Омельченко Наталя В'ячеславівна

Оновлено: 30.09.2021

   

Омельченко Наталя В'ячеславівна

Кандидат географічних наук 

Диплом кандидада наук, Омельченко.pdf (168.5 Kb)

Старший викладач кафедри географії та екології

Коло наукових інтересів: географія населення, урбанізація, міграції

Scopus

Google Scholar

Orcid

Науковий керівник: професор, доктор географічних наук Гукалова Ірина Володимирівна

Scopus:

 1. Mashkova O. Study of disproportions of territorial communities development on the basis of geoinformation monitoring of the population`s quality of life / O. Mashkova, Molikevych R., Napadovska H., N. Omelchenko // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-41-6 / ISSN 1314-2704, 2 July – 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 2.3, 591-598 pp.
 2. Malchykova D.,Gukalova I Omelchenko N. Integrated coastal zone management: restrictions and priorities of development, the implementation of administrative and territorial organization reform / D. Malchykova, I. Gukalova, N. Omelchenko // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-84-8 ISSN 1314-2704, 30 June – 6 July, 2019, Vol. 19, Issue 5.1 
 3. Malchykova D. Environmental research and natural education priorities: challenges of globalization and educational reforms in Ukraine / D. Malchykova, I. Pylypenko, O.Davydov, K. Baysha N. Omelchenko // XXth International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2020: Conference Proceedings, 16 - 25 August, 2020.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Омельченко Н.В. Соціальний аспект феномену урбанізації / Н.В. Омельченко// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – №11 (288). – С. 85–88 (0,4 авт.арк.).
 2. Гукалова І.В. Категорія «урбанізація» у понятійній площині соціальної географії та інших наук / И.В. Гукалова, Н.В. Омельченко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 20, Вип. 2(25). – 2015. – С. 96–109 (0,8 авт.арк., з них 0,4 авт.арк. належать автору: охарактеризовано відмінності у розумінні категорії «урбанізація» з позицій філософії, економіки, соціології, демографії і географії).
 3. Омельченко Н. Соціально-географічна урбаністика: досвід та історіографія / Н. Омельченко // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, – 2015. – Вип. 19(2). – С. 157–164 (0,9 авт.арк.).
 4. Gukalova I. Measuring the urbanization in Ukrainian regions: current approaches / I. Gukalova, N. Omelchenko // Часопис соціально-економічної географії – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна – 2016. – Вип. 20 (1). – С. 22–28 (0,6 авт.арк., з них 0,3 авт.арк. належать автору: систематизовано сучасні методики оцінки рівня урбанізації регіонів).
 5. Омельченко Н. В. Еволюція урбанізації в світі та Україні: загальні тренди і регіональні особливості/ Н. В. Омельченко// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2016. – Вип. 28, №1-2. – Вінниця, 2016. – С. 168–176 (0,7 авт.арк.).
 6. Омельченко Н. В. Просторово-часовий розподіл міських поселень Херсонської області за правилом «ранг-розмір» / Н. В. Омельченко// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2016. – №5. – С. 48–53 (0,5 авт.арк.).
 7. Гукалова І. В. Благоустрій побуту як ознака урбанізованості регіону (на прикладі Херсонської області) /І. В. Гукалова, Н. В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2017. – №6. – С. 43–51 (0,6 авт.арк., з них 0,3 авт.арк. належать автору: охарактеризовано «побутові» маркери урбанізації).
 8. Гукалова И. В. Трансформация научных взглядов на феномен урбанизации / И. В. Гукалова, Н. В. Омельченко // Естественные и математические науки в современном мире – Новосибирск: изд. «СибАК», 2015. – №3 (27). – С.90–97 (0,4 авт.арк., з них 0,2 авт.арк. належать автору: проаналізовано еволюцію наукових поглядів на процес урбанізації та його наслідки).
 9. Омельченко Н. В. Урбанизация в социально-географическом измерении: акценты исследования/ Н. В. Омельченко // Магілёўскі мерыдыян. Том 15. – Магілёў, 2015. -– Вып.1–3 (28–30).– С. 113–116 (0,4 авт.арк.).
 10. Омельченко Н. В. Типізація адміністративних районів Херсонської області за рівнем та особливостями їх урбанізованості: оцінка результатів / Н. В. Омельченко// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2017. – №7. – С. 69–75 (0,5 авт.арк.).
 11. Мальчикова Д.С. Стратегічні напрями та пріоритети урбаністичного розвитку Херсонської області в контексті поліпшення якості життя населення / Д.С. Мальчикова, Н. В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2019. – №10. – С. 34–41.
 12. Гукалова І.В. Ідеологія сучасної геоурбаністики: еволюція досліджень міського розвитку / І.В. Гукалова, Н.В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія географічні науки. – 2020. – Вип. 13. – С. 26-33 

Статті в інших наукових виданнях:

 1. Омельченко Н. В. Вивчення феномена урбанізації в сучасних соціально-географічних дослідженнях/ Н. В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2014. – №1. – С. 59-62 (0,4 авт.арк.).
 2. Омельченко Н. В. Специфіка та регіональні відмінності в рівні урбанізації (на прикладі Херсонської області) / Н. В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2015. – №2. – С. 66-72 (0,4 авт.арк.).
 3. Омельченко Н. В. Екологічне виховання в умовах урбанізації / Н. В. Омельченко // Зб. наук. праць  Херсонського відділу Українського географічного товариства / [За ред. І. О. Пилипенка, Д. С. Мальчикової]. Вип. 7. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. – С. 66–69 (0,3 авт.арк.).
 4. Омельченко Н. В. Історико-географічні передумови перебігу урбанізаційних процесів в Херсонській області / Н. В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – 2016. – Вип.3. – Херсон, 2016. – С. 20–23 (0,3 авт.арк.).
 5. Омельченко Н. В. Пріоритети розвитку Херсонської області з урахуванням особливостей її урбанізованості / Н. В. Омельченко // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Збірник наук. праць. - К., 2018. - C.165-166.
 6. Омельченко Н.В. Аналіз міграційних рухів населення Херсонської області в умовах окупації АР Крим / Н.В. Омельченко, В.О. Засименко // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства: Зб. наук.праць / [За ред. ФОП Вишемирський В.С.], 2018. – С.89-93.
 7. Омельченко Н.В. Специфіка шлюбності населення України в умовах урбанізації / Н.В. Омельченко, К.І. Бельза // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства: Зб. наук.праць / [За ред. ФОП Вишемирський В.С.], 2018. – С.93-96. 

Матеріали та тези наукових заходів:

 1. Омельченко Н. В. Урбанізація у соціально-географічному вимірі: постановка питання/ Н. В. Омельченко// Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика:Матер. міжн. наук.-практ. конф., 9–11 жовтня 2014 р., м. Чернівці. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – С. 168–169 (0,2 авт.арк.).
 2. Омельченко Н. В. Вплив урбанізації на спосіб та умови життя населення/ Н. В. Омельченко// Регіон-2014: Міжнародна науково-практична конференція «Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку: Матер. наук.-практ. конф., 6 листопада 2014 р., м. Харків. – Харків: РВВ Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2014. – С. 257–260 (0,2 авт.арк.).
 3. Омельченко Н. В. Особливості просторової еволюції урбанізації в Україні та світі / Н. В. Омельченко // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення/ VI Міжн. наук.–практ. конф. – Херсон, 2015. – С. 305–310 (0,3 авт.арк.).
 4. Омельченко Н. В. Підходи щодо оцінювання рівня урбанізації регіонів / Н. В. Омельченко // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. Наук.конф. (11-13 жовтня 2016 р.) – Чернівці: Чернів.нац.ун-т, 2016. – С. 115–117 (0,1 авт.арк.).
 5. Омельченко Н. В. Зайнятість населення як атрибут урбанізації // Регіон – 2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 10–11 листопада 2016 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 244–247 (0,2 авт.арк.).
 6. Омельченко Н. В. Міський спосіб життя в числі фундаментальних ознак урбанізації / Н. В. Омельченко // IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми країнознавчої науки». – 2016. – Луцьк, 15–16 листопада. Режим доступу: https://internationalconference2014.wordpress.com/2016/11/06 (0,3 авт.арк.).
 7. Омельченко Н. В. Міське розселення слабоурбанізованого регіону (на прикладі Херсонської області) / Н. В. Омельченко // Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2017 р.). – К.: КНЕУ, 2017. – С. 138–143 (0,2 авт.арк.).
 8. Гукалова І. В. Досвід оцінки урбанізованості життя населення Херсонської області на основі опитування / І. В. Гукалова, Н. В. Омельченко // Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19–20 вересня 2017 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 46–49 (0,2 авт.арк., з них 0,1 авт.арк. належить автору: розкрито алгоритм проведення анкетного опитування населення).
 9. Омельченко Н. В. Складові інтегральної оцінки рівня та особливостей урбанізації Херсонської області в контексті якості життя населення / Н. В. Омельченко // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення/ VIІ Міжн. наук.–практ. конф. (5–6 жовтня 2017 р.) – Херсон, 2017. – С. 179–182 (0,2 авт.арк.).
 10. Омельченко Н.В. Якість життя населення у взаємозв’язку з урбанізацією / Н. В. Омельченко // географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 30-31 березня 2018 р.) / гол. ред. колегії Я.Б.Олійник; КНУ імені Тараса Шевченка. - К.: Прінт-Сервіс, 2018. – С.188–190 (0,2 авт.арк.).
 11. Омельченко Н. В. Реалізація сучасної урбаністичної парадигми у слабоурбанізованому регіоні / Н. В. Омельченко // Регіон – 2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8 – 9 листопада 2018 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 324-328.
 12. Омельченко Н. В. Центро-периферійні тенденції в електоральній поведінці населення м.Херсона / Н. В. Омельченко, І.О. Пилипенко // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення / VIIІ Всеукр. наук.–практ. конф. (з міжнародною участю) (3–4 жовтня 2019 р.) – Херсон, 2019. – С. 181–183.
 13. Мальчикова Д.С. Пріоритети розвитку і реалізація реформи територіального устрою у прибережних регіонах / Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, Н.В. Омельченко, Г.Ю. Нападовська // Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика:Матер. міжн. наук.-практ. конф. присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області, 7–9 травня 2020 р., м. Чернівці. – Чернівці: Видавничо-поліграфічне підприємство «Місто», 2020. – С. 209–214 

Методичні праці

 1. Карташова І. Педагогіка. Теорія навчання географії: робочий зошит для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності 6.040104 Географія* [Текст] / І. Карташова, Д. Мальчикова, Н. Омельченко. – Херсон: вид-во ПП. Вишемирський В.С., 2016.
 2. Гукалова І.В. Вступ до фаху. Методичні рекомендації для проведення практичних і семінарських занять для студентів спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) денної та заочної форм навчання. [Текст] / І. В. Гукалова, Н.В. Омельченко. – Херсон: вид-во ПП. Вишемирський В.С., 2017. – 48 с.
 3. Богадьорова Л. М. Географія світового господарства. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських робіт для студентів спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) денної та заочної форм навчання [Текст] / Л. М. Богадьорова, Н.В. Омельченко. - Херсон: вид-во ПП. Вишемирський В.С., 2017. - 36 с.
 4. Мальчикова Д.С. Економічна та соціальна географія України / Робочий зошит. Навчально-методичний посібник до практичних і семінарських занять. ВР ХДУ від 24.04.2017 р. № 12 / Д. С. Мальчикова, Н.В. Омельченко – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. 92 с. ISBN 978-617-7273-73-