Професорсько-викладацький склад

Оновлено: 15.10.2020

Кадровий склад кафедри:
 

 

  Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України, професор Заболотська Ольга Олександрівна

 Здійснює керівництво науковою працею аспірантів, студентів-спеціалістів та студентів - магістрів. Окрім активної та плідної співпраці з аспірантами та студентами, професор

Заболотська О.О. є викладачем курсів для учнів Академічного ліцею ХДУ та науковим керівником учасників Малої Академії Наук.

Результатом успішної викладацької та наукової діяльності доктора педагогічних наук, професора Заболотської О.О. є активна участь учнів Академічного ліцею у роботі Малої Академії Наук, учасники якої не лише посідають призові місця, а й налаштовані на подальшу наукову роботу під час навчання в ХДУ. За період з 2010 по 2015 р. Заболотська Ольга Олександрівна підготувала переможців Всеукра        їнського етапу наукових робіт  МАН України: 2010 р. – Романова Анастасія - 1 місце, 2011 р. – Полякова Ірина – 1 місце, 2013 р. – Михальова Ганна – 1 місце, 2014 р. – Стеценко Дар’я  - 1 місце, 2015 р. – Новак Олександра  - 1 місце на обласному етапі МАН.

   Також Ольга Олександрівна ктивно займається науковою роботою зі студентами та обдарованою молоддю. Протягом 2008-2015 рр. підготувала студентів до участі у всеукраїнських конкурсах наукових робіт: 2008 рік Хабленко Ганна – диплом, 2009 рік - Дихтяр Зоя – диплом,  2012 р. – Ткаченко Іван – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3 місце), 2013 р. - Ткаченко Іван та Носик Тимур – переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (два 2 місця), 2015 р. Казімірова Юлія - переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1 місце).

Під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора Заболотської О.О. на базі кафедри створено науково-методичний осередок молодих науковців півдня України: на кафедрі виконуються наукові дослідження здобувачів та аспірантів з Миколаєва, Керчі, Херсона. Наукова школа з методики викладання германських мов у школах та вишах України включає 10 аспірантів 4 з яких успішно захистили кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови).

Заболотська О. О. є членом вченої ради ХДУ та членом спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 67.053.01 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), К-67.0151.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти при Херсонському державному університеті.

Коло інтересів: когнітивні підходи до аналізу художнього тексту

 сучасні новаційні технології викладання іноземних мов у ВНЗ

1Наукоі праці Заболотська О. О..doc (102 Kb)

 

 

Доктор філологічних наук, професор -  Бєлєхова Лариса Іванівна

Закінчила в 1969 році, Черкаський державний педагогічний інститут  ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність “Англійська мова”.

Кандидат філологічних наук з 1978 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, номер диплома ФЛ № 002384.

Вчене звання доцента кафедри іноземних мов присвоєно у 1982 році.

Доктор філологічних наук з 2003 року.  Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України 10 жовтня 2002 року.

Атестат професора отримала 28 квітня 2004р.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 43 роки, у тому числі в даному закладі 40 років.

 Наукові праці Бєлехова Л. І..doc (49 Kb)

 

 Зуброва Ольга Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в університеті з 2000 р. Кандидат педагогічних наук з 2008 р., дисертацію захистила за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання з теми «Формування професійних особистісних якостей майбутнього вчителя-філолога у навчально-виховному процесі класичного університету». Має вчене звання доцента кафедри англійської мови та методики її викладання з 2011 р.

Викладає лекційні курси: Теоретичний курс англійської мови, Порівняльна типологія англійської та української мов, Теорія та практика перекладу, а також практичні курси: Практика усного та писемного англійського мовлення, Практичний курс англійської мови. 

1Наукові праці Зуброва О. А..doc (37 Kb)

 

 

 

 

 Поторій Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент

2008 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 германські мови, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Тема дисертаційного дослідження: «Займенник у віршованих текстах американської поезії: когнітивно – семіотичний та лінгвосинергетичний аспекти».

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, гендерна лінгвістика, лінгвосинергетика, семіотика,семантика тексту.

 1Наукові праці Поторій Н. В..doc (32.5 Kb)

 

   

 

Димитренко Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент.

