Навчання іноземних громадян

Оновлено: 15.02.2017

Навчання в Україні

Навчання іноземних громадян

    Херсонський державний університет (далі – ХДУ) оголошує прийом на навчання іноземних громадян і осіб без громадянства (далі – іноземці) для здобуття ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на денну (заочну) форму навчання.

  Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

 Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за державним замовленням здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання  у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

    Вартість навчання для іноземних громадян (крім студентів-громадян держав – учасниць СНД), що відповідає суммі еквівалентній:

- 1 700 доларів США на рік за курсом Національного банку України на момент заключення договору за освітнім ступенем бакалавра;

- 1 900 доларів США на рік за курсом Національного банку України на момент заключення договору за освітнім ступенем магістра;

Вартість навчання на підготовчому відділенні на 2016-2017 н.р. – 1400 USD за курсом Національного банку України на момент заключення договору.

 Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання в Україні та їх реєстрації

1. Всі іноземні абітурієнти, які приїздять до України з метою навчання, мають отримати від університету, до якого вони вступають запрошення на навчання. 

2. Механізм видачі запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).

4. Запрошення на навчання оформляються Відбірковою комісією за попереднім зверненням іноземців до ХДУ на підставі поданих ними у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:

1) паспортного документа іноземця;

2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

3) письмової згоди на обробку персональних даних.

Згода_на_обробку_персональних_даних_англійською_мовою.doc (22 Kb)

Згода_на_обробку_персональних_даних_українською_мовою.docx (13.2 Kb)

Згода_на_обробку_персональних_даних_російською_мовою (1).docx (15.6 Kb)

Необхідність перекладу зазначених документів українською мовою визначається Відбірковою комісією. Документи, зазначені у підпунктах 1 – 3 цього пункту, мають відповідати встановленим вимогам прийому на навчання за обраними освітніми програмами. Кандидатури іноземців, документи яких подані для оцінювання, але не відповідають вимогам, Відбірковою комісією відхиляються.

5. Реєстрація оформлених навчальними закладами запрошень та облік іноземців, які прибули для навчання в Україну, здійснюються державним підприємством «Український державний центр міжнародної освіти», уповноваженим МОН на ведення реєстрації запрошень на навчання (далі - уповноважене державне підприємство) в електронному журналі.

Для реєстрації запрошень іноземцям, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, а також за програмами міжнародної академічної мобільності, договорами міжнародного співробітництва навчальних закладів, уповноваженому державному підприємству разом із заповненим запрошенням в електронній формі подаються електронна копія листа-пояснення ХДУ щодо зазначених підстав навчання іноземця та електронні  копії документів згідно з пунктом 4 цього розділу.

6. У реєстрації поданого ХДУ запрошення іноземцю може бути відмовлено, якщо запрошення на цю особу було вже видано іншим навчальним закладом та зареєстровано в електронному журналі.

9. Відбіркова комісія направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

Порядок організації набору на навчання іноземців та осіб без  громадянства

 1. Особливості організації набору на навчання іноземців у ХДУ визначено у Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).

2. Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

3. Навчання іноземців здійснюється за денною та заочною формами навчання.

4. Іноземці вступають до ХДУ за акредитованими освітніми програмами двічі на рік в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно).

5. Для вступу до ХДУ іноземець особисто подає до Відбіркової комісії  заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) оригінал та копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 4 фотокартки розміром 30 х40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

8) запрошення на навчання.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

В усіх документах повинні бути однакові (до букв) прізвище, ім’я, по батькові.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Відбірковою комісією не приймаються.

6. Зарахування на навчання іноземців до ХДУ для здобуття вищої освіти на відповідному рівні здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Співбесіда проводиться:

 1) для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти бакалавр – з конкурсних предметів, в тому числі мови навчання, відповідно до Правил прийому до Херсонського державного університету в 2016 році (Додаток 1). Результати співбесіди оцінюються за 200-бальною шкалою.

2) для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст – з фахового вступного випробування відповідно до Правил прийому до Херсонського державного університету в 2016 році (Додаток 3), та мови навчання. Результати співбесіди оцінюються за 100-бальною шкалою.

Строки проведення співбесіди встановлюються Приймальною комісією за поданням Відбіркової комісії.

Умовою зарахування іноземців на навчання до ХДУ для здобуття вищої освіти на відповідному рівні є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується результатами співбесіди. Якщо іноземець не володіє мовою навчання на достатньому рівні, університет пропонує йому пройти мовну підготовку для вступу у вузи України на підготовчому відділенні для іноземних громадян Центру довузівської підготовки http://www.kspu.edu/About/Faculty/Cdp/Preparatorydepartmentofforeignnationals.aspx.

 Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, вони зараховуються на підготовче відділення для іноземних громадян Центру довузівської підготовки ХДУ відповідно до листів-направлень МОН. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом.

 Оплата освітніх послуг, що надаються ХДУ іноземцям, здійснюється за договорами за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.

 Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

За результатами процедури визнання ХДУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень ХДУ відраховує такого іноземця.

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом ХДУ відповідно до тривалості освітніх програм та включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

  Контакти:

Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27

ХДУ, каб. 117

тел. +38 0552 32-67-34

      +380953836385 Ірина Павлівна

e-mail:

Новий Контакти

Центр довузівської підготовки

Херсонський державний університет

вул. 40 років Жовтня, 27

каб. 117

Тел.: +38 (0552) 32-67-34
Email: