Статут

Оновлено: 27.01.2014

СТАТУТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПЛАН


Загальні положення


1. Профспілка працівників освіти і науки України (далі в тексті Статуту - Профспілка) – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, органах управління, підприємствах, організаціях галузі освіти, осіб, які навчаються у вищих або професійно-технічних закладах освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.), незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються індивідуальною педагогічною та іншою діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають цей Статут.

2. Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Закону України „Про об’єднання громадян”, Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.

3. Профспілка будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

4. Профспілка, її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими профспілками та їх об’єднаннями, що діють в Україні, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, конфедерацій, інших об’єднань профспілок України та вільно виходити з них згідно з їх Статутами (Положеннями). Профспілка співпрацює з профспілками інших країн, може входити до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь в їх діяльності.

Мета і завдання, принципи діяльності профспілки


5. Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів Профспілки.

6. З метою реалізації своїх статутних та програмних завдань Профспілка в установленому законодавством порядку:

6.1. Може брати участь у виборчому процесі відповідно до чинного законодавства, взаємодіяти з депутатськими комісіями і групами, співпрацювати з політичними партіями, виборчими блоками під час виборчої кампанії, пропонувати для включення в їх виборчі списки авторитетних членів профспілкових організацій відповідного рівня, надавати допомогу членам профспілки, які само висуваються кандидатами в депутати сільських, селищних рад та на посади голів цих територіальних утворень.

6.2. Захищає право членів профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення. Має право вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, брати участь у розгляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх пропозицій.

6.3. Як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням. Направляє до органів державної влади і управління вимоги і пропозиції щодо внесення змін або відміни законів і нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів профспілки, прийняття нових.

6.4. Веде переговори, укладає колективні договори і угоди, контролює їх виконання роботодавцями та їх об’єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6.5. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам Профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу.

6.6. Представляє права та інтереси членів профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів. Представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт). Має право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.

6.7. Для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів профспілки може організовувати та проводити страйки, збори, мітинги, походи і демонстрації відповідно до діючого законодавства.

6.8. Вносить пропозиції щодо визначення головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників установ, організацій і закладів освіти, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів та інших, політики ціноутворення; розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством.

6.9. Сприяє організації та проводить культурно-освітню роботу серед членів Профспілки. Бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами Профспілки та членами їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури.

6.10. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю та здоров’ю працівників вимагає від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві, в установі, організації галузі на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників. У разі необхідності проводить незалежну експертизу умов праці, об’єктів виробничого призначення, що проєктуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та дає свої висновки про них. Для здійснення цих функцій може створювати службу правової допомоги, правову, технічну інспекції праці, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілки мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та самоврядування подання, які є обов’язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді.

6.11. Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.

6.12. Має право одержувати безоплатно від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій, статистичні дані від Державного комітету статистики України з питань праці та соціально-економічних питань, виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.

6.13. Як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням.

6.14. З метою реалізації статутних завдань може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

6.15. Налагоджує та підтримує зв’язки з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями і організаціями України, зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди).

6.16. Інформує членів Профспілки про свою діяльність та її результати.

6.17. Здійснює соціальний і правовий захист профспілкових працівників, профспілкового активу. Організовує навчання і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву. Для вирішення статутних завдань, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів має право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, правові, соціологічні центри та центри незалежних експертиз.

6.18. Бере участь у виробленні державної політики зайнятості населення, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо спільного захисту членів профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій галузі, має право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників. Здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість.

6.19. Представляє права та інтереси працівників освіти у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у випадках приватизації об’єктів державної та комунальної власності, направляє своїх представників для участі в роботі комісій з приватизації.

6.20. Організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги. Через своїх представників бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров’я.

6.21. Організовує оздоровлення та відпочинок членів профспілки та членів їх сімей. Бере участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму.

6.22. Бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.

7. Профспілка організовує свою діяльність, виходячи з демократичних принципів:

7.1. Добровільності вступу до профспілки і виходу з неї.

7.2. Виборності всіх профспілкових органів знизу до верху.

7.3. Рівності прав членів Профспілки.

7.4. Забезпечення представництва основних професійних груп галузі у виборних профспілкових органах.

7.5. Розмежування повноважень, визначення компетенції всіх профспілкових органів та самостійності виборних органів у вирішенні питань, що відносяться до їх компетенції.

7.6. Свободи дискусії, поваги до думки меншості на стадії обговорення питань та обов’язковості виконання прийнятих рішень.

7.7. Звітності всіх виборних органів перед профспілковими організаціями, що їх обрали, підпорядкованості нижчих за ступенем профспілкових органів вищим.

7.8. Колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень.

7.9. Єдності профруху, солідарності всіх членів профспілки, всіх її структур в реалізації статутних завдань.

7.10. Взаємної відповідальності профспілкових органів всіх рівнів.

7.11. Нормованого відрахування членських внесків.

Члени професійної спілки, їх права та обов’язки


8. Членом Профспілки може бути громадянин України, який визнає цей Статут, сплачує членські внески, працює або навчається в установах, організаціях, закладах освіти і науки незалежно від форм власності і видів господарювання або працював у них до виходу на пенсію і не є членом іншої профспілки. Членами профспілки можуть бути іноземні громадяни, які проживають на території України на законних підставах та працюють або навчаються в сфері освіти.

9. Вступ у Профспілку і вихід із неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої у первинну профспілкову організацію і розглянутої на засіданні відповідного профоргану.

10. Члени Профспілки перебувають на обліку у профспілковій організації за місцем роботи або навчання. Їм видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у них. За членами профспілки, які перейшли на роботу з установ, організацій або підприємств, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства.

11. Профспілковий стаж і право перебувати на обліку в профспілковій організації за місцем попередньої роботи або проживання зберігається: 11.1. За особами, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною.

11.2. За військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі.

11.3. За працівниками, які тимчасово зайняті на сезонних роботах за умови їх повернення на роботу в установи і заклади галузі.

11.4. За пенсіонерами, які припинили роботу в установах, закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію. 11.5. За безробітними і тимчасово не працюючими з поважних причин.

11.6. За студентами, які знаходяться в академічній відпустці.

12. Стаж профспілкового членства обчислюється з часу рішення відповідного виборного профспілкового органу про прийняття до профспілки на підставі поданої заяви.

13. Члени Профспілки мають право: 1) На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, в тому числі в судах. 2) На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин. 3) На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей. 4) На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка. 5) На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки. 6) На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто. 7) Обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, крім випадків, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і цим Статутом. 8) Одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, виплати з нагоди професійних свят чи днів народження, грошове заохочення за профспілкову роботу, відшкодування коштів, затрачених на придбання ліків, оплату юридичних послуг, користуватися разом з членами сім’ї культурно-спортивними закладами Профспілки. 9) На сприяння в перекваліфікації і працевлаштуванні при безробітті. 10) На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

14. Члени Профспілки за активну участь у діяльності Профспілки рішенням виборних органів Профспілки можуть бути нагороджені Профспілковими відзнаками, заохочуватись морально та матеріально. Виборні органи Профспілки можуть ініціювати представлення своїх членів до державних, відомчих та інших нагород.

15. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів Профспілки будь-якого рівня.

16. Члени виборних профспілкових органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу в Профспілці винагороду, розмір якої визначається згідно з нормативними документами Профспілки в межах коштів, передбачених на оплату праці профспілкових працівників. Члени профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством та нормативними документами галузевої Профспілки і об’єднань профспілок.

17. Члени Профспілки зобов’язані: 1) Визнавати і виконувати Статут Профспілки. 2) Регулярно сплачувати членські внески. 3) Особисто брати участь у діяльності однієї з первинних профспілкових організацій. 4) Виконувати рішення профспілкових органів. 5) Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди. 6) Дотримуватись умов колективного договору (угоди).

18. Член профспілки за порушення вимог Статуту, в т.ч. несплату членських внесків без поважних причин протягом 3 місяців, може бути виключений з Профспілки.

19. Питання про виключення з Профспілки вирішується на засіданнях виборних профспілкових органів первинної профспілкової організації в присутності члена профспілки. У випадку відмови члена профспілки без поважних причин бути присутнім на засіданні виборного профоргану це питання може вирішуватися за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах (конференції).

20. Рішення про виключення з Профспілки набирає чинності після його затвердження профкомом первинної профорганізації.

20.1. Відмінити рішення може той орган, який виніс його, або вищий за ступенем.

20.2. Член Профспілки, виключений з її рядів, має право у місячний строк оскаржити рішення про виключення у вищий за ступенем профспілковий орган.

20.3. Профспілковий орган, в який оскаржено рішення про виключення, всебічно розглядає обставини його прийняття і у місячний строк з дня отримання звернення письмово повідомляє заявника і профорган, який прийняв рішення, про результати розгляду. Член Профспілки, який був виключений з її рядів, може бути прийнятий у члени Профспілки на загальних підставах.

Основи організаційної структури Профспілки


21. Структура Профспілки організовується за адміністративно-територіальним та виробничо-професійним принципами.

22. Організаційними ланками Профспілки є:

22.1. Кримська республіканська організація Профспілки, яка об’єднує районні, районні в містах, міські організації та первинні профспілкові організації ВНЗ, ПТУ, що діють на території Автономної республіки Крим відповідно до Положення про Кримську республіканську організацію Профспілки.

22.2. Обласні, Київська міська організації Профспілки, які об’єднують районні, районні в містах, міські організації Профспілки, профспілкові організації ВНЗ, ПТУ, що діють на території адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, відповідно до Положення про ці обласні, Київську міську організацію Профспілки.

