Публікації

Оновлено: 10.11.2020

Список

навчально-методичних праць та наукових праць

Вінника Максима Олександровича

з/п

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (у сторінках)/авторський доробок Співавтори
1 2 3 4 5 6
      Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації
 1 Науково-дослідна робота як засіб набуття студентами ІТ-спеціальностей професійних компетенцій  стаття Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць – Херсон: Вид-во ХДУ, 2012. – Вип. 13. – С. 128-132.
(фахове видання)
 4/1,75
Круглик В. С. ,
Плечій О. О. 
Теоретичні основи формування науково-дослідницької компетентності студентів спеціальності «Інформатика»  стаття Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2012. – Вип. 61. – С. 203-208.
(фахове видання)
 5/2,5
Тарасіч Ю. Г.
Електронний підручник, як основний носій навчального контенту  тези Инновационные технологии в образовании: материалы ІХ Международной научно-практичес-койконференции.Ялта: РВВ КГУ, 2012.Вып. 5. – С. 17 -177   1/0,5
Круглик В. С.
Просування й розповсюдження педагогічного програмного забезпечення на ринку України  стаття Інформаційні тех-нології в освіті: збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2013. – Вип. 15. – С. 210-220.
(фахове видання)
 10/5
Самчинська Я.
Дослідження впливу якості електронних освітніх ресурсів на якість освітніх послуг з використанням дистанційних технологій навчання  стаття Інформаційні тех-нології в освіті: збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2013. –  Вип. 16. – С. 83-94.
(фахове видання)
 11/3,6
Кравцов Г.,
Тарасіч Ю.
Дистанційне навчання у ВНЗ України. Сучасний стан  стаття Проблеми сучасної педагогічної освіти: збірник статей. Ялта: РВВ КГУ, 2013. Вип. 41. – С. 143-147.
(фахове видання)
 4/1,33
Кравцов Г.,
Тарасіч Ю.
Формування дослідницької компетентності студентів спеціальності «Інформатика»  тези Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования (ПДЭО): Материалы ІІ Международной научно-практическойконференции. – Ялта: РВВ КГУ,  2013. – С. 54 - 58  4  
Використання інформаційних технологій у науково-дослідній роботі майбутніх інженерів програмістів  стаття Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во  ХДУ, 2014. –  Вип. 18. – С. 132-138.
(фахове видання)
 6  
Specific features of educational software promotion in the ukrainian market  стаття ActualProblemsofEconomics: journal. – K.: National Academy of Management, 2014. – Vol. 157, Issue 7. – P. 534-540. (Scopus)  6/3
Samchynska Y. В.
10  Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення  стаття Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. – К.: Нац. акад. пед. наук України,  2014. – Том. 39, вип. 1. – С. 99-116.
(Web of Science)
 17/5
Співаковський О.В.,
Тарасіч Ю. Г.
11  Формування дослідницьких компетентностей студентів спеціальності «Програмна інженерія» на прикладі викладання курсу «Групова динаміка та комунікації»  стаття Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Т. 245, вип. 233. – С. 95-101  6/1,5

 

Осипова Н. В.,
Тарасіч Ю. Г., 
Савенко А. П. 
12  Використання комп’ютерних засобів комунікації в підготовці майбутніх інженерів-програмістів  стаття Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Вип. 21. – С. 100-108.
(фахове видання)
 8/2
Лазаренко Ю. С. ,
Корж Ю. В.,
Тарасіч Ю. Г.
13  Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів  стаття Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2014. – Вип. 20. – С. 150-159.
(фахове видання)
 9/3
Осипова Н. В.,
Тарасіч Ю. Г.
14  The Concept of the Educational Computer Mathematics System and Examples of its Implementation  стаття Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во  ХДУ, 2014. –  Вип. 21. – С. 25-36.
(фахове видання)
 11/5,5
Lvov M.
15  An Analysis of the Readiness of IT Specialties Students to Use Information Technology in the Educational Process  стаття Sabiedriba. Integracija. Izglitiba Society.Integration. Education:Proceedings of the International Scientific Conference May 23th-24th 2014. Rezekne: Higher Education Institution Society. –Vol. I. P. 75-83.
(Web of Science)
 8/2,6
Denysenko V., 
Tarasich Yu. 
16  Information Competence of University Students in Ukraine: Development Status and Prospects  стаття Communications in Computer and Information Science. – Berilin-Heidelberg, Springer Verlag, 2014. – Vol. 469. – P. 194-216.
(Scopus)
 22/5,5
Spivakovska E., 
Osipova N.,
Tarasich Yu.
17  Особливості виконання дипломних проектів майбутніми інженерами-програмістами стаття  Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 56-67  10/3,33
Круглик В., 
Плечій О.
18  Діагностика рівня задоволеності студентів від використання сервісу «KSU Feedback» у Херсонському державному університеті  стаття Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во  ХДУ, 2015. –  Вип. 22. – С. 44-56.
(фахове видання)
 12/2
Співаковський О.В.,
Тарасіч Ю. Г.,
Кутецька В. В.,
Кучма О. В.,
Панасюк О. В.
19  Готовність студентів до використання ІКТ у навчальному процесі ВНЗ  стаття Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2015. –  Вип. 23. – С. 43-51.
(фахове видання)
 8/2,6
Денисенко В.,
Тарасіч Ю.
20  Використання ІТ в підготовці студентів економічних спеціальностей  стаття Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі: матеріали 7-ї науково-практичної конференції (м. Львів, 17-19 листопада 2015 р.). – Львів: вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2015. – С. 143-148  5/1,7
Полторацький М.,
Приймак К.
21  Using ICT in Training Scientific Personnel in Ukraine: Status and Perspectives   стаття CEUR Workshop Proceedings: 11 th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Appli-cations: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (14-16 May 2015). – Lviv: CEUR-WS, 2015. –Vol. 1356. –  Р. 5-20.
(Scopus)
 15/5
Spivakovsky А.,
Tarasich Yu.
22  Auditing services in evaluation of companies’ information systems and technologies efficiency. Actual Problems of Economics  стаття Actual Problems of Economics: journal. – K.: National Academy of Management, 2015. – Vol. 170, Issue 8. – P. 380-388
(Scopus)
 8/4
Samchynska Y.B.
23  Науково-дослідницька компетентність майбутніх ІТ-фахівців  стаття Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 29. – С. 102-109.
(фахове видання)
 7  
24  Використання інформаційних технологій при вивченні популяційної біології  стаття Проблеми інформаційних технологій: науковий журнал. –  Херсон: Вид-во«Херсонський національний технічний університет», 2016. – Вип. 02 (20). – С. 168-175.
(фахове видання)
 8/2,7

 

ОдінцовВ.,
Полторацький М.
25  Розроблення моделювання системи формування науково-дослідницької компетентності майбутніх інженерів-програмістів  стаття ScienceRise: Pedagogical Education: науковий журнал. – Харків: Вид-во НВП ПП «Технологічний центр», 2016. - Вип. 8(4). – С. 69-74.(фахове видання)  5  
26  Підвищення кваліфікації викладачів університету як елемент розвитку інформаційно-освітнього середовища університету  стаття Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. –  К. : Вид-во «Київський університет імені Бориса Грінченка», 2016. – Вип. 2. – С. 204-214  10/3,33
 Kushnir N.,
 Valko N.
27  Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців у педагогічній теорії  стаття Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2016. – Вип. 70 (2). – С. 22-27.
(фахове видання)
 5  
28  Web Indicators of ICT Use in the Work of Ukrainian Dissertation Committees and Graduate Schools as Element of Open Science  стаття Communications in Computer and Information Science: 11 th International Conference on Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications(14 - 16 May 2015). –  Heidelberg: Springer Verlag, 2016. –  Vol. 594. – P. 3-19
(Scopus)
 16/5,3
Spivakovsky A., 
Tarasich Yu.
29  Design and development of information system of scientific activity indicators   стаття CEUR Workshop Proceedings: 12 th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications (21-24 June 2016). – Kyiv: CEUR-WS, 2016. –Vol. 1614. –  Р. 103-110.
(Scopus)
 7/1,75
Spivakovsky А.,
Tarasich Yu.,
Poltoratski M.
30  Monitoring of efficiency of feedback systems use on the base of Kherson State University  стаття CEUR Workshop Proceedings: 12 th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications (21-24 June 2016). –Kyiv: CEUR-WS, 2016. – Vol. 1614. – Р. 257-272.
(Scopus)
 15/3,75
Spivakovska E.,
TarasichYu.  
Kuchma O.
31  Інноваційніпідходидоорганізаціїнауково-дослідницькоїдіяльностімайбутніхінженерів-програмістів  стаття Научные труды Sworld: Международное период. науч. изд. – Иваново: Изд-во ООО «Научный мир», 2016. – Вып. 2 (43) . – С. 52-57  5  
      Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації

 

32  Decision making in information technologies governance of companies  стаття CEUR Workshop Proceedings: 13 th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (15-18 May 2017) . –Kyiv: CEUR-WS, 2017. – Vol. 1844. –  Р. 96-110.
(Scopus)
 14/7
Samchynska Y.
33  ICT advanced training of university teachers  стаття CEUR Workshop Proceedings: 13 th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (15-18 May 2017). –Kyiv: CEUR-WS, 2017. – Vol. 1844. –  Р. 176-190.
(Scopus)
 14/3,5
Spivakovskiy O., 
Kushnir N.,
Valko N.
34 Development of rating systems for scientometric indices of universities  стаття CEUR Workshop Proceedings: 14 th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops (14-17 May 2018). –Kyiv: CEUR-WS, 2018. – Vol. 2104. –  Р. 420-430.
(Scopus)
 10/5
Spivakovsky A.,
Poltoratskiy, M.,
Tarasich, Y.,
Panova, K.,
Melnychenko, A.
35  Rating systems for scientometric indices of universities: key aspects, development, implementation  стаття Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2018. – Вип. 4 (37). – С. 24-39.
(фахове видання)
 15/2,1
Spivakovsky O.,
Poltoratskiy M.,
Tarasich Y.,
Bystriantseva A.,
Panova K.,
Spivakovska Y.
36  Information system of scientific activity indicators of scientific organizations: Development status and prospects  стаття CEUR Workshop Proceedings: 15 th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (12-15 June 2019). –Kherson: CEUR-WS, 2019. – Vol. 2393. –  Р. 220-228. (Scopus)  8/4
Spivakovsky A.,
Poltoratskiy M.,
Tarasich Y.,
Spivakovska Y.,
Gardner G.,
Panova K.
37 Measuring the effectiveness of the implementation of individual educational trajectories by university students  стаття  

CEUR Workshop Proceedings: 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (06-10 October 2020). - Kharkiv: CEUR-WS, 2020. – Vol. 2732. –  Р. 1286-1297. (Scopus)

 12/2

 Vinnyk M.,

Poltoratskiy M.,

Spivakovska Y.,

Vinnyk T.,

Bondarenko L.,

Revenko Y.

      Авторські свідоцтва, дипломи, патенти
38  Комп’ютерна програма «Онлайн репозиторій електронних освітніх ресурсів»
а.с. № 52884 від 30.12.2013
 авторське свідоцтво  Дата реєстрації 30.12.2013  
Круглик В.С., 
Співаковський О.В., 
Львов М.С. та інші.
Всього 8 осіб 
39  Комп’ютерна програма «Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра 7 клас» («Терра Математика: Алгебра 7 клас»)
а.с. №52886 від 30.12.2013
 авторське свідоцтво  Дата реєстрації 30.12.2013  
Львов М.С., 
Співаковський О.В., 
Круглик В.С.
та інші.
Всього 12 осіб
40  Комп’ютерна програма «Договірна робота» 
а.с. №56110 від 18.08.2014
 авторське свідоцтво  Дата реєстрації 18.08.2014  
Співаковський О.В., 
Звір С.І.,
Круглик В.С., 
Бушнєва В.С.
41  Комп’ютерна програма «Web-сервіс побудови рейтингів науковців ВНЗ за даними наукометричних систем та баз даних». Версія 2.0: а.с. № 59133 від 01.04.2015  авторське свідоцтво  Бюлетень № 37 від 30.07.2015  
Співаковський О. В., 
Полторацький М. Ю., 
Тарасіч Ю. Г. та інші.
Всього 7 осіб
42   Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні рекомендації «Методика оцінювання діяльності науково-педагогічного працівника як складник внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університеті»
а.с. № 94739 від 13.12.2019
 авторське свідоцтво  Дата реєстрації 13.12.2019  
Співаковський О.В., 
Омельчук С.А.

Основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності)

за профілем кафедри
 43  Комп’ютерні засоби комунікації  навч.-метод. посібник  Херсон : ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2014  272/136
Круглик В. С.
44   Пошук та прийняття рішень  навч.-метод. посібник  Херсон : ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2016  316/105,4
Тарасич Ю. Г.,
 Андрюк О. С.