Соціальна психологія: предмет, завдання, методи

Оновлено: 19.11.2019

Людська істота з самого свого народження
занурена в соціальне середовище
Жан Піаже

Перші соціально-психологічні знання ми знаходимо в працях Аристотеля й Платона, Гоббса й Локка, Дюркгейма й Гарда, але самостійною наукою соціальна психологія стала відносно недавно, на початку ХХ століття.

Нині у світі динамічно розвивається теоретична база соціальної психології. У фокусі її уваги – практично будь-яка сфера життя й діяльності людей в соціумі : соціальне спілкування й взаємини людей у суспільстві, психологічні закономірності соціальної поведінки індивідів та мотиви об’єднання їх у групи, конфліктні та суспільні настрої.

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку «Соціальна психологія : предмет, завдання,методи».

До виставки додається список рекомендованої літератури.

1. Москаленко, В. В. Соціальна психологія [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / В. В. Москаленко. – Вид. 2-е, виправлене та допов. – К. : ЦНЛ, 2008. – 688 с.

В підручнику викладено основні теми загального курсу соціальної психології на основі сучасних досліджень в цій галузі. В ньому знайшли відображення ряд проблем, які ще не висвітлені в існуючих на сьогодні інших підручниках з соціальної психології.

Теоретичний матеріал підручника ілюструється прикладами, описами експериментів, в ньому є матеріал, вправи, рекомендовано літературу до кожної теми.

Підручник може бути корисним не тільки для студентів та аспірантів, але й прислужиться всім тим, хто цікавиться питаннями соціальної психології.

2. Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія [Текст] : підручник. У 2 кн. Кн. 1. Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2004. – 576 с.

Розв’язання проблеми особистості і спілкування в соціальній психології є вельми нагальним і актуальним у наш час, адже дедалі більше людей усвідомлює, що без ліквідації соціально-психологічної некомпетентності неможливо побудувати правову й суверенну державу.

Підручник є однією з перших спроб систематизації соціально-психологічних знань стосовно особистості і спілкування. В ньому широко використані дані нових теоретичних і експериментальних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених і практиків.

Для студентів вищих навчальних закладів.

3. Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія [Текст] : підручник. У 2 кн. Кн. 2. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2006. – 560 с.

Підручник містить узагальнені й систематизовані знання із соціальної психології груп, між групової взаємодії та прикладної соціальної психології. В ньому всебічно розкрито динамічні характеристики малої групи, психологічні особливості великих соціальних груп і між групових відносин. Чільне місце посідає розгляд провідних напрямів та основних сфер застосування прикладної соціальної психології, специфіки прикладних досліджень.

Для студентів вищих навчальних закладів.

4. Швачко, О. В. Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Швачко. – К. : Вища шк., 2002. – 111 с.

Розглянуто основі положення соціально – психологічної дисципліни з урахування перспектив її розвитку в плані визначення універсального, центрального механізму існування й розвитку особистості в соціумі. Таким механізмом є ідентифікація. Рекомендація особливостей соціально – психологічного ототожнення і відчуження в ідентифікації висвітлює можливості перегляду і певного уточнення традиційних схем курсу.

Для студентів непсихологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Буде також корисним для аспірантів, викладачів, науковців.

5. Коваленко, А. Б. Соціальна психологія [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / А. Б. Коваленко, М. Н. Корнєв. – 2-е вид. – К. : Геопринт, 2006. – 400 c.

Вісвітлено сучасний стан загальних проблем і конкретних питань соціальної психології.

Для студентів ВНЗ, усіх, хто цікавіться соціально – психологічними аспектами регуляції поведінки особистості та міжособистісних стосунків.

6. Татенко, В. Соціальна психологія впливу [Текст] : монографія / В. Татенко. – К. : Міленіум, 2008. – 216 c.

У монографії представлено результати соціально-психологічного дослідження проблеми впливу. Спеціальна увага приділяється онтопсихологічному визначенню природи впливу, його сутнісних ознак. Розглянуто детермінанти і фактори впливовості, різні форми впливу, варіанти їх поєднання в дихотомічні пари та типологічні групи. Пропонується авторський проект систематизації уявлень про соціально-психологічні механізми впливу.

Представлений матеріал може становити професійний інтерес для викладачів соціальної психології, студентів, які опановують відповідний курс, для науковців і практичних психологів, а також широкого кола спеціалістів, котри опікуються питаннями організації та оптимізації впливу людини на людину.

7. Поліщук, В. М. Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2006. – 217c.

У посібнику викладений основний зміст соціальної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню матеріалу, що вивчається.

Посібник підготовлений для впровадження в навчальний процес педагогічних університетів кредитно – модульної системи і є пробним.

Адресований викладачам, студентам педагогічних університетів.

8. Мейжис, И. А. Социальная психология общественного развития [Текст] : учеб. пособие / И. А. Мейжис, Л. Г. Почебут – К. : Миллениум, 2007. – Ч. 1. – 310 с.

Эта книга рассматривает классическую дисциплину «Социальная психология» под новым углом зрения – с точки зрения общественного развития, которое, по мысли авторов, всегда является результатом развития самого человека, его ментальных структур, социальных умений и моральных качеств. Учебное пособие – результат творческого сотрудничества профессора социальной психологии С.- Петербургского университета Л. Почебут и украинского профессора социологии МДГУ им. П. Могилы И. Мейжис, живущего в Финляндии.

Учебное пособие предназначено для политологов, журналистов, социальных работников, юристов, экономистов и всех тех, чья работа связана с человеческими отношениями.

9. Основи  соціальної психології [Текст] : підруч. для закл. вищої освіти / за ред. М. М. Слюсаревського. – К. : Талком, 2018. – 579 c.

Підручник створено на основі однойменного навчального посібника, виданого майже десять літ тому, який пройшов експериментальну перевірку в низці закладів вищої освіти. Орієнтуючись на розроблені в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України концептуальні засади розуміння соціальної психології як фундаментальної психологічної дисципліни, автори підручника визначають її предмет, структуру і функції, пропонують нове бачення проблемних питань становлення цієї дисципліни у світі і в Україні. Аналізуються психологічна проблематика регуляції соціальної поведінки, міжособової взаємодії, соціального впливу. Уперше до курсу соціальної психології включено тему соціальних ситуацій, по-новому висвітлено теми психології груп і психології мас, соціальної психології особистості. Належну увагу приділено практичному інструментарію соціальних психологів.

Адресований студентам закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Психологія». Стане в пригоді також працівникам соціальної сфери, фахівцям у галузях менеджменту, політики, масової комунікації.

10. Попович І. С Психологія соціальних очікувань особистості [Текст] : монографія / І. С. Попович. – Херсон : ПАТ «ХМД», 2017. – 504 с.

Монографія присвячена дослідженню соціальних очікувань особистості. У роботі подано теоретико-методологічне обґрунтування та експериментальне визначення змістових параметрів соціальних очікувань особистості. Розроблено й апробовано авторський опитувальник рівня соціальних очікувань ( «РСО» ), авторську методику визначення властивостей соціальних очікувань особистості. Здійснено кластеризацію емпіричного масиву даних методом к-середніх і визначено п’ять типів очікувань. Розроблено і реалізовано програму оптимізації розвитку та психокорекції соціальних очікувань особистості.

Для психологів, викладачів, студентів, а також широкого кола читачів.

Список літератури

 1. Андреева, Г. М. Социальная психология [Текст] : учеб. для вузов / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 376 c. 
 2. Ануфриева, Н. М. Социальная психология [Текст] : курс лекций / Н. М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский. – 4-е вид. – К. : МАУП, 2003. – 136 c.
 3. Белов, А. Б. Роль обратной связи в общении : основные направления исследований в зарубежной социальной психологии [Текст] / А. Б. Белов // Вопросы психологии. – 2014. – № 3. – С. 149-157.
 4. Васильків, О. Понятійни виміри соціально-психологічної допомоги населенню [Текст] / О. Васильків // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 163-170.
 5. Ипатов, Э. Ф. Социальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ.-социологов / Э. Ф. Ипатов, Г. Г. Киевская, К. М. Левковский. – К. : УМК ВО, 1992. – 44 c.
 6. Корнєв, М. Н. Соціальна психологія [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. – К., 1995. – 304 c.
 7. Крысько, В. Г Социальная психология [Текст] / В. Г. Крысько. – М. : Владос-Пресс, 2004. – 448 с.
 8. Мейжис, И. А. Социальная психология общественного развития [Текст] : учеб. пособие / И. А. Мейжис, Л. Г. Почебут. – К. : Миллениум, 2007. – Ч. 2. – 404 с.
 9. Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 446 c.
 10. Основи соціальної психології [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. А. Донченко, М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова ; за ред. М. М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – 496 c.
 11. Паніна, Н. В. Технологія соціологічного дослідження [Текст] : курс лекцій для студ. ВНЗ / Н. В. Паніна. – К. : Наукова думка, 1996. – 233 c.
 12. Попович, І. С. Психологія соціальних очікувань особистості : методологія, теорія і практика [Текст] : навч.-метод. посібник / І. С. Попович. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 158 с.
 13. Попович, І. С. Соціально-психологічні очікування в людських взаєминах [Текст] / І. С. Попович. – Херсон : ХМД, 2009. – 240 c.
 14. Поршнев, Б.Ф. Социальная психология и история [Текст] / Б. Ф. Поршнев. – 2-е вид. – М. : Наука, 1979. – 232 c.
 15. Реан, А. А. Социальная педагогическая психология [Текст] / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. – СПб. : Изд. «Питер», 2000. – 416 с. – (Мастера психологии).
 16. Социальная психология : словарь-справочник [Текст] / за ред. В. И. Филоненко. – М. : Контур, 1998. – 480 c.
 17. Соціальна психологія [Текст] : укр. наук. журнал. – К. : Вид. дім «Києво-Могілянська академія», 2005. – №3 (11). – 166 с.
 18. Соціально-психологічні технології розвитку особистості [Текст] : монографія / О. Є. Блинова, С. І. Бабатіна, Т. М. Білик та ін. / відпов. ред. О. Є. Блинова. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 200 с.
 19. Фирсов, М. В. Психология социальной работы. Содержание и методы психосоциальной практики [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. – М. : Академия, 2002. – 192 с.
 20. Шихирев, П. Н. Современная социальная психология в Западной Европе : проблемы методологии и теории [Текст] / за ред. Е. Шорохова. – М. : Наука, 1985. – 175 c.