Кадрове забезпечення освітнього процесу ХДУ

15 січня 2021 р.

У Херсонському державному університеті кадрова робота спрямована на підвищення професійного та наукового рівня викладачів, формування висококваліфікованого фахового потенціалу.

В університеті освітній процес забезпечують 410 науково-педагогічних працівників. До викладацької роботи на умовах сумісництва залучають докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцент.

Викладачів з науковим ступенем: 299 осіб – штатні працівники, у їх складі 59 докторів наук, професорів; 240 кандидатів наук, доцентів та старших наукових співробітників.

Кадровий склад університету станом на 30.11.2020 р. 

У складі науково-педагогічних працівників – 44 співробітники мають почесні звання «Заслужений», «Народний»:

У 2020 році університету вдалося успішно протидіяти тенденції старіння науково-педагогічних кадрів. Середній вік – 45 років. Порівняно з минулими роками зросла кількість викладачів до 30 років та збільшилась чисельність у діапазоні 28-38 років. В першу чергу, це відбувається за рахунок випускників університету, а також випускників аспірантури, які успішно захищають кандидатські дисертації та залишаються працювати в освітньому закладі.

Значну увагу у Херсонському державному університеті приділяють підвищенню професійної майстерності та фахової компетенції викладачів. Протягом 2020 року підвищили кваліфікацію 79 науково-педагогічних працівників, з них 11 – за кордоном. Це майже 21,8 % професорсько-викладацького складу ХДУ.

На стажування до освітнього закладу у 2020 році було зараховано 45 осіб із ЗВО інших міст України.

Підвищення кваліфікації здійснювалося у рамках 65 угод про співпрацю з вишами та науковими установами України. Зазначимо, що 4 з них було укладено у минулому році. Це такі освітні заклади як Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

 Пресцентр ХДУ

 

Херсонський державний університет