ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Оновлено: 22.02.2019

 Завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

АНДРІЄВСЬКИЙ
БОРИС МАКІЙОВИЧ

Завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової  освіти. Доктор педагогічних наук, професор . Член вченої ради факультету. Член методичної ради факультету. Член Вченої ради університету, член Спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04, член редколегії "Педагогічні науки".

 


ПОЛЄВІКОВА
ОЛЬГА БОРИСІВНА


кандидат педагогічних наук, доцент,

координатор роботи факультету з Бериславським педагогічним коледжем,

відповідальна за організацію підготовки студентів факультету до олімпіад

куратор 371; 381;391 гр.

Ольга Борисівна – випускниця факультету педагогіки та методики початкового навчання Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської – переможець І і ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2000” у номінації «Учитель початкових класів», переможець міського конкурсу „Класний керівник: крок у ХХІ століття” (2001 рік), делегат ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти від учителів Херсонщини.
Понад 15 років працювала за фахом. Захистила 24 квітня 2004 року в якості здобувача при Херсонському державному університеті кандидатську дисертацію з теми „Творчі вправи з мови та мовлення як засіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови у молодших школярів” зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).
Коло наукових інтересів Полєвікової О.Б. охоплює лінгводидактичні аспекти формування професіоналізму майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу та вчителя початкових класів на засадах акмеології. Різні творчі підходи до вирішення цього питання висвітлені у більш як 100 наукових та науково-методичних публікаціях викладача.
01.04-30.04.13 пройшла стажування на кафедрі дошкільної освіти Барановицького державного педагогічного університету (м. Барановичі, Республіка Білорусь);
24.10.08-24.11.08 – стажування у Єв.Фрьобельсемінарі (м.Кассель, Німеччина).
23 квітня 2009 року Українська Академія акмеологічних наук обрала Полєвікову Ольгу Борисівну академіком по відділенню «Педагогічна акмеологія».

Друковані праці доцента Полєвікової О.Б.

 

КАЗАННІКОВА
ОЛЕНА ВАСИЛІВНА


кандидат психологічних наук, доцент,

керівник секції "Дитяча психологія", консультант Центру корекції та розвитку дитини, куратор 401; 431 гр.

Казаннікова О.В. – випускниця факультету теорії і методики початкового навчання Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н,К, Крупської.  Має 30-річний досвід трудової діяльності; працювала психологом Центру реабілітації дітей-інвалідів; здійснює консультування з проблем дитинства, аномалій розвитку, сімейної психології, співпрацює з Цюрупинським інтернатом для дітей-інвалідів; психолог суспільної організації «Катюша».
1.10.2008 в Інституті психології ім. Г.С. Костюка захистила кандидатську дисертацію з теми: «Особливості інтелектуального розвитку тривожних дітей 6-8-річного віку» (спеціальність 19.00.07 - педагогічна і вікова психологія). Коло наукових інтересів: популяризація психологічних знань; діагностика проблем розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; діагностика аномалій розвитку; корекція проблем розвитку дітей; сімейне консультування.
Результатом наукових досліджень є навчально-методичні рекомендації та наукові публікації (понад 50) у фахових виданнях.

До 95-річчя ХДУ нагороджена почесною грамотою Херсонської обласної державної адміністрації.

Друковані праці доцента Казаннікової О.В.

ЛОСЬ

ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат психологічних наук,

доцент  кафедри,

відповідальна за наукову роботу секції дошкільної освіти, відповідальна за сайт кафедри, куратор 112 М гр.

Закінчила Херсонський державний університет, здобувши спеціальність "Практичний психолог".

 У травні 2014 року захистила кандидатську дисертацію з теми  «Психологічні дисгармонії особистості в особливих умовах професійної діяльності (на прикладі діяльності медичної сестри)» , 19.00.01. - загальна психологія, історія психології. Науковий керівник: Блінова О.Є., доктор психологічних наук, завідувач кафедри практичної психології.

У 2011 році пройшла стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті, на кафедрі педагогіки та психології (дошкільної); завідувач кафедри: професор Поніманська Т.І.

 У 2015 році - у Барановицькому державному педагогічному університеті (м.Барановичі, республіка Білорусь).

Має більше 38 друкованих праць, із них шість - у фахових виданнях ВАК України, дві - у збірнику наукових праць з імпакт-фактором.

Коло наукових інтересів: діагностика і корекція сфери взаємодії дитини і дорослого в умовах обмежених соціальних контактів, витоки девіантної поведінки, сімейне консультування.