22.3. Районні, районні в містах, міські організації Профспілки, які об’єднують первинні профспілкові організації загальноосвітніх шкіл, дошкільних, позашкільних, в інших установах і закладах освіти, які діють в межах відповідної адміністративної одиниці згідно з Положеннями про них.

22.4. Первинні профспілкові організації, які діють відповідно до Положень про них.

23. Вищими органами в організаційних ланках Профспілки є:

23.1. У первинній профспілковій організації – загальні збори (конференція).

23.2. Територіальній (районній, районній у містах, міській, обласній, республіканській) організації Профспілки – конференція.

24. Вищим органом Профспілки є з’їзд.

25. Терміни скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок виборів делегатів на конференції, з’їзд визначаються відповідними керівними виборними профспілковими органами.

26. Профспілкові збори, конференції обирають (формують шляхом прямого делегування) відповідні виборні профспілкові органи:

26.1. У первинній профспілковій організації – профспілковий комітет (профорганізатор – для організацій чисельністю менше 15 членів) з терміном повноважень 5 років.

26.2. У районних, районних у містах, міських, обласних організаціях Профспілки – районні, районні у містах, міські, обласні виборні органи профспілки (комітети, ради) з терміном повноважень 5 років.

26.3. В республіканській організації Профспілки – Кримський республіканський комітет Профспілки з терміном повноважень 5 років.

27. З’їзд обирає або формує на засадах прямого делегування вищий керівний виборний орган - Центральний комітет Профспілки з терміном повноважень 5 років.

28. Повноважними представниками від Профспілки є профгрупорг, голова профорганізації структурного підрозділу, профорганізатор, голова первинної профспілкової організації, голова районної, районної у містах, міської, обласної, республіканської організації профспілки, голова Профспілки працівників освіти і науки України, їх заступники, які обираються на звітно-виборних зборах, конференціях, з’їзді, інша особа, уповноважена на представництво відповідного профспілкового органу. Керівники територіальних організацій Профспілки, їх заступники беруть участь у роботі відповідних територіальних конференцій Профспілки з правом вирішального голосу за посадою. Виборні профспілкові органи координують діяльність нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів.

29. Кількісний склад і порядок формування виборних профспілкових органів визначається відповідними профспілковими органами, звітно-виборними зборами, конференціями, з’їздом. Формування територіальних виборних профспілкових органів може здійснюватися шляхом прямого делегування з правом подальшої заміни делегованих. Керівники профспілкових організацій всіх рівнів є головами відповідних виборних органів.

30. Вибори профспілкових органів, їх голів, заступників проводяться закритим (таємним) або відкритим голосуванням. У такому ж порядку обираються делегати на конференції і з’їзди. Обраними вважаються кандидати, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванні.

31. Дострокові вибори будь-якого виборного профспілкового органу можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об’єднуються відповідною профспілковою організацією, або за пропозицією вищого за ступенем керівного профспілкового органу, який має право ініціювати проведення засідань нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів.

32. Профспілкові збори, засідання виборних профспілкових органів, їх президій вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів профспілкової організації або її виборного органу. Профспілкові конференції, з’їзди вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин делегатів.

33. Рішення Профспілкових зборів, конференцій, з’їздів і відповідних профспілкових органів приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не передбачено цим Статутом.

34. Виборні Профспілкові органи та особи, які їх очолюють, персонально несуть відповідальність перед профспілковими організаціям, які їх обрали, та вищими за ступенем керівними профспілковими органами за виконання у профспілкових організаціях положень Статуту Профспілки.

35. При прийнятті рішень профспілкові збори, конференції, з’їзди, виборні профспілкові органи зобов’язані розглядати всі точки зору. Меншість має право відстоювати свої пропозиції, фіксувати їх у протоколах, захищати і роз’яснювати їх, в т.ч. і через засоби масової інформації. Рішення, прийняті більшістю, є обов’язковими для всіх членів Профспілки, включаючи меншість.

36. Рішення виборного профспілкового органу, що не відповідають положенням Статуту і нормативним документам Профспілки, можуть бути скасовані вищим за ступенем виборним профспілковим органом.

37. Виборні профспілкові органи можуть скликати для обговорення та підготовки проєктів рішень профорганів збори активу первинних профспілкових організацій, районних, обласних, республіканської організації профспілки.

38. Виборні профспілкові органи всіх рівнів забезпечують навчання своїх членів і активу, інформують членів профспілки та вищі за ступенем профспілкові органи про свою діяльність і прийняті рішення, надають вищим за ступенем профспілковим органам статистичну та фінансову звітність, ведуть документацію за встановленими формами і переліком. Члени виборних профспілкових органів щорічно звітують про свою роботу перед членами профспілки, які їх обрали або делегували. Голови виборних профспілкових органів всіх рівнів щорічно звітують про свою роботу на засіданнях цих органів.

