Шелухіна Олена Олексіївна

Оновлено: 01.10.2021

 

Шелухіна Олена Олексіївна 

Тема: Еколого-географічний аналіз умов життєдіяльності населення регіону (на прикладі Херсонської області)

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Мальчикова Дар'я Сергіївна 


Коло наукових інтересів: екологія, якість життя населення, децентраліція, сталий розвиток 

Google Scholar

SCOPUS

  1. Shelukhina O. SPATIAL ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL AND AMELIORATIVE FACTORS OF RURAL AREA DEVELOPMENT. Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-41-6 / ISSN 1314-2704, 2 July – 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 2.3, 892-900 pp
Статті у наукових фахових виданнях України:

  1. Афанасьєва О.О. Зарубіжний досвід оцінки якості життя населення: аналіз методичних підходів і напрямів дослідження [Текст] / О.О. Афанасьєва // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Випуск 5. – Херсон, 2016. – С.7-11 

Участь у конференціях:

  1. Афанасьєва О.О. Теоретико-методологічні аспекти екологічної та природно-техногенної безпеки [Текст] / О.О. Афанасьєва // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. [Зб. Наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2015р., Херсон] / За ред.. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової. – Херсон: ПП Вишемирский, 2015. – С.145-149.
  2. Афанасьєва О.О. Регіональні аспекти переходу до збалансованого розвитку (на прикладі Херсонської області [Текст] / О.О. Афанасьєва // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. Наук.конф. (11-13 жовтня 2016 р.) – Чернівці: Чернів.нац.ун-т, 2016. – С. 12-13.
  3. Афанасьєва О.О. Аналіз екологічних факторів та їх впливу на здоров'я та якість життя населення [Текст] / О.О. Афанасьєва, Д.С. Мальчикова //  Актуальні проблеми країнознавчої науки” Матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Луцьк, 15-16 листопада 2016 р./ за. ред. В.Й. Лажніка. - Луцьк.: Вежа-Друк, 2016. - 284 с.
  4. Афанасьєва О.О. Якість життя населення в контексті еколого-географічного розвитку [Текст] / О.О. Афанасьєва // “Регіон – 2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної  конференції, Харківського державного університету імені В.Н. Каразіна” м. Харків, 6 квітня 2017 р./ гол. ред. Колегії В.С. Бакіров. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - 371 с.
  5. Афанасьєва О.О. Экологические факторы и социальные показатели качаства жизни населения [Текст] / О.О. Афанасьєва // Международная конференция «Географические аспекты устойчивого развития регионов» Білорусь, м. Гомель. – 2017.
  6. Афанасьєва О.О. Аналіз еколого-географічної ситуації та формування умов життєдіяльності населення регіону [Текст] / О.О. Афанасьєва //  Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017 р. / [За загальною ред.. І. Пилипенка, Д. Мальчикової] – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 21 – 23.
  7. Шелухіна О.О. Оцінка показників еколого-географічної ситуації Херсонської області [Текст] / О.О. Шелухіна // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 30-31 березня 2018 р. / гол. ред. колегії Я.Б. Олійник). – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – С. 140-142