Науковці ХДУ вищій школі

Оновлено: 30.10.2017

Заболотська, О. О. Самостійна робота студетів з дисципліни практика УПМ англійської мови [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. О. Заболотська, О. В. Заболотська. – Херсон : Айлант, 2014. – 396 c.

Цей посібник визначає умови, необхідні для організації самостійної навчальної й наукової праці студентів факультету іноземної філології та спрямований на вирішення таких завдань: створення умов для реалізації єдиного підходу викладачів до організації самостійної роботи студентів, сприяння формуванню у студентів навичок самостійної навчальної науково-дослідної та практичної роботи, а також розвитку й поглибленню професійних і практичних інтересів студентів, формування професійних якостей, знань і навичок майбутніх фахівців.

 
 

Лимаренко, Л. І. Тренінг із техніки мовлення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Лимаренко ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2014. – 210 c. 

Навчальний посібник-практикум присвячено актуальній проблемі розвитку мовленнєвої комунікації. Розробивши технологію навчання, автор пропонує спеціальний тренінг з активізації звучання голосу, вироблення правильної дикції, подає теоретичні засади й методичні рекомендації щодо проведення тренінгу з техніки мовлення.

Лисенко-Дністровський, М. В. Українське народне інструментознавство [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М. В. Лисенко-Дністровський, С. Л. Марцинковський, Г. П. Турчин ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон :ХДУ, 2015. – 124 c. 

Пропонована робота є одним з джерел у галузі дослідження українських народних інструментів аспекті їхніх конструкційних особливостей та художніх можливостей. Розглядається матеріал щодо конструкції інструментів, їхніх звукотехнічних можливостей, прийомів гри. Мають місце відомості про співочі голоси капел бандуристів. Схеми показують діапазони, регістри, аплікатуру, позиції, стрій, транспонування, нотний запис звуків.

 
 

Марцинковський, С. Л. Хрестоматія з читання партитур [Ноти] : хрестоматія для студ. вищих навч. закл. / С. Л. Марцинковський, І. М. Марцинковська, Т. Л. Корнішева ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2015. – 122 c. 

В навчальному посібнику у стислому викладі подаються строї та діапазони музичних інструментів, які використовуються в ансамблевому та оркестровому виконавстві, розглядаються правила запису партитурної системи.

Одінцов, В. В. Фізика твердого тіла [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. В. Одінцов ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2014. – 148 c. 

Книга являє собою посібник для студентів університетів спеціальності «Фізика». В неї входять питання про будову твердих тіл, конденсований стан речовини, агрегатні стани речовини, кристалічний стан та його опис, приділено увагу класифікації кристалів та дефектам кристалів.

Розглянуто питання про метали, напівпровідники, діелектрики, магнітні речовини. Представлені основні експериментальні методи вивчення твердих тіл.

 
 

Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах [Текст] : модульний курс : посіб. для студ. пед. ун-тів та ін-тів / за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2011. – 366 c. 

Практикум з методики навчання української мови доповнює підручник. Оригінальність і новизна змісту і структури посібника допоможе самостійно опанувати курс методики навчання української мови.

Решнова, С. Ф. Хімія біоорганічна [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / С. Ф. Решнова, Л. Л. Пилипчук, Н. Т. Малєєва. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 172 c.

Навчально-методчний посібник містить програму курсу, де за кожним змістовим модулем програми запропоновані, згруповані за елементами знань, теоретичні питання для самостійної роботи, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт, контролюючі тестові завдання, варіанти індивідуальних завдань. Додаткова інформація містить відомості про особливості складу бактерій, вірусів, водоростей, грибів, лишайників, мохів, та вищих рослин.

 
 

Топчієв, О. Г. Планування територій [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова. – Херсон : Грінь Д.С, 2014. – 268 c.

Викладені теоретичні та методичні основи планування територій регіонів. Розглянуто основні складові ієрархічної системи планування територій України на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Окремі підходи і методи дослідження для потреб планування територій апробовані на матеріалах Херсонської та Одеської області.

Тюхтенко, Н. А. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова ; Херсонський держ. ун-т. – 2-е вид. – Херсон : Олди-плюс, 2016. – 352 c. 

У даному навчальному посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економічної системи країни що є необхідним при вивченні курсу «Макроекономіка». Він охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення для опанування з урахуванням сучасних тенденцій макроекономічної науки і практики.

 
 

Бойко, М. Ф. Ботаніка. Систематика несудинних рослин [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / М. Ф. Бойко. – К. : Ліра-К, 2013. – 276 c. 

У навчальному посібнику подано як загально свідомі, так і отримані останнім часом за допомогою новітніх методів дослідження матеріали щодо комплексної характеристики несудинних рослин, їх місце в сучасній системі органічного світу. Розглядається історія дослідження, будова організмів, типи їх розмноження, цикли відтворення, географічні та екологічні особливості, систематика, роль в біосфері та житті людини.

Гідроботаніка [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / Ю. Р. Гроховська, С. В. Коновцев, Ю. В. Пилипенко, О. Є. Ходосовцев. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 374 c.

У навчальному посібнику наведено основи фітоцітології, гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики водних рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю водних екосистем.

 
 

Демецька, В. В Англійські літературні жанри : граматичний та інтерпретаційний аспекти [Текст] : навч. посіб. для студ. філологів ВНЗ освіти / В. В. Демецька, Ю. Л. Главацька. – Херсон : ХДУ, 2013. – 393 c.

Перший в Україні навчальний посібник, зорієнтований на вивчення англійських літературних жанрів з позицій граматики, літературознавства та інтерпретації тексту. Підручник складається з розділів, присвячених аналізу певних лінгвальних й екстралінгвальних чинників, що впливають на структурне і функціональне буття літературного жанру.

Пентилюк, М. І Українська мова [Текст] : підручник-комплект / М. І. Пентилюк, О. В. Іващенко. – 2-е вид. – К. : Ленвіт, 2013. – 415 c.

Підручник містить основні відомості з української мови в обсязі програми «Практичний курс української мови» для спеціальностей нефілологічного профілю вищих закладів освіти України.

Для старшокласників, слухачів факультетів до вишівської підготовки абітурієнтів та всіх бажаючих самостійно оволодіти українською мовою.

 
 

Правова статистика [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / за заг. ред. В. М. Стратонова. – Херсон : Гельветика, 2013. – 288 c.

У підручнику відповідно до програми курсу розглядаються теоретичні та методологічні основи правової статистики. Дається загальна характеристика система галузей правової статистики, прийомів і способів аналізу її показників.

Речицький, О. Н. Органічна хімія в схемах [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ : у 3-х ч. / О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова. – Херсон : ХДУ, 2013. – Ч. 1. – 438 c.
У першій частині навчального посібника представлені у вигляді блок-схеми найважливіші теоретичні положення органічної хімії : склад, будова і реакційна здатність органічних речовин, механізми органічних реакцій.

 
 

Речицький, О. Н. Органічна хімія в схемах [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ : у 3-х ч. / О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова. – Херсон : ХДУ, 2013. – Ч. 2. – 442 c.

У другій частині посібника представлені найважливіші класи органічних сполук : галогенопохідні вуглеводів, оксигеновмісні похідні вуглеводів (спирти, феноли, карбонільні сполуки, карбонові кислоти та їх похідні).

 

Речицький, О. Н. Органічна хімія в схемах [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ : у 3-х ч. / О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова. – Херсон : ХДУ, 2013. – Ч. 3. – 274 c.

Характеристика найважливіших груп органічних речовин представлена у третій частині посібника.

 
   

Слюсаревський, М. М. Психологія міграцій [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Нац. Акадімія пед. наук України, Ін-т соціальной та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 244 c. 

У навчальному посібнику розкрито феномена соціально- психологічну сутність міграції, висвітлено найважливіші питання міграційної поведінки людини, проаналізовано міграційні процеси в сучасному глобальному світі та проблеми соціальної ідентифікації мігрантів. Окрему увагу приділено особливостям психологічної допомоги людини в ситуації вимушеної або нелегальної міграції, специфіці й основним напрямам психотерапевтичної роботи з мігрантами та їхніми сім’ями.