Навчання іноземних громадян

Оновлено: 06.02.2018

Навчання в Україні

Навчання іноземних громадян

    Херсонський державний університет (далі – ХДУ) оголошує прийом на навчання іноземних громадян і осіб без громадянства (далі – іноземці) для здобуття ступеня бакалавра, магістра на денну (заочну) форму навчання.

  Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

 Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання  у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

    Вартість навчання для іноземних громадян, що відповідає суммі еквівалентній:

- 1 500 доларів США на рік за курсом Національного банку України на момент заключення договору за освітнім ступенем бакалавра, магістра.

Вартість навчання на ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕНІ (МОВНА ПІДГОТОВКА) на 2017-2018 н.р. – 1000 USD за курсом Національного банку України на момент заключення договору.

 

 Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання в Україні та їх реєстрації

1. Всі іноземні абітурієнти, які приїздять до України з метою навчання, мають отримати від університету, до якого вони вступають запрошення на навчання. 

2. Механізм видачі запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).

4. Запрошення на навчання оформляються Відбірковою комісією за попереднім зверненням іноземців до ХДУ на підставі поданих ними у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:

1) паспортного документа іноземця з перекладом посвідченим нотаріусом;

2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки з перекладом посвідченим нотаріусом;

3) письмової згоди на обробку персональних даних.

Згода_на_обробку_персональних_даних_англійською_мовою.doc (22 Kb)

Згода_на_обробку_персональних_даних_українською_мовою.docx (13.2 Kb)

Згода_на_обробку_персональних_даних_російською_мовою (1).docx (15.6 Kb)

 Кандидатури іноземців, документи яких подані для оцінювання, але не відповідають вимогам, Відбірковою комісією відхиляються.

5. Реєстрація оформлених навчальними закладами запрошень та облік іноземців, які прибули для навчання в Україну, здійснюються державним підприємством «Український державний центр міжнародної освіти», уповноваженим МОН на ведення реєстрації запрошень на навчання в електронному журналі.

6. У реєстрації поданого ХДУ запрошення іноземцю може бути відмовлено, якщо запрошення на цю особу було вже видано іншим навчальним закладом та зареєстровано в електронному журналі.

9. Відбіркова комісія направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

Порядок організації набору на навчання іноземців та осіб без  громадянства

 1. Особливості організації набору на навчання іноземців у ХДУ визначено у Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).

2. Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

3. Навчання іноземців здійснюється за денною та заочною формами навчання.

4. Іноземці вступають до ХДУ за акредитованими освітніми програмами двічі на рік в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно).

5. Для вступу до ХДУ іноземець особисто подає до Відбіркової комісії  заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) оригінал та копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства з перекладом на українську мову посвідченим нотаріусом;

2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень з перекладом на українську мову посвідченим нотаріусом, на основі якого здійснюється вступ;

3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень з перекладом на українську мову посвідченим нотаріусом, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

4) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвічений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 4 фотокартки розміром 30 х40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

8) запрошення на навчання.

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

В усіх документах повинні бути однакові (до букв) прізвище, ім’я, по батькові.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Відбірковою комісією не приймаються.

6. Зарахування на навчання іноземців до ХДУ для здобуття вищої освіти  здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти.

Співбесіда проводиться:

 1) для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти бакалавр – з конкурсних предметів, в тому числі мови навчання, відповідно до Правил прийому до Херсонського державного університету в 2016 році (Додаток 1). Результати співбесіди оцінюються за 200-бальною шкалою.

2) для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти магістр  – з фахового вступного випробування відповідно до Правил прийому до Херсонського державного університету в 2016 році (Додаток 3), та мови навчання. Результати співбесіди оцінюються за 100-бальною шкалою.

Строки проведення співбесіди встановлюються Приймальною комісією за поданням Відбіркової комісії.

Умовою зарахування іноземців на навчання до ХДУ для здобуття вищої освіти на відповідному рівні є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується результатами співбесіди. Якщо іноземець не володіє мовою навчання на достатньому рівні, університет пропонує йому пройти мовну підготовку для вступу у вузи України на підготовчому відділенні для іноземних громадян Центру довузівської підготовки http://www.kspu.edu/About/Faculty/Cdp/Preparatorydepartmentofforeignnationals.aspx.

 У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.

 Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

За результатами процедури визнання ХДУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень ХДУ відраховує такого іноземця.

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом ХДУ відповідно до тривалості освітніх програм та включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

  Контакти:

Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27

ХДУ, каб. 117

тел. +38 0552 32-67-34

      +380992716778

группа в facebook https://www.facebook.com/groups/1556662757968042/

Новий Контакти

Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами

м.Херсон, вул. Університетська (40 років Жовтня), 27

каб. 117

Тел.: (0552) 32-67-37
Email: