Наукові та науково-методичні публікації викладачів кафедри

Оновлено: 14.10.2021

Збірник навчальних програм

014. Бакалавр програми.pdf, 2019 (2.1 Mb)

106 Бакалавр програми.pdf, 2019 (2.2 Mb)

____________________________________________

 1.  Мальчикова Д.С. Стратегічні напрями та пріоритети урбаністичного розвитку Херсонської області в контексті поліпшення якості життя населення / Д.С. Мальчикова, Н.В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2019. – Випуск №10. – С.34-41.
 2. Malchykova D., Gukalova  I., Omelchenko N., Napadovska H. Integrated coastal zone management: restrictions and priorities of development, the implementation of administrative and territorial organization reform //  Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019: Conference Proceedings,  ISBN 978-619-7408-87-4 /   ISSN 1314-2704, 30 June – 6 July, 2019, Vol. 19, Issue 5.1, 407-415 pp.  
 3. Мальчикова Д.С. Вимушена зміна зайнятості та основні потреби внутрішньо переміщених осіб внаслідок воєнного  конфлікту на сході України та анексії Криму / Д.С. Мальчикова, К.І. Ковальова, Л.В. Лозова// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2018. – Випуск №8. – С.92-97.
 4. Malchykova D. Spatial analysis of environmental and meliorative factors of rural area development / D. Malchykova, I. Pylypenko, O. Shelukhina // // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-47-8 / ISSN 1314-2704, 2 July – 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 5,2, 889-896 pp.
 5. Топчієв О. Г. Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля. Навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська. –  Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 348 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-10348 від 10.10.2017р.))
 6.  Sarkisov A., Bohadorova L., Bohadorova V. The use of GIS technologies in the study of agricultural development  of the region // 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, ISBN 978-619-7408-41-6 / ISSN 1314-2704, 2 July - 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 2.3, 673-679 pp.
 7. Sarkisov A., Bohadorova L., Bohadorova V. The use of GIS technologies in the study of agricultural development  of the region // 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, ISBN 978-619-7408-41-6 / ISSN 1314-2704, 2 July - 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 2.3, 673-679 pp
 8.  Барашковський Д.П., Саркісов А.Ю. Індекс демографічного розвитку Миколаївської області / Д.П. Барашковський, А.Ю Саркісов // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (5-6 жовтня 2017 р., Херсон) / [За аг. ред. І..О.Пилипенка, Д.С.Мальчикової]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 232 – 235.
 9.  Саркісов А.Ю. Формування агропромислових кластерів та перспективи розвитку АПК Херсонської області / А.Ю. Саркісов // Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment. – Chisinau, 2016. С. 164 – 168.
 10. Гоманюк М., Гоманюк К. Тифлотуризм та перспективи його розвитку в Україні / Гоманюк М., Гоманюк К. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Географічні науки”, Випуск №4. – 2016. – С.99-105
 11. Гоманюк Н. Таврия без тавричан: особенности региональной идентичности жителей Северного Причерноморья / Гоманюк Н. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Випуск №37. – 2016. – С.79-84
 12. Декомунізаційні моделі перейменування населених пунктів Півдня Україні (на прикладі Херсонської області) / Гоманюк М. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Географічні науки”, Випуск №6. – 2017. – С.30-37
 13. Гоманюк Н. А. Панацея Таврии: топоним «приятный во всех отношениях»  / Гоманюк Н. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Випуск №39. – 2017. – С.209-214
 14. Homanyuk, Mykola. (2020). Vernacular regions and state ideologies: the Tavria case. Ideology and Politics Journal 1(15): 12–32 (in Russian) DOI: 10.36169/2227-6068.2020.01.00002

