Наукова діяльність

Оновлено: 28.09.2016

Список

наукових праць, винаходів, публікацій

Федорчука Олександра Михайловича

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, сторінок

Співавтори

1. Наукові

 

1.1.Підручники,навчальні посібники, монографії

 1.  

Навчально-методичні матеріали з питань законодавчого забезпечення регулювання карантину рослин

Навчально-методичний посібник

Херсон: ФОП Грінь Д.С. , 2013. – 100 с.

100

Аверчев О.В., Дегтяр А.В.

 1.  

Навчально-методичні матеріали з питань законодавчого забезпечення регулювання захисту рослин

Навчально-методичний посібник

Херсон: Грінь Д.С. , 2013. – 200 с.

200

Аверчев О.В., Дегтяр А.В.

 1.  

Організація та управління використанням матеріально-технічних ресурсів у сільському господарстві

Навчальний посібник

Навчальний посібник. -Херсон: Грінь Д.С., 2013 – 318 с.

(гриф надано науково-методичною комісією науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (090101) Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол №3 від 27.11.2012))

318

Г.П. Щаслива

 1.  

Еколого-економічний потенціал Херсонщини: Стан та перспективи розвитку аграрного бізнесу: навчальний посібник / [В.В. Базалій, С.В. Коковіхін, О.М. Федорчук та ін.] – Херсон: Айлант, 2013. – 254 с.

Навчальний посібник

Херсон: Айлант, 2013. – 254 с.

 

254

В.В. Базалій, С.В. Коковіхін, Смолієнко Н.Д. та ін.

 1.  

Державне регулювання економіки як основа розвитку інфраструктури аграрної сфери

Монографія

Problems of social and economicdevelipment of business: Collective monograph. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. – P. 402-407.

409

 

 1.  

Теоретичні аспекти державного регулювання економічного зростання: Стратегії економічного розвитку:

Монографія

Колективна монографія. – Херсон: Видавничий дім Гельветика, 2015. – Т. 2. – 420 с.

420

Ковальов В.В., Мельникова К.В. та ін.

 1.  

Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології:

Монографія

Колективна монографія. - Херсон: Видавничий дім Гельветика, 2015.  – 536 с.

536

Ковальов В.В., Мельникова К.В. та ін.

 1.  

Менеджмент майнових комплексів

 

Навчальний посібник

Навчальний посібник:курс лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації.– Херсон: Айлант, 2016. - 187 с.

187

Діденко С.В., Вишневський В.П. та ін

 

1.2. Статті у фахових виданнях України

 1.  

Формування галузевої структури ринку матеріально-технічного забезпечення АПК в сучасних умовах

Стаття

Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2011. - Вип. №. 74. – С. 232-245.

14

 

 1.  

Сутність та особливості функціонування ринку матеріально-технічних ресурсів

Стаття

Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2011. - Вип. №. 75. ч 2. – С. 181-185.

6

 

 1.  

Регулювання цін на матеріально-технічні ресурси для аграрних підприємств

Стаття

Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2011. - Вип. №.75. - С. 365-373.

9

Щаслива Г.П.

 1.  

Економіко-правовий підхід щодо діяльності кооперативних підприємств

Стаття

Науковий вісник Ужгородського університету: зб. наук. праць. – Ужгород:, 2011. – спец. вип. №. 33 ч.2. – С. 285-289.

5

Ушкаренко Ю.В.

 1.  

Щодо питання формування паритетних відносин у сфері матеріально-технічного забезпечення сільського господарства

Стаття

Вісник Львівської комерційної академії /– Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 38. С. 324 – 328.

5

 

 1.  

Прогнозування потреби у матеріально-технічних ресурсах для аграрних підприємств

Стаття

Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2012. - Вип. №. 79.  – С. 361-369.

9

Морозов Р.В.

 1.  

Індексний метод у вимірі та оцінці ефективності виконання комплексних галузевих і регіональних програм розвитку сільськогосподарської галузі

Стаття

Вісник Полтавської державної аграрної академії - Полтава : ПДАА,  2012. – Вип.  1(4) т. 2.  - C. 199-204.

5

Морозов Р.В.

 1.  

Вплив ресурсозабезпечення на ефективність роботи сільськогосподарських підприємств  Херсонської області

Стаття

Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2012. - Вип. №. 80. – С. 353-359.

7

 

 1.  

Методичні підходи до оцінки ефективності використання матеріально-технічного потенціалу в АПК регіону

Стаття

Вісник Полтавської державної аграрної академії - Полтава : ПДАА,  2013. – Вип.  2(7) т. 1.  - C. 275-281.

6

Морозов Р.В

 1. 10.  

Організаційно-економічне вдосконалення сучасної комерційної інфраструктури АПК України

 

Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2013. - Вип. №. 83. – С. 366-371.

6

 

 1. 11.  

Вплив стану соціальної інфраструктури на розвиток людського потенціалу аграрного сектору України

 

Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2014. - Вип. №. 88. – С. 350-356

6

 

 1. 12.  

Щодо методики оцінки соціальної інфраструктури аграрного сектору  

Стаття

Вісник Сумського НАУ: зб. наук. праць. – Суми:, 2014. - Вип. №. 4(59). - C. 187-193.

6

 

 1. 13.  

Індикативна методика моніторингу інфраструктури аграрного сектору України

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету: зб. наук. праць. – Хмельницький:, 2015. - Вип. №2 том. 2.  - C. 90-94.

5

 

 1. 14.  

Управління виробничою інфраструктурою аграрного сектору економіки

Стаття

Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2015. - Вип. №. 92. – С. 294-300.

7

 

 

1.3. Статті в іноземних виданнях, включених до міжнародних баз даних

1.

Состояние и эффективность использования материально-технических ресурсов сельского хозяйства Украины

Стаття

// [Електронний ресурс] // Мичуринский агрономический вестник: сб. науч. работ – Мичуринск, 2013. – Режим доступу: http://mich-agrovestnik.ru/%D0%B0-%D0%BC1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA/.

5

 

2.

The development of the agrarian sector of Ukraine on the basis of transfer of innovative technologies

Стаття

Japanese Educational and Scientific Review No.1. (9), January-June, Tokio, Japan, 2015. – P. 110-115. (СКОПУС)

6

 

3.

Пути финансового обеспечения обновления материально-технических ресурсов инфрастуруктуры аграрного сектора

Стаття

Сб. науч. работ. Воронеж: Актуальные биотехнологии, 2014. вип. № 2(9). – С. 83-88.

6

 

4.

Державне регулювання економіки як основа розвитку інфраструктури аграрної сфери

Монографія

Problems of social and economicdevelipment of business: Collective monograph. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. – P. 402-407.

409

 

 

1.4. Інші (тези  конференцій, тощо)

 1.  

Протидія легалізації незаконних доходів

Тези

Зб. мат. всеукр. наук. практ. конф. – «Сучасний стан економічної науки: проблеми, досягнення та перспективи розвитку»: Тернопіль, 2011. – С. 126-128.

3

Зубенко В.В.

 1.  

Теоретичні основи інституційно-інвестиційної політики держави в економіці транзитивного типу

 

Зб. мат. V міжнар. наук. конф. – "Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах": Черкаси, 2011. – С. 28 – 31.

4

Ковальов В.В.

 1.  

Федорчук О.М., Теоретичні аспекти сталого розвитку АПК  

 

 

Зб. мат. міжнар. наук. –практ. конф. – "Актуальні пробеми розвитку регіональних АПК": Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2011. – С. 246-247.

2

Морозов Р.В. 

 1.  

Чинники, що стримують і уповільнюють процес розвитку сільського господарства України на інноваційній основі

 

Зб. мат. ІІ міжнар. наук. практ. конф. – «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти»: Хмельницький: Вісник Хмельницького національного університету №2 т.2, 2011. – С. 187-190.

4

Щаслива Г.П.

 1.  

Теоретичні основи економічної безпеки підприємства  

 

Зб. мат. VIII міжнар. наук. теорет. конф. – «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери»: Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» т.1, 2011. – С. 65-67.

3

 

 1.  

Місцеве самоврядування як складова регіональної політики держави

 

 

Зб. мат. всеукр. практ. конф. – «Європейські інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми та перспективи», Херсон: Херсонський державний університет, 2011. - С. 52-53.

2

Зубенко В.В.

 1.  

Місцеве самоврядування як право територіальної громади

 

 

Розвиток правової держави і громадянського суспільства в України: проблеми теорії і практики: зб. наук.-метод. праць. - Херсон: ХДУ, 2011. - С. 63-65.

3

Зубенко В.В.

 1.  

Шляхи фінансового забезпечення оновлення матеріально-технічних засобів сільського господарства

 

 

Зб. мат. ІV міжнар. наук. –практ. інтернет конф. – "Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД": Переяслав-Хмельницький. - 2012. – С. 82-84.

3

Щаслива Г.П.

 1.  

Теоретико-методологічні підходи до прогнозування в галузі агропромислового виробництва

 

Зб. мат. І міжнар. наук. –практ. інтернет конф. – "Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД": Переяслав-Хмельницький. - 2012. – С. 60 - 62.

3

Морозов Р.В.

 1.  

Федорчук О.М., Прогнозування потреби у матеріально-технічних ресурсах для аграрних підприємств

 

Зб. мат. IХ міжнар. наук. –теор. конф. молодих учених і студентів – "Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери " – в 2-х томах. Т.2. – Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний унівеситет», 2012. – С. 83-85.

3

Морозов Р.В.

 1. 10.  

Теоретические аспекты устойчивого развития отрасли агропромышленного производства  

 

Зб. мат. II міжнар. наук.-практ. конф. – " Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современность": Пенза, 2012. – С.57-59.

3

Морозов Р.В.

 1. 11.  

Економічна безпека держави та регіонів в умовах євроінтеграції

 

 

Зб. мат. II міжнар. наук. –теор. конф. – "Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів": Сімферополь: Кримський інститут економіки і права, 2012. – С. 3 - 4.

2

Петько В.М.

 1. 12.  

Регіональний вимір фінансово – економічної безпеки підприємництва

 

Зб. тез ІІ всеукр. наук.-практ. конф.: "Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи": - Херсон: РВВ Колос, 2012. - C. 255-257.

3

Петько В.М.

 1. 13.  

Організаційно-економічний механізм управління системою матеріально-технічного забезпечення регіонів

 

 

Зб. мат. міжнар. практ. конф. – «Саморозвиток і самодостатність регіонів – шлях до майбутнього країни», Херсон: Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, 2012. - С. 23-24.

2

Зубенко В.В.

 1. 14.  

Ринок матеріально-технічних ресурсів: проблеми та перспективи

 

 

Зб. мат. міжнар. наук. - практ. конф. – «Формування конкурентоспроможної економіки України: сучасні проблеми та перспективи», Херсон: Херсонський державний університет, 2012. - С. 25-26.

2

 

 1. 15.  

Розвиток фінансово-кредитної інфраструктури аграрної сфери економіки

 

Зб. тез ІІІ всеукр. наук.-практ. конф.: "Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи": - Херсон: РВВ Колос, 2013. - C. 174-175.

2

 

 1. 16.  

Роль інфраструктури в функціонуванні аграрної сфери України

 

 

Зб. мат. міжнар. наук. - практ. інтернет конф. – «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки», Камянець-Подільський: Тернопіль: Крок, 2013. - С. 54-57.

4

 

 1. 17.  

Федорчук О.М. Теоретичні підходи до розуміння інфраструктури аграрної сфери економіки

 

Зб. мат. міжнар. наук. - практ. конф. – «Інвестиційні та інноваційні пріоритети діяльності економічних суб’єктів», Одеса: ЦЕДР, 2013. ч. 3. - С. 32-34.

3

 

 1. 18.  

Інноваційний базис формування інфраструктури аграрної сфери  

 

Зб. мат. IV міжнар. наук. - практ. конф. – «Проблеми сучасної економіки», Донецьк: ГО «СІЕУ», 2014. ч. 2. - С. 124-126.

3

 

 1. 19.  

