Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва

Updated: 1/21/2016

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Факультет культури і мистецтв

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

25 березня 2016 р.

Проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти".

Мета конференції: визначення нових підходів в процесі підготовки фахівців хореографічного мистецтва в умовах сьогодення, розробка проектів та технологій пов'язаних з підготовкою викладачів хореографічних дисциплін.

Робота конференції планується за такими напрямками:

  1. Сучасні науково-методичні підходи до хореографічного мистецтва в контексті ступеневої освіти.
  2. Збереження національно-культурних традицій у процесі викладання українського народного танцю.
  3. Класичний танець як засіб формування професійної творчої особистості.
  4. Проблеми удосконалення змісту і організації підготовки фахівців народносценічного танцю.
  5. Проблеми та перспективи розвитку бальної хореографії.
  6. Сучасний танець: історія, теорія, практика.
  7. Проблеми навчання та виховання в дитячих хореографічних колективах.

В рамках конференції  проводиться:

- клас-концерти з навчальних дисциплін «Сучасна інтерпретація фольклору», «Народносценічний танець» та «Сучасний танець».

- Всеукраїнський конкурс молодих балетмейстерів.

- Всеукраїнський конкурс хореографічних колективів „Натхнення";

 

Заявку на участь у конференції просимо подати до 20 березня 2016 року. Матеріали для участі у конференції та ксерокопію квитанції про оплату публікації надсилати до 23 березня 2016 року на адресу оргкомітету або електронною поштою:

         Подані тези та статті будуть видані у збірці матеріалів конференції. Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Видання здійснюється із залученням авторських коштів. Вартість однієї сторінки  - 25 грн. Організаційний внесок становить 50 грн. (передбачає покриття організаційних витрат на проведення конференції та видання програми конференції), сертифікат учасника конференції – 10 грн. Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників.

Вимоги до оформлення статей:

До друку приймаються статті обсягом 8-12 сторінок (для викладачів) та 6-10 (для студентів) друкованого тексту формату А-4, включаючи ілюстрації і таблиці, підготовлені у редакторі Wогd  97-2003, шрифтом Times New Roman, кегль 14, з міжрядковим інтервалом 1,5, з розширенням *DOС. Розмір полів: ліве -25 мм, праве -15 мм, верхнє і нижнє - по20 мм. Література подається за алфавітним порядком і оформлюється згідно з бібліографічними вимогами ВАК 

Структура статті:

- в горі ліворуч УДК;

- через інтервал подається прізвище, ім’я, науковий ступень та вчене звання, посада автора, місце роботи (навчання);

- через інтервал посередині великим літерами подається назва статті;

- через інтервал друкується текст статті;

- посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр.[1, с.5]

Зразок оформлення статті

УДК 370У260          

                                                                                                       В.В.Чуба – професор, завідувач

                                                               кафедри хореографії

Херсонського державного університету

 

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Текст______________________________________________________

 

Література:

Статті та поштові перекази надсилати за адресою:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 10-А, кв. 108 Терешенко Н. В. 

Довідки за тел. (0552) 32-67-71.

0672697458, 0507231740 – Терешенко Наталя Віталіївна

Електронна адреса:

Окремим файлом надається заявка до участі у конференції.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Заявка на участь

у науково-практичній конференції

«Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва»

25 березня 2016 р.

Прізвище, ім’я,  по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи (навчання)

 

Посада

 

Поштова адреса для листування

 

Телефон мобільний

 

e-mail

 

Напрямок роботи конференції (секція)

 

Тема доповіді

 

Необхідність сертифікату

  ТАК                                       НІ

Форма участі у конференції

Очна                                       Заочна