Звіт про роботу НМР

Оновлено: 10.02.2021

ЗВІТ

про результати роботи науково-методичної ради

педагогічного факультету

за 2019-2020 навчальний рік

Впродовж навчального року науково-методична рада педагогічного факультету координувала всю науково-методичну роботу викладачів факультету, реалізувала науково-методичний супровід проведення відкритих занять викладачів, що проходили за конкурсом; перевірку електронного та паперового навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедр, систематично проводилися засідання науково-методичної ради факультету.

Усього за 2019-2020 н.р. проведено 7 засідань:

- Рецензовано та рекомендовано до друку навчально-методичних посібників по факультету – 3 примірників, з них:

1 - збірка авторських програм;

1 – збірник наукових праць;

1 – навчально-методичний посібник.

- Обговорено відкритих занять професорсько-викладацького складу факультету – 7.

- До плану на засіданнях додано такі питання:

Про обговорення нових положень, що затверджені на вченій раді ХДУ 25.11.2019 протокол № 5

Про оптимізацію практичної підготовки майбутніх фахівців початкових класів

Про критерії оцінювання освітньо-професійних програм

Про внесення змін до складу НМР факультету

Про підготовку студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності  012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта

Про затвердження КРІ декана та завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників

Про початок роботи з оновлення збірки наукових праць «Педагогічні науки»

Про програми підвищення кваліфікації для науково-педагогічних та педагогічних працівників

Про наукові профілі науково-педагогічних працівників факультету на платформі Publication.kspu.edu

Про затвердження екзаменаційних білетів з дисциплін ІІ семестру контролю знань студентів (денна й заочна форма навчання)

Про обговорення проекту створення сілабусів для навчальних дисциплін

Про наповнюваність сторінок факультету

Протокол №1 від 30.09.2019

1. Про затвердження складу НМР факультету

2. Про затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2019-2020 н.р.

3. Про затвердження авторських програм навчальних дисциплін факультету

Авторську програму з курсу «Дитячий фольклор та театрально-ігрова діяльність» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалвр», галузі 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 012 Дошкільна освіта, автор: доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук А.Л.Владимирова.

4. Про обговорення відкритих занять викладачів факультету

Відкрите лекційне заняття, що проведене 27 вересня 2019 року Гаран Мариною Сергіївною з дисципліни «Основи інформатики з елементами програмування» на тему «Створення та опрацювання мультимедійних презентацій» для студентів 1 курсу денної форми навчання 101, 102, 103 груп.

5. Про обговорення та рекомендація до розгляду на НМР університету програми атестації здобувачів СВО «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта.

Протокол № 2 від 25.10.2019

1. Про затвердження тематики кваліфікаційних робіт СВО «магістр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта денної і заочної форм навчання

2. Про обговорення відкритих занять викладачів факультету

Відкрите лекційне заняття, що проведене 8 жовтня 2019 Мельничук Юлією Юріївною з дисципліни «Методика навчання російської мови» зі студентами 4 курсу денної форми навчання 401, 451, 441, 451 груп з теми «Форми організації навчання російської мови».

Відкрите лекційне заняття, що проведене 10 жовтня 2019 Перміновою Людмилою Аркадіївною з дисципліни «Психологія педагогічна» зі студентами 3 курсу заочної форми навчання 351 груп з теми «Психологія учіння».

Протокол № 3 від 15.11.2019

1. Про затвердження екзаменаційних матеріалів атестації (програм та питань) на здобуття СВО «бакалавр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта

2. Про затвердження тематики курсових робіт 1, 2 курси скорочений термін навчання, 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання та 4 курсу за спеціалізаціями денної і заочної форм навчання

3. Про обговорення відкритих занять викладачів факультету

Відкрите лекційне заняття, що проведене 12 листопада 2019 Ільїною Наталією Володимирівною з дисципліни «Ритміка та логопедичні ігри» з магістрами 1 курсу денної форми навчання з теми «Методика проведення логоритмічних занять з дітьми із фонетоко-фонематичним недорозвиненням мовлення».

4. Про рекомендацію до друку збірки студентських робіт «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти», укладач Денисенко В.В.

Протокол № 4 від 16.12.2019

1. Про обговорення відкритих занять викладачів факультету

Відкрите лекційне заняття було проведене 29 листопада 2019 р. Котковою Вірою Володимирівною, кандидатом педагогічних наук з дисципліни «Сучасні інформаційні технології навчання» зі студентами 4 курсу денної форми навчання 431, 441, 451 груп з теми «Смарт технології в початковій школі».

2. Про обговорення готовності кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта

3. Про обговорення готовності кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» 013 Початкова освіта

Протокол № 5 від 27.12.2019

1. Про обговорення нових положень, що затверджені на вченій раді ХДУ 25.11.2019 протокол № 5

2. Про оптимізацію практичної підготовки майбутніх фахівців початкових класів

3. Про затвердження єдиних вимог до написання кваліфікаційних робіт СВО «бакалавр»

Протокол № 6 від 21.02.2020

1  Про критерії оцінювання освітньо-професійних програм

2  Про внесення змін до складу НМР факультету

3  Про підготовку студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності  012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта

4  Про затвердження КРІ декана та завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників

5  Про початок роботи з оновлення збірки наукових праць «Педагогічні науки»

6  Про програми підвищення кваліфікації для науково-педагогічних та педагогічних працівників

7  Про наукові профілі науково-педагогічних працівників факультету на платформі Publication.kspu.edu

8  Про затвердження екзаменаційних білетів з дисциплін ІІ семестру контролю знань студентів (денна й заочна форма навчання)

9  Про затвердження білетів для атестації на здобуття СВО «бакалавр» (денна й заочна форма навчання)

10      Про затвердження тематики кваліфікаційних  робіт СВО «бакалавр» (денна й заочна форма навчання)

11      Про обговорення відкритих занять викладачів факультету

Відкрите лекційне заняття було проведене 06 лютого 2020 р. Московою Тетяною Миколаївною, старшим викладачем з дисципліни «Основи прородознавства з методикою» зі студентами 1 курсу денної форми навчання з теми «Морфологія рослин».

12      Різне:

Про обговорення проекту створення силабусів для навчальних дисциплін

Про наповнюваність сторінок факультету

Протокол № 7 від 26.06.2020

1. Про рецензування та рекомендацію до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету:

Навчально-методичний посібник з професійно-орієнтованого навчання читання студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності: 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта. Іноземна мова. Укладач: доцент Валуєва І.В.

2. Про затвердження програм практик на 2020-2021 н.р.

3. Про обговорення відкритих занять викладачів факультету

Відкрите лекційне заняття було проведене 20 лютого 2020 р. Цюпак Іриною Миколаївною, кандидатом педагогічних наук з дисципліни «Технологія інтегрованих занять у ЗДО» зі студентами магістрами 1 курсу денної форми навчання 112М груп з теми «Категоріальні, змістові та структурні характеристики сучасного заняття».

4. Про річний звіт науково-методичної рада факультету