Суть та функції інфраструктури аграрного сектору економіки

 

 

Зб. мат. міжнар. наук. - практ. конф. – «Аспекти розвитку фінансово-економічної системи в умовах глобалізацій них процесів», К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2014. ч. 1. - С. 94-96.

3

 

 1. 20.  

Розвиток інфраструктури аграрного сектору як ключовий фактор підвищення ефективності його функціонування  

 

 

Зб. мат. міжнар. наук. - практ. конф. – «Ефективне управління економікою: процеси, явища, ризики», Черкаси: Видавнийчий дім «Гельветика», 2014. - C. 113-115.

3

 

 1. 21.  

Роль держави в розвитку фінансово-кредитної інфраструктури аграрного сектору

 

Зб. тез ІV всеукр. наук.-практ. конф.: "Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи": - Херсон: РВВ Колос, 2014. – С. 78-81.

3

 

 1. 22.  

Організація управління персоналом на підприємстві

 

 Економічна перспектива - 15:  зб. тез доповідей регіональної студентської наук.-практ. конф. з економічних дисциплін / Херсонський державний аграрний університет. - Херсон: ХДАУ "Колос", 2016. - c. 38-39.

2

Баранчук В.Г.

 1. 23.  

Institutional infrastructure as the basis for development of the agrarian sector of Ukraine

 

Стаття

зб. мат. міжнар. наук. - практ. конф. – “Problems of social and economic development of business”: Collection of scientific articles Vol. 2 – Publishing house “BREEZE”, Monreal, Canada, 2014. - C. 45-49

5

 

 1. 24.  

The strategic priorities for the development of state-private partnership in infrastructure industries the agricultural sector of Ukraine

 

Стаття

Зб. мат. міжнар. наук. - практ. конф. – «Экономика и управление : проблемы науки и практики», Німеччина, Нюрнбернг, 2014. - C. 396-401.

5

 

 1. 25.  

Модернізація інституційної інфраструктури аграрного сектору України

 

 

Зб. мат. міжнар. наук. - практ. конф. – «Розвиток національної економіки: теорія і практика», Івано-Франківськ – Тернопіль: Крок, 2015. – Ч. 1. - С. 352 – 353.

2

 

 1. 26.  

Недобросовісна конкуренція як правова категорія

 

Економічна перспектива - 15:  зб. тез доповідей регіональної студентської наук.-практ. конф. з економічних дисциплін / Херсонський державний аграрний університет. - Херсон: ХДАУ "Колос", 2016. - c. 253-254.

2

Нонь-Красовська К.С.

 1. 27.  

Особливості використання комерційної концесії в Україні

 

 

Економічна перспектива - 15:  зб. тез доповідей регіональної студентської наук.-практ. конф. з економічних дисциплін / Херсонський державний аграрний університет. - Херсон: ХДАУ "Колос", 2016. - c. 268-269.

2

Панідіна В.А.

 1. 28.  

Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні

 

 

Економічна перспектива - 15:  зб. тез доповідей регіональної студентської наук.-практ. конф. з економічних дисциплін / Херсонський державний аграрний університет. - Херсон: ХДАУ "Колос", 2016. - c. 319-320.

2

Сендецька Ю.В.

 1. 29.  

Господарський кодекс України: питання практичного застосування

 

 

Економічна перспектива - 15:  зб. тез доповідей регіональної студентської наук.-практ. конф. з економічних дисциплін / Херсонський державний аграрний університет. - Херсон: ХДАУ "Колос", 2016. - c. 347-348.

2

Танчинець О.І.

 1. 30.  

Правове регулювання укладання господарських договорів

 

 

Економічна перспектива - 15:  зб. тез доповідей регіональної студентської наук.-практ. конф. з економічних дисциплін / Херсонський державний аграрний університет. - Херсон: ХДАУ "Колос", 2016. - c. 365-366.

2

Хільчук І.І.

 1. 31.  

Теоретичні основи організації оплати праці на підприємстві

 

 

Економічна перспектива - 15:  зб. тез доповідей регіональної студентської наук.-практ. конф. з економічних дисциплін / Херсонський державний аграрний університет. - Херсон: ХДАУ "Колос", 2016. - c. 102-103.

