Навчання іноземних громадян

Оновлено: 01.11.2019

    Херсонський державний університет (далі – ХДУ) оголошує прийом на навчання іноземних громадян і осіб без громадянства для здобуття ступеня бакалавра, магістра на денній та заочній формі навчання!

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до ХДУ здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до ХДУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. Квота для іноземців - визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

 • іноземців, які прибули на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

  Вартість навчання у 2019-2020 н.р. для іноземних громадян за освітніми рівнями бакалавр та магістр становить 1 700 доларів США на рік (за курсом Національного банку України на момент укладення договору), на підготовчому відділенні для іноземних громадян  – 1 100 доларів США на рік (за курсом Національного банку України на момент укладення договору).

  Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання в Україні та їх реєстрації
 • Всі іноземні абітурієнти, які приїздять до України з метою навчання, мають отримати від університету запрошення на навчання. 
 • Механізм видавання запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).
 • Запрошення на навчання оформляються Центром довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами за попереднім зверненням іноземців до ХДУ на підставі поданих ними у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:
 1. паспортного документа іноземця (переклад українською мовою нотаріально посвідчений);
 2. документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;
 3. письмової згоди на обробку персональних даних.

Згода_на_обробку_персональних_даних_англійською_мовою.doc (22 Kb)

Згода_на_обробку_персональних_даних_українською_мовою.docx (13.2 Kb)

Згода_на_обробку_персональних_даних_російською_мовою (1).docx (15.6 Kb)

      Необхідність перекладу зазначених документів українською мовою визначається Центром довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами. Документи, зазначені у підпунктах 1 - 3, мають відповідати встановленим вимогам прийому на навчання за обраними освітніми програмами. Кандидатури іноземців, документи яких подані для оцінювання, але не відповідають вимогам Центром відхиляються.

 • Реєстрація оформлених ХДУ запрошень та облік іноземців, які прибули для навчання в Україну, здійснюються державним підприємством «Український державний центр міжнародної освіти», уповноваженим МОН на ведення реєстрації запрошень на навчання (далі - уповноважене державне підприємство) в електронному журналі.
 • Для реєстрації запрошень в електронному журналі Центр подає уповноваженому державному підприємству заповнене запрошення в електронній формі разом з електронними копіями наданих документів (для іноземців, які навчатимуться за кошти фізичних (юридичних) осіб).
 • Протягом п′яти робочих днів з дати отримання, уповноважене державне підприємство перевіряє відомості, присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення до ХДУ.
 • Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.
 • Оригінал зареєстрованого запрошення надається іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення візи на навчання (для країн з візовим режимом) та в′їзду на територію України з метою навчання.
                                                                                             Порядок організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства
 •  Особливості організації набору на навчання іноземців у ХДУ визначено у Порядку організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).
 • Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
 • Навчання іноземців здійснюється за денною та заочною формами навчання.
 • Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ХДУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
 • Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється:
 1. двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада та 01 березня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 2. упродовж року для підготовки в аспірантурі, докторантурі;
 3. упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності.
 • Для вступу до ХДУ іноземець особисто подає до Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
 1. оригінал та копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 2. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень на основі якого здійснюється вступ;
 3. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 4. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі на магістратуру;
 5. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 6. 4 фотокартки розміром 30 х40 мм;
 7. копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
 8. медичну довідку або медичний сертифікат про стан здоров′я, засвідчений офіційним органом охорони здоров′я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за два місяці до в′їзду на навчання в Україні; 
 9. запрошення на навчання.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою із нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 • В усіх документах повинні бути однакові (до букв) прізвище, ім’я, по батькові. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 • Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Центром довузівської підготовки та роботи з іноземни громадянами не приймаються.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

 Вступні випробування проводяться:

 1. для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти бакалавр – з конкурсних предметів, в тому числі української мови, як мови навчання, відповідно до Правил прийому до Херсонського державного університету в 2018 році (Додаток 1). Результати вступних випробувань оцінюються за 200-бальною шкалою.
 2. для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти магістр  – з фахового вступного випробування відповідно до Правил прийому до Херсонського державного університету в 2018 році (Додаток 5), та української мови. Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою.
 • Строки проведення вступних випробувань встановлюються Приймальною комісією за поданням Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами. Іноземні громадяни зараховуються в межах ліцензованого обсягу спеціальності, за результатами конкурсного відбору, для здійснення якого обчислюються бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та визначеного ХДУ мінімально необхідного для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. Мінімальна кількість балів є однаковою як для вступників - громадян України, так і для вступників - іноземних громадян.
 • Умовою для зарахування іноземців на навчання до ХДУ для здобуття вищої освіти на відповідному рівні є володіння ним українською мовою на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується результатами вступного випробування. Якщо іноземець не володіє мовою навчання на достатньому рівні, університет пропонує йому пройти мовну підготовку для вступу у ВНЗ України на підготовчому відділенні для іноземних громадян Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами http://www.kspu.edu/About/Faculty/Cdp/Preparatorydepartmentofforeignnationals.aspx.
 • Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором ХДУ на підставі рішення Приймальної комісії за поданням Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами.
 • Оплата освітніх послуг, що надаються ХДУ іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документи про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов′язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059

За результатами процедури визнання ХДУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі встановлення не автентичності наданого документа про здобутий освітній рівень ХДУ відраховує такого іноземця.

ХДУ забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

Студенти-бакалаври, випускники 2018 навчального року

* Дані за 2017-2018 навчальний рік


 Контакти:

Україна, м. Херсон, вул. Університетська  (раніше Університетська), 27

ХДУ, каб. 117

тел. +38 0552 32-67-34

Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами

м.Херсон, вул. Університетська 27

каб. 117

Тел.: (0552) 32-67-34
Email: