Поширені питання

Опис спеціальності Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології.

Спеціальність  122 Комп'ютерні науки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень -  бакалавр після 4-х років навчання; магістр після 1,5 років навчання.     

Кваліфікація – фахівець інформаційних технологій.

 

Освітня програма:

Комп'ютерні науки - комплексна наукова й інженерна дисципліна, що вивчає всі аспекти розробки, проєктування, створення електронних систем збору, зберігання й переробки інформації з метою керування складними наукомісткими процесами в техніко-економічних, екологічних і соціальних системах.

Реальне розмежування "інформатики" і "комп'ютерних наук" з освітньої точки зору полягає в тому, що в "інформатиці" зроблений акцент на фундаментализацию підготовки фахівців, а в "комп'ютерних науках" на технології процесів перетворення інформації. В основу інформатики, як фундаментальної науки, покладені такі математичні дисципліни як алгебра, дискретна математика, теорія алгоритмів, логіка.

Навчальний план побудований відповідно до державного стандарту та з врахуванням міжнародних стандартів підготовки програмістів Computer Curricula і Computer Engineering.

Спеціалізація забезпечує підготовку висококваліфікованих математиків-програмістів для рішення широкого класу завдань, спрямованих на підвищення ефективності й надійності переробки інформації різного призначення. Актуальність таких завдань пов'язана з інтенсивним зростанням інформаційних потоків, переданих по кабельних і супутникових каналах зв'язку, а також підвищенням вимог до забезпечення їхньої вірогідності й конфіденційності. Спеціалізація передбачає вивчення таких дисциплін як теорія інформації й кодування, основи криптологии, захист інформації в обчислювальних системах, автоматизоване проєктування обчислювальних систем і програмного забезпечення, математичні методи графічного відображення інформації.

Професійна діяльність:

Випускник за фахом "Комп'ютерні науки" підготовлений для дослідницької роботи в області теоретичної (математичної) інформатики, практичної діяльності по реалізації інформаційних проєктів, програмних комплексів, системного інформаційного забезпечення, нових інформаційних технологій, а також для викладання інформатики як фундаментальної дисципліни у вищому й середньому навчальному закладах на основі сучасних досягнень теоретичної інформатики.

Опис спеціальності Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 "Інформаційні технології".

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення.

Освітньо-кваліфікаційний рівень -  бакалавр після 4-х років навчання; магістр після 1,5 років навчання.

Кваліфікація - Фахівець із розробки й тестування програмного забезпечення.

Освітня програма

        Навчальний план побудований відповідно до державного стандарту та з врахуванням міжнародних стандартів підготовки програмістів     Computer Curricula і Computer Engineering.

Професійна діяльність

Програміст - це творча професія. Напрямок ПІ надає випускникам найширші можливості самореалізації в професійній діяльності:

 • Розробка нових програмних продуктів
 • Керування проєктами
 • Дизайн інтерфейсів користувача
 • Автоматизація бізнес-процесів
 • Робота з базами даних
 • Програмування для мережі Інтернет
 • Експлуатація автоматизованих систем
 • Адміністрування мереж
 • Тестування програмного забезпечення
 • Наукова кар'єра в перерахованих вище областях

Випускники ПІ затребувані у всіх організаціях: державних, комерційних фірмах і в реальному секторі економіки.

Опис спеціальності Середня освіта (Інформатика)

Спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

Галузь знань 01 Середня освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр після 4-х років навчання; фахівець або магістр після 1,5 років навчання

Кваліфікація – вчитель інформатики.

Освітня програма:

Програма спрямована на оволодіння основами фундаментальних знань і практичними знаннями з цифрових технологій, програмування засобами сучасних інформаційних технологій.

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням актуальних досягнень педагогічної науки, орієнтується на сучасні технології компетентнісного та особистісно зорієнтованого навчання, що забезпечують випускникам можливість подальшої професійної та наукової кар’єри, як в галузі педагогіки середньої та вищої школи.

Акцент на вивчення цифрових технологій, робототехніки, сучасних технологій навчання, підготовка до роботи в умовах Нової української школи

Програма спрямована на оволодіння основами фундаментальних знань з математичних основ інформатики, інформатики, педагогіки, психології, методики навчання інформатики; алгоритмізації та програмування, базовими навичками практичного застосування сучасних інформаційних технологій у різних галузях освіти, набуття базової кваліфікації в плануванні і здійсненні освітнього процесу в школі; участі в розробці проектів розробки програмного забезпечення

Професійна діяльність:

Випускники можуть працювати в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, та позашкільної освіти на посадах учителя інформатики, керівника гуртка, викладача інформатики.

2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2320 Викладач професійно-технічного навчально-виховного закладу

3340 Викладач-стажист

3340 Асистент вчителя

3340 Вихователь професійно-технічного навчального закладу

3340 Інструктор виробничого навчання

3340 Педагог професійного навчання

3340 Інші фахівці в галузі освіти

3476 Керівник гуртка

3121 Фахівець з інформаційних технологій

Опис спеціальності Інформаційні системи і технології

Спеціальність 126 Інформаційні системи і технології

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр після 4-х років навчання; магістр після 1,5 років навчання

Кваліфікація – технічний фахівець в області прикладних наук і техніки.