      У 2000 році захистила дисертацію зі спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.

Димитренко Л.В. активно займається науково-методичною роботою щодо удосконалення організації та викладання дисциплін профільного циклу в університеті, їх змістовного наповнення у відповідності до вимог підготовки вчителя сучасної школи України.

За період роботи брала участь у наукових конференціях, опублікувала близько 40 робіт, серед яких науково-методичні статті, посібники, навчально-методичні рекомендації, завдання з індивідуальної та самостійної роботи тощо, розробила авторські та типові програми, методичні рекомендації з дисциплін кафедри, була задіяна у підготовці та проведенні науково-методичних семінарів кафедри, рецензувала кандидатські дисертації зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Є співавтором навчально-методичного посібника з грифом МОН «Контроль якості знань студентів з фахових дисциплін: напрям підготовки: Філологія. Мова та література (англійська): Тестові завдання».

Протягом десяти років працює при Херсонському академічному ліцеї імені О.В. Мішукова при ХДУ, де веде спецсемінари, підготовчі курси, виконує обов’язки наукового керівника робіт МАН, плідно працює на факультеті довузівської підготовки, приймає активну участь у профорієнтаційній роботі факультету, щорічно входить до складу Державних екзаменаційних комісій факультету, працює при відділі аспірантури ХДУ.  

У 2004 р., 2010 р. та 2014 р. пройшла стажування на кафедрі теорії та практики перекладу Херсонського національного технічного університету. 

Плідно працює над проблемою формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів  під час засвоєння англійської мови. Результати дослідження регулярно  висвітлюються на сторінках педагогічної преси, у наукових доповідях та  ін.

Підтримує постійний зв’язок з органами освіти, школами Херсонської області, керує педагогічною практикою студентів факультету іноземної філології. Глибокі  професійні знання проблем підготовки  вчителя в сучасних умовах забезпечують високу якість виконання студентами дипломних і магістерських робіт.

Димитренко Л.В. бере активну участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад за фахом, виконує обов’язки куратора академічної групи, вченого секретаря факультету, постійно надає індивідуальну наукову та методичну допомогу студентам з питань навчального процесу та підготовки курсових, наукових та випускних робіт.  

      Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, семантика тексту.

1Наукові праці Димитренко Л. В..doc (36 Kb)

 

 

 

Лебедєва Аеліта Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування

У 2003 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «ПМСО. Мова і література (англійська)» та з цього ж року почала працювати на кафедрі англійської мови.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Новітні англомовні запозичення в молодіжному сленгу російської мови».

Викладає теоретичні та практичні курси («Лексикологія англійської мови», «Історія англійської мови», «Практика УПМ англійської мови», «Практична фонетика англійської мови»).

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, міжкультурна комунікація.

1.Наукові праці Лебедєва А. В..doc (27 Kb)

 

 
 

Москвичова Оксана Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання 

 

Москвичова О.А. у 2003 році закінчила Херсонський державний університет, Інститут іноземної філології за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури; вчителя німецької мови. Отримала диплом магістра з відзнакою.

Москвичова О.А. працює викладачем в Херсонському державному університеті з вересня 2003 року. Протягом тринадцяти років праці проводила заняття на Факультеті іноземної філології з наступних дисциплін: “Практика УПМ англійської мови” для студентів І – IV курсів, “Практична фонетика англійської мови” для студентів І – ІІІ курсів, “Практичний курс англійської мови” для студентів І – IV курсів, “Тропічні особливості британських поетичних текстів (спецкурс)” для студентів V курсу заочного відділення та ІІ курсу денного відділення, “Практика УПМ англійської мови” для студентів І курсу заочного відділення, “Країнознавство” для студентів IV курсу денного та заочного відділення, “ОНД” для студентів ІІ курсу денного та заочного відділення.

