование подготовки учителя в пединституте /Тези/

Методические рекомендации кафедрам и студентам – Херсон.: Изд. Херсонского пед. института.-1988.- С.17-18

1

Пєтухов Є.І.

15.

Идеи Н.К. Крупской о роли социально-значимой деятельности в формировании личности и современная школа /Тези/

Творческое наследие Н.К.Крупской и современная школа.-Горловка: изд. Горловского пединститута иностранных языков.-1989.-С.10-12.

2

-

16.

В.А.Сухомлинский о роли общественно-полезной деятельности в духовном развитии школьника /Тези/

Методические рекомендации по использованию педагогических идей В.А.Сухомлинского о совершенствовании подготовки учителей.–Херсон: Изд. Херсонского пединститута.-1989.-С.62-63.

1

-

17.

Методические рекомендации к проведению семинарских занятий по курсу «История педагогики» /Брошура/

Херсон: Изд. Херсонского пед института, 1989. –24с.

12

Ерьомкін Л.І.

18.

Н.К. Крупской о роли общественнополезной деятельности в формировании социальной активности младших школьников /Тези/

Педагогические рекомендации кафедрам и студентам педагогического института по реализации идей Н.К.Крупской в перестройке подготовки учителей для школ и препод. для профтехучилищ.– Херсон.: Изд. Херсонского пединститута.-1989.–С.135-136.

1

Шарафан Л.П.

19.

Идеи Н.К. Крупской о детском труде и целесообразности его применения /Тези/

Педагогические рекомендации кафедрам и студентам педагогического института по реализации идей Н.К.Крупской в перестройке подготовки учителей для школ и препод. для профтехучилищ.– Херсон.: Изд. Херсонского пединститута.-1989.–С. 144-145.

2

-

20.

Система роботы учителя по формированию социальных потребностей у школьников /Брошура/

Методические рекомендации по воспитательной работе для студентов педвузов и педагогов общеобразовательных школ.–Херсон.: Изд. Херсонского пед. института.-1989.-24с.

24

-

21.

К вопросу о диагностике творческой активности личности /Тези/

Повышение роли молодых ученых и специалистов в ускорении научно-технического прогресса.–Херсон.: Изд. ОЛМКСМУ.-1990.-С.120–121.

1

Малашина С.В.

22.

К вопросу о формировании творческой активности личности. /Тези/

Материалы межвузовской научно-практичной конференции, посвященной вопросам совершенствования подготовки учителя. – Херсон.: Изд. Херсонского педагогического ин-та.-1990.-С.255-256.

2

-

23.

Диагностика и фиксация общественной политической активности как необходимое предварительное условие ее формирования у младших школьников /Стаття/

Формирование социальной активности младшего школьника: Сб. науч. трудов–Луганский педагогич. институт/-1990.–С.73-78.-Деп.-в ОЦНИ «Школа и педагогика» АПН СССР 06.08.90. № 269-290.

6

-

24.

П.П.Блонський та проблема творчого вчителя /Тези/

Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи. – Ровно: вид. Ровенського педагог. Інституту.- 1991.- С.74-75.

1

Гусєва С.К.

25.

Диагностика и фиксация социальной активности как необходимое предварительное условие её формирования у младших школьников /Тези/

Начальная школа: проблема, опыт, решения. Материалы и тезисы научно-практической межвузовской конференции по проблемам начальной школы.–Измаил.-1992.–С.10-13.

3

-

26.

Учителю о диагностике социальной активности младших школьников /Стаття/

Опыт становления школы нового типа. Материалы первой научно-практической конференции.-Херсон.-1993.–С.59-64.

5

-

27.

Стимулювання творчої активності учнів /Тези/

Етика педагогічної творчості. Посібник для вчителя. Київ, 1995. –С. 16-17.

2

-

28.

Освоєння особистісно адаптованих технологій навчання. /Тези/

Особистість педагога: розкриття можливостей. Монографічний збірник.–Київ.-1995.-С.31-32.

2

-

29.

Готуємо вчителя для національної школи. /Стаття/

Початкова школа.-№4.-Київ.-1997.–С.7-8.

