Науково-методична робота

Оновлено: 20.02.2020

Методична робота є складовою частиною навчально-виховного процесу та одним з найважливіших видів діяльності кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії.

Основний зміст методичної роботи полягає у забезпеченні проведення навчальних занять, а саме:

– розробка та проведення заходів удосконалення навчальної роботи, підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного персоналу;

– розробка та обговорення робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі;

– розробка та обговорення методик викладання навчальних дисциплін, текстів лекцій, а також методик організації проведення різних видів занять, тощо;

– розробка та обговорення методик проведення самостійної роботи студентів, підготовка пропозицій щодо її удосконалення;

– розробка та обговорення заходів виховної роботи, обговорення проблем удосконалення та ефективності формування у студентів морально-професійних якостей;

– обговорення методики використання технічних засобів навчання, персональних комп'ютерів та інформаційних технологій;

– авторська участь щодо підготовки та видання навчально-методичних посібників;

– вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду методичної роботи.

Науковий доробок кафедри представлений методичними посібниками, рекомендаціями,  з якими ви можете ознайомитися на сторінках Херсонського віртуального університету. 

Наукова тема кафедри: "Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності сучасного педагога дошкільної та початкової освіти"

       

Інтеграція стуктури та змісту початкової освіти. (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції)

Ідея інтегрованого навчання нині надзвичайно актуальна, і має широке застосування. На різних ступенях освіти з'являються інтегровані курси, інтегровані уроки, тощо. Посібник містить наукові статті викладачів кафедри.
Інтеграція як мета навчання повинна дати учням ті знання, які відбивають зв'язаність окремих частин світу як систему, навчити дитину з перших кроків у навчанні уявляти світ як єдине ціле, в якому всі елементи взаємопов'язані.

       

Москов М.В., Москова Т.М., Заєц С.С. Целебная кладовая Херсонщины. - Херсон: ПКФ "Стар" ЛТД, 2003. - 347с.

Доробок баготорічної праці авторів, що узагальнюють відомості по 70 видам лікарських рослин місцевої флори.крімтого посібник містить характеристику 43 видів інтродуцентів лікарської флори. Книга містить 600 приписів та рекомендацій наукової та народної медицини щодо лікування різноманітних захворювань. Книга допоможе краще ознайомитися  та використовувати лікарські властивості рослин рідного краю.

 

 

     

       

 

Методика  навчання письму ліворуких дітей: Методичні рекомендації для вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів. -Херсон: РІПО, 2008.- 40с.

 

 

 

 

 

 

Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленевого розвитку дітей раннього віку : Науково-методичний посібник. -К.: КНТ, 2008 -256с.

У посібнику розкрито історичний аспект дослідження проблеми розвитку мовлення дітей раннього віку в системі дошкільної освіти. Подано авторську методику логопедичного обстеження дітей перших років життя, описано дігностичні завдання для виявлення рівня мовленнєвого розвитку, окреслено принципи логопедичної роботи з дітьми перших рокіа життя.

 

        

Борисенко  Н.М., Москова Т.М. Основи природознавства з методикою:Навчально-методичні рекомендації. Херсон 6 Айлант, 2008 -64 с.

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу  "Основи природознавства з методикою "для студентів спеціальності Дошкільне навчання та виховання.

       

Укладачі: Сухіна Л.А., Саган О.В., Борисенко Н.М. Інтеграція природничо-математичних знань у початковій школі: Навчально-методичний посібник. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. - 76с.

 В посібнику розглянуті  дидактичні основи інтеграції природничо-математичних дисциплін в початковій школі, організація та вимоги до проведення інтегрованих уроків, формування природничих та математичних понять у початковій школі засобами інтеграції змісту предметів.

     

О.В.Стребна та інш. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. Рецензент Саган О.В.

      

Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах освіти.Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-7 травня 2010 р. - Херсон, 2010. - 368с.

 

Результати науково дослідної роботи студентів проблемних груп кафедри природничо-матетематичних дисциплін та логопедії (збірка статей). – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2012 р. – 268с.

Розглянуто на засіданні кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії (протокол № 6 від 09 січня 2012р.).

Результати науково-дослідної роботи студентів з дисциплін природничо-математичного циклу та логопедії (збірка студенських наукових статей).- Херсон, 2013.- 295с.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради факультету дошкільної та початкової освіти (протокол № 10 від 24 квітня 2013р.) та на засіданні Лабораторії інноваційних досліджень (протокол № 3 від 15 кітня 2013 р.).

Науково-методичні засади становлення сучасного педагога: [збірка наукових статей]/ ред. Манько Н.В. – Херсон: Айлант, 2014. – 206 с.

Розглянуто на засіданні кафедри природночо-математичних дисциплін та логопедії (протокол № 9 від 03 березня 2014 р.)

Схвалено НМР факультету дошкільної та початкової освіти (протокол № 4 від 11 березня 2014 р.).

Науково-методичні засади становлення сучасного педагога: [збірка наукових статей. Випуск 2]/ ред. Манько Н.В. – Херсон: Айлант, 2015. – 200 с.

Розглянуто на засіданні кафедри природночо-математичних дисциплін та логопедії (протокол № 7 від 02 лютого 2015 р.)

Схвалено НМР факультету дошкільної та початкової освіти (протокол № 3 від 04 березня 2015р.).

Методика використання мультимедійного методичного комплексу навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Математика»» : [метод. рекомендації] / М. С. Гаран. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2016. – 108 с.

Методика навчання освітньої галузі "Математика": мультимедійний методичний комплекс навчальної дисципліни

 Дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи засобами ІКТ:       Навчально-методичний посібник / Л.А. Пермінова. - Херсон: Айлант, 2017. - 100 с.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради факультету дошкільної та початкової освіти (протокол № 1 від 22 вересня 2017р.)

 

Організація самостійної роботи з математики: посібник для студентів спеціальності 013. Початкова освіта / О.В. Саган, М.С. Гаран. - Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2016. - 100 с.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ХДУ (протокол № 6 від 29.02.2016 р.)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57677

Математика посібник_Саган О.В., Гаран М.С..docx (3.7 Mb)

 

Методика навчання інформатики в початкових класах / О. В. Саган. - Херсон: Видавництво "ТДС". 2016. - 154 с.

 

Методика навчання інформатики в початкових класах / О. В. Саган // Інформатика в школі. - 2017. - № 8 (104), серпень. - 111 с.

Методика навчання інформатики посібник_Саган О.В.

 

Основи інформатики з елементами програмування: навчально-методичний посібник / О.В. Саган, М.С. Гаран.

ПОСІБНИК ІТ Саган О.В., Гаран М.С..doc (1.2 Mb)

 

Борисенко Н.М., Людина і світ з методикою навчання: теорія і практика [навчально-методичний посібник]. – Херсон: Айлант, 2016. -.186с. авт.свідоцтв.№69632  від11.01.2017

 

 

Борисенко Н.М., Практикум з курсу «Методика викладання галузей «Природознавство», «Суспільствознавство в початковій школі у ЗВО»» - Херсон: ТОВ «Борисфен-про». 2018.-75с.

 

Борисенко Н.М., Бальоха А.С. Практикум  з курсу «Екологія» Херсон: ТОВ «Борисфен-про». 2018.- 66с.

 

Бальоха А.С., Навчальна (природнича практика): методичні рекомендації для студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта денної форми навчання /Бальоха.- Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2017. – 34с.

 

Збірка авторських програм з дисциплін природничого циклу кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії /

Борисенко, Н. М.; Бальоха, А. С.

http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9693