Публікації

Оновлено: 13.09.2016

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ

КАФЕДРИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ

(секція народносценічна, сучасна хореографія)

Професор Чуба В.В.

 1. Чуба, В.В. Плани практичних занять (І-ІV сем.) для студентів спеціальності 7.010103 ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: Художня культура. До курсу «Теорія та методика викладання народносценічного танцю» / 2002 р., Херсон / В.В.Чуба. – Херсон, 2002. – 28 с.

 2. Чуба, В.В. Паспорт кафедри народносценічної, сучасної хореографії: навчально-методичний посібник / Автори-упорядники В.В.Чуба, Н.В.Терешенко, І.А.Кравченко [та інш.]. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 96 с.

 3. Чуба, В.В. Особливості хореографічної культури корейців / В.В.Чуба // Аркадія. – 2014. - №3(40). – С.52-55.

 4. Чуба, В.В. Проблеми формування професійних якостей майбутніх хореографів в системі вищої освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського держав. пед. ун-ту імені Павла Тичини [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – №10. – Частина 3. – С. 221-227.

 5. Чуба, В.В. Тамара Ерліх. Терпсіхора Херсонського краю / А.Є.Рехліцька, В.В.Чуба, Н.І.Сергєєва, В.Б.Ступакова, Л.О.Грудковская; ред. А.Є.Рехліцька. – Херсон : Видавництво і друкарня – МПП «Издательство «ІТ», 2015. – 36 с.

 6. Чуба, В.В. Виховні можливості хореографічного мистецтва в процесі формування особистості дитини / Чуба В.В. // Збірка наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» / Ін-т пед. освіти і дорослих НАПН України, Полт. нац. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка : Київ-Полтава. – 2015. – Вип. 12. – С. 74-87.

 

Старший викладач Терешенко Н.В.

 1. Терешенко, Н.В. Методичні рекомендації щодо проходження практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: 71010103 ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура / Н.Терешенко. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2003. – 32 с.

 2. Терешенко, Н.В. Реалізація індивідуального підходу в діяльності педагога-хореографа / Н.В.Терешенко // Педагогічні науки: збір. наук. праць: – Випуск 33. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003 – С. 329-332.

 3. Терешенко, Н.В. Аналіз фізичних та психологічних передумов підготовки дошкільнят до майбутньої участі у спортивно-конкурсній діяльності / Н.Терешенко // Печатне слово. Информационно-методический журнал издательства ХГУ – 2004. №5/10. – С. 97-99.

 4. Терешенко, Н.В. Історія костюму. Навчально-методичні рекомендації до курсу “Історія костюму” для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 71010103 ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура / Н.В.Терешенко.Херсон : Видавництво ХДУ, 2004. – 24 с.

 5. Терешенко, Н.В. Бальна хореографія в загальноосвітній школі як засіб гармонізації розвитку особи / Н.Терешенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Херсон, 2006. – Вип. 42. – С. 210-214.

 6. Терешенко, Н.В. Історія розвитку бальної хореографії в Україні // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : збірник наукових праць / Н.Терешенко. – Луганськ, 2006. – Вип.5. – С. 159-166.

 7. Терешенко, Н.В. Передумови розвитку бальної хореографії в школах та позашкільних навчальних закладах в радянській Україні // Збірник: Актуальні проблеми розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі. – 1 Всеукраїнська науково-практична конференція Інституту культури і мистецтв Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Шевченка / Н.В.Терешенко. – Луганськ: Знання, 2008. – С. 93-100.

 8. Терешенко, Н.В. Художньо-естетична освіченість учнів загальноосвітніх шкіл в процесі занять бальною хореографією / Н.В.Терешенко // Збірник: Проблеми мистецької освіти. Вип.3, - Ніжинський державний університет – 2008. С.48-52.

 9. Терешенко, Н.В. Історія та методика бального танцю: Модуль «Історико-побутовий танець». Навчально-методичний посібник для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Хореографія» / Н.В.Терешенко. – Херсон. : Вид. ХДУ, 2009. – 44 с.

 10. Терешенко, Н.В. Творчість як основа формування індивідуального стилю діяльності вчителя бальної хореографії / Н.В.Терешенко // Збірник наукових праць Педагогічні науки. – Випуск LІV. – Херсон: Вид. ХДУ, 2009. – С. 381-384.

 11. Терешенко, Н.В. Методика проведення занять зі спортивних бальних танців для учнів старшої вікової групи // І Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу» / Н.В.Терешенко. – Херсон: Вид. ХДУ, 2009. – С. 261-266.

