Психологічна наука: проблеми і здобутки

Оновлено: 03.07.2020

 

Психологія – це вираження словами того,
чого не можна ними висловити
Джон Голсуорсі

 

Світ, в якому ми живемо і діємо має безліч вимірів. Особливе місце серед них займає вимір психологічний, з яким пов’язуються уявлення про людський дух і людську душу.

Психологія – одна із наук про людину, людські спільноти, їхнє життя й діяльність. Вона допомагає людині пізнавати себе, вирішувати проблеми, навчатися керувати своєю поведінкою, долати труднощі й радіти кожній хвилині життя. Таку роль психології в людському житті в ХХ столітті передбачив один із видатних психологів Жан Піаже. Він запевняв, що в ХХІ столітті психологія стане однією з провідних наук. І це в дійсності так.

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку «Психологічна наука : проблеми і здобутки».

До виставки додається список рекомендованої літератури.

1. Ждан, А. Н. История психологии : от Античности до наших дней [Текст] : учеб. для вузов / А. Н. Ждан. – М. : Трикста : Академический проект, 2012. – 587 c.

Учебник представляет результат многолетнего опыта преподования автором курса «История психологии» в МГУ. Представлено систематическое изложение истории отечественной и зарубежной психологии от Античности до настоящего времени как процесса изменения предмета, методов и основных проблем психологического познания. Рассмотренные трансформации предмета психологии в совокупности представляют выработанные наукой на протяжении многовекового пути ее развития подходы к познанию психологического. В данное издание вошел новый материал, основанный на исследованиях последних лет.

Для студентов, аспирантов и преподавателей психологических факультетов университетов.

2. Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / за ред. О. В. Скрипченко. – К. : Либідь, 2005. – 454 c.

У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямах, що вивчають світовий рівень наукових досліджень. Також представлено ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

Для студентів ВНЗ.

3. Марцинковская, Т. Д. История психологии [Текст] / Т. Д. Марцинковская. – М. : Академия, 2006. – 544 c.

В учебном пособии раскрываются общие закономерности и характеризуются этапы формирования предмета психологической науки, показаны динамика и логика развития психологических концепций, дана панорама различных взглядов на законы, управляющие поведением человека и процессом познания им внешнего мира, законы становления его личности. История психологической науки раскрывается в контексте общей истории культуры. Впервые предлагается обзор состояния отечественной психологии в конце ХІХ – начале ХХ в.

Для студентов ВУЗ. Может быть полезно всем читателям, интересующимся проблемами психологии и истории науки.

4. Пальм, Г. А. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ з мультимедійним курсом / Г. А. Пальм. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 c.

У навчальному посібнику «Загальна психологія» подано сукупність теоретичних і експериментальних досліджень, що виявляють найбільш загальні психологічні закономірності, теоретичні принципи і методи психології, ЇЇ основні поняття і категоріальний склад.

Навчальний посібник та мультимедійний курс до нього утворюють повний комплекс дидактичних матеріалів, призначених для самостійної роботи. Цей комплекс може також використовуватися для проведення лекційних та практичних занять з дисципліни «Загальна психологія».

5. Психологічна енціиклопедія / авт.-упоряд. О. М. Степанов. – К. : «Академвидав», 2006. – 424 с.

В енциклопедії у термінах і поняттях відображено сучасний рівень розвитку психологічної науки, охоплено основну інформацію з різноманітних її галузей, відомості про багатьох видатних учених-психологів.

Розрахована на психологів-науковців, практичних психологів, спеціалістів соціальної роботи і педагогів, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів ВНЗ,а також на широке коло читачів, які цікавляться різними питаннями психології.

Енциклопедія містить 2185 статей.

6. Психологія [Текст] : підручник для ВНЗ / за ред. Ю. Л. Трофімова. – 4-е вид. – К. : Либідь, 2003. –  560 c.

В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов’язані з психологією особистості, її діяльності та поведінкою, розвитку психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

Для студентів ВНЗ.

7. Рибалка, В. В. Методологічні проблеми наукової психології [Текст] : посіб. / В. В. Рибалка. – К. : Талком, 2017. – 245 с.

У посібнику висвітлюються деякі проблеми побудови методології сучасної психологічної науки, в центрі якої стоять категорії особистості, її діяльності, здібностей, духовності. Посібник підготовлений на основі курсу лекцій, прочитаних студентам, магістрам та аспірантам психологічних факультетів ВНЗ, тому він адресований саме цій категорії читачів, а також викладачам психології, слухачам інститутів післядипломної освіти та професійним психологам.

8. Роменець, В. А. Історія психології. Стародавній Світ. Середні віки. Відродження [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Роменець. – К. : Либідь, 2005. – 916 c.

На широкому цивілізаційному тлі показано основні етапи й закономірності становлення психологічних поглядів від первісності до ХVІІ ст.. Використання вчинкового принципу в історії дає змогу глибоко розкрити особливості психологічного мислення європейських та східних народів у різні історичні епохи.

Для студентів, науковців, усіх ,хто цікавиться історією психологічної науки.

9. Роменець, В. А Історія психології : ХІХ – початок ХХ століття [Текст] : навч. посіб. / В. А. Роменець. – К. : Либідь, 2007. – 832 с.

Книжка продовжує цикл посібників автора з історії всесвітньої психології та охоплює складний і суперечливий період ХІХ – початку ХХ ст.., пов’язаний із принципами дії та післядії у структурі вчинку. Поряд із висвітленням психологічної спадщини багатьох видатних мислителів розробляються малодосліджені проблеми соціальної психології.

Для студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться історією психологічної науки.

10. Становлення психологічної думки в Україні : провідні ідеї та історія розвитку [Текст] : монографія / В. В. Турбан, Л. З. Сердюк, Ю. Т. Рождественський [та ін.] ; за ред. В. В. Турбан. – К. ; Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2014. – 306 c.

У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії історії психології ім. В. А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, висвітлено історичні передумови, особливості та специфіку провідних ідей в українській психологічній думці, визначено провідні напрями, психологічні школи, позиції психології як науки в Україні. Сформульовано визначальні концепції розвитку

Психологічної думки в Україні, окреслено основні характеристики парадигми розвитку уявлень і вчень про психічну реальність.

Монографію адресовано психологам – науковцям та практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам, а також тим, хто цікавиться проблемами становлення історії психології в Україні.

Список рекомендованої літератури

 1. Балл, Г. Теоретична психологія як царина науковості й духовності [Текст] / Г. Балл // Психологія і суспільство. – 2015.– № 3. – С. 72-79.
 2. Варій, М. Й. Психологія [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / М. Й. Варій. – К. : ЦУЛ, 2007. – 288 c.
 3. Гамезо, М. В. Атлас по психологии [Текст] / М. В. Гамезо, И. А. Домашенко. – М. : Просвещение, 1986. – 272 с.
 4. Дубравська, Д. М. Основи психології [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – 280 с.
 5. Гусенцева, М. Методології оновлення психологічної науки [Текст] / М. Гусенцева // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 27-37.
 6. Інсайт [Текст] : психологічні виміри суспільства = Insight : the psychological dimensions of society : наук. журнал  / Херсонський держ. ун-т ; гол. ред. І. С. Попович. – Херсон, 2019. - Вип. 1 (16). – 313 с.
 7. Максименко, С. Д. Горизонти психологічної науки ХХІ століття [Текст] / С. Д. Максименко // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 1. – С. 44-53.
 8. Максименко, С. Д. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / С. Д. Максименко. – 2-е вид. – К. :  ЦНЛ, 2004. – 272 c.
 9. М'ясоїд, П. А. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. А. М'ясоїд. – 3-е вид. – К. : Вища школа, 2004. – 487 c.
 10. М’ясоїд, П. А. В. А. Роменець : від історичної до канонічної психології [Текст] // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 1. – С. 5-17.
 11. Основи психології [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. І. Веракіс, Ю. І. Завалевський, К. М. Левківський. – Х. ;  К., 2005. – 416 с.
 12. Островский, Э. В. Психология и педагогика [Текст] : учеб. посіб. / Э. В. Островский, Л. И. Чернышова ; под ред. Э. В. Островского. – М. : Вузовский учебник, 2007. – 384 с.
 13. Павелків, Р. В. Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / Р. В. Павелків. – К. : Кондор, 2009. – 576 с.
 14. Петровский, А. В Психология [Текст] : учеб. для студентов ВУЗ / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский – 6-е вид. – М. : Академия, 2006. – 512 c.
 15. Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи [Текст] : підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.
 16. Психологія і суспільство [Текст] : Наукові праці молодих учених : спецвипуск : зб. наук. праць  / Тернопільський екон. нац. – Тернопіль, 2016. - Т. 1.– 203 с.
 17. Психологія і суспільство [Текст] : Наукові праці молодих учених : спецвипуск : зб. наук. праць / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. - Т. 2.– 212 c.
 18. Рибалка, В. Методологія теоретичної та практичної психології. Психологічна діяльность і духовність особистості [Текст] / В. Рибалка // Психолог. – 2017. – № 23-24 (623-624). – С. 4-8.
 19. Роменець, В. А. Історія психології ХХ століття [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ за спец. "Психологія" / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – 2-е вид. – К. : Либідь, 2003. – 992 c.
 20. Савчин, М. В. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / М. В. Савчин. –К. : Академвидав, 2011. – 464 c.
 21. Цимбалюк, І. М. Психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2004. – 316 c.