Молікевич Роман Сергійович

Оновлено: 30.09.2021

   

Молікевич Роман Сергійович

Кандидат географічних наук

Диплом кандидата наук, Молікевич.pdf (97.9 Kb)

Доцент кафедри

Коло наукових інтересів: суспільна географія, медична географія,

геоінформаційні системи

Науковий керівник: професор, доктор географічних наук Гукалова Ірина Володимирівна

Scopus

Web of Science 

Google Scholar

Orcid

ResearchGate

Mendeley

 

SCOPUS

 1. Mashkova O., Molikevych R., Napadovska H. , Omelchenko N. Study of disproportions of territorial communities development on the basis of geoinformation monitoring of the population`s quality of life // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-41-6 / ISSN 1314-2704, 2 July – 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 2.3, 591-598. DOI: 10.5593/sgem2018/2.3/S10.075.
 2. Molikevych R., Bohadorova  L., Kovalova  K., Okhremenko I. The use of geoinformation systems in educational and professional programs for the training of geographes // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-87-4 /   ISSN 1314-2704, 30 June – 6 July, 2019, Vol. 19, Issue 5.4, 355-361 pp.  DOI: 10.5593/sgem2019/5.4/S22.048
 3. Molikevych, R. S., Okhremenko, I. V., Kotovskiy, I. M., &Bielaia, I.S. (2020) Ecological monitoring of forests based on spectral indices (case study of forestry in South of Ukraine). Paper presented at the International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, , 2020-August(2.2) 215-220. doi:10.5593/sgem2020/2.2/s10.026

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Молікевич Р.С. Смертність населення Херсонської області на початку ХХІ ст.: динаміка, причини, територіальні відмінності / Р.С. Молікевич // Економічна та соціальна географія: наук. зб. / [Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – К., 2014. – Вип. 2 (70). – С. 106–115.
 2. Молікевич Р.С. Досвід географічного вивчення проблем формування здоров’я / Р.С. Молікевич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – Луцьк, 2014. – № 11 (288). – С.111–115.
 3. Молікевич Р.С. Ієрархічний підхід до суспільно-географічного визначення змісту категорії «медико-демографічна ситуація»/ Р.С. Молікевич // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, 2015. – №18(1). – С. 170 – 177.
 4. Молікевич Р.С. Місце і роль показників здоров’я у дослідженні якості життя населення / Р.С. Молікевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль, 2015. – №1 (випуск 38). – С. 203 – 213.
 5. Молікевич Р.С. Методичні особливості суб’єктивної оцінки здоров’я в контексті дослідження якості життя населення (на прикладі Херсонської області) / Р.С. Молікевич // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – К.,2015. – Вип. 74. – С. 34-44.
 6. Молікевич Р.С. Деякі аспекти взаємозв’язку соціально-економічного розвитку та медико-демографічної ситуації у Херсонській області / Р.С. Молікевич // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, 2015. – №19(2). – С. 172 – 180.
 7. Молікевич Р.С. Методика медико-географічного дослідження стану здоров’я населення регіону / Р.С. Молікевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2017. – №6. – С. 75-84.
 8. Мальчикова Д.С. Імітаційні та ігрові STEM-технології і практики на уроках природничо-математичного циклу/ Д.С. Мальчикова, Р.С. Молікевич, І.С. Саф’яник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2021. – №14. – С. 79-86.

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Моликевич Р.С. Типизация территорий по особенностям медико-демографической ситуации: методика и ее апробация на примере Херсонской области / Р.С. Моликевич / Магілёўскі мерыдыян. Том 15.  – Магілёў, 2015. – Вып.1 – 3 (28–30).– С. 76 – 81.
 2. Моликевич Р.С. Общественно-географический анализ заболеваемости населения Херсонской области (Украина) // Р.С. Моликевич, И.В. Гукалова / Естественные и математические науки в современном мире. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2015. – №3 (27). – С. 97–105.

 Статті в інших наукових виданнях:

 1. Молікевич Р.С. Структурні особливості категорії «медико-демографічна ситуація» з позиції суспільної географії / Р.С. Молікевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2014. – №1. – С. 36–44.
 2. Гукалова І.В. Історичні аспекти розвитку геодемографії та її інтеграції у медико-географічні дослідження / І.В. Гукалова, Р.С. Молікевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2015. – № 2. – С. 73–79.
 3. Malchykova D. Environmental protection and spatial planning of eco-net strategies in regions with high level of anthropogenic transformation of geosystems / D. Malchykova, A. Ponomareva, R. Molikevych // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія:географічні науки. – Херсон, 2015. – № 2. – С. 50-65.
 4. Молікевич Р.С. Забезпеченість населення доступом до мережі Інтернет як індикатор розвитку інформаційного простору Херсонської області /Р.С. Молікевич// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія:географічні науки. - Випуск 4. - 2016. – С. 27-30.
 5. Молікевич Р.С. Нормування навантаження туристичної діяльності на природоохоронні території (на прикладі НПП «Олешківські піски») / Р.С. Молікевич // Туризм і краєзнавство.  - Випуск 1. - 2020 - С.11-17. Електронний науковий збірник: https://travel.ks.ua/wp-content/uploads/2020/11/zbirnyk_turyzm-i-krayeznavstvo_vypusk-1.pdf 

Матеріали та тези наукових заходів:

 1. Молікевич Р.С. Еколого-географічна ідентифікація Нижньодніпровських пісків/ Р.С. Молікевич// Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. У 2 ч. Ч.2. – ХДУ, 2011. – С.130-132.
 2.  Пилипенко І.О. Просторовий аналіз антропогенної перетвореності ландшафтів Херсонської області/ И.О. Пилипенко, Р.С. Молікевич // Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-16 листопада 2012р. – Миколаїв: КП «Миколаївська обласна друкарня»,2012. – С. 60-63.
 3. Молікевич Р.С. Нормування рекреаційного навантаження на ландшафти НПП «Олешківські піски»/ Р.С. Молікевич//Розвиток екологічного туризму в країнах Чорноморського басейну: ресурси та інновації. Збірник тез доповідей. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2012р. – С.53-56.
 4. Молікевич Р.С. Геопланування сільської місцевості на мікрорегіональному рівні на прикладі Цюрупинського району Херсонської області/ Р.С. Молікевич // Магістерські студії. Альманах. Вип.13(2). – Херсон. ХДУ, 2013 – С. 49-51.
 5.  Молікевич Р.С. Геопланування сільської місцевості на мікрорегіональному рівні на прикладі Цюрупинського району Херсонської області/ Р.С. Молікевич // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон:ПП Вишемирський, 2013. – С. 150-153.
 6. Молікевич Р.С. Нормування рекреаційного навантаження на природні комплекси НПП «Олешківські піски»/ Р.С. Молікевич // Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 17-18 травня 2012 року). – С. 41-42.
 7. Молікевич Р.С. Методичні аспекти геопланування сільської місцевості на мікрорегіональному рівні / Р.С. Молікевич, Д.С. Мальчикова // Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міждународною участю (м. Харків 7-8 листопада 2013 р.) / Гол. Ред. колегії В.С.  Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 192-193.
 8. Молікевич Р.С. Суспільно-географічні комплекси низового адміністративного району як об’єкт геопланування / Р.С. Молікевич// Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр. наук. - практ. інтернет - конф. 2-6 грудня 2013 р. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 224-231.
 9. Молікевич Р.С. Лінійні рекреаційні зони у системі геопланування території Херсонської області / Р.С. Молікевич// Рекреаційно-оздоровчий потенціал Півдня України. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2013. – С.63-65.
 10. Молікевич Р.С. Тенденції та досвід використання ГІС технологій у методиці моделювання екологічних систем та мереж. / Р.С. Молікевич// Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. Зб. Наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014. – Вип. 6. – С.59-62.
 11.  Молікевич Р.С. ГІС технології  як інструмент просторового аналізу територій при проектуванні екомережі. / Р.С. Молікевич // VI Ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського. Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції, (Херсон, 19.05.2014 – 22.05.2014) / відповідальний редактор М.Ф. Бойко. – Херсон: Айлант, 2014. – С.73-74.
 12. Молікевич Р.С. До питання суспільно-географічного дослідження категорії «медико-демографічна ситуація». / Р.С. Молікевич // Географія, картографія, географічна освіта. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Чернівці, 9–11 жовтня 2014р.) – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – С. 162 – 163.
 13.  Молікевич Р.С. Суспільно-географічний зміст категорії «медико-демографічна ситуація»: ієрархічний підхід до обґрунтування / Р.С. Молікевич // Матеріали IV Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку суспільної географії»: [матеріали конференції] / Ред. Я.Б. Олійник. – Київ: Видавництво «Альфа-ПІК», 2014. – С. 46–48. (0,14 авт. арк.)
 14. Молікевич Р.С. Методичні особливості дослідження медико-демографічної ситуації / Р.С. Молікевич // Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р. / гол. ред. колегії В.С. Бакіров). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 74–77.
 15. Молікевич Р.С. Медико-демографічна ситуація в Херсонській області / Р.С. Молікевич // Творчий клас регіону: експертне бачення стратегії регіонального розвитку Херсонщини: Матеріали круглого столу (м. Херсон, 19 листопада 2014 р.). – Херсонський державний університет / Відп. ред. В.К. Коробов. – Херсон: Гілея, 2014. – С. 32–37.
 16. Молікевич Р.С. Регіональні особливості суб’єктивної оцінки здоров’я населення Херсонської області / Р.С. Молікевич // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон 8–9 жовтня 2015р.) / (За ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової). – Херсон: ПП Вишемирський, 2015. – С. 275 – 283.
 17. Молікевич Р.С. Вплив аномалій магнітного поля на здоров’я населення Херсонської області / Р.С. Молікевич // Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Київ, 26–28 лист. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Обрії, 2015. – С.126–128.
 18. Молікевич Р.С. Медико-географічні індикатори в оцінці якості життя населення / Р.С. Молікевич // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 2. – С.216–219.
