Професорсько-викладацький склад

Оновлено: 11.02.2021

В.о. завідувача кафедри

 

ПЕРМІНОВА ЛЮДМИЛА АРКАДІЇВНА

кандидат педагогічних наук, професор

 

 

Тема дисертаційного дослідження: "РОЗВИТОК  ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ КЕРІВНИКА ШКОЛИ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»  зі спеціальності 

13.00.04. – теорія і методика професійної освіти

Коло наукових інтересів: педагогіка та психологія, освітній менеджмент

Навчальні дисципліни, які викладає: "Педагогіка", "Психологія", "Педагогіка і психологія вищої школи"


ORCID: http://publication.kspu.edu/persons/540/ 

 

ФЕДЯЄВА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА

доктор педагогічних наук, професор

Тема дисертаційного дослідження: «Теорія і практика виховання дітей в сім’ї в Україні (кінець ХІХ початок ХХ століття)»  зі спеціальності  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Коло наукових інтересів: сімейне виховання в контексті історичної ретроспективи, розробка науково-педагогічного супроводу підготовки вчителів і соціальних працівників до роботи із сім’єю в умовах сьогодення, історія розвитку школи та педагогічної думки України в світовому науково-освітньому просторі, правові аспекти підготовки управлінських кадрів для закладів освіти.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Історіографія дослідження», «Методи наукових досліджень та планування експерименту», «Нормативно-правове забезпечення функціонування освіти», «Правові аспекти управління навчальним закладом», «Педагогіка і психологія вищої школи з методикою викладання фахових дисциплін»

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vyv4yx8AAAAJ&hl=uk

 


 

 

 

СЛЮСАРЕНКО НІНА ВІТАЛІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор

Тема дисертаційного дослідження:«Теорія і практика трудової підготовки дівчат у школах України (кінець ХІХ – ХХ століття)»  зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання

Коло наукових інтересів:педагогіка загальноосвітньої та вищої школи, історія педагогіки, соціальна педагогіка, історія трудової підготовки, методика трудового навчання.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальною та виховною діяльністю», «ґендерологія та фемінологія», «ґендерна рівність: за і проти».

Список публікацій за останні роки:

1. Кузьменко В. В. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, Г. М. Кондратенко, О. В. Рідкоус. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2013. – 112 с

2. SlysarenkoN.V.Problemyprzygotowaniamłodzieżydopracyzawodowejwtwórczej  spuściźnieukraińskichpedagogów / N.V.Slysarenko // Zbiorraportownaukowych. ”Scienceodteoriidopraktyki”. (29.03.2013 – 31.03.2013) – Sopot: Wudawca: Sp. Z o.o. ”Diamond trading tour”, 2013. –S. 19-25.

3. Слюсаренко Н.В. Становление и развитие в школах Украинытрудовой подготовки девочек/ Н.В.Слюсаренко // Международный научный альманах. Выпуск 18 : сборник статей преподавателей, аспирантов и магистрантов / под. ред. М.В.Воронцовой, Н.С.Пивневой. – Таганрог-Актюбинск: Изд-ль А.Н.Ступин, 2013. – С. 68-79.

4. Слюсаренко Н.В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання / Н.В.Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2013. – Вип. 18. – С. 32-37.

5. Кузьменко В., Слюсаренко Н. Василь Сухомлинський про розвиток творчої особистості учня / Василь Кузьменко, Ніна Слюсаренко // Наукові записки / ред. кол.: В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Випуск 123. – Том І. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – С. 64-67. – (Серія: Педагогічні науки).

6. Слюсаренко Н.В. Психолого-педагогічна підготовка як засіб соціалізації майбутніх учителів / Н.В.Слюсаренко // Социальная работа в России: тенденции и перспективы: сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Часть 1. – Таганрог: Изд-ль А.Н. Ступин, 2013. – С. 268-273.

7. Слюсаренко Н.В. Класифікація джерельної бази дослідження з трудової підготовки дівчат / Н.В.Слюсаренко // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред.. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 658-664.

8. Слюсаренко Н.В. Організація виховної роботи з учнями загальноосвітньої школи з урахуванням ґендерних аспектів / Н.В.Слюсаренко // Педагогические основы становления субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение: сборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции / под ред. Р.К. Серёжниковой (г. Биробиджан, 29 октября 2013 г.). – Биробиджан: ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 36-43.

9.Слюсаренко Н.В. Творчий розвиток особистості в ігровій діяльності // Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення : психолого-педагогічний аспект : колективна монографія / В.В. Кузьменко, Є.П. Голобородько, Н.В. Слюсаренко та ін. ; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – С. 190-217.

10. Слюсаренко Н. В. Вітчизняні педагоги другої половини ХХ століття про трудову підготовку підростаючого покоління : монографія / Н. В. Слюсаренко. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2014. – 195 с.

11. Кузьменко В.В. Життя віддане праці. Пам’яті академіка Д.О.Тхоржевського (1930 – 2002 рр.) / Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В., Тхоржевська Т.Д. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 51 с.

12. Слюсаренко Н.В.Науково-методична лабораторія трудового навчання, креслення та основ безпеки життєдіяльності : історія та сьогодення / Н.В.Слюсаренко, Г.М.Гаврилюк. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 65 с.

13. Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В. Внесок В.К.Сидоренка у розвиток вітчизняної педагогічної науки / В. В. Кузьменко, Н.В.Слюсаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 45: збірник наукових праць / за заг. ред. Д.Е.Кільдерова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 161-166.

14. Слюсаренко Н. Внесок І.Ткаченка в організацію ефективної трудової підготовки школярів / Ніна Слюсаренко // Наукові записки / Ред. кол. В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Випуск 131. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 30-35. (Серія: Педагогічні науки).

15. Слюсаренко Н. Опікунсько-виховна діяльність державних органів та освітніх закладів УРСР в 50-60-ті роки ХХ століття / Ніна Слюсаренко, Валентина Дереш // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки  (ХІХ-ХХІ ст.).  Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні та Польщі (ХІХ-ХХІ ст.) : зб. наук. пр. / за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 24-33.

16. Слюсаренко Н.В. Післядипломна освіта як середовище розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін / Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2014. – Вип. 22. – С. 111-117.

17. Слюсаренко Н. Освітній простір України та Польщі / Ніна Слюсаренко // Незалежність Республіки Польща, незалежність України - шлях до євроінтеграції: матеріали міжнародного круглого столу (м. Хмельницьк, 10 листопада 2014 р.).  – Хмельницький : Науково-видавничий відділ, 2014. – С. 104-106.

18. Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В. Життєвий шлях та наукові здобутки професора В.К.Сидоренка / В.В.Кузьменко, Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2014. – Вип. 24. – С. 270-277.

19. Слюсаренко Н.В. Формування толерантності та поваги до жінки у спадщині Василя Сухомлинського / Н.В. Слюсаренко, О.В. Кохановська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник науквих праць / за ред. О.Я.Савченко, О.В. Сухомлинської. – Випуск 1.47. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 250-254.

20. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди. Друге видання перероблене і доповнене / [Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В., Кондратенко Г. М., Рідкоус О. В.]. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2015. – 112 с.

21. Слюсаренко Н.В. Василь Сухомлинський про працю та трудову підготовку підростаючого покоління / Н.В.Слюсаренко // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми сьогодення : колективна монографія / В.В. Кузьменко, Г.М.Сагач, Н.В. Слюсаренко та ін. ; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – С. 53-78.

22. Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В.Внесок Д.О.Тхоржевського у розвиток трудової підготовки молоді України/ В. В. Кузьменко, Н.В.Слюсаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 52 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 126-133.

23. Слюсаренко Н.В.Гіпатія: Жінка і вчений/ Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2015. – Вип. 25. – С. 291-295.

24. Слюсаренко Н. В. Компетентностный подход при формировании социокультурной личности будущего судоводителя / Н. В.Слюсаренко, Л. В.Липшиц // Вестник Приамурского государственного университета имени Шолом Алейхема. – 2015. – № 1(18). – С. 100-108.

25. Слюсаренко Н.В. Реалізація потреби у спілкуванні у професійній діяльності фахівців морської галузі / Н.В.Слюсаренко // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 2 (45). – Частина 2. – С. 152-155.

26. Слюсаренко Н.В. Потреба у спілкуванні як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників педагогічного процесу у вищій школі (у контексті ідей В. Сухомлинського) / Н.В.Слюсаренко, М.В.Кульбацька // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2015. – Вип. 26. – С. 196-203.

