Вимоги до виставляння оцінок

Оновлено: 10.01.2013

Роз’яснення щодо фіксації академічних досягнень студентів під час поточного та проміжного контролю.

1. Відповідно до п.5.1, 5.3, 5.4. «Тимчасового положення про організацію навчального процесу в ХДУ» маємо наступні складові контролю, що передбачають оцінювання знань студентів:

а)  міжсесійний контроль (поточний контроль):

               - аудиторна робота;

               - самостійна робота;

б) проміжний (модульний) контроль (контрольний захід):

- модульний екзамен

- атестація із змістового модуля;

в) семестровий контроль (контрольний захід):

               - модульно-семестровий екзамен;

               - підсумкова семестрова контрольна робота для дисциплін з формами контролю залік або диференційований залік

 2. Виходячи з вище зазначеного, враховуючи структуру і зміст нових форм відомостей обліку успішності студентів (форми № Н-5.03, № Н-5.04), що не передбачають фіксації в них результатів поточного контролю та контрольних заходів:

а) аудиторну і самостійну роботу студентів (поточний контроль) оцінювати за семибальною шкалою у прийнятий в університеті спосіб. Наприкінці семестру (модулю, якщо дисципліна викладається протягом одного модуля), середній бал за ці види роботи виставляти в «Журналі роботи академічної групи» з позначкою – ПК (поточний контроль);

б) контрольні заходи, що проводяться відповідно до розкладу (або на останньому практичному занятті), оцінювати за семибальною шкалою й виставляти в «Журнал обліку роботи академічної групи» з позначкою:

               МЕ  – модульній екзамен;

               АМ – атестація із змістового модуля (може проходити в формі модульної контрольної роботи або як середньо зважена оцінка аудиторної та самостійної роботи студента в цьому модулі для дисциплін з формами контролю залік або диференційований залік);

               СК (семестровий контроль) – модульно-семестровий екзамен або підсумкова семестрова контрольна робота для дисциплін з формами контролю залік або диференційований залік.

3. Переведенню у 100-бальну шкалу й виставленню у «Відомість обліку успішності» підлягає середньо зважена оцінка поточного контролю та контрольних заходів. Таблиця переведення додається.

 

Наприклад, для дисциплін з формою контролю екзамен:

а) студент отримав під час аудиторних занять за семестр (або модуль, якщо дисципліна викладається протягом одного модуля) оцінки 4, 3.5, 2, 3, 3.5, 4.5; за самостійну роботу – 4, 3.5. Середня оцінка поточного контролю вираховується шляхом ділення набраної суми на кількість оцінок: 28:8 = 3.5;

б) студент під час модульного екзамену отримав оцінку 4;

в) студент склав модульно-семестровий екзамен на 3.5;

г) середньо зважена оцінка поточного контролю та контрольних заходів вираховується шляхом ділення суми усіх видів контролю (а,б,в) на їх кількість: 11:3 = 3.66, з округлення – 3.7;

д) згідно таблиці переведення студент отримує підсумкову оцінку, що заноситься до «Відомості обліку успішності», – 3.5 задовільно, 68 балів, D.

 

Наприклад, для дисциплін з формами контролю залік (диференційований залік):

а) студент отримав під час аудиторних занять за семестр (або модуль, якщо дисципліна викладається протягом одного модуля) оцінки 4, 3.5, 2, 3, 3.5, 4.5; за самостійну роботу – 4, 3.5. Середня оцінка поточного контролю вираховується шляхом ділення набраної суми на кількість оцінок: 28:8 = 3.5;

б) - студент під час модульної контрольної роботи отримав оцінку 4;

    - якщо робочою навчальною програмою не передбачено проведення цього виду контролю, проміжний контроль може фіксуватися як середня оцінка поточного контролю у цьому модулі. Наприклад: 4, 3.5, 2, 4. Середня оцінка в такому випадку 13.5:4 = 3.37, з округленням 3.4;

в) студент написав підсумкову семестрову контрольну роботу на 3.5;

г) середньо зважена оцінка поточного контролю та контрольних заходів вираховується шляхом ділення суми усіх видів контролю на їх кількість: 11:3 = 3.66, з округлення – 3.7. Якщо не було модульної контрольної роботи – 10.4:3 = 3.46, з округленням – 3.5;

д) згідно таблиці переведення студент отримує підсумкову оцінку, що заноситься до «Відомості обліку успішності»

- диференційований залік – 3.5 задовільно, 68 балів, D / 3.5. задовільно, 64 бали, D;

- залік – зараховано, 68 балів, D / зараховано, 64 бали, D.

Таблиця переведення оцінок з семибальної шкали

в 100-бальну у «Відомостях обліку успішності»

Семибальна система Середній бал 100-бальна система Залік Семибальна система Середній бал 100-бальна система Залік

Відмінно

А

(5)

5 100 б. Зараховано

Незадовільно

FX

(2)

2,9 59 б. Не зараховано
4,9 97 б. 2,8 56 б.
4,8 93 б. 2,7 53 б.
4,7 90 б. 2,6 50 б.

Добре

B

(4,5)

4,6 89 б. 2,5 47 б.
4,5 85 б. 2,4 44 б.
4,4 82 б. 2,3 41 б.

Добре

C

(4)

4,3 81 б. 2,2 38 б.
4,2 78 б. 2,1 36 б.
4,1 76 б. 2,0 35 б.
4,0 74 б.

Незадовільно

FX

(2)

1,9 34 б.

Задовільно

D

(3,5)

3,9 73 б. 1,8 29 б.
3,8 70 б. 1,7 23 б.
3,7 68 б. 1,6 18 б.
3,6 66 б. 1,5 13 б.
3,5 64 б. 1,4 8 б.

Задовільно

E

(3)

3,4 63 б. 1,3 4 б.
3,3 62 б. 1,2 3 б.
3,2 61 б. 1,1 2 б.
3,1 60 б. 1 1 б.
3,0 60 б.