У травні 2016 року пройшла стажування у Поморській академії (м. Слупськ, Польща).

Друковані праці

АНІСІМОВА
ОЛЕНА ЕДУАРДІВНА


кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри,  член вченої ради факультету,
керівник секції дошкільної освіти, координатор «Освітнього центру Фрідріха Фребеля», керівник студентської проблемної групи "Актуальні проблеми дошкільної освіти", відповідальна за міжнародні зв'язки кафедри, редактор альманаху "Будемо житин для наших дітей".

Куратор 461, 471 груп

Анісімова Олена Едуардівна працює на кафедрі дошкільної освіти з 2010 року. Має більше 20 друкованих праць.

У 2011 році пройшла стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті, на кафедрі педагогіки та психології (дошкільної); завідувач кафедри: професор Поніманська Т.І.

У 2015 році - у Барановицькому державному педагогічному університеті (м.Барановичі, республіка Білорусь).

У лютому – березні 2012 року в межах Угоди про міжнародну співпрацю між ХДУ та Фрьобельсемінаром Анісімова О.Е. перебувала у відрядженні до м. Кассель (Німеччина), де проходили практику студенти факультету. Здійснено обмін досвідом з начальних та практичних питань, презентацію освітніх програм України.

У жовтні 2013 року захистила кандидатську дисертацію  з теми «Підготовка майбутніх вихователів до впровадження педагогічних ідей Ф. Фрьобеля», 13.00.04. - теорія і методика професійної освіти.  Науковий керівник: доктор педагогічних наук,  професор Петухова Л.Є.

Анісімова Олена Едуардівна у співавторстві з професором Петуховою Л.Є. є укладачем навчального посібника «Фребельпедагогіка».

Хрестоматія отримала гриф МОН України (наказ №  1/11-5822 від 18.04.2014)

У травні 2016 року пройшла стажування у Поморській академії (м. Слупськ, Польща).

Список друкованих праць Анісімової О.Е.

ВОЛЯНЮК

АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА


Старший лаборант кафедри

Волянюк Анастасія Сергіївна працює на посаді старшого лаборанта кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти з 2018 року.

У 2017 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Початкова освіта», СВО "Бакалавр". З 2017 по 2019 р. здобуває СВО "Магістр" спеціальності "Початкова освіта".

Бере активну участь у роботі конференцій різних рівнів. Має друковані праці.

 

ЦЮПАК
ІРИНА МИКОЛАЇВНА

\

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри,

голова науково-методичної ради факультету, голова науково-методичного семінару секції дошкільної освіти, куратор 212 М гр.

Цюпак Ірина Миколаївна – перша випускниця факультету дошкільної та початкової освіти ХДУ напряму підготовки «Дошкільна освіта». Закінчила аспірантуру на кафедрі педагогіки та психології Херсонського державного університету.
  У червні 2014 року захистила кандидатську дисертацію з теми: «Виховання дошкільників у вітчизняних навчально-виховних закладах Херсонщини (друга половина ХХ століття)»
(Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
  З листопада 2012 працює викладачем на постійній основі. Має 50 друкованих праць, з яких 15 надруковані у фахових виданнях. Автор навчально-методичного посібника "Динаміка виховного процесу в дошкільних закладах Херсонщини (ХХ століття)».


Список друкованих праць

СОЦЕНКО

ЮЛІЯ ЮРІЇВНА

Викладач кафедри, аспірантка третього року навчання,

відповідальна за профорієнтаційну роботу секції дошкільної освіти кафедри,  зв'язки із ЗДО, куратор 271; 281 гр.

Соценко Юлія Юріївна закінчила  2011 року Херсонський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки, дитячої психології та методик дошкільної освіти у ВНЗ, вихователя дітей дошкільного віку, вчителя англійської мови в ДНЗ.

 Захистила магістерську роботу на тему «Формування самоосвітньої компетенції майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Л. Є. Петухова.

Брала активну участь у роботі Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля, конференціях різних рівнів, Всеукраїнській олімпіаді з дошкільної освіти.

З 12.09.2016 зарахована  до аспірантури ХДУ на денну форму навчання .

Має 9 друкованих праць, серед них 2 – у наукових фахових виданнях, 1 стаття - наукометрична база Scopus.

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

 
 

 

Контакти

73000 м.Херсон,

вул.40 років Жовтня, 27,
Херсонський державний університет,
Факультет дошкільної та початкової освіти,
Кафедра дошкільної освіти
ауд. 206

Вн. тел.: 261
Email: