13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)

Оновлено: 04.11.2010

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

I. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує цілі, зміст, методи, засоби, організаційні форми навчання математики в різних типах навчально-виховних закладів, принципи управління навчально-пізнавальною діяльністю у навчанні математики.

Напрями досліджень з цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов'язковою умовою для цієї спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

- за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, дистанційна освіта;

- за об'єктами педагогічного впливу: учні, майбутні педагоги, спеціалісти;

- за структурною складовою педагогічної науки: прикладна дидактика;

- за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки спеціалістів): предметна педагогічна і галузева освіта: навчання математики;

- за характером досліджень: прикладні;

- за психофізичним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в нормі; суб'єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

1. Розвиток теорії та методики навчання математики в Україні.

2. Мета навчання математики в навчальних закладах різних типів.

3. Психолого-педагогічні основи навчання математики в сучасних навчальних закладах.

4. Розроблення змісту навчання математики відповідно до потреб суспільства та розвитку науки.

5. Сучасні комп'ютерно-інформаційні технології в процесі навчання математики.

6. Формування наукового світогляду учнів і студентів у процесі навчання математики.

7. Розроблення технологій розвитку творчих здібностей учнів і студентів у процесі навчання математики.

8. Створення системи дидактичних засобів з математики та методики їх комплексного використання.

9. Організація самостійної роботи учнів і студентів у процесі навчання математики.

10. Гуманізація і гуманітаризація процесу навчання математики.

11. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів і студентів у процесі навчання математики.

12. Міжпредметні зв'язки та їх реалізація у процесі навчання математики.

13. Позакласна і позаурочна робота з математики.

14. Розроблення методики формування понять, умінь і навичок учнів і студентів у процесі навчання математики.

15. Удосконалення форм і методів навчальних занять у різних типах навчальних закладів.

16. Методика навчання учнів розв'язування математичних задач.

17. Проблеми створення та використання сучасних підручників, навчальних посібників з математики, зокрема й з інтегрованих.

18. Моніторинг, контроль та оцінювання результатів навчання математики в середніх і вищих навчальних закладах.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.