 12. Терешенко, Н.В. Матеріали до моніторингу якості знань з хореографічних дисциплін для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Хореографія» / Н.В.Терешенко, С.О.Бистрицька, В.А.Васяк, І.І.Режек, Н.М.Бистрянцева. – Херсон : Вид. ХДУ, 2009. – 80 с. - С.61-76.

 13. Терешенко, Н.В. Особливості роботи з учнями старшої вікової групи. Актуальні проблеми розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі / Терешенко Н.В. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція Інституту мистецтв Луганського національного університету ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2009. – С. 93-97.

 14. Терешенко, Н.В. Вплив бальної хореографії на художньо-естетичну освіченість школярів / Н.В.Терешенко // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент // Наук, праці. – Випуск 4. – К., 2009. – 517 с. – С.359-368.

 15. Терешенко, Н.В. Культура руху – як інтегрований критерій естетичної вихованості засобами бальної хореографії / Терешенко Н.В. // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип.52. – Херсон : Видавництво ХДУ. – С. 205-209.

 16. Терешенко, Н.В. Естетичне виховання школярів засобами бальної хореографії у навчальних закладах Радянської України / Н.В.Терешенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2010. - №4. – 336 с. – С.248-252.

 17. Терешенко, Н.В. Паспорт кафедри народносценічної, сучасної хореографії: навчально-методичний посібник / автори-упорядники В.В.Чуба, Н.В.Терешенко, І.А.Кравченко [та інш.]. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 96 с.

 18. Терешенко, Н.В. Вплив джазової музики на зародження латиноамериканських танців / Терешенко Н.В. // Естетичні пошуки в галузі мистецької творчості та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14-15 квітня 2010 року). – Луганськ : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2010. – С.82-87.

 19. Терешенко, Н.В. Використання ігрового моменту на початковому етапі навчання бальному танцю / Терешенко Н.В. // Психологічний тренінг у мистецтві, культурі, освіті: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ-Херсон: Просвіта, 2010. – С.188-191.

 20. Терешенко, Н.В. Особливості спортивного бального танцю, як засобу рухової активності в критичний період розвитку // Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти України» / Н.В.Терешенко. – Херсон:Вид. ХДУ, 2011. – С. 99-103.

 21. Терешенко, Н.В. Бальна хореографія як засіб естетичного виховання у навчальних закладах радянської України // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії / Н.В.Терешенко. – Львів: ЦТДЮГ, 2012. – 164 с.: іл. – С.126-132.

 22. Терешенко, Н.В. Розвиток бального танцю як засобу естетичного виховання школярів // Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць/За ред. О.А.Дубасенюк, Н.Г.Сидорчук/ Н.В.Терешенко. – Житомир: Вид-во.ЖДУ ім.І.Франка, 2012. – 560 с. – С.348-355.

 23. Терешенко, Н.В. Бальний танець в системі освіти та естетичного виховання в Україні / Н.В.Терешенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 35 (71), 2013 р. - науковий журнал. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. – 318 с. - С. 93-97.

 24. Терешенко, Н.В. Эстетическое воспитание школьников средствами бальной хореографии в учебных заведениях Советской Украины // Материалы ІІ международной научно-практической конференции «Наука в современном информационном обществе» : 7-8.11.2013 г., Москва / Н.В.Терешенко. – М., 2013. – С. 70-73.

 25. Терешенко, Н.В. Взаємовідносини в парі як засіб формування естетичної культури учасників колективу бального танцю // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції [Упор.А.М.Підлипська], м. Київ, 17-19 квітня 2013 р. / Н.В.Терешенко. – Ч.І.К.:КНУКІМ, 2013. С.318-320.

 26. Терешенко, Н.В. Бальний танець як засіб естетичного виховання старшокласників // Освітній процес: погляд зсередини: зб. наук. праць VІ Міжнар.наук.-практ. конф., 17-18 груд. 2013 р. / [під заг.ред.Ю.О.Шепеля]. / Н.В.Терешенко. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013. – 72 с. – С. 54-58.

 27. Терешенко, Н.В. Бальна хореографія в системі освіти та естетичного виховання в Україні// Развитие науки в ХХІ веке: международная конф. : 16 ноября 2013 г., Донецк / Н.В.Терешенко. – Донецк : Научно-информационный центр «Знание», 2013. – С. 155-160.

 28. Терешенко, Н.В. Формирование творческой активности студентов-хореографов в учебном процессе // Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения: ХVІІІ международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых учёных : 01.02.2014 г., Москва / Н.В.Терешенко. – М. :Московский научный центр психологии и педагогики, 2014.С. 156-159.

 29. Терешенко, Н.В. Програмне забезпечення гуртків бального танцю на сучасному етапі // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва, 18-19 листопада 2013 р.; Полтава / Н.В.Терешенко. – Полтава : ПНПУ ім. В.Д.Короленка, 2014. – С.135-139.

 30. Терешенко, Н.В. Виховання старшокласників у колективі бального танцю // Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики: зб. Тез за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції-семінару : 27-28 лютого 2014 р., Київ / Н.В.Терешенко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 128-129.

 31. Терешенко, Н.В. Культура взаємовідносин в танцювальному дитячому колективі // Наука та сучасність: виклики ХХІ століття – Частина ІІІ (юридичні науки, педагогічні науки, політичні науки, державне управління): Міжнародна конференція : 31 січня 2014 р., Київ / Н.В.Терешенко, Т.А.Медвідь. – К.: Центр наукових публікацій, 2014. – С. 123-126.

 32. Терешенко, Н.В. Значення занять бальної хореографії в системі виховання старшокласників // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. : 04.04.2014р., Херсон / Під ред. В.В.Чуби. / Н.В.Терешенко. – Херсон : МПП «Издательство «ІЕ», 2014. – С. 102-106.

 33. Терешенко, Н.В. Викладання спортивного бального танцю у старших вікових групах // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю : 23-24 травня 2014 р., Умань / ред.кол.: О.В.Дудник, Л.М.Андрощук. / Н.Терешенко. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – С.117-122.

 34. Терешенко, Н.В. Реалізація функції естетичного виховання засобами бальної хореографії в сучасному освітньому просторі // ScienceandEducationinAustralia, AmericaandEurasia: FundamentalandAppliedScience: The 1stInternationalAcademicConference (Australia, Melbourne, 25 June 2014) / Н.В.Терешенко. – MelbourneIADCESPress, 2014. – V.ІІ. – С.209-212.

 35. Терешенко, Н.В. Місце танцю в системі естетичного виховання / Н.В.Терешенко // Аркадія. – 2014. – №3(40). – С.56-61.

 36. Терешенко, Н.В. До питання естетичної вихованості старшокласників, які займаються бальною хореографією // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря].– Дрогобич: Посвіт, 2014. – Вип.10.-300с. - С.82-87.РИНЦ.

 37. Терешенко, Н.В. Критерійний апарат дослідження ефективності естетичного виховання старшокласників засобами бальної хореографії в умовах педагогічного експерименту / Н.В.Терешенко. – Збірка наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії»: Київ-Полтава.-2015.-Вип.9.- С.32-42.

 38. Терешенко, Н.В. Історія та методика бального танцю [текст] : навч. – метод. посібн. для студентів напрямку підготовки (спеціальності) Хореографія* вищих навчальних закладів / Н.В.Терешенко. – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2015. – 220 с.

 39. Терешенко, Н.В. Значення системності естетичного виховання с старшокласників у процесі танцювальної діяльності / Н.В.Терешенко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : 27-28 березня 2015 р., - Херсон: МПП «Издательство «ІТ», - 2015. – С.244-253.

 40. Терешенко, Н.В. Місце бальної хореографії в процесі естетичного виховання старшокласників / Терешенко Н.В. // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань, 16-17 травня 2015 р.) / ред. кол. : О.В.Дудник, Л.М.Андрощук. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 126 с. – С.92-95. 

 41. Терешенко, Н.В. Естетичне виховання засобами бальної хореографії в системі освіти / Терешенко Н.В. // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції : [упоряд. В.С.Нечитайло], Київ 19 травня 2016 р. – К. : НАККіМ. – 244 с., С. 209 – 214.Провідний викладач Кравченко І.А.

 1. Кравченко, І.А. Музичний супровід класичного екзерсису: Методичні рекомендації. – Херсон: Айлант.2001. – 56 с.

 2. Кравченко, І.А. Особливості музичного виховання на заняттях з хореографії / І.А.Кравченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Херсон : Видавництво ХДПУ, 2002. – Випуск 30. – С. 255-258.

 3. Кравченко, І.А. Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з музичним матеріалом в процесі постановчої діяльності: Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: 7010103 ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – 32 с.

 4. Кравченко, І.А. Формування ціннісних орієнтацій студентів у сфері музично-хореографічного мистецтва / І.Кравченко // Науково-методичний журнал: Таврійський вісник освіти. – Херсон, 2004. – № 4 (8). – С. 128-134.

 5. Кравченко, І.А. Танцювальні жанри у творчості видатних композиторів минулого та сучасності: Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: 7.010103 «ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура, народносценічна та сучасна хореографія». – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – 32 с

 6. Кравченко, І.А. Формування професійних якостей хореографа на уроках історико-побутового танцю / І.Кравченко // Науково-методичний журнал: Таврійський вісник освіти. – Херсон, 2007. – № 3 (19). – С. 96-105.

 7. Кравченко, І.А. Танцювальні жанри в творчості композиторів ХХ століття // І Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу» / І.А.Кравченко. – Херсон: Вид. ХДУ, 2009. – С. 111-124.

 8. Кравченко, І.А. Основи музичного аналізу в роботі хореографа // Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Хореографія». – Херсон: Вид. ХДУ, 2009. – 32 с.

 9. Кравченко, І.А. Музичне оформлення вправ класичного екзерсису. Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання: Напрям підготовки:6.02.02.02. Хореографія* Спеціалізація: художня культура, народносценічна хореографія, сучасна хореографія. Спеціальність: 6.01.01.00. ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура, народносценічна та сучасна хореографія. Спеціальність: 7.010103. Хореографія. Спеціалізація: художня культура, народносценічна та сучасна хореографія. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 76 с.

 10. Кравченко, І.А. Деякі аспекти роботи хореографа з музичним матеріалом // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти України: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / І.А.Кравченко. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 98 с. – С.39-44.

 11. Кравченко, І.А. Особливості музичного виховання хореографа // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти України: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / І.А.Кравченко. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – 128 с. – С.65-68.

 12. Кравченко, І.А. Особливості музичного оформлення занять з джаз-модерн танцю. – Методичні рекомендації. – Херсон: ХДУ, 2013. – 60 с.

 13. Кравченко, І.А. Аспекти формування музичної культури студентів-хореографів на заняттях з сучасного танцю // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. : 04.04.2014р., Херсон / Під ред. В.В.Чуби. / І.А.Кравченко. – Херсон: МПП «Издательство «ІТ», 2014. – С. 39-42.

 14. Кравченко, І.А. Використання музичних стилів в сучасних напрямках хореографії / І.А.Кравченко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : 27-28 березня 2015 р., - Херсон: МПП «Издательство «ІТ», - 2015. – С.86-95.

Викладач Ходос Г.А.

 1. Стародубець, Г.А. Розвиток педагогічної творчості вчителя хореографа / Г.А.Стародубець // Студентські наукові студії : збірник наукових праць студентів. – Херсон, 2005. – 352 с. – С. 336-339.

 2. Стародубець, Г.А. Єдність психологічного та сценічного простору як передумова творення художнього образу // Тенденції розвитку сучасної хореографії: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції : 27 – 28 листопада 2010 р., Луганськ / Г.А.Стародубець. – Луганськ : Вид-во ЛДІМИ, 2010. – 144 с. – С.95-99.

 3. Стародубець, Г.А. Рефлексія творчих здібностей як чинник розвитку хореографічно обдарованої особистості // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної, Ч.I: 17-19 квітня 2013 р., Київ / Упор. А.М.Підлипська / Г.А.Стародубець. – К. : КНУКІМ, 2013. – С.109-111.Викладач Михальчук І.М.

 1. Сучасна хореографічна освіта як перспектива розвитку танцювального мистецтва сьогодення // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. : 04.04.2014р., Херсон / Під ред. В.В.Чуби. / І.М.Михальчук. – Херсон: МПП «Издательство «ІЕ», 2014. – С. 73-76.

 2. Михальчук, І.М. Роль структурних імпровізацій у формуванні виконавської майстерності танцівника / І.М.Михальчук // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : 27-28 березня 2015 р., - Херсон: МПП «Издательство «ІТ», - 2015. – С.161-167.Концертмейстер Філенко О.В.

 1. Філенко, О.В. Використання інноваційних технологій для забезпечення музичного супроводу до практичних занять з хореографічних дисциплін / О.В.Філенко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : 27-28 березня 2015 р., - Херсон: МПП «Издательство «ІТ», - 2015. – С.254-260.Асистент Ширина Т.О.

 1. Ширина, Т.О. Ретроспектива розвитку танцювального напрямку house: історичний контекст / Т.О.Ширина // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : 27-28 березня 2015 р., - Херсон: МПП «Издательство «ІТ», - 2015. – С.274-283.