2

-

30.

Педагогічний факультет: з минулого в майбутнє. /Стаття/

Актуальні проблеми розбудови національної освіти: Зб. науково-методичних праць. Частина І – Київ, Херсон.: Пілотні школи.-1997.-С.9-14.

5

-

31.

К вопросу о развитии творческих возможностей младших школьников в учебно-творческой деятельности. /Стаття/

Актуальні проблеми розбудови національної освіти: Зб. наук. методичних праць. Частина ІІІ. – Київ, Херсон: Пілотні школи.- 1997.- С. 141-146.

6

-

32.

Організація роботи з підготовки фахівців факультету початкового навчання /Стаття/ ISBN 57763 –2380-0

Херсонський педагогічний: з минулого в майбутнє.: Херсон.-1997.-С.136–152.

16

-

33.

Велич першої науки. /Стаття/

«Джерела». Листопад 1997, № 42 (178), С.2–3.

2

-

34.

Учитель Херсонських учителів. /Стаття/ УДК 371.126

Випуск І. Педагогічні науки.: Зб. наук. праць. – Херсон. Атлант. - 1998.- С. 9–12.

3

-

35.

Вікові та індивідуальні особливості розвитку негативізму у педагогічно занедбаних підлітків. /Стаття/ УДК 370.12

Випуск І. Педагогічні науки.: Зб. наук. праць.–Херсон, Атлант.-1998.-С.12–15.

1,5

Пєтухов Є.І.

36.

Проблема активізації творчих та інтелектуальних можливостей молодших школярів. /Стаття/ УДК 371.031

Випуск ІІ. Педагогічні науки.: Зб. наук. Праць.: Херсон, Атлант.-1998.-С.107–110.

1,5

Микитюк С.В.

37.

Практичні досягнення земських шкіл на Херсонщині /Стаття / УДК 373: 908 (071)

Випуск VІІ-VІІІ: Південий архів. Зб.наук.праць.: Херсон.-1999.-С.57-63

7

-

38.

Проблема використання технології творчості у навчальному процесі /Стаття/

Випуск ХІІ. Педагогічні науки.: Зб.наук.праць.–Херсон.–1999.-С.22-27.

5

-

39.

Історія педагогіки. Програма педагогічних вузів. Для студентів спеціальності 7.010102 «Початкове навчання» /Стаття/

Херсон.-2000.-С.3-12

9

-

40.

Методичні рекомендації та плани семінарських і практичних занять з курсу “Історія педагогіки” /Стаття/

Херсон, 2000.- С.3-27.

24

-

41.

Проблема діагностики інтелектуальних можливостей дитини /стаття/

Випуск ХУІ. Пед. науки: зб.наук.праць.–Херсон.-2000.-С.60-65.

6

-

42.

Розвиток державної та приватної початкової шкoли у Східній Галичині у кінці ХІХ – на початку ХХ століття /стаття/ УДК 371. 044.2

Випуск ХХ. Педагогічні науки.: Зб. наук. праць. Частина І. – Херсон – 2001. -С. 53-60.

4

Петруха О.

43.

Особенности подготовки учителя начальных классов в условиях гуманизации образования /стаття/ ISBN 966.7320-23-5

Випуск 3. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія. Зб. статей Частина 1.–К.: Пед. преса.-2001.–С.195-201.

6

-

44.

К вопросу о формах и методах профилактики нравственного и психического отклонений в поведении несовершеннолетних /стаття/ УДК 364

Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого-педагогічні, соціологічні, медичнічні аспекти. Збірник наукових статей. Ужгород – Херсон.-2002.–С.212-219.

8

-

45.

Реалізація національної програми у процесі підготовки вчителів початкових класів /стаття/

Початкова школа.-Київ.-2002–С.18-19.

2

-

46.

Велич першої науки /стаття/ УДК. 370.153.

Випуск ХХУІ. Педагогічні науки.: Зб. наук. праць.: Херсон. – 2002. С.11-15.

5

-

47.

Значення та механізми продукування мови та мовлення у становленні всебічно розвиненої особистості молодшого школяра /стаття/ УДК 371.202.2.

Випуск ХХVІ. Педагогічні науки.: Зб. наук. праць.: Херсон.–2002.-С.73-75.

3

-

48.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу “Історія педагогіки”

Херсон: Видавництво ХДУ.-2002.–22 с.

22

-

49.

Соціальний портрет вчителя Херсонської губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття /стаття/

Збірник наукових праць. Випуск ХХХІІ. Частина ІІ. Педагогічні науки.-Херсон–2002.-С.24-28.

5

-

50.

Міжнародні зв’язки факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету /стаття/

Міжнародне співробітництво в галузі освіти. “Педагогічна преса” Київ. –2003.- С.127-131

2

І.Цоброва

51.

Гуманістичні засади підготовки вчителя початкових класів /стаття/

Збірник наукових праць “Актуальні проблеми викладання філологічних дисциплін”.-Херсон.-2003.-С.34-37

2

В.Денисенко

52.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів з базовою спеціальністю «Початкове навчання»

Херсон: Видавництво ХДУ, 2003.-32 с.

0,7

Л.Сухіна, В.Грицина, І.Цоброва, Т.Олійник, Т.Перетятько, І.Гриценко, Н.Борисенко, О.Казаннікова, В.Денисенкор, Н.Манько

53.

Дипломна робота (підготовка, оформлення, захист) для студентів з базовою спеціальністю «Початкове навчання»

Херсон: Видавництво ХДУ.-2003.–44 с.

8,8

В.Грицина С.Коростельова В.Денисенко

54.

Проблеми соціалізації молоді в Європейському контексті /стаття/ УДК 370

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми соціалізації молодших школярів” та міжнародної науково-практичної конференції “Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у Європейському контексті” Науково-методичне видання. - Херсон: Айлант.- 2004. – С.3-6

1

Н.Воронова

55.

Проблема впливу середовища на формування норм етикету учнів молодших класів /стаття/ УДК 370

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми соціалізації молодших школярів” та міжнародної науково-практичної конференції “Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у Європейському контексті” Науково-методичне видання. - Херсон: Айлант.- 2004. – С.6-9

1

М.Бурак

56

Проблема навчання грамоти на матеріалі творчості К.Д.Ушинського (логіко-історичний аспект) /стаття/ УДК:001.85:37.036

Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського Південноукраїнський державний педагогічний університет ім..К.Д.Ушинського, Одеса: -2004.- С.102-105

1

О.Пуляєва

57.

Проблема соціалізації особистості в творчості К.Д.Ушинського /стаття/ УДК 37.013.42

Випуск ХХХVII. Педагогічні науки.: Зб. наук. праць.–Херсон.: Видавництво ХДУ.-2004.-С.40-45

2

О.Пуляєва

58.

Шляхи формування пізнавальної активності молодших школярів /стаття/ УДК 370

Зб. наук. праць.–Херсон, Айлант.–c.74-77

1

Н.Воронова

59.

Критерії визначення соціальної активності молодших школярів /стаття/ УДК 370/260

Зб. наук. праць. – Херсон: Айлант. – 77-81

2

Н.Поперечнюк

60.

Новітні підходи до професійно-педагогічної підготовки студентів у період гуманізації освіти

Випуск ХХХVIІI. Педагогічні науки.: Зб. наук. праць.–Херсон.: Видавництво ХДУ.-2005.-С.324-329

5

-

61.

Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін історико-педагогічного циклу

Випуск ХХХХ. Педагогічні науки.: Зб. наук. праць.–Херсон.: Видавництво ХДУ.-2005.-С.340-343

3

-

62.

Практикум з історії педагогіки. Кредитно-модульний аспект

2-е вид. Перероблене і доповнене-Херсон, Айлант.-2006.–С.120

16

-

63.

Трансформація загальнопедагогічної підготовки вчителів початкових класів на Україні протягом 20-х років ХХ століття

Випуск ХХХХI. Педагогічні науки.: Зб. наук. праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.-С.324-329

5

С.Хинкул

64.

Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів

Монографія.–Херсон, Айлант.-2006.–176 с.

175

Б.Андрієвський