Нападовська Ганна Юріївна

Оновлено: 30.09.2021

Нападовська Ганна Юріївна 

Тема: Географічні умови та ресурси формування обєднаних територіальних громад  (на прикладі Херсонської області)

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Пилипенко Ігор ОлеговичПосада:

Асистентка кафедри географії та екології Херсоснського державного університету

Коло наукових інтересів: процес децентралізації, географія рекреації і туризму 

Scopus

Google Scholar

Orcid 

 SCOPUS:

 1. Mashkova O. Study of disproportions of territorial communities development on the basis of geoinformation monitoring of the population`s quality of life / O. Mashkova, R. Molikevych, H. Napadovska, N. Omelchenko // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-41-6 / ISSN 1314-2704, 2 July – 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 2.3, 591-598 pp. 

 2. Malchykova D.,Gukalova I Omelchenko N. Integrated coastal zone management: restrictions and priorities of development, the implementation of administrative and territorial organization reform / D. Malchykova, I. Gukalova, N. Omelchenko // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-84-8 ISSN 1314-2704, 30 June – 6 July, 2019, Vol. 19, Issue 5.1 

 3. Pylypenko I., Malchykova D., Gukalova I., Napadovska H. Management of recreational resources in local government practice: aspects of international partnership / I. Pylypenko., D. Malchykova, I.Gukalova, H.Napadovska International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM Sofia 2020: Conference  Papers & Proceedings, , Vol. 20, Issue 5.2, 325-332 pp. 

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Нападовська Г.Ю., Пилипенко І.О. Суспільно-географічний аналіз можливості застосування складників формування населення в дослідженні регіональних систем типу «Центр-Периферія» / Г.Ю. Нападовська, І.О. Пилипенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2016. – Випуск №5. – С. 36-41

 2. Нападовська Г.Ю. Вітчизняні та закордонні підходи до дефініції поняття «територіальна громада» / Г.Ю. Нападовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2017. – Випуск №6. – С. 85-88

 3. Машкова О.В., Нападовська Г.Ю. Перспективи розвитку туризму в об’єднаних територіальних громадах Херсонської області / О.В. Машкова, Г.Ю. Нападовська // науково-практичний збірник Київського національного університету ім. Т.Шевченка Серія: Географія і туризм. – Київ, 2018. – Випуск №42.

 4. Нападовська Г.Ю. Особливості сільського розселення в контексті децентралізації (на прикладі Херсонської області) / Г.Ю. Нападовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2019. – Випуск №10. – С. 48-55

 5. Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О., Нападовська Г.Ю., Використання рекреаційних ресурсів приморських територіальних громад у контексті сучасних суспільних і екологічних викликів Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2020. – №13. – С. 54–6

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Нападовська Г.Ю. Міжнародний досвід формування та просторове впорядкування територіальних громад / Г.Ю. Нападовська // Географические аспекты устойчивого развития регионов [Электронный ресурс] : II международная научно-практическая конференция (Гомель, 23–24 марта2017 г.). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 85-90

Матеріали та тези наукових заходів:

