Науково-дослідна робота

Оновлено: 17.10.2016

Наукові публікації викладачів кафедри

Рехліцька А.Є.

 1. Розвиток комунікативних культур учасників дитячих хореографічних колективів. / Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. Випуск 20: Педагогічні науки. – Том 1 / За заг. ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Миколаїв: МДУ,  2008 – 260 с.
 2. Виховання толерантних взаємовідносин учасників дитячих хореографічних колективів. / Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону. Збірник наукових праць. Випуск 4, частина 1. – Ялта, 2008 –С. 75-77.
 3. Цінності спілкування як основа особистісних якостей учасників дитячих хореографічних колективів. - / Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск ХХХХVІІ. – Херсон, 2008 – С. 215-218.
 4. Розвиток пізнавальних психічних процесів та формування професійних якостей майбутніх учителів хореографії. - / Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LІV – Херсон, 2009 – С. 393-396.
 5. Екзерсис як компонент формування професіоналізму у майбутнього вчителя хореографії. - / Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LІІ. – Херсон, 2009 – С. 395-398.
 6. Паспорт кафедри класичної хореографії та методики викладання. (навчально-методичний посібник). – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 84 с.
 7. Проблема професіоналізму вчителя в історико-педагогічному контексті ХХ-ХХІ століть. – Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. Освіти НАПН України, редкол. : О.Л.Ануфрієва (та ін.). – К., 2005 – Вип. 1 (14), ч. 1: Педагогіка / голов. ред. В.В.Олійник. – 2010. – 240 с.
 8. Комунікативні процеси в різних типах груп хореографічного коллективу. - Тенденції розвитку сучасної хореографії: матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. семінару. Луганськ: Вид-во ЛДІМК, 2010. – 144 с.
 9. Шляхи розвитку комунікативних якостей учасників аматорських хореографічних колективів. – Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VІ мистецько-педагогічних читань пам'яті  професора О.П. Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – 348 с.
 10. До питання виховного потенціалу хореографічного мистецтва. Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції. – Луганськ, 17-18 листоп. 2011 р. – Луганськ: Вид-во ЛДІМК, 2011. – 160 с.
 11. Рехліцька А.Є. Мистецтво хореографії: пошуки та здобутки / А.Є. Рехліцька // Педагогічні науки: Зб. Наук. праць Випуск ХХХІІІ. -  Херсон: видавництво ХДУ. – 2003. – С. 194-196. (Фахове видання, бюлетень ВАК України №4 від 8 червня 1999р.) 
 12. Рехліцька А.Є. Цінності спілкування як основа особистісних якостей учасників дитячих хореографічних колективів / А.Є.Рехліцька // Збірник наукових праць. «Педагогічні науки». – Випуск ХХХХVІІ. – Херсон, 2008 – С. 215-218. (Фахове видання, бюлетень ВАК України №4 від 8 червня 1999р.) 
 13. Рехліцька А.Є. Розвиток комунікативних якостей учасників дитячих хореографічних колективів / А.Є. Рехліцька // Збірник наукових праць. «Педагогічні науки». – Випуск 50, частина 1. – Херсон, 2008 – С. 365-367. (Фахове видання, бюлетень ВАК України №4 від 8 червня 1999р.) 
 14. Рехліцька А.Є. Розвиток духовних цінностей учасників дитячих хореографічних колективів / А.Є. Рехліцька // Збірник наукових праць. «Педагогічні науки». – Випуск LІІ. – Херсон, 2009 – С. 198-201. (Фахове видання, бюлетень ВАК України №4 від 8 червня 1999р.) 
 15. Рехліцька А.Є. Розвиток духовних цінностей учасників дитячих хореографічних/ А.Є. Рехліцька // Збірник матеріалів X міжнародних педагогічно-мистецькихчитань пам’яті професора О.П. Рудницької: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей. – Чернівці, 2013. – С. 343-345.  – Випуск 4(8).
 16. Рехліцька А.Є. Розвиток комунікативних якостей учасників дитячих хореографічних колективів. / А.Є. Рехліцька // Збірник матеріалів  ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції : Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та щляхи їх вирішення. – Луганськ,  2011. – С. 98-100.
 17. Рехліцька А.Є. До питання виховного потенціалу хореографічного мистецтва / А.Є. Рехліцька // Збірник матеріалиів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України.– Запоріжжя 2012. – С. 119-122.
 18. Рехліцька А.Є.  Визначення сутності комунікативних якостей учасників дитячих хореографічних колективів / А.Є. Рехліцька // Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії. – К.: 2012, 56с.
 19.  Рехліцька А.Є. Мистецтво балетмейстера / А.Є.Рехліцька / Мистецтво балетмейстера: Навчальний посібник. – Херсон, 2012 – 93с. (Рекомендовано МОН Лист № 1/11-1896 від 13.02.12)
 20. Рехліцька А.Є. Рухи класичного танцю у схемах /А.Є. Рехліцька, І.В.Білоусенко/  Навчальний посібник. – Херсон, 2014 - 70с.
 21. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс ім. П.Вірського (м. Київ), 2012 р.
 22. Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Радея – Dance», 2013 р.
 23. Х Міжнародна конференція педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. Рудницької, 2013 р.
 24. IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс ім. Павла Вірського, 2014 р.
 25. Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої творчості «Скадовськ збирає друзів», 2014 р
 26. Обласний конкурс малих форм хореографії «Зимова казка», 2014 р.
 27. VІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Зірки Прибрежного», 2014 р.
 28. IV Міжнародний фестиваль-конкурс аматорських колективів «Хорлівська ліра», 2014 р.
 29. Конкурс юних балетмейстерів «Окрилені танцем», що проходив в рамках Всеукраїнського конкурсу «Магія танцю», 2014 р.
 30. І обласний науково-практичний семінар-конкурс з хореографічного мистецтва присвяченого 110-річчю з дня народження видатного українського балетмейстера П.Вірського, 2015 р.
 31. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів», м. Київ, 25 листопада 2015 р.
 32. Збірка «Тамара Пилипівна Ерліх – Терпсіхора Таврійського краю» (Розділи: передмова, Життя – на вівтар хореографії, Творчість, що залишилась безсмертною, Післямова) – Херсон, 2015. – 36 с.