39. Керівники, їх заступники, члени виборних профспілкових органів, які не виправдали довір’я, допустили порушення Статуту, можуть бути достроково виведені з їх складу на вимогу профспілкових організації, в якій вони перебували на обліку, або з ініціативи цих та вищих за ступенем профорганів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів. Члени керівного профспілкового органу, які втратили з ним зв’язок внаслідок тривалої хвороби, зміни роботи або місця проживання, виводяться із його складу. Поповнення складу виборного органу здійснюється згідно з встановленим порядком формування цих органів.

40. Для врахування професійних інтересів працівників, що входять у Профспілку, у складі виборних профспілкових органів можуть утворюватися секції, постійні чи тимчасові комісії за основними напрямами роботи, кількість і склад яких визначає відповідний виборний профспілковий орган. При виборних профспілкових органах можуть утворюватися асоціації, ради, інші об’єднання профспілкових організацій та виборних органів з метою сприяння у досягненні програмних завдань Профспілки, якщо діяльність цих об’єднань не суперечить нормам цього Статуту. Для перевірки повноважень членів профспілки, делегованих до складу виборних профспілкових органів, збори, конференція, з’їзд обирають постійно діючу мандатну комісію.

41. Для забезпечення діяльності виборних профспілкових органів формуються їх виконавчі апарати.

Первинні профспілкові організації


42. Первинна профспілкова організація створюється за наявності не менше 3 членів профспілки, які працюють або навчаються в одній установі, організації, закладі освіти. Якщо в трудових колективах є менше ніж 3 члени профспілки, то їх включають до складу найближчої первинної профспілкової організації галузі згідно з рішенням районного, міського комітету (ради) Профспілки.

42.1. У вищих навчальних закладах освіти І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах може створюватися об’єднана профспілкова організація (працівників, студентів, аспірантів, докторантів, учнів) або окремі: первинна профспілкова організація працівників та первинна профспілкова організація студентів, учнів тощо. Профспілкові організації вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації /які не є структурними підрозділами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації/, вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації мають права, передбачені для територіальних (районних, міських) організацій Профспілки, щодо структурування цих організацій відповідно до Положень про них.

43. Первинна профспілкова організація вважається створеною за умови, що члени профспілки або особи, які ініціюють її створення, на зборах прийняли рішення про її створення та повідомили керівні профспілкові органи про своє приєднання до Профспілки. Відповідний вищий виборний профспілковий орган розглядає питання про реєстрацію первинної профспілкової організації не пізніше як протягом місяця з дня отримання рішення про її створення.

44. Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Статутом Профспілки, Положенням про первинну профспілкову організацію, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством. В межах повноважень, визначених Статутом Профспілки, вона визначає пріоритетні напрямки своєї діяльності, вирішує питання власної структури.

45. У первинній профспілковій організації чисельністю понад 500 членів згідно з рішенням її зборів або конференції можуть створюватися за виробничим або професійним принципами організації структурних підрозділів (на факультетах, в інших структурних підрозділах) профспілкові організації, профспілкові групи різних категорій працівників (педагогів, науковців, обслуговуючого персоналу, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчих відділень, студентів, учнів тощо).

46. Профспілкові збори проводяться в міру необхідності, але не рідше 2 разів на рік. В терміни, визначені первинною профспілковою організацією або вищим керівним профспілковим органом, проводяться звітні збори (конференції). Звітно-виборні збори (конференції) проводяться в терміни, визначені цим Статутом, але не рідше ніж один раз у 5 років.

47. На звітно-виборних профспілкових зборах обираються:

47.1. В профспілковій групі - профспілковий груповий організатор (профгрупорг), його заступник (заступники) терміном до 5 років.

47.2. У профспілковій організації структурного підрозділу – профбюро, голова профбюро, його заступник (заступники) терміном до 5 років.

47.3.У первинній профспілковій організації – профспілковий комітет (профорганізатор - в організаціях чисельністю менше 15 чоловік), голова профкому, його заступник (заступники) терміном на 5 років.

48.Профспілковий комітет здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про первинну профспілкову організацію, статутами установ, закладів і підприємств галузі, програмними документами, рішеннями з’їздів, конференцій, пленумів та президій вищих керівних профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють внутріспілкову діяльність.

49.Профспілковий комітет первинної профспілкової організації (профспілковий організатор):

49.1. Скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень, рішень вищих за підпорядкуванням керівних профспілкових органів, враховує критичні зауваження і пропозиції профспілкової організації, проводить свої засідання не менше одного разу в квартал.

49.2. Укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору. Разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці.

49.3. Разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємств, установ, організації, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних ставок, схем посадових окладів, умов запровадження та розмір надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат. Контролює правильність нарахування зарплати, стипендій та інших виплат.

49.4. Разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

49.5. Разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, установи, організації, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг. Заслуховує інформації керівників установ та закладів освіти про виконання зобов’язань за колективним договором, заходів по організації і поліпшенню умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників і вимагає усунення виявлених недоліків. Вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування, управління галузі пропозиції з цих питань. 49.6. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації.

49.7. Представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді індивідуальних трудових спорів та за дорученням трудового колективу у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню.

49.8. Приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладання або зміни колективного договору; не виконує зобов’язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспілкової організації підписав колективний договір.

49.9. Дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом Професійної спілки працівників освіти і науки України, що діє в установі чи закладі у випадках, передбачених законодавством.

49.10. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виробництвом або виконанням ними трудових обов’язків.

49.11. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

49.12. Здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей, наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором.

49.13. Разом з роботодавцем у встановленому порядку розподіляє житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників, організовує громадський контроль за дотриманням законодавства про житло, сприяє організації кооперативного та індивідуального будівництва, розвитку підсобного господарства, колективного садівництва та городництва. Разом з власником або уповноваженим ним органом розподіляє фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних заходів та житлового будівництва за встановленими напрямками, затверджує кошториси витрачання цих фондів після обговорення і схвалення їх трудовими колективами, а також визначає розміри премій та інших видів заохочення, матеріальної допомоги і винагороди за річні підсумки роботи установи чи закладу освіти з фонду матеріального заохочення.

49.14.Здійснює громадський контроль за роботою підприємств торгівлі, громадського харчування, поліклінік, дошкільних установ, гуртожитків, інших комунально-побутових підприємств, що функціонують в даних закладах освіти та обслуговують працівників цих закладів, домагається поліпшення їх діяльності.

49.15.Висуває свої кандидатури до складу комісії по трудових спорах, яка обирається загальними зборами трудового колективу. У порядку, передбаченому чинним законодавством, вирішує питання про представництво інтересів членів профспілки в судових органах при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

49.16.Сприяє розвитку серед працівників, студентів та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму, використовує кошти, які відраховує роботодавець згідно з колективним договором на культурно-масову і фізкультурну роботу.

49.17.Розробляє та затверджує щорічний кошторис витрат з урахуванням всіх видів надходжень, звітує про його виконання перед профспілковою організацією. 49.18.Від імені членів профспілки здійснює розпорядження коштами, іншим майном, що належить профспілковій організації на праві власності. З метою реалізації статутних завдань профспілки приймає рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок. 49.19. Формує штати профспілкових працівників виконавчого апарату відповідно до обсягу роботи та наявних коштів.

49.20. Представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування.

49.21. Розробляє пропозиції та плани щодо організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення працівників для подання до комісії соціального страхування підприємства, установи, організації та бере участь в їх реалізації через своїх повноважних представників.

49.22. Надає вищим за підпорядкуванням профспілковим органам інформацію, що стосується діяльності первинної профспілкової організації, фінансову, статистичну звітність, веде документацію за встановленими формами і переліком, забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату членами профспілки профспілкових внесків. У порядку, передбаченому чинним законодавством, може створювати касу громадської взаємодопомоги.

50. У первинній профспілковій організації з чисельністю понад 1 000 членів профспілковий комітет може обирати президію, яка є постійним робочим органом між засіданнями профкому, делегувати профбюро профорганізацій структурних підрозділів окремі права, що належать до компетенції профкому.

51. Роботу профспілкового комітету організовують його голова і заступник (заступники), їх конкретні обов’язки і повноваження визначаються цим Статутом, іншими нормативними документами профспілки, посадовими обов’язками, визначеними профкомом первинної профспілкової організації.

52. Профбюро і їх голови організовують профспілкову роботу в структурних підрозділах трудових, студентських колективів, забезпечують виконання рішень виборних профспілкових органів, зборів, конференцій.

53. Профспілковий груповий організатор (профгрупорг) здійснює індивідуальну роботу серед членів профспілки, залучає кожного з них до громадської діяльності, піклується про оплату їх праці, поліпшення умов праці, побуту та відпочинку.

54. Профорганізатор здійснює функції, передбачені пп. 49.1 – 49.18 та 49.20 – 49.22 цього Статуту.

Територіальні (районні, районні у містах, міські, обласні, республіканська)організації Профспілки, прирівняні до них згідно із абз. 2 пункту 42.1. Статуту


55. Територіальні (районні, районні у містах, міські, обласні, республіканська) організації профспілки створюються для об’єднання і координації спільних дій первинних профспілкових організацій по виконанню статутних вимог і захисту прав та інтересів членів профспілки. З метою представництва та захисту прав та інтересів членів профспілки, вирішення спільних соціально-економічних питань можуть об’єднуватись з профспілковими організаціями інших галузей, які діють на даній території відповідно до власних Статутів, а також створювати об’єднання, укладати про це угоди та брати участь у виробленні та затвердженні положень про ці об’єднання згідно з їх Статутами (Положеннями).

56. Звітно-виборні конференції територіальних (районних, районних у містах, міських, обласних, республіканської) організацій профспілки проводяться не рідше одного разу в 5 років.

57.Позачергові звітно-виборні конференції скликаються на вимогу не менше 1/3 членів профспілки, які об’єднуються відповідною територіальною організацією або на вимогу вищого за ступенем керівного виборного профспілкового органу.

58.Для обговорення важливих питань діяльності організацій профспілки, вироблення тактики дій в конкретних умовах можуть скликатися територіальні конференції профспілки.

59. Рішення про скликання територіальної конференції та норми представництва приймає відповідний керівний виборний профспілковий орган.

60.Делегати конференції обираються: 1) На районні, міські конференції – на зборах (конференціях) первинних профспілкових організацій. 2) На республіканську, обласні, Київську міську конференції – на конференціях районних та міських організацій, конференціях первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів, що не входять до складу районних або міських організацій Профспілки.

61. Для організації роботи у територіальних профорганізаціях в період між звітно-виборними конференціями на них обираються або формуються на засадах прямого делегування районні, районні у містах, міські, обласні, республіканський профспілкові органи, які підзвітні у своїй діяльності відповідним конференціям та вищим за підпорядкуванням органам і діють відповідно до положень, розроблених та затверджених на основі цього Статуту.

62. Засідання територіальних виборних профспілкових органів (пленуми, засідання рад) проводяться в міру необхідності, але не рідше 2 разів на рік. Між їх засіданнями постійними робочими органами є президії відповідних територіальних профспілкових органів.

63. Президії районних, районних у містах, міських, обласних, республіканського керівних виборних профспілкових органів обираються на засіданнях цих органів. До складу президії входять голова профорганізації і його заступник (заступники) за посадою. Керує роботою президії голова профорганізації, а за його відсутності – заступник голови. Кількісний склад президії визначається відповідним профорганом. Засідання президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 2 місяці. 64. Районні, районні у містах, міські, обласні, республіканський керівні виборні профспілкові органи:

64.1. Представляють та захищають інтереси первинних профспілкових організацій, членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об’єднаннях.

64.2. Координують діяльність профспілкових організацій, контролюють виконання ними статутних вимог, сприяють вирішенню конфліктів в профорганізаціях та між ними.

64.3. Ведуть переговори, укладають угоди з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, контролюють їх виконання.

64.4.Надають практичну, юридичну, методичну, організаційну допомогу первинним профспілковим організаціям з питань ведення переговорів та укладання колективних договорів, інших напрямів профспілкової діяльності.

64.5. Здійснюють інші функції, визначені пунктом 6 цього Статуту.

64.6. Затверджують кошторис, щорічно заслуховують звіт про його виконання.

64.7. Як вищі за статусом профспілкові органи затверджують Положення про організації Профспілки.

65. Президії територіальних (районних, районних у містах, міських, обласних, республіканського) профспілкових органів:

65.1. Визначають тактику дій територіальних організацій профспілки у поточній суспільно-політичній та соціально-економічній ситуації, організовують внутріспілкову роботу, керують роботою постійних і тимчасових комісій з основних напрямів профспілкової діяльності.

65.2. Забезпечують підготовку і проведення засідань територіальних профорганів.

65.3. Розглядають всі питання профспілкової діяльності, які не потребують вирішення на засіданнях територіальних профорганів.

65.4. Приймають рішення про порядок преміювання профспілкового активу і працівників профспілкових органів, надання членам профспілки матеріальної допомоги; виділення коштів на потреби Профспілки.

65.5. Розглядають проєкти угод з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, організовують колдоговірну кампанію в профспілкових організаціях, трудових колективах.

65.6. Заслуховують інформацію та звіти керівників освіти, навчально-виховних закладів з питань, що стосуються виконання угод, колективних договорів. У необхідних випадках вимагають відповідно до порядку, установленого законодавством, розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон „Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності”, законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

65.7. Розглядають питання про взяття на облік первинних профспілкових організацій.

65.8. Виступають з ініціативою про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів, їх голів, приймають рішення про ліквідацію первинних профспілкових організацій, які фактично припинили свою діяльність і зв’язок з вищим за підпорядкуванням профспілковим органом або не сплачують профспілкові внески до вищих за ступенем профспілкових органів протягом більш як 3 місяців, зняття їх з реєстрації та повідомляють про це легалізуючому органу.

65.9. Затверджують штатний розклад виконавчого апарату територіального профспілкового органу.

65.10. Розпоряджаються використанням майна, що знаходиться у власності організації Профспілки, та майна загальноспілкової власності, що знаходиться в управлінні організації Профспілки, управляють підвідомчими та створеними підприємствами, організаціями.

65.11. Розпоряджаються коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством, переданими у власність Профспілки коштами та іншим майном членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування. З метою реалізації статутних завдань Профспілки приймають рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

66.Територіальні виборні профспілкові органи та їх президії представляють вищим за підпорядкуванням профспілковим органам статистичну та фінансову звітність за встановленою формою, надають необхідну інформацію про свою роботу, виконують рішення цих органів, якщо вони не суперечать цьому Статуту.

67. Голови територіальних організацій профспілки, первинних організацій, прирівняних до них згідно із абз.2 пункту 42.1. Статуту, їх заступники обираються і звільняються на профспілкових конференціях, засіданнях відповідних виборних органів. Голови територіальних організацій Профспілки, первинних організацій, прирівняних до них згідно із абз. 2 пункту 42.1. Статуту, є головами відповідних виборних органів Профспілки. Голова територіальної (Республіканської, обласної, районної, районної у містах, міської) організації Профспілки, прирівняної до них згідно із абз. 2 пункту 42.1. Статуту:

67.1. Без довіреності представляє організаційну ланку Профспілки та її виборні органи в органах виконавчої влади, у роботодавців, інших організаціях, засобах масової інформації, може здійснювати будь-які дії в інтересах територіальної організації Профспілки, якщо ці дії не суперечать законодавству.

67.2. Робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені територіальної організації Профспілки.

67.3. Скликає засідання виборних органів територіальної організації Профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів.

67.4. Головує на пленумі виборного органу Профспілки, засіданнях його президії.

67.5. Формує виконавчий апарат виборного органу Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує штатний розклад, посадові обов’язки працівників виконавчого апарату, організовує їх роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників.

67.6. Є розпорядником коштів виборного органу Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом та відповідними кошторисами.

67.7. Від імені організації Профспілки підписує договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням.

67.8. Виконує інші функції, делеговані виборним органом організації Профспілки, та Положенням про цю територіальну організацію.

68. На вимогу не менше як половини членів профспілки, первинних профорганізацій або районних (міських) організацій Профспілки територіальний орган Профспілки на своєму засіданні повинен розглянути питання про відповідність займаній посаді голови цього органу, його заступника (заступників).

69. Розподіл обов’язків між головою і заступником (заступниками) голови профоргану затверджується на засіданні президії територіального виборного профоргану. У випадку відсутності голови його обов’язки виконує заступник. При неможливості з поважних причин виконувати обов’язки одночасно головою і заступниками голови профоргану вищим за ступенем профспілковим органом скликається засідання профоргану, де вирішується питання про керівництво цим профорганом.

Вищі органи Профспілки


Центральний комітет Профспілки.

70. Вищим органом Профспілки є з’їзд, який скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу у 5 років. Норми представництва, порядок обрання делегатів, порядок денний чергового з’їзду визначає Центральний комітет Профспілки, але не пізніше ніж за три місяці до початку з’їзду. Позачерговий з’їзд може бути скликаний Центральним комітетом Профспілки або на вимогу не менше однієї третини республіканського, обласних виборних профорганів.

71. З’їзд Профспілки:

71.1. Заслуховується звіт про роботу Центрального комітету і контрольно-ревізійної комісії Профспілки.

71.2. Визначає чергові завдання, стратегію і тактику дій Профспілки по захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в наступному періоді.

71.3. Затверджує Статут Профспілки, вносить необхідні зміни і доповнення до нього.

71.4. Обирає Центральний комітет Профспілки або підтверджує повноваження членів Центрального комітету Профспілки, делегованих до його складу територіальними профорганізаціями.

71.5. Обирає контрольно-ревізійну комісію Профспілки та затверджує відповідне Положення.

71.6. Визначає стратегію і тактику Профспілки у її стосунках з іншими Профспілками, міжгалузевими і міжнародними профспілковими об’єднаннями, державою, політичними партіями, іншими громадськими організаціями.

71.7. Визначає кількість заступників голови Профспілки та напрями їх роботи, обирає голову Профспілки та його заступників.

72. Для обговорення актуальних питань профспілкового руху може скликатися конференція Профспілки. Норму представництва і порядок денний конференції визначає Центральний комітет Профспілки.

73. У період між з’їздами вищим керівним органом Профспілки є Центральний комітет Профспілки, який обирається або формується з числа представників, делегованих від Кримської республіканської, обласних організацій, Київської міської організації Профспілки, пропорційно чисельності членів Профспілки з терміном повноважень 5 років. До складу Центрального комітету Профспілки входять голова Профспілки, його заступники, голови Кримської республіканської, обласних організацій, Київської міської організації Всеукраїнської профспілки.

74. Свої засідання (пленуми) Центральний комітет Профспілки проводить в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік.

75. Центральний комітет Профспілки в період між з’їздами:

75.1. Визначає позицію Профспілки з актуальних питань суспільно-політичного життя, стратегію і тактику діяльності організацій Профспілки щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки.

75.2. Заслуховує повідомлення мандатної комісії щодо повноважень членів Центрального комітету Профспілки, делегованих до його складу на зміну тим, що вибули або відкликані.

75.3. Вирішує питання про входження Профспілки до міжспілкових об’єднань України, міжнародних профспілкових об’єднань, організацій, укладає з ними договори.

75.4. Представляє Профспілку в органах державної влади, міжспілкових, міжнародних профспілкових об’єднаннях.

75.5. Координує діяльність територіальних профспілкових організацій та їх виборних органів, організовує виконання ними рішень з’їзду, програмних документів Профспілки.

75.6. Контролює виконання територіальними профспілковими органами статутних вимог.

75.7. Приймає рішення та організовує масові акції на захист прав та інтересів членів Профспілки.

75.8. Укладає Галузеву угоду з Міністерством освіти і науки України.

75.9. Вносить пропозиції до проєктів законів України, бере участь у виробленні галузевих нормативних актів.

75.10. Контролює дотримання законодавства про працю, про оплату праці та надання соціальних пільг і гарантій, може створювати технічну і правову інспекції праці, правову службу, здійснює їх методичне забезпечення та навчання працівників.

75.11. Надає профспілковим організаціям та виборним профспілковим органам методичну, юридичну, організаційну та іншу допомогу.

75.12. Представляє інтереси працівників в колективних трудових спорах (конфліктах) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт). Може представляти інтереси членів Профспілки, профспілкових організацій при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.

75.13. Розпоряджається коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; переданими у власність Профспілки коштами та іншим майном членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування. З метою реалізації статутних завдань Профспілки приймає рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

75.14. В разі змін у законодавстві, реорганізації структури галузі та інших випадках вносить відповідні зміни і доповнення до Статуту Профспілки.

75. 15. В період між з’їздами обирає та звільняє голову Профспілки та його заступників.

75.16. Здійснює інші функції відповідно до пункту 6 цього Статуту та визначені з’їздом Профспілки.

76. Для ведення поточної роботи Центральний комітет Профспілки обирає із свого складу президію. Президія Центрального комітету Профспілки відповідальна перед Центральним комітетом Профспілки і йому підзвітна. До складу президії Центрального комітету входять голова Профспілки, його заступники за посадою, представники Кримської республіканської, обласних, Київської міської організацій Профспілки, а також можуть входити представники від секцій, асоціацій, рад, комісій. Кількісний склад президії визначається Центральним комітетом Профспілки. Свої засідання президія Центрального комітету Профспілки проводить в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці. 77. Президія Центрального комітету Профспілки:

77.1. Вживає заходів щодо реалізації програмних завдань, рішень з’їздів (конференцій) Профспілки.

77.2. Визначає тактику дій Профспілки у поточній суспільно-політичній та соціально-економічній ситуації, організовує внутріспілкову роботу, готує пропозиції до порядку денного пленумів ЦК Профспілки.

77.3. Розглядає проєкти галузевих угод між Центральним комітетом Профспілки та Міністерством освіти і науки України.

77.4. Організовує колдоговірну кампанію в територіальних організаціях, установах, закладах освіти, контролює виконання колективних договорів і угод. У необхідних випадках вимагає розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

77.5. Розглядає проєкти законодавчих та нормативних актів, пропозиції щодо змін і доповнень до існуючих, які вносить до органів законодавчої влади, галузевого міністерства.

77.6. Приймає заяви, звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій.

77.7.Затверджує інструктивно-методичні документи, що регламентують порядок утворення та діяльності профспілкових органів, правової, технічної інспекції праці, довірених лікарів профспілки, приймає нормативні документи та рекомендації з питань оплати праці профспілкових працівників.

77.8. Вирішує конфлікти і спори, що виникають в територіальних організаціях і між ними, виступає з ініціативою про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів.

77.9. Організовує висвітлення в засобах масової інформації про діяльність ЦК Профспілки, організаційних ланок Профспілки.

77.10. Проводить переговори з органами державної влади і управління освітою з питань, що стосуються соціально-економічного, професійного захисту членів Профспілки, створення належних умов їх праці, побуту і відпочинку.

77.11. Розглядає на своїх засіданнях питання про роботу територіальних виборних профспілкових органів.

77.12. Формує бюро президії, до якого входять за посадою голова, заступники голови Профспілки. Кількісний та персональний склад бюро президії, його повноваження визначає президія ЦК Профспілки.

77.13.Затверджує штатний розклад виконавчого апарату ЦК Профспілки.

78. Бюро президії у період між засіданнями президії вирішує поточні та оперативні питання профспілкової діяльності, здійснює інші функції, делеговані президією ЦК Профспілки. Роботою Центрального комітету Профспілки та його президії керують голова Профспілки, його заступники. Голова Профспілки та його заступники беруть участь у роботі з’їздів та конференцій Профспілки з правом вирішального голосу за посадою.

79. Голова Профспілки:

79.1. Є головою Центрального комітету Профспілки за посадою.

79.2. Без довіреності представляє Профспілку та її Центральний комітет в органах державної влади, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, об’єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, в міжнародних організаціях; у межах своїх повноважень може здійснювати будь-які дії в інтересах Профспілки, якщо вони не суперечать

 
Відповідальний за публікацію матеріалу: Попко Т.С.