 1. Нападовська Г. Ю. Сучасні підходи регіоналізації світу / Г.Ю. Нападовська // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. Праць за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2015 р., Херсон) / [За ред.. І.О. Пилипенка, Д. С. Мальчикової]. – Херсон: ПП Вишемирский, 2015 2015. – С. 305 – 310.
 2. Ковальова К.І., Нападовська Г.Ю. Метод проектів як засіб модернізації навчально-виховного процесу з географії / К.І. Ковальова, Г.Ю. Нападовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2015. - №2. – С. 113-118
 3. Нападовська Г. Ю. Впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес при викладанні географічних дисциплін у ВНЗ / Г.Ю. Нападовська // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. Зб. наук. праць / [За ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової]. Вип. 7. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. – С. 63–65
 4. Нападовська Г. Ю. Використання інтерактивних технологій навчання в курсі регіональної економічної і соціальної географії світу / Г.Ю. Нападовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2016. – Випуск №3. – С. 16-19
 5. Машкова О.В., Нападовська Г. Ю. Проблеми культурної регіоналізації світу / О.В.Машкова, Г.Ю. Нападовська // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 15–16 грудня 2015 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 31-34
 6. Нападовська Г. Ю. Особливості розвитку транспортно-логістичних систем в світі / Г.Ю. Нападовська // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р) – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2016. – С. 110-111
 7. Пилипенко І.О., Нападовська Г. Ю. Методика застосування топологічного аналізу для пошуку просторових закономірностей / І.О. Пилипенко, Г.Ю. Нападовська // Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-11 листопада 2016 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. – С. 39-40
 8. Машкова О.В., Нападовська Г. Ю. Оновлення статистичних даних з географії сільського господарства світу при викладанні курсу «Регіональна економічна та соціальна географія світу» / О.В.Машкова, Г.Ю. Нападовська // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали IV Міжнар. наук.- практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 15–16 грудня 2016 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – С. 278-283
 9. Нападовська Г.Ю Процес формування територіальних громад в Україні (на прикладі Херсонської області) / Г.Ю. Нападовська // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017 р. / [За загальною ред.. І. Пилипенка, Д. Мальчикової] – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 167 – 170.
 10. Нападовська Г. Ю. Особливості процесу формування територіальних громад в Україні / Г.Ю. Нападовська // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 вересня 2017 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. – С. 114-116
 11. Нападовська Г. Ю. Зарубіжний досвід реформи адміністративно-територіального устрою / Г.Ю. Нападовська // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 30-31 березня 2018 р. / гол. ред. колегії Я.Б. Олійник). – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – С. 124-127
 12. Нападовська Г. Ю. Динаміка створення територіальних громад в Україні (на прикладі Херсонської області) / Г.Ю. Нападовська // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Умань, 19-20 квітня 2018 р. / відп. ред. О.В. Браславська  – Умань.: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 163-167
 13. Нападовська Г.Ю. Історія розвитку адміністративно-територіального устрою Херсонської області / Г.Ю. Нападовська // Географічна наука і освіта: від констатації до конструктивізму: матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю Національної академії наук України, м. Київ, 28-29 вересня 2018 р. – С.163-164
 14. Нападовська Г.Ю. Просторовий аналіз процесу об’єднаних територіальних громад / Г.Ю. Нападовська, І.О. Пилипенко // Регіон – 2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8-9 листопада, 2018 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. – С. 181-183
 15. Участь у школі-семінарі «Проблеми регіонального розвитку України», 11-13 вересня, Херсон-Лазурне.
 16. Мальчикова Д.С. Пріоритети розвитку і реалізація реформи територіального устрою у прибережних регіонах / Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, Н.В. Омельченко, Г.Ю. Нападовська Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) – Чернівці: Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», 2020. –С.209-214

Методичні праці:

 1. Машкова О.В., Нападовська Г.Ю. Рекреаційна географія Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських робіт для студентів спеціальностей  106 Географія, 103 Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) денної та заочної форм навчання. [Текст] / О.В. Машкова, Г.Ю. Нападовська. – Херсон: вид-во ПП. Вишемирський В.С., 2017. – 36 с.
 2. Машкова О.В., Нападовська Г.Ю. Географія Херсонської області. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських робіт для студентів спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) денної та заочної форм навчання. [Текст] / О.В. Машкова, Г.Ю. Нападовська. – Херсон: вид-во ПП. Вишемирський В.С., 2017. – 24 с.
 3. Мальчикова Д.С., Нападовська Г.Ю Методологія і методи суспільно-географічних досліджень. Робочий зошит. Навчально-методичний посібник до практичних і семінарських занять / Д.С. Мальчикова., Г.Ю. Нападовська. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. – 88 с. ISBN 978-617-7273-73-7