Шиліна О.О.

 1. Харчування, як важливий елемент здорового способу життя студентів-хореографів. Педагогічні науки: [зб. наук. праць / наук. ред. Є.С.Барбіна].- Випуск 48.–Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С.395-398.
 2. Екзерсис – як компонент формування професіоналізму у майбутнього вчителя хореографії.  Педагогічні науки: [зб. наук. праць / наук. ред. Є.С.Барбіна].- Випуск 52.–Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С.395-398
 3. Розвиток пізнавальних психічних процесів та формування професійних якостей майбутніх вчителів хореографії. Педагогічні науки: [зб. наук. праць / наук. ред. Є.С.Барбіна].- Випуск 54.–Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С.393-396.
 4. Проблема професіоналізму вчителя в історико-педагогічному контексті ХХ-ХХІ століть”Вісник післядипломної освіти: [Зб.наук.праць / наук. ред. В.В. Олійник]. – Вип.. 1 (14), ч. І: Педагогіка. – К.: Університет менеджменту освіти НАПН України, 2010. – С. 210-215.
 5. Паспорт кафедри класичної хореографії та методики викладання. (навчально-методичний посібник). – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 84 с.
 6. Участь у регіональній науково-практична конференції „Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу” (травень 2008, квітень 2009, )
 7. Участь у Всеукраїнській науково-методична конференції „Актуальні проблеми розвитку спеціальностей мистецтва в контексті Болонського процесу”  (червень 2008, травень 2009, квітень 2010).
 8. Всеукраїнська науково-методична конференція „Українська культура: питання історії, теорії, методики ” (червень 2008).

 9. VI Всеукраїнська науково-методична конференція „Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи” (26 березня2010 м. Херсон).

 10. Всеукраїнська науково-практична конференція „Естетичні пошуки в галузі мистецької творчості та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи” (14-15 квітня 2010 м. Луганськ). 

 11. VІІІ Міжнародні педагогічно- мистецькі читання пам'яті професора О.П. Рудницької, м. Київ (1-2 грудня 2010 р.)

 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічний тренінг у мистецтві, культурі, освіті», м. Херсон  (8-9 жовтня 2010 р.).

 13. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного мистецтва»,         м. Полтава (6-7 грудня 2010 р.)

 14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти Україини»,     м. Херсон (11-12 березня 2011 р.)

 15. ІХ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам΄яті професора О.П. Рудницької, м. Київ (8-9 червня 2011 р.)

 16. Професійна компетентність як складова структури професіоналізму вчителя хореографії / //Аркадія. -2012.-№4(35). – С. 54-57 І

 17. нтеграція хореографічних дисциплін як засіб підвищення якості опанування фаховими знаннями, вміннями та навичками студентами-хореографами / Хореографічна та театральна культура України:педагогічні та мистецькі виміри: збірник матеріалів Всеукр. наук. – рпактич. Конф., м. Київ, 18-19 квітня 2013 р. – Ч.І. – К.: КНУКіМ. – С. 118-122.

