Вчені ХДУ загальноосвітній школі

Оновлено: 30.10.2017

Карташова, І. І. Біологічна задача : зміст, розв’язання, методика використання [Текст] : [навч.-метод. посібник] / І. І. Карташова. – Херсон : ПП Вишемирський В.С, 2015. – 104 c. 

Навчально-методичний посібник – спроба визначати єдиний підхід до розв’язування задач в шкільному курсі біології, звести всю різноманітність так званих біологічних задач у певну систему, розширити дидактичні функції біологічних задач з наведенням комплексу задач за лінійною структурою навчального матеріалу.
 
 

Карташова, І. І. Конструктор нетрадиційного уроку біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Карташова, І. Сушко. – Херсон : Вид-во ПП Вишемірський В.С., 2016. – 84 с.

У запропонованому навчально-методичному посібнику здійснено спробу визначати загальні підходи до конструювання різних видів нетрадиційних уроків біології, доповнивши їх конкретними розробками.

Кузьменков, С. Г. Підготовка сучасного вчителя астрономії [Текст] : монографія / С. Г. Кузьменков. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – 332 c.

У монографїї розглянуті актуальні проблеми астрономічної освіти в Україні, особливості астрономії як навчального предмету, запропонована нова методична система підготовки майбутнього вчителя астрономії. У контексті фундаменталізації навчання визначенні стрижневі ідеї астрономічної освіти, базові поняття, явища, закони і теорії, базові вміння, що дало змогу сформувати зміст і структуру курсу астрономії.

 
 

Интегрированный курс «Литература (русская и мировая)» [Текст] : учеб. для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на русском языке / за ред. Е. Е. Бондарева. – К. : Грамота, 2013. – 296 c. 

Учебник содержит материал, сооветствующий действующей программе по литературе для общеобразовательных учебных заведений – художественные произведения, теоретические сведения, теоретико- литературные понятия, методический аппарат.

Пашковская, Н. А. Русский язык [Текст] : учеб. для 10 кл. общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. – К. : Освіта, 2010. – 175 c.

Учебник включает школьный курс стилистики – изучение теоретических сведений о стилях речи, об их основных признаках, о зависимости стиля от речевой ситуации. Система упражнений, которая дана в учебнике, поможет сформировать стилистические умения, приобщит к пониманию назначения каждого стиля, к умению пользоваться изученными стилями.

 
 

Слюсаренко, Н. В. Гендерний підхід до організації навчально-виховного процесу сучасної школи [Текст] : навч.-метод. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. / Н. В. Слюсаренко. – 2-е вид. – Херсон : РІПО, 2011. – 243 с.

У навчально-методичному посібнику проаналізовано історичні аспекти гендерної соціалізації молоді та ії безпосередній зв’язок із трудовою підготовкою, висвітлено роль і місце жіноцтва в історії розвитку суспільства, показано, що у гендерному розподілі праці існує дисбаланс, розглянуто можливості організації навчально-виховного процесу сучасної школи з урахуванням гендерних аспектів.

Співаковський, О. В. Інформаційно-комунікативні технології в початковій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. напряму навч. «Поч. освіта» / О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова. – Херсон : Айлант, 2012. – 386 c. 

У посібнику розглянуто питання інформатизації початкової освіти, навчально- виховної діяльності вчителя початкових класів в інформаційному суспільстві. Навчально-методичний матеріал посібника спрямований на формування вмінь і навичок майбутніх вчителів початкової школи використовувати комп’ютерну техніку та інформаційні ресурси.

 
 

Сухіна, Л. А. Основні напрями теорії та технології природничо-математичної освіти у початковій школі [Текст] : навч.-метод. рек. для студ. всіх форм навчання спец. «Поч. навч.» / Л. А. Сухіна. – Херсон : Айлант, 2010. – 64 c. 

Навчально-методичний посібник розглядає основні напрями теорії та технології природничо-математичної освіти у початковій школі. Крім того розкриваються основні питання застосування альтернативних технологій. Під час вивчення математики та специфічні питання вивчення природознавства.

Українська мова [Текст] : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Пентилюк, С. А. Омельчук, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич ; за заг. ред. М. І. Пентилюк. – Харьков : Ранок, 2016.

Цей підручник допоможе вам оволодіти виражальними багатствами мови, системою її взаємопов’язаних синтаксичних одиниць. Матеріал підручника докладно знайомить з будовою словосполучень, з структурою й особливостями простих речень. А головне – навчить застосовувати набуті знання, відтворюючи чужі та створюючи власні висловлювання, у повсякденному спілкуванні.

 
 

Ходосовцев, О. Є. Біологія [Текст] : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ю. Костіков, С. О. Волгін, В. В. Додь [та ін.]. – К. : Освіта, 2014. – 256 c. 

Підручник відповідає новій навчальній програмі, укладеній відповідно до нової редакції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Матеріал підручника поділено на 5 тем, кожна з яких розділена на параграфи. Кожен параграф розпочинається анотацією і мотиваційними запитаннями, відповіді на які можна знайти в параграфі. 

Основний текст супроводжується малюнками, які його пояснюють. В підручнику є терміни і поняття, які учні повинні засвоїти (винесені наприкінці параграфа в окрему рубрику та є у термінологічному покажчику в кінці підручника). Також у підручнику виділено такі терміни й поняття, які не обов’язково запам’ятовувати, але які школярі мають розуміти, щоб якнайкраще засвоїти навчальний матеріал.