 

Освітня програма:

Програма спрямована на оволодіння основами фундаментальних знань і практичними знаннями з ІСТ, програмування смарт-контрактів засобами сучасних інформаційних технологій, базовими навичками їх практичного застосування у різних сферах цифрової економіки, набуття базової кваліфікації в аналізі, створенні та використанні сучасних інформаційних систем в бізнесі, що формує основи перспективного способу мислення, здатність застосовувати нові ідеї у бізнесі.

Акцент на вивчення ІСТ, сучасних блокчейн технологій в бізнесі, фінансах та інноваціях для їх практичної реалізації в цифровій економіці

Участь у програмі подвійних дипломів

Частина дисциплін викладатиметься на вибір студента англійською або українською мовами.

Навчальний план побудований відповідно до державного стандарту та з врахуванням міжнародних стандартів підготовки програмістів Computer Curricula і Computer Engineering.

Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями та практичними навичками щодо використання сучасних інформаційних систем і блокчейн технологій в цифровій економіці для підтримки прийняття рішень економічними агентами

 

Основні предмети: програмування, сучасні технології програмування, економетрика та прогнозування, електронний маркетинг та аналіз ринку, технологія блокчейну в економіці та фінансах, проектний практикум з фулстек розробки, криптографія та безпека даних, розробка смарт-контрактів у блокчейні, теорія ігор і системи прийняття рішень, аналіз даних

Професійна діяльність:

Випускники спеціальності можуть працювати в ІТ-компаніях, підприємствах, банках, страхових компаніях, фондових ринках, на підприємствах малого та середнього бізнесу на посадах програмістів, IT-фахівців. бізнес-аналітиків, фінансистів, розробників WEB-сайтів.

2132.2 - Інженер-програміст 

2131.2 - Програміст (база даних);

2132.2 - Програміст прикладний;

2131.2 - Адміністратор бази даних;

2131.2 - Аналітик з комп'ютерних комунікацій;

2441.2 - Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, Економіст з договірних та претензійних робіт, Економіст з планування, Економіст з фінансової роботи

3121 - Фахівець з інформаційних технологій

3114 - Фахівець інфокомунікацій.

Що таке міжнародний стандарт Computing Curricula?

В 2004 році спільний комітет з освіті співтовариств ACM і IEEE Computer Society випустив документ "Computing Curricula 2001: Software Engineering", що містить рекомендації з викладання програмної інженерії. Особливістю цього документа є наявність рекомендацій з адаптації навчальних програм до різних умов викладання й специфіці окремих країн.

Документ Computing Curricula 2001 являє собою чергову версію рекомендацій з викладання інформатики, розроблену в рамках спільного проєкту професійних суспільств програмістів ACM і IEEE Computer Society. [1]

Документ Computing Curricula 2001: Software Engineering є частиною початого в 1968 році міжнародного проєкту Computing Curricula, у рамках якого Ит-Фахівці з різних країн миру працюють над створенням рекомендацій з викладання інформаційних технологій у вищих навчальних закладах. Дані рекомендації обновлялися приблизно кожні десять років, однак наприкінці 90-х років стало ясно, що інформаційні технології занадто важко, якщо взагалі можливо, повністю освітити в рамках одного університетського курсу. У зв'язку із цим було ухвалене рішення про розподіл курсу на чотири дисципліни: комп'ютерні науки (computer science), інженерія програмного забезпечення (software engineering), проєктування апаратних платформ (hardware engineering) і інформаційні системи (information systems). Перший том, присвяченій інформатиці, був випущений наприкінці 2001 року, російський переклад цього документа був опублікований роком пізніше.[2]

Звіт Computing Curricula обновляється один раз у 5-10 років, попередній звіт був опублікований у 1991 р. Тому варто очікувати, що даний звіт буде найпоширенішим стандартом викладання інформатики до 2005-2010 р.

У даний момент розвертається проєкт по створенню наступної версії рекомендацій Computing Curricula, що буде зватися Computing Curricula 2005, і поки випущений тільки один оглядовий том, у ньому вперше сформульована потреба у виділенні із загальної області "обчислювальні науки" ще однієї самостійної дисципліни за назвою "інформаційні технології".

Особливістю документа Computing Curricula: Software Engineering (далі – СС:SE) є наявність рекомендацій з адаптації навчальних програм до різних умов викладання. Наприклад, викладання програмної інженерії може вестися як на факультеті інформатики, так і в контексті викладання інженерних дисциплін. Крім того, в CC:SE наведені приклади адаптації рекомендацій до специфіки окремих країн. [3]

 1. http://www.apkit.ru/committees/education/archive/curricula_2001.php?sphrase_id=122
 2. "Рекомендації з викладання інформатики в університетах", Видавництво С.-Петербурзького університету, 2002 (під ред. В.Л. Павлова й О.О. Терехова). http://se.math.spbu.ru/SE/cc2001r.pdf
 3. http://www.osp.ru/os/2006/08/3282281/

 

Надішліть своє питання

Кафедра інформатики

Якщо після перегляду нашого сайту у Вас залишилися питання відносно вступу в університет на спеціальність "Інформатика" і "Програмна інженерія", задайте їх нам. Ми постараємося відповісти на вказаний Вами електронний ящик. Відповіді на питання, що зустрічаються найбільш часто, Ви знайдете на сторінці FAQ кафедри інформатики.

Ваше ім’я: *
Електронна адреса: *
Текст повідомлення: *  
Captcha *

* поля, обов’язкові для заповнення

Новий Модуль Скрипту