Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Шановні користувачі та читачі!

Пропонуємо Вашій увазі нові надходження до фонду нашої бібілотеки.

    

2 листопада 2016 р.

74.264.4

Б82 

Борисенко, Н. М.

      Людина і світ з методикою навчання : теорія і практика [Текст] навчально-метод. посіб. / Н. М. Борисенко.– Херсон : Айлант, 2016. – 186 с. - ч/з №1, ч/з №2

63.5(4УКР)

 А66  

Андрушко, Л. В.

     Український національний костюм та інформація : філософський і культурний вимір [Текст] : [монографія] / Л. В. Андрушко. – К. : ТОВ «Юрка Любченка», 2016. – 211с. - книгосховище.

84(4УКР-4ХЕС)6

Г61

Голопристенська Litterra (Літературна територія) [Текст] : літ.-просвіт. альманах. Вип. 1. – К.- Херсон : Просвіта, 2014. – 225 с. - книгосховище.

84(4УКР)6

Г67

 Горбатюк, В.

     Птиці над нами [Текст] : повісті, опо-відання / В. Горбатюк. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 270 с. - книгосховище.

84(4УКР)6

Г67 

 Горбатюк, В. І.

     Слово і меч [Текст] : роман / В. І. Горбатюк. – К. : Ярославів Вал, 2013. – 512 с. : іл. - книгосховище.

84(4УКР)6

Г96

Гусейнов, Г.

     Між часом і морем. Колекція невигаданих історій [Текст] / Г. Гусейнов. – К. : Ярославів Вал, 2013. – 720 с. : іл. - книгосховище.

63.3(0)64я73

Д69

Дорошко, М. С.
    Країнознавство. Країни СНД і Балтії [Текст] : навч. пос. / М. С. Дорошко. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – 308 с. - ч/з №1.

75.81(4УКР) 

Д72

Драпушко, Р. Г.

     Туристичний потенціал України : стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] / Р. Г. Драпушко. – К., 2007. – 152с. - книгосховище.

74.265.1 

З-12 

Заболотний, В. Ф.

     Методика навчання фізики : загальні питання (в схемах і таблицях з мультимедійними додатками) [Текст] / В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Едельвейс і К, 2009. – 112 с. - ч/з №1.

68.91(4УКР)

З-48

Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в  Україні = Green paper on critical infrastructure protection in Ukraine : зб. матер. міжнар. експертних нарад / Нац. ін-т стратег. досліджень; упоряд. Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов; за заг. ред. О. М. Суходоля.– К. : НІСД, 2016.– 174 с. - книгосховище.

74.264.5

К27

Карташова, І. І.

    Конструктор нетрадиційного уроку біології [Текст] : навч.-метод. посібник / І.  Карташова, І. Сушко; М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2016. – 84 с. - ч/з №2.

63.3(0)63я73

К59

Козлітін, В. Д.

     Країни Європи і Північної Америки в 1944 – 1974 рр. [Текст] : навч. пос. / В. Д. Козлітін. – К., 2016. – 740 с. - ч/з №1.

28.591.2

К64

Кондратьева Е.Н.

     Флора водорослей континентальных водоемов Украины. Прокариотические водоросли (Procaryophycobionta) [Текст]: Вып. 1. Общая характеристика. Часть 2. Экология, значение, вопросы систематики / Е. Н. Кондратьева. – К., 2001. – 342 с. - книгосховище.

67.302.4я73

К64

Кононенко, І. В.

     Основи біржового права [Текст] : навчальний посібник / І. В. Кононенко. - К. : Кондор, 2007. - 576 с. - ч/з №1.

83.3(4УКР)

Л64 

Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу [Текст] / ред., упоряд. В. Панченко. – К. : Темпора, 2012. - 544 с. : іл. - (Б-ка "ЛітАкценту"). - ч/з №3.

63.3(4УКР)627

М21

Малярчук, О. М.

     Соціально-економічні процеси в західному регіоніУкраїнської РСР (1964-1991) [Текст] / О. М. Малярчук. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 548 с. - книгосховище.

74.37я73

М29 

Мартиненко, І. В.

     Логопсихологія : курс лекцій [Текст] : навч. посібник / І. В. Мартиненко. – 2-ге вид., випр. і доп. - К. : ДІА, 2016. - 116 с. - ч/з №1.

74.37

М29

 Мартиненко, І. В.

      Особливості комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку із системними порушеннями мовлення [Текст] : [монографія] / І. В. Мартиненко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : ДІА, 2016. – 307с. - книгосховище.

66.4(5КИТ)

П81

 

Пронь, С. В.

    Китай : зовнішня політика і дипломатія у другій половині ХХ століття [Текст] : мо -нографія / С. В. Пронь. - Миколаїв : Іліон, 2012. – 147 с. - книгосховище.

63.3(0)6я73

П81

  Пронь, С. В.

      Міжнародні відносини та зовнішня політика : системна історія1914-2014 років [Текст] : навч. посіб. / С. В. Пронь, Т. М. Пронь, В. Г. Ціватий. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 243 с. - книгосховище.

74.03

П81

 Пронь, С. В.

      Факультет [Текст] : Исторические эссе. Люди. События. Факты. / С. В. Пронь. - Николаев : Издательство НГГУ им. П. Могилы, 2006. - 102 с. - книгосховище.

65.012я73

Т98

 Тюхтенко, Н. А

      Макроекономіка [Текст] : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова; Херсонський держ. ун-т. – 2-ге вид., доп. та перероб. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 352 с. - книгосховище, ч/з №1, ч/з №2.

83.3(4УКР)6-8

Ю78Ю78

 Юрова, І.

      Творча особистість І. Костецького у літературному дискурсі ІІ половини ХХ століття [Текст] : [монографія] / І. Юрова. - Донецьк : Норд-Прес, 2006. – 270 с. - книгосховище.

81.2Укр-922

У45

 Українська мова [Текст] : підруч. для 8 кл. загальноосвіт.  навч. закл. / М. І. Пентилюк, С. А. Омельчук, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич; за заг. ред. М. І. Пентилюк. – Х. : Ранок, 2016. –                  272 с. : іл. - ч/з №2.

53.58

Т76

 Трофанова, Т. Г.

     Коррекция гармонизации жизни: индивидуальная нумерология и цветотерапия [Текст] : доклад на XII Междунар. конф. по интегр. медицине (г. Казань, 2014 г.) / Т. Г. Трофанова. - Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2015. - 85 с. - книгосховище.

22.1г

Р93

 Рыжий, В. С.

     Очерки по истории математики первой половины ХІХ века / В. С.Рыжий, И. Г. Николаенко; Харк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х., 2015. – 220 с. - книгосховище.

22.1гя73

Р93

 Рыжий, В. С.

      История математики [Текст] : у 2-х ч. Ч. 1 : Математика в древности и в средние ве-ка : учеб. пос. / В. С. Рыжий, И. Г. Николаенко; Харк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х., 2013. – 184 с. - книгосховище.

74.03(4ПОЛ)

С99

Сяйво з-за темних хмар = Swietlisty refleks zza ciemnych chmur [Текст, ізоматеріал] : пропам’ятна книга = album pamiatkowy : 50 ліття школи ім. Т. Шевченка в Білому Борі. – Польща, 2008.  – 115 с. - книгосховище.

63.3(0)62

Ч-49

Черныш А.М 
      Большая игра двух диктаторов : Вторая мировая война-до и после [Текст] : К 100-летию Великой Победы / А. М. Черныш. – Одесса : ВМВ, 2006. - 520c.  - книгосховище.

     

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу