Наукові та навчально-методичні праці

Оновлено: 30.10.2019

За останні п'ять років професорсько-викладацьким складом кафедри було опубліковано наступні наукові та навчально-методичні праці:

 

Заболотська О.О.  Intentional and conceptual analysis of fiction texts / The Advanced Science open access  journal. ISSUE 12. – ISSN2219-746 – US, 2013. – P. 77 – 86

Заболотська О.О.  The concept of LOVE in the novel by W. Wolf “Mrs. Dalloway” / SCIEURO. – Vol. 2. –London, 2013. – C. 314-320.

Заболотська О.О.  Алюзія в художньому тексті: лінгвокогнітивний аспект / О. О. Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П. та ін.].– Вип. 13. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 143-150. (Серія «Лінгвістика»). (Фахове видання, постанова Президії ВАК України № 2/05/1 від 19.11.2005 р., бюлетень № 1, 2006 р.)

Заболотська О.О.  Алюзія та концептуальна метафора як засоби вираження авторських інтенцій у художньому тексті / О. О. Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П. та ін.].– Вип. 20. – Херсон : ХДУ, 2013

Заболотська О.О.  Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського як джерело збагачення сучасної педагогічної нуки / О. О. Заболотська // Наукові записки – Вип.78(1). –  Серія «Пед. науки». – Кіровоград : РВВ КДПУ М В.Винниченко, 2008. – С.60-64. (фахове видання)

Заболотська О.О.  Засоби актуалiзацii імпліцитності в художніх прозових та поетичних текстах: компаративний аспект / О. О. Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П. та ін.].– Вип. 19. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 262-269. (Серія «Лінгвістика»)

Заболотська О.О.   Засоби реалізації імпліцитності в художньому творі / О. О. Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П. та ін.].– Вип. 16. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 102-106. (Серія «Лінгвістика»). (Фахове видання, постанова Президії ВАК України № 2/05/1 від 19.11.2005 р., бюлетень № 1, 2006 р.)

Заболотська О.О.   Імпліцитні смисли концепту «кохання» в новелі Дж. Голсуорсі «Цвіт яблуні» / О. О. Заболотська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: [зб. наук. праць / ред. Голюк В.С. та ін.]. – Вип. 23 (248). – Луцьк, 2012. – С.52 – 56. (Серія “Філологічні науки. Мовознавство”.

Заболотська О.О.  Імпліцитні смисли концепту ЖИТТЯ в творі С. Моема «Розмальована вуаль» / / О. О. Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П. та ін.].– Вип. 17. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 124-132. (Серія «Лінгвістика»).

Заболотська О.О.  Іншомовна підготовка студентів немовних спеціальностей в умовах глобалізації / О. О. Заболотська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 67. – Херсон: ХДУ, 2015. – С. 232-240.

Заболотська О.О.  Компоненти формування англомовної дискурсивної компетенції студентів / О. О. Заболотська // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового  центру АПН України.  – Одеса, 2011. – №.2 – С. 78-83

Заболотська О.О.  Концепт "Кохання" в творі С.Моєма "Прикрашена вуаль" / О. О. Заболотська // [зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю. 20 квітня 2012 р. м. Євпаторія]. - Ялта ; Євпаторія : [РВВ КГУ ; ЕІСН КГУ], 2012. - 268 с. : С. 119-124

Заболотська О.О.  Концепт ЖИТТЯ в творах різних жанрів / О. О. Заболотська // Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. – 2013. – Сборник научных работ № 5. – ISSN 2219-4290. – С. 121-124.

Заболотська О.О.  Концептуальна метафора як імпліцитний засіб реалізації авторських інтенцій у художньому тексті / О. О. Заболотська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні лінгвістичні парадигми» (19 березня 2014 р.). – Горлівка, 2014. – С. 125-129.

Заболотська О.О.  Маркери авторської текстової модальності в романі Д. Брауна «Код да Вінчі» / О. О. Заболотська // Південний Архів. Філолог. науки: [зб. наук. праць]. – Вип. XLIV. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 68–74.

Заболотська О.О.  Методика формування комунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземних мов / О. О. Заболотська // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – 2009. – №3. – С. 90–93.

Заболотська О.О.  Роль авторської інтенції у формуванні текстових художніх концептів / О. О. Заболотська // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка (філологічні науки), Ч. І. – Луганськ, 2014. – С. 170-178.

Заболотська О.О.   Символи явищ природи у творах різних жанрів / О. О. Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць]. Серія «Лінгвістика». – Вип. IX. – Херсон : ХДУ, 2009. – С. 151–158. (фахове видання)

Заболотська О.О.  Символика пространства и границы в романе В.Вульф «Миссис Делоуей» / О. О. Заболотська //  «Современные  подходы  к  изучению единиц   языка   и   речи     и    вопросы лингводидактики»: Сборник научных трудов - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012. - 378 с. : С. 218-223

Заболотська О.О.  Символіка контакту у романі Г.Маркеса «Сто років самотності» / О. О. Заболотська // Південний Архів. Філолог. науки: [зб. наук. праць]. – Вип. – Херсон: ХДУ, 2008. – С.92-96  (фахове видання)

Заболотська О.О.  Символіка простору і межі в романі Г. Маркеса «Сто років самотності» / О. О. Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць]. Серія «Лінгвістика». – Вип. 12. – Херсон : ХДУ, 2010. – С. 221-226. (фахове видання)

Заболотська О.О.  Технології формування іншомовної культури студентів / О. О. Заболотська // Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічний і психолого-педагогічних дисциплін : зб. Матеріалів міжвуз. Наук.-практ. Конф. 25 лютого 2011 р., м.Євпаторія. – Ялта ; Євпаторія : РВВ КГУ ; ЕІСН КГУ , 2011. – 254 с.: С. 7-13.

Заболотська О.О.   Типи комунікативних інтенцій у художньому тексті / О. О. Заболотська // Мова-література-мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс: Матеріали Міжнародної наукової конференції (КНЛУ, 25-27 вересня 2014 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 55-56.

Заболотська О.О.  Тренінгова технологія формування комунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземної мови / О. О. Заболотська // Педагогічні науки: [зб. наук. праць]. – Вип. L. – Ч. 2. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 19–25 .

Заболотська О.О.  Формування індивідуальності майбутніх  учителів-словесників у професійній підготовці /  О. О. Заболотська // Монографія.  –  Херсон : Айлант, 2006. – 304 с.

Заболотська О.О.  Формування кроскультурної компетенції студентів / О. О. Заболотська // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту. №  6 (217). – Луганськ : Вид-во ЛНПУ «Альма-матер»,  2011. – С. 128 - 140.

Заболотська О.О.  Концепція формування індивідуальності майбутнього вчителя-словесника у професійній підготовці // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. XXXXVI. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 221 – 229.

Заболотська О.О. Імпліцитні маркери авторської текстової модальності у романі Д.Брауна «Ангели та Демони» // Науковий вісник Херсонського державного університету: Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. VI. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 34 – 39.

Заболотська О.О. Виховання індивідуальності майбутніх учителів у професійній підготовці // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. XXXXVII. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 277 – 283.

Заболотська О.О. До проблеми виокремлення символів у художньому тексті // Науковий вісник Херсонського державного університету: Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. VIІ. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 247 – 252.

Заболотська О.О. Символіка контакта у романі Г. Маркеса «Сто років самотності» // Південний архів. Філолог. Науки: Зб. наук. пр. – Вип.. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 92 – 96.

Заболотська О.О. Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського як джерело збагачення сучасної педагогічної науки // Наукові записки. – Вип.78 (1). – Серія «Пед. Науки». – Кіровоград: РВВ КДПУ, 2008. – С. 60 – 64.

Заболотська О.О., Лєбєдева Н.М., Короткова Л.В., Борисова Т.С., Шипко М.А., Главацька Ю.Л., Гончаренко О.М. Тестові завдання з дисциплін кафедри англійської мови для студентів III – V курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту Іноземної Філології. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 68 с.

Заболотська О.О. Тренінгові технологія формування комунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземної мови // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХХ. – Херсон, ХДУ, 2008 – С. 272 – 280.

Бєлєхова Л.І. Метафора в поэтическом дискурсе американского имажизма / Л.И. Белехова //Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» [науч. ж-л / редактор Н.В. Багров]. – №2. – Т. 24 (63). – Ч. І. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2011. – С. 34-40.

Бєлєхова Л.І. Когнитивные операции обработки художественного текста / Л.І. Бєлєхова // Нова філологія : зб. наук. праць / редактор В. М. Манакін. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 30-38.

Бєлєхова Л.І. Лингвокогнитивные механизмы формирования новообразов – Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лингводидактики. Сборник научных трудов. – Белгород : ИГЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012. – С. 21-16.

Бєлєхова Л.І. Когнитивные подходы в теории образности /Л.И. Белехова // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / науч. ред. А.Н. Рудяков. – Научный журнал, № 3 Симферополь : Изд-во  Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2012. – С. 52-55.

Димитренко Л.В. Засоби об’єктивації концерту «FEAR» («страх») та шляхи його вивчення» // Науковий вісник Херсонського державного університету :  [зб. наук. праць / редактор В.П.Олексенко]. – Випуск ХІ. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – С. 194-197. (Серія «Лінгвістика»).

Димитренко Л.В. «Мова політичного дискурсу» // Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / редактор В.П.Олексенко]. – Випуск ХІІІ. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – С. 261-264. (Серія «Лінгвістика»).

Димитренко Л.В. Картина мира современной американской поэзии // Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лингводидактики: [сб. научн. трудов / редакторы О.Н. Прохорова, И.В. Чекулай]. – Белгород: УПЦ “ПОЛИТЕРРА”, 2012. – С.209-212; 

Димитренко Л. В. "Когнітивні та стилістичні особливості поетичного образу (на матеріалі американської поезії)" у фаховому науковому журналі «Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 14/2015.

Димитренко Л. В. Лексико-стилістичні особливості англомовних газетних заголовків / Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / гол. ред.  В.П.Олексенко]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2015. – Вип. XХІІІ. – (Серія “Лінгвістика”). (Одноосібно, фахове видання, постанова Президії ВАК України від 10 березня 2010 р., № 1-05/2).

Зуброва О.А. Професійні особистісні якості майбутніх учителів-філологів: сутність, зміст, методи діагностики // Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2008. – 68 с.

Зуброва О.А. Зміст та сутність професійних особистісних якостей майбутнього вчителя-філолога // Проблеми трудової і професійної підготовки: Наук.-метод. Зб. – Слов`янськ: Вид-во СДПУ, 2008. – Вип.. 12. – С. 63 – 69.

Зуброва О.А. Дослідно-експерементальна робота з формування професійних особистісних якостей майбутніх учителів-філологів // Науковий вісник Миколаївського державного університету: Зб. наук. пр.: Педагогічні науки – Миколаїв: МДУ, 2008. – Вип.. 20. – Т.1. – С. 249 – 256.

Зуброва О.А. Педагогічні умови формування професійних особистісних якостей майбутніх учителів-філологів // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси: Вид-во ЧНУ, 2008. – Вип.. 125. – С. 46 – 49.

Зуброва О.А. Аналіз сучасного стану формування професійних особистісних якостей майбутніх учителів-філологів // Педагогічні науки: Зб.наук.пр. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – Вип.. 47. – С. 154 – 158.

Зуброва О.А. Толерантність майбутнього вчителя-філолога // Розвиток освіти в умовах полі етнічного регіону: Зб. статей. – Вип.. 4., Ч.1. – Ялта: РВВКГУ, 2008. – С. 57 – 59.

Зуброва О.А. Формування професійних якостей майбутніх вчителів-філологів як психолого-педагогічна проблема // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – Глухів: Вид-во ГДПУ, 2008. – Вип.. 12. – С. 9 – 13.

Зуброва О.А. Classification of Incomplete Questions in English and German / О.А. Зуброва // (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. пр. – Вип. ХІ. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С.106-110.)

