Соціальна педагогіка: теорія і практика

Оновлено: 01.11.2018

«Поняття соціальної педагогіки означає визначення того факту, що виховання індивіда у всіх відношеннях обумовлено соціальними причинами…»

Пауль Напорт

Соціальна педагогіка – галузь педагогічної науки, яка вивчає особливості соціального виховання особистості у процесі її соціалізації. Виникнення соціальної педагогіки як окремої галузі наукового знання  відносять до рубежу ХІХ-ХХ ст., джерелами є результати досліджень багатьох наук, які вивчають розвиток особистості: філософія, психологія, соціологія, педагогіка, історія, етика, етнографія і інші.

Нині у світі інтенсивно розвивається теоретична база соціальної педагогіки, здійснюється аналіз існуючого досвіду, розробляються соціально-педагогічні технології.

Пропонуємо вашій увазі віртуальну книжкову виставку «Соціальна педагогіка: теорія і практика».

Список рекомендованої літератури додається.

1. Безпалько, О. В. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. / О. В. Беспалько. – К. : Центр учбової літ., 2009. – 208 с.

У посібнику подано матеріали основних теоретичних положень соціальної педагогіки у вигляді опорних схем, таблиць та текстових пояснень.

Видання розраховано на студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», викладачів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, практиків соціальної сфери.

2. Богданова, І. М. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посібник / І. М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343 с. – (Бібліотека соціального педагога).

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання соціальної педагогіки з урахуванням вимог до підготовки відповідних спеціалістів. Посібник складається з двох самостійних частин : «Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка» і «Соціальна педагогіка». Матеріал структурований за модульним принципом і містить як теоретичну, так і практичну частини.

Для студентів і викладачів навчальних закладів різних рівнів акредитації, слухачів та викладачів курсів підвищення кваліфікації, волонтерів у сфері соціальної роботи.

3. Євтух, М. Б. Соціальна педагогіка [Текст] : підручник / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк. – К. : МАУП, 2003. – 232 с. – Бібліогр. : с 221-226.

Де взяти державний лад з «людським обличчям», як сформувати особистість, щоб вона увійшла в соціум і не тільки не вступала з ним в антагоністичні суперечності, а, надихаючись, збагачувала його своєю власною життєдіяльністю? Як реалізувати «золоте» правило : стався до людини так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе інші? Саме ці актуальні проблеми потрапили в поле зору авторів підручника для студентів, які вивчають соціально-педагогічні механізми сприяння демократичному саморухові суспільства.

4. История социальной педагогики [Текст] : хрестоматия / под ред. М. А. Галагузовой. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 544 c.

В пособии выделены этапы развития социальной педагогики с их краткими характеристиками, даны библиографические сведения о выдающихся философах, педагогах и психологах, а также фрагменты из их трудов, относящихся к проблемам социальной педагогики.

Учебное пособие адресовано студентам вузов, осваивающим социально-педагогические профессии, а также преподавателям и всем, кого интересуют проблемы социальной педагогики.

5. Пальчевський, С. С. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. С. Пальчевський. – К.: Кондор, 2005. – 560 c.

У посібнику розглядаються загальнотеоретичні та практичні питання соціально-педагогічної роботи з людьми різновікових груп та категорій. Використовується найновіший вітчизняний і зарубіжний соціально-педагогічний досвіт.

Посібник розрахований не лише на професорсько-викладацький склад та студентів вищий навчальних закладів, спеціалістів-практиків та працівників народної освіти, а й на керівників трудових колективів, посадових осіб – усіх, хто певним чином у силу своїх професійних обов’язків працює з людьми.

6. Соціальна робота [Текст] : підручник / за ред. професора А. Й. Капської. – К. : ЦНЛ, 2006. – 468 c.

Підручник має за мету допомогти студентам, соціальним педагогам і соціальним працівникам розширити знання про новий напрямок у науці – соціальну педагогіку. Розглянуто широке коло теоретичних питань, пов’язаних зі створенням умов для соціального становлення особистості. Корисні знання одержать практики щодо особливостей соціально-педагогічної роботи з різним контингентом дітей та молоді, які потребують допомоги, підтримки і захисту.

Підручник розрахований на студентів, викладачів навчальних закладів різного рівня акредитації. Спеціалістів-практиків, волонтерів у сфері соціальної роботи.

7. Социальная педагогика [Текст] : курс лекций / под общей ред. М. А. Галагузовой. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 416 c.

Предлагаемое издание представляет собой курс лекций, в которых рассматриваются культурно-исторические традиции возникновения социальной педагогики, ее категории и принципы, методы социально-педагогических исследований и особенности работы социального педагога с различными категориями детей.

В книгу включены семинарские и практические занятия по курсу «Социальная педагогика».

Учебное пособие адресовано студентам вузов, осваивающим социально-педагогические профессии, преподавателям, а также всем, кого интересуют проблемы социальной педагогики.

8. Шакурова, М. В. Методика технология социального педагога [Текст] / М. В. Шакурова. – М.: Изд. центр Академия, 2004. – 272 c.

В учебном пособии представлены методика и технология работы, охарактеризованы нормативно-правовые основы деятельности социального педагога. Особое внимание уделено проблеме определения содержания и системы работы с различными категориями детей (дети-инвалиды, одаренные дети, дети-сироты и др.) ; предлагается серия технологий и методик для работы в социуме по организации досуга, благотворительности, созданию предметно-пространственной среды ; приведены технологии социально-педагогической экспертизы, посредничества, работы с волонтерами.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 031300 – Социальная педагогика. Может быть полезно социальным педагогам, практикующим специалистам в области социальной педагогики, социальной работы, работникам образовательных учреждений.

9. Соціальна педагогіка [Текст] : мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літ., 2008. – 336 с.

У виданні подано найбільш поширені категорії й поняття соціальної педагогіки. Публікація адресована соціальним педагогам та соціальним працівникам, учителям, іншим практикам соціальної сфери, науковцям, аспірантам, докторантам та студентам, які опановують фах соціального педагога чи соціального працівника.

Список рекомендованної літератури

 1. Социальная работа с ребенком и семьей [Текст] : пособ. для учителей, социальных педагогов и спец. органов охраны детства / сост. С. С. Бубен. – Минск : Нар. асвета, 2000. – 176 с.
 2. Мудрик, А. В. Социальная педагогика [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов / А. В. Мудрик ; под ред. В. А. Сластеника. – М. : Изд. Центр «Академия», 1999. – 184 с.
 3. Паскаль, О. В. Технології соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Паскаль. – Х. : Бурун Книга, 2011. – 288 с.
 4. Сорочинська, В. Є. Організація роботи соціального педагога [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Є. Сорочинська. – К. : Кондор, 2005. – 198 c.
 5. Нагавкина, Л. С Социальный педагог : введение в должность [Текст] / Л. С. Нагавкина, О. К. Крокинская, С. А. Косабуцкая. – СПб. : КАРО, 2002. – 272 c.
 6. Методика работы социального педагога [Текст] / под ред. Л. В. Кузнецовой ; сост. Г. С. Семенов. – М. : Школьная Пресса, 2003. – 96 с. – (Воспитание школьников. Библиотека журнала ; Вып. 43).
 7. Професія соціальний працівник [Текст] / упоряд. О. Главник ; за заг. ред. К. Шендеровський, І. Ткач. – К. : Главник, 2006. – 112 с. – ( Бібліотечка соціального працівника).
 8. Життєва компетентність особистості [Текст] : наук.-метод. посібник / за ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен. – К. : Богдана, 2003. – 520 с.
 9. Кириленко, В. Корекційна робота психолога та соціального педагога / соціального працівника з профілактики й подолання агресивної поведінки молодих школярів / В. Кириленко // Початкова шк. – 2018. – № 2. – С. 50-53.
 10. Галета, Я. Соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства / Я. Галета // Рідна шк. – 2017. – № 3-4. – С. 11-14.
 11. Бех, І. Д. Особливості становлення особистості підлітка в умовах соціальних реалій / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 4. – С. 37-41.
 12. Бикова, О. Превентивність у формуванні соціальної компетентності. Використання інтерактивних методів / О. Бикова // Соціальний педагог. – 2018. – № 8 (140), серпень. – С. 34-47.
 13. Тутова, І. Діти в складних життєвих обставинах. Особливості роботи соціального педагога із соціального захисту дітей пільгових та облікових категорій / І. Тутова // Соціальний педагог. – 2018. – № 8 (140), серпень. – С. 20-33.
 14. Письмак, Л. Соціальний педагог у закладі дошкільної освіти. Особливості діяльності / Л. Письмак // Соціальний педагог. – 2018. – № 6 (138), червень. – С. 36-42.
 15. Холодницька, К. Інклюзивне навчання в дошкільних закладах. Особливості впровадження / К. Холодницька // Соціальний педагог. – 2018. – № 3 (135), березень. – С. 18-29.
 16. Петрова, А. Діти з особливими потребами. Як допомогти їм пристосуватися до соціуму здорових дітей / А. Петрова // Соціальний педагог. – 2018. – № 2 (134), лютий. – С. 42.
 17. Грошева, О. Створення сприятливого середовища для розвитку соціальної компетентності молодших школярів / О. Грошева // Початкова шк. – 2018. – № 2. – С. 47-48.
 18. Радул, В. Культура та соціалізація особистості / В. Радул // Рідна шк. – 2018. – № 1-2, січень-лютий. – С. 8-12.
 19. Маркова, А. Професійна діяльність соціального педагога / А. Маркова // Соціальний педагог. – 2017. – № 4 (124), квітень. – С. 18-21.
 20. Комар, В. Просвітницько-профілактична робота соціального педагога з дітьми та їхніми батьками / В. Комар // Соціальний педагог. – 2017. – № 2 (112), лютий. – С. 42-46.
 21. Шептенко, П. А. Введение в специальность «Социальный педагог» [Текст]: учеб. пособ. / П. А. Шептенко ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Флинта : МПСИ, 2008. – 160 с.
 22. Методи та технології роботи соціального педагога [Текст] : навч. посіб. / авт.-уклад. : С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. – К. : Видав. Дім «Слово», 2011. – 496 с.
 23. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / под ред. В. А. Никитина – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 272 с.

Новий Кількість відвідувань