«Нові парадигми та напрями досліджень учених Херсонського державного університету»

Оновлено: 13.11.2020

 Віртуальна виставка підготовлена до 103-ї річниці від дня заснування Херсонського державного університету. 

 

1. Вишневська, Л. В. Етика і деонтологія у фармації [Текст] : курс лекцій для студентів фарм. спец. / Л. В. Вишневська. – Херсон : Айлант, 2020. – 158 c.

У книзі викладено основи етики та деонтології у застосуванні до практичної діяльності фахівців у фармацевтичній галузі. Подано теоретичний матеріал відповідно до навчальної програми дисципліни : історичні аспекти становлення етики та деонтології у фармації , приділена увага досвіду минулого з медицини і фармації у підготовці фармацевтичних фахівців, проблемним питанням сьогодення у цій галузі.

Курс лекцій призначений як для студентів фармацевтичних спеціальностей, так і для слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників-фармацевтів.

2. Водотика, С. Г. Від неоліту до початку великого переселення народів : Давня історія Херсонщини [Текст] / С. Г. Водотика. – Херсон : Айлант, 2019. – 247 c.

У науково-популярній праці проаналізовано появу первісної людини на території Херсонщини, охарактеризовано особливості життя давніх мисливців і скотарів, виявлено специфіку історичної еволюції часів утвердження відтворюючого господарства та початку ери металів.

Видання розраховано на вчителів і учнів загальноосвітніх навчальних закладів і усіх, хто цікавиться минулим Херсонщини.

 
 

 3. Інформаційні технології в юридичній діяльності : базовий курс [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Співаковський, М. І. Шерман, В. М. Стратонов, В. В. Лапінський. – Херсон : ХДУ, 2011. – 220 c.

Навчальний посібник призначено для підтримки навчання використанню сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх юристів та їх подальшій професійній діяльності.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним магістрам, курсантам та слухачам вищих навчальних закладів.

4. Методологічні засади географії [Текст] : підручник / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська. – Херсон : Гельветика, 2020. – 366 c.

У підручнику обговорюються сучасні трансформації предметної області вітчизняної географії.

Посібник рекомендований студентам і науковцям географічних спеціальностей, а також фахівцям ландшафтного планування та планування територій, економістам, демографам, соціологам, екологам, управлінцям.

 
 

5. Омельчук, С. А. Уроки української мови для 7 класу [Текст] : навч. посібник / С. А. Омельчук, Ю. О. Романенко. – 2-ге вид. перероб. – К. : Дивослово, 2020. – 270 с.

У посібнику вміщено 88 уроків української мови в 7- му класі, що відповідають чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів. Система вправ і завдань відображає дослідницький підхід до навчання мови.

6. Омельчук, С. А. Уроки української мови для 11 класу [Текст] : навч. посібник / С. А. Омельчук, Ю. О. Романенко. – К. : Дивослово, 2020. – 286 с.

Уроки побудовано з урахуванням сучасних досягнень теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення, у них поєднано комунікативний, соціокультурний принципи і принцип практичного спрямування навчання.

Посібник розраховано на вчителів української мови й літератури, методистів студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.

 
 

7. Омельчук, С. Сучасна українська лінгводидактика : норми в термінології і мовна практика фахівців : монографія. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2019. – 356 с.

У монографії визначено тенденції в розвиткові української лінгводидактики початку ХХІ ст., проаналізовано лінгводидактичну термінологію з лексико-семантичного, граматичного і стилістичного поглядів. Теоретичне й прикладне значення має узагальнення мовних традицій й дотримання літературних норм у сучасній фаховій термінології. Описано типові порушення, властиві науковому текстові лінгводидактичного спрямування, й запропоновано нормативні відповідники, а також схарактеризовано мовне оформлення сертифікаційних робіт з української мови у форматі ЗНО.

         Для лінгводидактів, мовознавців, докторантів, аспірантів, магістрів-філологів, учителів-словесників, а також фахівців з інших наук.

8. Омельчук, С. Правописний практикум з української мови. Норми нової редакції “Українського правопису” [Текст] / Сергій Омельчук, Марія Блажко. – К. : Грамота, 2020. – 224 с.

Дидактичний матеріал вправ посібника дає змогу реалізувати ціннісний навчальний і розвивальний потенціал української мови.

Для учнів і вчителів, студентів і викладачів, усіх, хто прагне якісно та досконало володіти засобами мови в будь-якій мовленнєвій ситуації.

 

 

9. Перспективні заповідні об’єкти Херсонської області [Текст] / І. І. Мойсієнко, О. Є. Ходосовцев, І. О. Пилипенко та ін. – Херсон : Гельветика, 2020. – 165 c.

У книзі наводяться відомості про цінні куточки природи Херсонщини , для збереження яких необхідно здійснити їх заповідання. Загалом у Херсонській області пропонується створити  125 нових об’єктів природно-заповідного фонду , у тому числі 3 регіональних ландшафтні парки, 71 заказник та 51 пам’ятку природи. Для кожного об’єкта наводиться короткий опис, орієнтовна площа, фотографічний та картографічний матеріал. Майже усі з них потребують створення наукових обґрунтувань, за винятком лише деяких.

Книга розрахована на науковців, студентів та викладачів, та всіх небайдужих до збереження дикої природи громадян.

10. Петухова Л. Є Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (в моделі трисуб'єктивної дидактики) [Текст] : навч.-метод. пос. для студ. ВНЗ / Л. Є. Петухова. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. - 524 c.

У посібнику розглянуто сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи. Доведено, що ефективне формування інформатичних компетентностей майбутнього вчителя початкових класів здійснюється у науково-обґрунтованому інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі, що відповідає вимогам сучасної освітньої парадигми в межах реалізації трисуб’єктної дидактики.

 
 

11. Попович, І. С. Психологія соціальних очікувань особистості [Текст] / І. С. Попович. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 158 c.

Навчально-методичний посібник присвячений вивченню соціальних очікувань особистості. У посібнику подано теоретико-методологічні основи, теоретико-емпіричне обґрунтування та прикладні аспекти актуального соціально-психологічного феномену. Мета, композиція і зміст навчально-методичного видання допоможуть розкрити особливості соціальної поведінки, міжособистісної взаємодії людини з оточенням, інтегрують в собі знання інших навчальних дисциплін .

Для викладачів закладів вищої освіти, психологів, студентів, аспірантів, а також широкого кола читачів.

12. Програми навчальних дисциплін кафедри української мови [Текст] : навч. посібник / Г. М. Гайдученко, О. П. Карабута, С. М. Климович ; за заг. ред. С. М. Климович. – Херсон, 2018. – 165 c.

У структурі програм навчальних дисциплін висвітлено предмет вивчення, міждисциплінарні зв'язки, мету та завдання курсів, визначено загальні та предметні компетентності й очікувані результати навчання.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

 
 

13. Речицький, О. Н. Збірник завдань з органічної, біологічної, аналітичної та фармацевтичної хімії для самостійної роботи студентів [Текст] : практикум для студ. закл. вищ. освіти / О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова, Т. А. Попович. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С, 2020. – 132 c.

У збірнику завдань представлена система задач, які охоплюють основні розділи органічної, біологічної, аналітичної та фармацевтичної хімії.

Практикум призначений для студентів фармацевтичного напряму підготовки, а також може стати у пригоді студентам хімічних та біологічних спеціальностей.

14. Сидорович, М .М. Цитологія з основами молекулярної біології [Текст] : навч. посібник / М. М. Сидорович, Ю. О. Солона. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С, 2020. – 120 c.

Навчальний посібник для проведення занять з цитології з основами молекулярної біології для студентів біологічних і педагогічних спеціальностей.

За допомогою засобів інформаційної підтримки стає можливим впровадження комп’ютерного, мобільного та хмарного навчання, які є  провідними при організації адаптивного навчання сучасних студентів. Саме застосування цих засобів під час навчання цитології з основами молекулярної біології і забезпечують інструктивні картки лабораторного практикуму.

 
 

15. Солона, Ю. Інформаційна підтримка шкільного курсу біології у закладах загальної середньої освіти [Текст] : навч.-метод. посібник / Ю. О. Солона, М. М. Сидорович. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С, 2020. – 95 c.

Навчально-методичний посібник містить методичний доробок авторів стосовно використання комп'ютерної підтримки, засобів мобільного навчання, системи завдань з основ біології.

Рекомендований учителям біології закладів загальної середньої освіти і студентам цієї освітянської сфери.

 16. Співаковський, О. В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки "Поч. освіта" / О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – 272 c.

У посібнику розглянуто питання інформатизації початкової освіти, навчально-виховної діяльності вчителя початкових класів в інформаційному суспільстві, організаційна та контрольно-оцінювальна діяльність учителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Науково-методичний матеріал посібника спрямований на формування вмінь і навичок майбутніх учителів початкової школи використовувати комп’ютерну техніку та інформаційні ресурси.

 
 

17. Старовинні забуті парки Херсонщини [Текст] / О. Є. Ходосовцев, І. І. Мойсієнко, М. Ф. Бойко та ін. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 300 c.

У книзі йдеться про історію та сучасність старовинних парків, створених у XVIII-XX століттях і які залишилися до наших часів. Вперше показано видовий склад дендрофлори та трав'янистих рослин, епіфітних мохоподібних та лишайників стародавніх парків та лісопарків Херсонщини. В книзі наводиться історія деяких вікових та меморіальних дерев Херсонщини.

18. Херсонський державний університет : сторічна історія на шляху в майбутнє [Текст] : ювілейне видання / гол. ред. О. В. Співаковський ; кер. авт. кол. Ю. І. Бєляєв. – Херсон : Айлант, 2019. – 207 c.

Ювілейне видання є продовженням монографії «Херсонський державний університет. Історичний нарис(1917-2007)». У книзі висвітлено розвиток університету з нагоди 100-річчя від дня заснування його, подано сучасні відомості про освітню, наукову, міжнародну і культурну-громадську діяльність закладу.

Для широкого кола читачів, науковців, викладачів, студентів.

 
 

19. Шевряков, М. В. Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз неорганічних та органічних речовин [Текст] : навч. посіб. для студ. хіміч. та фарм. спец. закл. вищ. освіти / М. В. Шевряков, Г. О. Рябініна, Т. А. Попович. – 2-е вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 301 c.

Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу неорганічних та органічних речовин, інформацію про лабораторну техніку та прийоми роботи в лабораторії аналітичної хімії.

Для студентів хімічних та фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

20. Шевряков, М. В. Основи токсикологічної хімії [Текст] : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти хім., фарм., біологіч., еколог. спец. / М. В. Шевряков. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 224 c.

Навчальний посібник включає основні положення токсикологічної хімії.

Розглядається структура й напрямки токсикологічної хімії, класифікація отрут та отруєнь, хімічні методи детоксикації, хімічна будова та фізіологічна дія наркотичних і сильнодіючих речовин, представлена загальна характеристика отруєнь при вживанні лікарських засобів, застосуванні побутових та технологічних речовин.

Для студентів закладів вищої освіти хімічних, фармацевтичних, біологічних, екологічних спеціальностей.

 
 

21. Яковлева, С. Д. Невропатологія [Текст] / С. Д. Яковлева. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С, 2019. – 278 c.

Навчальний підручник містить теоретичну інформацію з анатомії, фізіології нервової системи, еволюційного розвитку мозку та синдроми ураження центральної та периферичної нервових систем. Представлено опис захворювань нервової системи . Коротко викладено історію розвитку невропатології.

Підручник рекомендований студентам дефектологічних спеціальностей, викладачам корекційної освіти.

Список рекомендованої літератури

 1. Бойко, М. Ф. Методика дослідження мохоподібних [Текст] : навч. посіб. для студ. біологічних та екологічних спец. ун-тів / М Ф. Бойко. – Херсон : Вишемирський В.С, 2018. – 111 c.
 2. Бойко, М. Ф. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з систематики несудинних рослин (водорості) : для студентів спец. : 091 Біологія, 014 Середня освіта (біологія) денної та заочної форм навчання [Текст] / М. Ф. Бойко, С. В. Скребовська. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С, 2018. – 32 c.
 3. Водотика, С. Г. Від неоліту до початку великого переселення народів : Давня історія Херсонщини [Текст] / С. Г. Водотика. – Херсон : Айлант, 2019. – 247 c.
 4. Валько, Н. В. Економіко-математичне моделювання : практикум [Текст] : навч.-метод. посібник / Н. В. Валько, Л. В. Кузьмич, О. Г. Савченко. –Херсон : Айлант, 2019. – 138 c.
 5. Васильєва, Н. О. Біологія з основами генетики [Текст] : метод. рек. для студ. спец. 226 Фармація, промислова фармація денної та заоч. форми навч. СВО «магістр» / Херсонський держ. ун-т ; Н. О. Васильєва. – Херсон : Вишемирський В.С, 2019. – 111 c.
 6. Васильєва, Н. О. Медична біологія [Текст] : метод. рек. для студ. спец. 227 Фізична терапія, ерготерапія денної та заоч. форми навч. СВО «магістр» / Херсонський держ. ун-т ; Н. О. Васильєва. – Херсон : Вишемирський В.С, 2019.
 7. Васильєва, Н. О. Основи соціальної реабілітації [Текст] : метод. рек. для студ. спец. 227 Фізична терапія, ерготерапія денної та заоч. форми навч. СВО «магістр» / Херсонський держ. ун-т ; Н. О. Васильєва. – Херсон : Вишемирський В.С, 2019. – 68 c.
 8. Гаран, М. С. Основи інформатики з елементами програмування [Текст] : практикум для студ. спец. 012. Дошк. освіта, 013. Початкова освіта / М. С. Гаран, О. В. Саган. – Херсон : Борисфен, 2018. – 87 c.
 9. Вишневська, Л. В. Етика і деонтологія у фармації [Текст] : курс лекцій для студентів фарм. спец. / Л. В. Вишневська. – Херсон : Айлант, 2020. – 158 c.
 10. Вишневська, Л. В. Етика і деонтологія у фармації [Текст] : практикум для студентів фарм. спец. / Л. В. Вишневська. – Херсон : Айлант, 2020. – 152 c.
 11. Загальна астрономія [Текст] : підручник / С. М. Андрієвський, С. Г. Кузьменков, В. А. Захожай, І. А. Климишин. – Х. : Промарт, 2019. – 522 c.
 12. Збірник авторських програм нормативних та варіативних дисциплін підготовки спец. 226 Фармація, промислова фармація [Текст] / кол. авторів. –Херсон : Вишемирський В.С, 2020. – 340 c.
 13. Інформаційні технології в освіті [Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. О. В. Співаковський. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2012. – Вип. 13. – 236 c.
 14. Книга тестових завдань [Текст] : для студ. спец.7.01010201 "Початкова освіта"ОКР"спеціаліст "8.0101201"Початкова освіта"ОКР"магістр". – Херсон : Айлант, 2012. – 152 c.
 15. Круглик, В. С. Основы алгоритмизации и программирования на языке Python [Текст] : учеб. пособ. для вузов / В. С. Круглик, М. С. Львов, А. В. Спиваковский. – Херсон : Айлант, 2015. – 252 c.
 16. Кундельчук, О. П. Методологія геоекологічних досліджень : конспекти лекцій [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 106 Географія, 103 Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) рівня вищої освіти «магістр» / О. П. Кундельчук, О. В. Давидов ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон : Вишемирський В.С, 2018. – 266 c.
 17. Лановенко, О. Г. Генетика [Текст] : підруч.у 2 ч. Ч. 1. Закономірності та механізми спадковасті / О. Г. Лановенко. – Херсон : Вишемирський В.С, 2019. – 312 c.
 18. Львов, М. С. Основи комп’ютерної алгебри та алгебраїчних обчислень [Текст] : навч. посібник / М. С. Львов. – Херсон : ТОВ ВКФ "СТАР" ЛТД, 2018. – 236 c.
 19. Омельчук, С. А. Сучасна українська лінгводидактика : норми в термінології і мовна практика фахівців [Текст] : монографія / С. А.Омельчук ; Херсонський держ. ун-т. – К. : Вид.дім"Києво-Могілянська академія", 2019. – 355 с.