 18. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів. «Зарубіжна та українська, художня культура,: питання, історії ,теорії , методики». 22 березня 2013, м. Херсон

 19. Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри». 18-19 квітня 2013, м. Київ

 20. Всеукраїнська науково – методична конференція-семінар «Мистецька освіта в Україні: проблем теорії і практики». м. Київ, 27-28 лютого 2014 року

 21. IV Всеукраїнський семінар «Методика викладання класичного танцю». м. Київ, листопад 2014 року

 22. IV Всеукраїнський семінар «Клас-урок: техніки танцю модерн». м. Київ, листопад 2014 року

 23. IV Всеукраїнський семінар балетмейстерського мистецтва «Україна – козацька держава». м. Київ, листопад 2014 р.

 24. ІV телевізійний проєкт «Ритмы будущего» Український конкурс танцю, 2014 р.

 25. Проблеми організації самостійної роботи студентів-хореографів і шляхи їх вирішення / Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції-семінару. 27-28 лютого 2014 року. – Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 164 с.

 26. Збірка «Тамара Пилипівна Ерліх – Терпсіхора Таврійського краю» (Розділи наочності) – Херсон, 2015. – 36 с.

 27. І обласний науково-практичний семінар-конкурс з хореографічного мистецтва присвяченого 110-річчю з дня народження видатного українського балетмейстера П.Вірського, 2015 р

 28. Регіональний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі», м. Миколаїв, 2015 р.

 29. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва», м. Херсон, 27-28.03.2015 р.

 30. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Зарубіжна та українська культура: питання теорії, історії, методики», 20 березня 2015 р., м. Херсон

 31. Проблеми організації самостійної роботи студентів-хореографів і шляхи їх вирішення / Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції-семінару. 27-28 лютого 2014 року. – Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 164 с.

 32. Збірка «Тамара Пилипівна Ерліх – Терпсіхора Таврійського краю» (Розділи наочності) – Херсон, 2015. – 36 с.Білоусенко І.В.

 1. Розвиваючий характер занять ритміки для дітей молодшого шкільного віку. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу: [Збірн. наук. праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції / наук. ред. В.В.Чуба]. – Херсон. – 2009.
 2. Творчі аспекти діяльності педагога-хореографа. - Тенденції розвитку сучасної хореографії: матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. семінару. Луганськ: Вид-во ЛДІМК, 2010. – 144 с.
 3. Використання акмеологічних технологій у підготовці магістрів – хореографів. «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти України» ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. –  Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – 128 с.
 4. Культурний дуалізм в народно сценічному танці (на прикладі діяльності хореографічних колективів Херсонської області). «Соціокультурні комунікації в мистецькій освіті» Всеукраїнська науково-практична конференція. – Київ: Видавничий центр «КНУКіМ», 2012. – 200 с.
 5. Музично-хореографічні традиції як культурно-виховне явище: регіональний аспект. «Українська культура: питання історії, теорії, методики» Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. – 156 с.
 6. Історичні і соціокультурні умови розвитку хореографічного мистецтва на Херсонщині у ІІ половині ХХ століття.  Збірник наукових праць «Соціокультурні комунікації в мистецькій освіті» Всеукраїнська науково-практична конференція. – Київ: Видавничий центр «КНУКіМ», 2012. – 200 с.
 7. Професійна хореографічна освіта Херсонщини як елемент регіональної культури.  Збірник наукових праць «Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України» ІІ Міжнародна  науково-практична конференція. – Запоріжжя: «Дніпровський металург», 2012. – 220 с.
 8. Херсон – квітень 2009 р. ХДУ. «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу».

 9. Херсон – квітень 2009 р. ХДУ. «Українська культура:питання історії, теорії, методики».

 10. Херсон  -  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. –  :  Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти України ХДУ, 2010.

 11. Луганськ -  ІІ Міжнародний науково-практичний семінар Тенденції розвитку сучасної хореографії». –2011.

 12. Херсон -   ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти України»–  : ХДУ, 2011.

 13. Київ - Всеукраїнська науково-практична конференція. Соціокультурні комунікації в мистецькій освіті – 2012.

 14. Херсон -   Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Українська культура: питання історії, теорії, методики» - 2012.

 15. Київ -   Всеукраїнська науково-практична конференція. «Соціокультурні комунікації в мистецькій освіті»– 2012.

 16. Запоріжжя -   ІІ Міжнародна  науково-практична конференція. «Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України»  - 2012

 17. Білоусенко І.В. Культурний дуалізм в народно сценічному танці (на прикладі діяльності хореографічних колективів Херсонської області). 2014

 18. Білоусенко І.В. Музично-хореографічні традиції як культурно-виховне явище: регіональний аспект. 2014

 19. Білоусенко І.В. Історичні і соціокультурні умови розвитку хореографічного мистецтва на Херсонщині у ІІ половині ХХ століття. 2014

 20. Білоусенко І.В. Ерліх Тамара Пилипівна – фундатор хореографічного мистецтва Херсонщини». – Одеса: «Аркадія». – 2014. - № 1 (38). – С. 59-62.

 21. Білоусенко І.В. «Засоби розвитку мистецько-педагогічно-культурологічних пошуків керівників хореографічних колективів Херсонщини ІІ половини XX століття (на прикладі творчої діяльності народного ансамблю танцю «Чубарики»)». – Одеса: «Аркадія». – 2014. - №2 (39). – С. 27-32.

 22. Білоусенко І.В. Реалізація завдань естетичного виховання на заняттях з хореографії в системі позашкільної та шкільної освіти: регіональний аспект. 2014

 23.  Рехліцька А.Є. Рухи класичного танцю у схемах /А.Є. Рехліцька, І.В.Білоусенко/  Навчальний посібник. – Херсон, 2014 - 70с.

 24. І обласний науково практичний семінар-конкурс з хореографічного мистецтва присвяченого 110-річчю з дня народження видатного українського балетмейстера П.Вірського, 2015 р.

 25. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Зарубіжна та українська культура: питання теорії, історії, методики», 20 березня 2015 р., м. Херсон.

 26. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва», м. Херсон, 27-28.03.2015.

 27. ХV Всеукраїнський конкурс-фестиваль хореографічних колективів «Натхнення», м. Херсон, 2015 р.

 28. Всеукраїнський конкурс молодих балетмейстерів , м.Херсон, 2015 р.

   

Бистрянцева Н.М.

 1. Паспорт кафедри класичної хореографії та методики викладання. (навчально-методичний посібник). – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 84 с.
 2. Музичне виховання у спадщині видатних балетмейстерів та майстрів педагогічної праці минулого та сучасності. – Видавництво ХДУ, 2008. – 28 с.
 3. Музичне оформлення у спадщині видатних майстрів педагогічної праці минулого та сучасності: Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0202 Мистецтво. Напрям підготовки: 6.020202. Хореографія* спеціальності: 6.010100 «ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура, народносценічна та сучасна хореографія». – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 28 с.
 4. Значення музики в хореографічному мистецтві у спадщині видатних балетмейстерів та педагогів.  Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу: [Збірн. наук. праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції / наук. ред. В.В.Чуба]. – Херсон. – 2009. – С. 81-91.

 5. Розвиток музичних здібностей студента-хореографа. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу: [Збірн. наук. праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / наук. ред. В.В.Чуба]. – Херсон. – 2011. – С. 16-21

 6. Розвиток образного мислення студента-хореографа засобами музики. 2012

 7. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу. – ХДУ, кафедра класичної хореографії та методики викладання, 2009 р.,

 8. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищоїосвіти України -2011р.
 9. Бистрянцева Н.М. Регіональні особливості української танцювальної музики / Н.М. Бистрянцева //  Збірка статей Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва». –  2014 р. –  С. 19-24)

 10. Розвиток художньо-образного мислення студента-хореографа засобами музики / //Аркадія. -2012.-№4(35). – С. 65-67

 11. Всеукраїнська науково – практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва»/ м. Херсон, квітень 2014 року

 12. І обласний науково практичний семінар-конкурс з хореографічного мистецтва присвяченого 110-річчю з дня народження видатного українського балетмейстера П.Вірського, 2015 р.

 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва», м. Херсон, 27-28.03.2015 р

Васяк В.А.

 1. Паспорт кафедри класичної хореографії та методики викладання. (навчально-методичний посібник). – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 84 с.
 2. Українські бойові танці. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу [Збірн. наук. праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції / наук. ред. В.В.Чуба]. – Херсон. – 2009. – С. 13-22.
 3. Використання фольклорно-етнографічних джерел в українській сценічній хореографії. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти України: [Збірн. наук. праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / наук. ред. В.В.Чуба]. – Херсон. – 2011 р. – С. 47-48. 

 4. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти України. -  Херсон. – 2011 р. - С 47- 48.

 5. «Видатні хореографи, балетмейстери, танцівники України», «Екзерсис біля станка та на середині зали на основі лексики танців Гуцульщини».

 6. Участь у регіональній науково-практичній конференції „Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу” (квітень 2009).

 7. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти України (2011 р.)

 8. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти України.

 9. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс ім. П.Вірського (м. Київ), 2012 р.

 10. IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс ім. Павла Вірського, 2014 р.

 11. Всеукраїнський конкурс юних та молодих виконавців «Маленькі зірки», 2014 р.

 12. Конкурс юних балетмейстерів «Окрилені танцем», що проходив в рамках Всеукраїнського конкурсу «Магія танцю», 2014 р.

 13. І обласний науково-практичний семінар-конкурс з хореографічного мистецтва присвяченого 110-річчю з дня народження видатного українського балетмейстера П.Вірського, 2015 р.