 19. Молікевич Р.С. Застосування специфічних індикаторів при оцінці суспільного здоров’я населення регіону / Р.С. Молікевич // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнар. Наук. конф (11-13 жовтня 2016р.). – Чернівці: Чернів. нац. Ун-т, 2016. – С.109-110.
 20. Молікевич Р.С. Причинно-наслідкові зв’язки між показниками розвитку сфери охорони здоров’я та медико-демографічною ситуацією (на прикладі Херсонської області) / Р.С. Молікевич // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5 – 6 жовтня 2017 р. / [ За загальною редакцією І. Пилипенка, Д. Мальчикової ]  - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. –C. 78-86.
 21. Щурко Д.І., Молікевич Р.С. Дослідження зміни площі рослинності в програмному пакеті QGIS // Використання ГІС-технологій в землеустрої, будівництві та управлінні водними і земельними ресурсами: Збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції. - м. Херсон, 20-21 квітня 2018 р.  - Електроний ресурс. - С. 11-13.
 22. Молікевич Р.С. Географія осередків природно-вогнещевих хвороб в Херсонській області / Р.С. Молікевич //Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природознавчо-географічного факультету. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2018. – С.56-58.
 23. Цірдава К.Д. Суспільно-географічні аспекти міграційних процесів в контексті євроінтеграційного поступу України / К. Д. Цірдава, Р. С. Молікевич // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства : зб. наук. праць / [за ред. І. О. Пилипенка, Д. С. Мальчикової ] Вип. 10. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2018. – С. 118-127.
 24. Якименко К.С. Екологічне зонування міського середовища за акустичною обстановкою ( на прикладі м. Херсон) / К.С. Якименко, Р.С. Молікевич // Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: збірка наукових праць / За ред. М. М. Сидорович. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 109-114.
 25. Елль О.Ю. Прикладні аспекти дистанційного моніторингу екологічного забруднення акваторії Чорного моря в програмному середовищі QGIS / О.Ю. Елль, Р.С. Молікевич // Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: збірка наукових праць / За ред. М. М. Сидорович. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С.81-85.
 26. Молікевич Р.С. Географія осередків природно-вогнещевих хвороб в Херсонській області / Р.С. Молікевич //Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природознавчо-географічного факультету. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2018. – С.56-58.
 27. Молікевич Р.С. Оцінка залежності медико-демографічної ситуації від соціально-економічного розвитку регіонів: методичний аспект / Р.С. Молікевич, І.О. Мелашич// Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства : зб. наук. праць / [за ред. І. О. Пилипенка, Д. С. Мальчикової ]. – Вип. 10. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2018. – С. 72-76.
 28. Молікевич Р.С. Аналіз регіональних відмінностей харчування населення України / Р.С. Молікевич // Ідеї та новації в системі наук про Землю: Матеріали VIII Всеукраїнської молодіжної наукової конференції -  Київ, 10-12 квітня 2019 р. Київ, 2019. – С.74-75.
 29. Молікевич Р.С. Регіональна диференціація якості харчування населення України  / Р.С. Молікевич, Д.С. Станика // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р. / [За загальною редакцією І. Пилипенка, Д. Мальчикової] – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.169-173.
 30. Молікевич Р.С. Просторові аспекти поширеності туберкульозу в Україні та Польщі/Р.С. Молікевич// Регіон – 2020: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (м. Харків, 8-9 жовтня 2020р.) /Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 177-180.
 31. Молікевич Р.С. Деякі аспекти застосування спектральних знімків як інструменту екологічного моніторингу лісів /Р.С. Молікевич, І.В. Охременко // Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : зб. Матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 20-21 трав. 2021 р. / [редкол.: Коцур В. П., Руденко Л. Г., Маруняк Є. О. та ін.]. – Переяслав (Київ. обл.), 2021. – С. 113-115.

Методичні праці

 1. Пилипенко І.О. Геостатистика: методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт для здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю та 014.07 Середня освіта (Географія) / І.О. Пилипенко, Р.С. Молікевич. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. – 28 с.
 2. Молікевич Р.С. Геоінформаційні системи і технології: методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт для здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю та 014.07 Середня освіта (Географія). - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. – 36с.
 3. Молікевич Р.С. Моделювання та прогнозування стану довкілля: методичні рекомендації для лабораторних та семінарських занять для здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 101 Екологія. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. – 36 с.