 20. Омельчук, С. А .Уроки української мови для 10 класу [Текст] : посібник / С. А.Омельчук. – К. : Дивослово, 2019. – 263 c.
 21. Омельчук, С. А. Уроки української мови для 9 класу [Текст] : посібник / С. А. Омельчук. – К. : Дивослово, 2018. – 260 c.
 22. Омельчук, С. А. Правописний практикум з української мови [Текст] : посібник / С. А. Омельчук. – К. : Грамота, 2020. – 224 с.
 23. Омельчук, С. А. Уроки української мови для 7 класу [Текст] : посібник / С. А. Омельчук, Ю. О. Романенко. – К. : Дивослово, 2020. – 270 c.
 24. Омельчук, С. А. Уроки української мови для 11класу [Текст] : посібник / С. А. Омельчук, Ю. О. Романенко. – К. : Дивослово, 2020. – 286 с.
 25. Перспективні заповідні об’єкти Херсонської області [Текст] / І. І. Мойсієнко, О. Є. Ходосовцев, І. О. Пилипенко та ін. – Херсон : Гельветика, 2020. – 165 c.
 26. Петрик, А. Н. «Свет та тени» Первой республики : Литовское государство в 1918-1940 годах [Текст] : науч.-популярное издание / А. М. Петрик. – 2 изд., доп. и перераб. – Херсон : Гілея, 2018. – 317 c.
 27. Петухова, Л. Є. Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (в моделі трисуб'єктивної дидактики) [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Є. Петухова. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – 524 c.
 28. Петухова, Л. Є. Практикум з курсу "Історія педагогіки" (кредитно-модульний аспект) [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.010101 "Початкова освіта" денної та заоч. форми навч. / Л. Є. Петухова, Н. А. Воропай. –Херсон : Айлант, 2013. – 116 c.
 29. Петухова, Л. Є. Практикум з фребельпедагогіки [Текст] / Л. Є. Петухова, О. Е. Анісімова. – Херсон : Айлант, 2013. – 40 c.
 30. Попович, І. С. Психологія соціальних очікувань особистості [Текст] / І. С. Попович. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 158 c.
 31. Програми навчальних дисциплін кафедри української мови [Текст] : навч. посібник / Г. М. Гайдученко, О. П. Карабута, С. М. Климович ; за заг. ред. С. М. Климович. – Херсон, 2018. – 165 c.
 32. Рекреація, фізична терапія, туризм : досвід, проблеми, перспективи [Текст] : зб. матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. з міжнар. участю / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2018. – 323 c.
 33. Речицький, О. Н. Збірник завдань з органічної, біологічної, аналітичної та фармацевтичної хімії для самостійної роботи студентів [Текст] : практикум для студ. закл. вищ. освіти / О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова, Т. А. Попович. –Херсон : ФОП Вишемирський В. С, 2020. – 132 c.
 34. Романова, Н. В. Емоції у німецькомовних біблійних текстах Старого Заповіту [Текст] : монографія / Н. В. Романова. – Херсон : Айлант, 2019. – 284 c.
 35. Сараненко, І. І. Екологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» першого року денної та заоч. форм навч. спец. 081 Право та 293 Міжн. право / І. І. Сараненко, О. В. Давидов ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2019. – 60 c.
 36. Сидорович, М .М. Цитологія з основами молекулярної біології [Текст] : навч. посібник / М. М. Сидорович, Ю. О. Солона. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С, 2020. – 120 c.
 37. Слюсаревський, М. М. Психологія міграції [Текст] : навч. посібник / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. – К. : Талком, 2018. – 359 c.
 38. Співаковський, О. В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі [Текст] : навч. метод. посіб. для студ. напряму навч. "Поч. освіта"/ О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова. – Херсон : Айлант, 2012. – 386 c.
 39. Старовинні забуті парки Херсонщини [Текст] / О. Є. Ходосовцев, І. І. Мойсієнко, М. Ф. Бойко та ін. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 300 c.
 40. Херсонський державний університет : сторічна історія на шляху в майбутнє [Текст] : ювілейне видання / гол. ред. О. В. Співаковський ; кер. авт. кол. Ю. І. Бєляєв. – Херсон : Айлант, 2019. – 207 c.