У 2005 році Оксана Анатоліївна вступила до аспірантури Херсонського державного університету (заочна форма навчання (з 2006 року – очна форма навчання)) за спеціальністю 10.02.04. “Германські мови” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.) та закінчила її у 2008 році. Кандидатські іспити аспірантури Херсонського державного університету було здано на “відмінно”, кандидатський іспит зі спеціальності – на оцінку “добре” (у Київському Національному Лінгвістичному Університеті), кандидатський іспит з загального мовознавства та порівняльно-історичного і типологічного мовознавства на оцінку “відмінно” (у Запорізькому Національному Університеті). 2 жовтня 2014 року захистила дисертацію з теми “Метаморфоза у віршованих текстах англійської поезії ХІХ-ХХ століть: лінгвосеміотичний та лінгвокогнітивний аспекти”. Отримала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови 22 грудня 2014 року.

Приймає участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових лінгвістичних конференціях, друкує статті у збірниках. На час проходження конкурсу Москвичова О.А. прийняла участь у 25 Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях. Москвичовою О.А. опубліковано 35 статті у збірниках наукових праць до конференцій, котрі були затверджені і не затверджені ВАК України. Москвичова О.А. є співавтором з професорсько-викладацьким складом кафедри англійської мови та методики її викладання Факультету іноземної філології 2 навчально-методичних посібників для студентів, автором 1 одноосібної монографії «Еволюція метаморфози в англійському поетичному мисленні» за темою кандидатської дисертації. 

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика і когнітивна поетика, лінгвокраїнознавство та культурологія англомовних країн, семіотика.

1Наукові праці Москвичова О. А..doc (34 Kb)

 

 

Базилевич Наталія Вікторівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Базилевич Наталія Вікторівна працює на кафедрі англійської мови та методики її викладання з листопада 2014 року та приймає активну участь у методичній роботі кафедри.

У 2015 році захистила кандидатську дисетацію зі спеціальності – 10.02.04 – германські мови з теми: «Дискурс рефлексії політичного лідера в лінгвокогнітивному ракурсі (на матеріалі історико-мемуарних творів В. Черчилля)». Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Ніконова В.Г.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, дискурсивний аналіз, літературна творчість та ораторське мистецтво В. Черчилля.

1Наукові праці Базилевич Н. В..doc (33.5 Kb))

 

 Базалій Інна Володимирівна - кандидат філологічних наук, старший викладач

У 2013 році закінчила Херсонський державний університет, факультет іноземної філології за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури. З 2013 року працює викладачем у Херсонському державному університеті.

У грудні 2018 року захистила дисертацію з теми "Динаміка концепту КАНАДА в поетичній картині світу (на матеріалі канадських англійськомовних віршованих текстів ХVIII-XXI століть)" (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ніконова В. Г.).

Наукові праці Базалій Н. В..doc (34 Kb)

 

Шилова Крістіна Олександрівна - кандидат філологічних наук, старший викладач

У 2011 р. пройшла стажування в Данії за програмою “Датська освіта, культура та педагогіка в університеті VIA”

У 2012 завершила навчання на юридичному факультеті Херсонського державного університету за спеціальністю “Правознавство”.

У 2013 р. отримала диплом магістра за спеціальністю "Філологія (англійська,німецька мова та література)*".  У 2013 р. вступила до аспірантури зі спеціальності – 10.02.04 – германські мови.

У 2017 році захистила дисертаційне дослідження (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.). 

Наукові публікації Шилова К. О..doc (10.5 Kb)

 

 

 

 

 

 Співаковська Євгенія Олександрівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської мови та методики її викладання.     

  У 2001 році закінчила з відзнакою Херснський державний університет за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти. англійська мова і література .

 У 2003 році -  Херснський державний університет за спеціальністю Економіка і підприємство .

У 2012 році захистила кандидатську десиртацію на здобуття наукового ступення кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти.

Атестат доцента отримала 12 листопада 2013, по кафедрі романо-германських мов факультету іноземної філології ХДУ.

 31 січня 2017 року, захистила дисертаційне дослідження з теми «Теоретичні методичні основи підготовки майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності у полісуб’єктному навчальному середовищі у спеціалізованій вченій раді  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Коло інтересів: трисубєктна дидактика, інформаційно-комунікаційне освітнє середовище в опонуванні англійської мови.

1Наукові публікації Співаковська Є. О..doc (58.5 Kb)

 

Нікулін Олег Володимирович - завідувач навчально-методичного кабінету інформаційних технологій навчання іноземних мов, фахівець 1 категорії.

 Публікації студентів та участь у конференціях.doc (37 Kb)