2

Даниленко В.О.

 1. 32.  

Ринкова інфраструктури аграрного сектору як складова гарантування продовольчої безпеки

 

Зб. мат. всеукр. наук. - практ. інтернет конф. – «Організаційно-економічний механізм функціонування аграрного сектору економіки», Херсон: ХДАУ, 2016. - С. 179-182.

3

 

 1. 33.  

Сучасні аспекти діяльності інституціональної інфраструктури аграрного сектору

 

 

Зб. мат. всеукр. наук. - практ. інтернет конф. – «Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах», Херсон: ХДУ, 2016. - С. 215-216.

2

 

 1. 34.  

Удосконалення організації процесу управління персоналом на підприємстві

 

 

Зб. мат. всеукр. наук. - практ. інтернет конф. – «Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах», Херсон: ХДУ, 2016.  - С. 217-218

2

Баранчук В.Г

 1. 35.  

Шляхи вдосконалення організації оплати праці на підприємстві

 

 

Зб. мат. всеукр. наук. - практ. інтернет конф. – «Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах», Херсон: ХДУ, 2016.  - С. 219-220.

2

Даниленко В.О.

2. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти,

алгоритми, проєкти та позитивне рішення на винахід

1.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Організація та управління використанням матеріально-технічних ресурсів у сільському господарстві»

 

авторське свідоцтво

№51496 від 01.10.2013.

 

Щаслива Г.П.

3. Основні науково-методичні роботи за період

науково-педагогічної діяльності (за останні 5 років)

 

Організація та управління використанням матеріально-технічних ресурсів у сільському господарстві

Навчальний посібник

Навчальний посібник / Херсон: Грінь Д.С., 2013 – 318 с.

318

Щаслива Г.П.

 

Щодо методики оцінки соціальної інфраструктури аграрного сектору

Стаття

Вісник Сумського НАУ: зб. наук. праць. – Суми:, 2014. - Вип. №. 4(59). - C. 187-193.

7

 

 

Державне регулювання економіки як основа розвитку інфраструктури аграрної сфери

Монографія

Problems of social and economicdevelipment of business: Collective monograph. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canаda, 2014. – P. 402-407.

409

 

 

 

 

 

 

 

 

Індикативна методика моніторингу інфраструктури аграрного сектору України

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету: зб. наук. праць. – Хмельницький:, 2015. - Вип. №2 том. 2. - C. 90-94.

5

 

 

The development of the agrarian sector of Ukraine on the basis of transfer of innovative technologies

Стаття

Japanese Educational and Scientific Review No.1. (9), January-June, Tokio, Japan, 2015. – P. 110-115.

6

 

 

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організації”

Методичні рекомендації

Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2013р. – 22 с.

22

 

 

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”

 

Методичні рекомендації

Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2012 р. – 23 с.

23

 

 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни  «Фінансове право» для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”

Методичні рекомендації

ДВНЗ «ХДАУ», 2012 р. – 23 с.

23

 

 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни  «Фінансове право» для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій»

Методичні рекомендації

Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2013 р. –23 с.

23

 

 

Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»

Методичні рекомендації

Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2013 р. – 68 с.

68

 

 

Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організації”

Методичні рекомендації

Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2013 р. – 69 с.

69

 

 

Методичні матеріали для виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» для студентів заочної форми навчання спеціальностей:  6.050100“Облік і аудит”, 6.050200 “Менеджмент організацій”

Методичні рекомендації

Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2010 р. – 10 с.

10

 

 

Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Договірне право» для студентів напряму 7.050201 “Менеджмент організації”

Методичні рекомендації

Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2013р. – 27 с.

27

 

 

Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальності “Менеджмент організації”

Методичні рекомендації

Херсон: ХДАУ, 2013 р. – 18с.

18

 

 

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Господарське право » для студентів спеціальності 6.050106 “Облік і аудит”, 6.050201 “Менеджмент організацій”

Методичні рекомендації

Херсон: ХДАУ, 2013 р. – 20 с.

20

 

Кількість відвідувань