 15. Коробов В.К. Соціологічний вимір сучасних практик надання адміністративних послуг у діяльності центрів надання адміністративних послуг України [Електронний ресурс] В.К.Коробов // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф.. Лопушинський І.П. – 2015. - № 1. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/index/zmist_2015_1/0-18
 16. Коробов В.К. Світоглядні основи вивчення соціальної ролі грошей у сучасному українському суспільстві // Наукові праці Чорноморського державного університету ім.. П.Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Філософія». Вип. 250. Том 262. – 2015. – С. 7 – 11.
 17. Коробов В.К. Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України у викладанні курсу регіоналістики // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2016. Вип.4.  С.-22-26.  Сайт видання. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gj.kherson.ua/archive/4/5.pdf - (Дата звернення 29.08.2016)
 18.  Коробов В.К., Мальчикова Д.С. Методичні можливості використання комплексних індикаторів регіонального розвитку у викладанні курсу регіоналістики // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – Вип.  775 – 776 : Географія. - С. 189-194
 19. 23. Омельченко Н.В. Типізація адміністративних районів Херсонської області за рівнем та особливостями їх урбанізованості: оцінка результатів / Н.В. Омельченко //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2017. – №7. С. 69-75
 20. Омельченко Н.В. Складові інтегральної оцінки рівня та особливостей урбанізації Херсонської області в контексті якості життя населення // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (5-6 жовтня 2017 р., Херсон) / [За заг. ред. І..О.Пилипенка, Д.С.Мальчикової]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 179 – 182.
 21. Гукалова І.В., Омельченко Н.В. Благоустрій побуту як ознака урбанізованості регіону (на прикладі Херсонської області) / І.В.Гукалова, Н.В.Омельченко //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2017. – №6. С. 43-51
 22.  Мальчикова Д.С. Стратегічні напрями та пріоритети урбаністичного розвитку Херсонської області в контексті поліпшення якості життя населення / Д.С. Мальчикова, Н.В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2019. – Випуск №10. – С.34-41.
 23. Молікевич Р.С. Методика медико-географічного дослідження стану здоров’я населення регіону / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2017. – №6. – С. 75-84. (Рекомендовано наказом Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р.).
 24. Molikevych R., Bohadorova L., Kovalova K., Okhremenko I. The use of geoinformation systems in educational and professional programs for the training of geographes // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-87-4 / ISSN 1314-2704, 30 June – 6 July, 2019, Vol. 19, Issue 5.4, 355-361pp.
 25. Mashkova O. Study of disproportions of territorial communities development on the basis of geoinformation monitoring of the population`s quality of life / O. Mashkova, Molikevych R., Napadovska H., N. Omelchenko // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-41-6 / ISSN 1314-2704, 2 July – 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 2.3, 591-598 pp.
 26. Молікевич Р.С. Географія осередків природно-вогнещевих хвороб в Херсонській області / Р.С. Молікевич //Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природознавчо-географічного факультету. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2018. – С.56-58
 27. Нападовська Г.Ю. Процес формування регіональних громад в Україні (на прикладі Херсонської області) / Г.Ю. Нападовська // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (5-6 жовтня 2017 р., Херсон) / [За аг. ред. І..О.Пилипенка, Д.С.Мальчикової]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 167 – 170.
 28. Нападовська Г.Ю. Вітчизняні та закордонні підходи до дефініції поняття «територіальна громада» / Г.Ю. Нападовська // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Географічні науки. Зб.наук.праць. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» 2017. – Вип.46. С. 85-87.
 29. Нападовська Г.Ю. Особливості сільського розселення в контексті децентралізації (на прикладі Херсонської області) / Г.Ю. Нападовська // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Географічні науки. Зб.наук.праць. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» 2019. – Вип.10. С. 48-55.
 30. Нападовська Г.Ю., Відміни в управління видами природних ресурсів органів місцевого та державного рівня / Г.Ю. Нападовська // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (3-4 жовтня 2019 р., Херсон) / [За аг. ред. І..О.Пилипенка, Д.С.Мальчикової]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 173-176.
 31. Кундельчук О. П., Давидов О. В. Екологія морських трав роду зостера (zostera). Природничий альманах (біологічні науки). Збірник наукових праць. Випуск 27.– Херсон: ФОП Вишемирський, 2019. – С. 103 – 131.

 32. Давидов О.В., Роскос Н.О., Роскос О.М. Природні умови виникнення штормових нагонів у районі Генічеської дельти. Вісник Одеського Національного Університету. Серія Географічні та геологічні науки, 2019. - Том 24. - Випуск - 2(35). – С. 40 – 51. doi: 10.18524/2303-9914.2019.2(35).183728

 33. Pylypenko, I., Malchykova, D., Davydov O., Baysha K. Antropogenic Factors of Azov Sea Bioproductivity Transformation: Ecological History of Industrial Epoch. Indian Journal Of Ecology. Volume 46, Issue-4, December 2019, pp. 892 – 900. ISSN 0304-5250

 34. Davydov O.V., Kotovsky I.N. Geographical allocation of “winged foreland” abrasion-accumulative systems // Leidinyje pateikiama 12-osios mokslines-praktines konferencijos “Jurosir krantu tyrimai 2019”. Klaipedoje, medziaga. 2019. P. 49-52.

 35. Molikevych, R.S., Okhremenko, I.V., Kotovskiy, I.M., Bielaia, І.S. Ecological monitoring of forests based on spectral indices (Case study of forestry in south of Ukraine)//International Multidisciplinary
  Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2020, 2020-August(2.2), pp. 215–220 DOI: 10.5593/sgem2020/2.2/s10.026

 36. Кундельчук О.П., Скок С.В., Грідасов Е.Р. Оцінка впливу техногенного нічного освітлення на живі організми методами фітотестування // Таврійський науковий вісник. – 2020. № 116. – 10 с.

 37. Кундельчук О.П. «Теорія еволюції: Генетичні та екосистемні основи еволюційних процесів. Конспекти лекцій». Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр
  спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія), денної та заочної форм навчання / О.П. Кундельчук. – Херсон: Вишемирський В.С., 2019. – 474 с. ISBN 978-617-7573-69-1.

 38. Приймак В.В. Екологічна оцінка ефективності використання мінеральних добрив для польових культур // SWorldJournal. Issue 2. Part 2.– Svishtov,Bulgaria. 2019. S.124-128. DOI: 10.30888/2410-6615.2019-02-02-067

 39. Vitaliy Kobets, Iryna Shakhman, Anastasiia Bystriantseva Impact of the Environmental Externalities and Technological Progress on the Stability of Economic System Development on the Example of the Ingulets River Basin ICTERI 2020 ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Kharkov, Ukraine, October 06-10, 2020. Р. 242–255.

 40. Семенюк С.К., Іванець В.В. Фактори впливу на популяції плазунів в умовах Херсонської області. – Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства: Зб. наук. праць / [За ред. І. О. Пилипенка, Д. С. Мальчикової] Вип. 10. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С.,2018. – С. 97-102. ISBN 978-617-7573-67–7

 41. Шахман І.О. Екологічна оцінка якості водисередньої течії річки Південний Буг за гідрохімічними показниками. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ “ХДАУ”. Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. Вип. 113. С. 260–266.

 42. Мальчикова Д.С. Використання рекреаційних ресурсів приморських територіальних громад у контексті сучасних суспільних і екологічних викликів
  / Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, А.Ю. Нападовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2020. – №13. – С. 54–63

 43. Pylypenko I., Management of recreational resources in local government practice: aspects of international partnership / I. Pylypenko., D. Malchykova, I.Gukalova, H. Napadovska International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM Sofia 2020: Conference  Papers & Proceedings, , Vol. 20, Issue 5.2, 325-332 pp.