Зуброва О.А. До питання характеристики англомовного газетного заголовку / О.А.Зуброва // Науковий вісник ХДУ: [зб. наук. праць / ред. В.П. Олексенко та ін.]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 12. – С. 312–315 (Серія «Лінгвістика»).

Зуброва О.А. Организация дискуссии на занятиях по практическому курсу английского О.А. Зуброва языка / // Современные подходы к изучению единиц языка и вопросы лингводидактики. – Сб. научн. Трудов. – Белгород: ИПЦ «Политерра», 2012. – С.348-352

Петренко Н.В. Лінгвосинергетичні закономірності функціонування займенників в американській поезії. Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика». Вип. 9. – Херсон, 2009. – С. 318 – 322.

Петренко Н.В. Особливості гендерної ідентифікації суб’єкта в американській поезії. Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XLVII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С. 110-114.

Петренко Н.В. Когнітивно-семіотичні властивості займенників у поетичному тексті. Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / гол. ред.  В.П.Олексенко]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 12. – С. 82-87. – (Серія “Лінгвістика”)

Петренко Н.В. Поетична інтерпретація дійсності: лінгвістичний погляд. Південний архів.Філологічні науки: [зб. наук. праць / ред. О.В.Мішуков]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. L. – С. 141-146.

Петренко Н.В. Семантика першої особи у поетичному тексті. Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского.– Симферополь: Изд-во ТНУ им.В.И.Вернадского, 2010.– Т.23 (62). – № 2, Ч. 1. –  С.163-167. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації")

Петренко Н.В. Авторське "я" у поетичному тексті: лінгвістичний аспект / Н.В. Петренко // Мова і культура. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т.VI (142). – С. 95-100.

Петренко Н.В. Местоимение как знак в американской поэтической речи / Н.В. Петренко // Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: материалы Междунар. заоч. науч.-метод. конф., г. Волгоград, 15 апреля 2011г.: в 3 ч. / редкол: О.В. Атьман (отв. ред.), О.А.Малетина (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2011. – Ч.1. – С. 259-264.

Петренко Н.В. Транспозиція займенників у поетичному тексті: норма vs аномалія / Н.В. Петренко // Нова філологія: [зб. наук. праць / гол. ред. В.М.Манакін]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – № 46. – С. 177-179.

Петренко Н.В. Методи дослідження особливостей класу займенників у текстах американської поезії / Н.В. Петренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Випуск XVI. – Херсон: ХДУ, 2012. – С. 138-142.

Лебедева А.В. Фонетическое и грамматическое освоение новейших английских заимствований молодёжным сленгом русского языка / А.В. Лебедева // Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / ред. В. П. Олексенко]. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – Вип. ХІІI. – С. 57–61. (Серія «Лінгвістика»)

  Лебедева А.В. Языковая игра при образовании англоязычных молодёжных сленгизмов в современном русском языке / А.В. Лебедева // Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лингводидактики: [сб. науч. трудов / ред. О. Н. Прохорова, И. В. Чекулай ]. – Белгород: ИЦП «ПОЛИТЕРРА», 2012. – С. 286–289.

Лебедева А.В. Языковая игра в современном русском молодёжном сленге / А.В. Лебедева // Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України. ІІІ Всеукраїнська конф.: [матеріали / ред. О. І. Панченко]. – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара, 2012. – С. 54–56.

Suvorova T. The Structure and Organization of a Poetic Creative Entity / T. Suvorova // "Global trends of development of ethnic languages in the context of providing international communications", "Traditions and moderns trends in the process of formation of humanitarian values": Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXIII and LXXXIV International Research and Practice Conference and the II stage of the Championship in Philology, Art History, History, Philosophy, Culturology, Physical Culture and Sports. (London, June 26 – July 02, 2014) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2014. - 104 p.). - Електронні дані. – Режим доступу:  http://files.gisap.eu/sites/files/digest/83-84.indd%20Internet.pdf. – Назва з екрану. - Дата звернення: 14. 03. 2015.

Суворова Т. М. Лінгвокультурологічний аспект дослідження образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Вип. 22 / Херс. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 228 с.

Суворова Т. М. Образність американських фольклорних балад: когнітивно-семіотичний аспект / Т. М. Суворова // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство): Збірник наукових праць. – № 3. – Дрогобич, 2015. – 320 с.

Суворова Т. Н. Преемственность и открытость системы словесных образов балладного текста/  Т. Н. Суворова //  “Problems Of Combination Of Individualization And Unification In Language Systems Within Modern Communicative Trends”: Peer-Reviewed Materials Digest (Collective Monograph) Published Following The Results Of The XC International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in Philology. (London, October 09 – October 14, 2014) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2015. - 62 p.). - Електронні дані. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/56369. – Назва з екрану. - Дата звернення: 14. 03. 2015.

Суворова Т.Н. Голограмма как эффект контрапунктной организации системы словесных образов баллады / Т.Н.Суворова // Известия ГГУ им.Ф.Скорины – 2014. – № 4 85. Гуманитарные науки. – С. 148-152. - Електронні дані. – Режим доступу:  http://vesti.gsu.by/archive.html. – Назва з екрану. - Дата звернення: 14. 03. 2015.

Суворова Т. М. Властивості образної синергетичної системи  художнього цілого (ендогенні параметри) / Т. М. Суворова // (КНЛУ) (у друці)

Суворова Т. М. Архетип як смислотвірна складова словесних образів / Т. М. Суворова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – 306 с. VII Міжнародна науково-практична конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА  – ОСОБИСТІСТЬ», факультет романо-германських мов Національного  університету «Острозька академія», кафедра індоєвропейських мов та Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»

Суворова Т. М. Ендогенні властивості образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді V Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2015. – Вип. V. – 236 с.

Суворова Т. М. Когнітивні та вербальні обмеження образності американських балад / Т. М. Суворова // III Міжнародного симпозіуму «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація» (22-24 квітня 2015 р.) (Нац авіац унів) Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету спільно із кафедрою іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка (у друці)

Суворова Т. М. Розвиток архетипної схеми через концептуальні образ-схеми (на матеріалі американських балад) / Т. М. Суворова // Всеукраїнської наково-практичної конференції молодих учених та аспірантів “Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки” (09.04.2015), Київський університет імені Бориса Грінченка) (у друці)

Суворова Т. М. Модальний модус обазності  баладного твору / Т. М. Суворова // IІІ-я Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських мов» (26 – 27 березня 2014 р.) (Миколаїв) Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського(у друці)

Суворова Т. М. Методика дослідження образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest. – III (10), Issue: 47, 2015. – 118 р. – available at: www.seanewdim.com  Международная научная конференция «Филология и лингвистика в эпоху цифровых технологий - 2015» - “Philology And Linguistics In The Digital Age –2015” (Budapest 29.03.2015)

Суворова Т. М. Структура образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи", 24 квітня 2015 р.  (Одеса, 15.04.2015) Національний університет «Одеська юридична академія», кафедра германських та романських мов, кафедра прикладної лінгвістики

Суворова Т. М. Світотвірна функція образності баладного твору / Т. М. Суворова // (Острог, 25.05. 2015) IV Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», Національний  університет «Острозька академія» (у друці)

Суворова Т. М. Когнітивні та вербальні обмеження формування словесних образів американської фольклорної балади / Т. М. Суворова // Журнал «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» (Луцьк, 01.06.2015)

Базилевич Н. В. «Methodology of distinguishing the contexts of author’s reflection» у журналі European Applied Sciences, 2014. – № 9. – P.7 – 8. (жовтень 2015 р.)

Базилевич Н. В. Лінгвальні засоби актуалізації рефлексії В.Черчилля / Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / гол. ред.  В.П.Олексенко]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2015. – Вип. XХІІІ. – (Серія “Лінгвістика”). (Одноосібно, фахове видання, постанова Президії ВАК України від 10 березня 2010 р., № 1-05/2).