27. Слюсаренко Н. Суб'єкт-суб'єктний підхід до організації педагогічного процесу / Ніна Слюсаренко, Марія Кульбацька // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 1/33. – С. 194-201.

28. Слюсаренко Н.В. Теоретичні аспекти формування у студентів умінь і навичок міжкультурного спілкування при вивченні іноземної мови / Н.В.Слюсаренко, М.В.Кульбацька // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2015. – Вип. 27. – С. 109-116.

29. Слюсаренко Н. В. Роль жінки в історії розвитку суспільства: від витоків до сучасності / Н. В.Слюсаренко // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колективна монографія / В.В. Кузьменко, Н.В. Слюсаренко, І.Я  Жорова та ін. ; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – С. 91-110.

30. Слюсаренко Н.В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця ХІХ–ХХ століття : монографія.Друге видання перероблене і доповнене / Н.В.Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 466 с.

31. Плахотнік О. В., Слюсаренко Н. В. Тенденції удосконалення професійної підготовки фахівців вищої школи / О. В.Плахотнік , Н. В.Слюсаренко  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 87-96.

32. Слюсаренко Н. В. Періоди розвитку системи формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні (50-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) / Н. В.Слюсаренко, Ю. В.Кузьменко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 261-267.

33. Слюсаренко Н.В.Народна освіта в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.В.Слюсаренко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції «Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка» (16-17 вересня 2016 р.) / упоряд. М.В.Гончар. – Каховка–Херсон : Гілея, 2016. – С. 141-143.

34. Слюсаренко Н.В. Досвід підготовки фахівців технологічної освіти в Херсонській губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н.В.Слюсаренко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 23-24 вересня 2016 року). – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – 84-86.

35. Слюсаренко Н.В. Теоретические предпосылки становлення и развития педагогического дизайна / Н. В.Слюсаренко, И. Г. Матросова  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 31. – С. 264-271.

36. Слюсаренко Н. Василь Сухомлинський про працю і трудове виховання дітей / Ніна Слюсаренко // Справи сімейні. – 2016. – № 5 (221). – С. 22-23. Василь Сухомлинський про працю і трудове виховання // Справи сімейні. - 2016. - № 5 (221). - С. 22-23.

37. Слюсаренко Н. Трудове виховання у Павлиській школі / Ніна Слюсаренко // Справи сімейні. – 2016. – № 7 (223). – С.16-17. Трудове виховання у Павлиській школі //  Справи сімейні.  - 2016. - № 7 (223). - С.16-17.

38. Слюсаренко Н. В. Діяльність класного керівника щодо формування особистості учня / Н. В.Слюсаренко  // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами : матеріали ІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-методичної конференції (18 листопада 2016 року, м. Херсон) : в 2 ч. / за ред. Кузьменка В. В., Слюсаренко Н. В. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2016. – Ч. 2. – С. 106-110.

39. Слюсаренко Н.В. О понятии «профессионально ориентированное общение будущих социальных педагогов» / Н.В.Слюсаренко, Т.А. Савченко // Доклады Казахской академии образования. – № 3. – 2016. – С. 55-62.

40. Слюсаренко Н.В. Сравнительный анализ подходов к педагогическому моделированию в отечественной и зарубежной образовательной практике / Н. В.Слюсаренко, И. Г. Матросова  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 32. – С. 54-59.

41. Слюсаренко Н. В. Освітній простір майбутнього менеджера освітньої галузі / Н. В.Слюсаренко // Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід : матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (10-11 листопада 2016 року, м. Херсон). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. –  С. 41-43.

42. Слюсаренко Н.В. Роль національної культури у формуванні полікультурної особистості / Н.В.Слюсаренко // ІІ Дунайські наукові читання: духовно-творча константа особистості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету (23 вересня 2016 року, м. Ізмаїл) : в 2 т. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ ; «СМИЛ», 2016. – Т. 2. – С. 72-74.

43. Слюсаренко Н.В. Гендерное воспитание – вызов времени / Н.В.Слюсаренко //  Современные проблемы гуманитарных и социальных наук : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан / под общей редакцией А.К. Кусаинова (9 декабря 2016 года, г. Астана.). – Астана : Евразийский гуманитарный институт, 2016. – С. 177-179.

44. Слюсаренко Н.В. Подготовка будущих педагогов к организации воспитательной работы со школьниками / Н.В.Слюсаренко // Модернизация содержания педагогического образования: проблема и пути решения : сборник статей / под общей редакцией д.пед. наук, профессора Р.К. Серёжниковой. – Калуга : КГУ им. К.Э. Циолковского, 2016. – С. 211-219

45. Слюсаренко Н.В. Пути формирования информационной культуры у студентов гуманитарных специальностей / Н. В.Слюсаренко, И. Г. Матросова  // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2016. – № 2 (24). – С. 121-124.

46. Слюсаренко Н. «Чоловічий погляд» на жіночу освіту (друга половина ХІХ століття) / Н.Слюсаренко, О. Кохановська // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : збірник матеріалів ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції (10 березня 2017 р., Баку – Ужгород – Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – С. 330-332.

47. Слюсаренко Н.В. Професійна підготовка вчителів трудового навчання в умовах євроінтеграції / Н. В.Слюсаренко, Ю. В.Кузьменко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 33. – С. 139-145

48. Слюсаренко Н.В. Організація, функціонування та управління школою за Я. А. Коменським / Н.В.Слюсаренко // Ян Амос Коменський – великий педагог минулого (до 425-річчя від дня народження) : матеріали II всеукраїнських педагогічних читань (24 березня 2017 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – С. 238-241.

49. Слюсаренко Н.В. Управління виховною діяльністю / Н.В.Слюсаренко // Актуальні проблеми управління закладами освіти : колективна монографія / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – С. 149-166.


 

 ЯЦУЛА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри

Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні і методичні основи підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до організації дозвілля школярів» зі спеціальності - 13.00.04 теорія та методика професійної освіти

Коло наукових інтересів: підготовка студентів до взаємодії із школярами у сфері дозвілля

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Психологія», «Педагогіка», «Теорія і методика організації виховної роботи», «Педагогіка вищої школи».

Список публікацій за останні роки:

1. Яцула Т.В. Организация досуга школьников [Текст]: навч. посіб. / Т. Яцула  – Херсон: Издательство ХГУ, 2006. – 244с.                

2. Підготовка майбутніх учителів до організації дозвілля школярів  [Текст]: Монографія./ Т. Яцула  – Херсон: Айлант, 2010. – 404с.   

3.  Яцула Т.В. Теоретичні і методичні основи підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до організації дозвілля школярів [Текст] : автореф. дис. ... д-р пед. наук, спец.: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Яцула Тетяна Володимирівна: – Київ. НАПН Укр. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 2012. – 40 с.         

4. Яцула Т.В. Теоретичні і методичні основи підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до організації дозвілля школярів [Текст] : дис. ... д-р пед. наук, спец.: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Яцула Тетяна Володимирівна: – Київ.  НАПН Укр. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 2012. – 440 с.                    

5. Яцула Т.В. Залучення студентів до аналізу інтересів підлітків як фактор успішності їхньої виховної взаємодії під час практики [Текст] / Т. Яцула //Наук. вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – Вип. 1.42 (95). – С.306-308                                                                               

6. Яцула Т.В. Концептуальні підходи до конструювання змісту підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до взаємодії зі школярами у сфері дозвілля [Текст] / Т. Яцула //Наукові записки: псих.-пед. науки - Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Ніжин 2013 - Вип. 4, - С.69-73       

7. Яцула Т.В. Культура особистісної взаємодії вчителя початкових класів як умова оптимізації виховної роботи [Текст] / Т. Яцула // Пед. науки: зб. наук. Праць - Херсон: ХДУ, 2014 - Вип. 65 - С.161-164      

8. Яцула Т.В. Особливості управління в системі «класний керівник – колектив класу» на сучасному етапі [Текст] / Т. Яцула //Пед. науки: зб. наук. Праць - Херсон: ХДУ – 2015. -  Вип. - С.145-149                                         

9. Яцула Т.В. Подготовка будущего классного руководителя к взаимодействию с современными школьниками [Текст] / Т. Яцула //Педагогічний альманах: зб. наук. праць - Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти - 2015. – Вип. 28. – С.102 -107

10. Яцула Т.В. Теоретичні підходи до визначення сутності особистісної взаємодії вчителя як його професійної компетентності [Текст] / Т. Яцула // Пед. науки: зб. наук. Праць. - Херсон: ХДУ – 2014 - Вип. 67. - С.285-289   

11. Яцула Т.В. Усвідомлення сенсу виховної взаємодії вчителя зі школярами як основа управлінської діяльності класного керівника [Текст] / Т. Яцула // Пед. науки: зб. наук. Праць. Херсон: ХДУ, 2016 Вип. 60. Т.1. - С.176-179     

 


 

  

 

БЛАХ ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент, керівник відділу з питань інтелектуальної власності  

Тема дисертаційного дослідження:  «Наукове обґрунтування змісту та методики викладання курсу «Обладнання для обробки харчових продуктів» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання

Коло наукових інтересів: удосконаленняметодики викладання дисциплін психолого-педагогічного спрямування у вищій школі розробка науково-методичного супроводу підготовки управлінських кадрів для закладів освіти, захист інтелектуальної власності в умовах сьогодення.

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Психологія», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Інтелектуальна власність», «Патентознавство».

Список публікацій за останні роки:

1. Блах В.С. Моніторингові дослідження сучасних тенденцій розвитку науково-дослідної роботи студентів ВНЗ / В.С.Блах // Інновації у підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу // Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції. – Херсон: Айлант, 2013. – C.75-77.

2. Кузьменко В.В. О.І.Гедвілло – фундатор професійної підготовки вчителів трудового навчання на Херсонщині / В.В.Кузьменко, Н.В.Слюсаренко, В.С.Блах // Таврійський вісник освіти: наук.-мет. журн. – 2013. - №4 (44). - С.280-283.

3. Корольова І.І. Моніторинг результатів освітньо-наукового процесу у вищих навчальних закладах (навчально-методичний посібник) (лист МОНУ №1-11-18276 від 27.11.2013 р.) / І.І.Корольова, В.С. Блах. – Херсон: ХДУ, 2013. – 112 с.

4. Пат. 81153 Україна, МПК (2013.01) А01К 59/00. Медогонка / В.І.Чепок, Р.В.Чепок , І.О.Носова,  О.І.Скирденко, В.О.Скирденко, В.С.Блах ; заявник та власник Херсонський державний університет. – №u 201214383; заявл. 17.12.2012; опубл.25.06.2013, Бюл. №12.

5. Пат. 89881 Україна, МПК (2014.01) А01К 59/00. Медогонка / В.І.Чепок, Р.В.Чепок , І.О.Носова,  О.І.Скирденко, В.О.Скирденко, В.С.Блах ; заявник та власник Херсонський державний університет. – № а 2013 15141; заявл. 24.12.2013; опубл.12.05.2014, Бюл. №9.

6. Блах В.С.  Моніторинг науково-дослідної роботи педагога в інклюзивній школі / В.С.Блах // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару (14 травня 2014 р., м.Умань). – Умань: Алмі, 2014. – С.8-10.

7. Корольова І.І. Шляхи здійснення моніторингу науково-дослідної роботи в системі професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах / І.І.Корольова, В.С.Блах // Міжнародний науковий журнал «Sсienceand Educationa New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(18), Issue: 37, 2014. – Р.69-73.

8. Збірка авторських навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» і для непедагогічних галузей знань, що передбачають присвоєння педагогічних кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр): Науково-методичне видання / ХДУ ; уклад. Г.М.Александрова, Н.І.Бутенко, В.В.Єлькіна, І.І.Корольова, В.С.Блах, Т.В.Кравченко, О.В. Сараєва, Н.М.Стеценко, В.Л.Федяєва, А.Л. Шипко. - Херсон: Айлант,  2014. – 96 с.

9. Пат. 97906 Україна, МПК В23В 29/12 (2006.01) Різцетримач / Р.В.Чепок , В.І.Чепок, І.О.Носова,  О.І.Скирденко, В.О.Скирденко, В.С.Блах; заявник та власник Херсонський державний університет. – № u 201411462; заявл. 21.10.2014; опубл.10.04.2015, Бюл. №7.

10. Пат. 103568 Україна, МПК В65G 69/20 (2006.01) Спосіб усунення злежуваності сипучого матеріалу / В.Д.Михайлик, В.І.Чепок, С.Є.Селіванов, В.С.Блах, В.В.Подобєда; заявник та власник Херсонський державний університет. – № u 201505392; заявл. 02.06.2015; опубл.25.12.2015, Бюл. №24.

11. Блах В.С. Інтерактивне навчання як засіб підвищення ефективності підготовки менеджерів освітньої сфери в умовах магістратури / В.С.Блах // Педагогічний альманах : зб. наук. праць.  – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 32. – С. 200-204.


 


БУТЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження:  «Формування в учнів естетичного ставлення до природи в процесі сільськогосподарської праці» зі спеціальності 13.00.01– теорія та історія педагогіки

Коло наукових інтересів: формування педагогічної майстерності майбутніх учителів

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Педагогічна творчість», «Методика виховної роботи в закладах освіти».

Список публікацій за останні роки:

1. Бутенко, Н.І. Авторська программа з курсу «Методика організації волонтерських груп» [Текст ] : посібник / Н.І.  Бутенко  //Збірка авторських навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» і для непедагогічних галузей знань, що передбачають присвоєння педагогічних кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр). –  Херсон: Айлант, 2014. – С.16-21.

2. Бутенко, Н.І.  Вариативность подходов в определении валеологичемкого воспитания  [Текст ] / Н.І.  Бутенко   //Вестник Алтайского государственного педагогического университета : естественные и точные науки. – Барнаул: АлтГПУ, 2015. – Вып.25. –  С.68-75 ,m

3. Бутенко, Н.І. Василь Сухомлинський про моральний сенс педагогічної діяльності. [Текст ] / Н.І.   Бутенко   // В.Сухомлинський  у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїських педагогічних читань (24-25 вересня 2015р. м. Херсон): в з ч. / за заг.ред. А.М. Зубка. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія непевної освіти», 2015. – Ч.1. – С.75-78.

4. Бутенко, Н.І. Використання спадщини минулого як психолого-педагогічна проблема [Текст ] / Н.І.  Бутенко   //Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. –   Суми: Ярославна, 2014.- С.172-178

5. Бутенко, Н.І. Еколого - валеологічне виховання студентів університетів: вітчизняний  та  зарубіжний досвід  [Текст ] / Н.І Бутенко   //Теорія і методика виховання: науково-педагогічний вісник.- Херсон:  Грінь Д.С., 2015. –Вип. 1(5). – С. 47-  59.

6. Бутенко, Н.І. Методи професійної підготовки майбутнього вчителя . [Текст ] / Н.І.   Бутенко   // Pedagogika 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę.( 29.12.2014 -30.12.2014 /Kraków). – Kraków  Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 86-90.

7. Бутенко, Н.І. Педагогічна майстерність в розвитку [Текст ] / Н.І.  Бутенко  //   Pedagogika. Teoria. Praktyka.( 29.11.2014 - 30.11.2014 /Szczecin). – Szczecin Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» . – Часть 3/2, 2014. – С.126-131.

8. Бутенко, Н.І. Теорія та практика педагогічної майстерності [Текст ] / Н.І.  Бутенко  //Zbiór raportów naukowych. „Science - od teorii do praktyki”. (29.03.2013 - 31.03.2013 ) . – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. -  С.139 -142  ,- t.3/3)

9. Бутенко, Н.І. Управлінська майстерність в організації  валеологічного виховання[Текст ] /Н.І. Бутенко   // Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід : матер.всеукр. ( з міжнародною участю) наук.-прак. конф.( м.Херсон, 10-11 листопада 2016 р.)- Херсон:  Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.168-171.

10. Бутенко, Н.І. Формування культури здоров’я  студентів ВНЗ. [Текст ] / Н.І.   Бутенко  // Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki( 30.08.2016 - 31.08.2016  Zakopane) . – Zakopane Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»,  2016. – С.115-116

11. Бутенко, Н.І. Якісні показники  навчально-виховного процесу-результат педагогічної майстерності вчителів [Текст ] / Н.І Бутенко  // Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro.( 30.05.2015 - 31.05.2015  Warszawa). - Warszawa Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С.35-39.


 


 .

 


 


 

ФОМІНА ІРИНА СЕРГІЇВНА

КАНДИДАТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості сприйняття художнього образу студентами гуманітарних спеціальностей» 13.00.09 – теорія та історія педагогіки

Коло наукових інтересів:


 Навчальні дисципліни, які викладає: 

Список публікацій за останні роки:

  1. Фоміна  І.С. Художній образ як модель, що породжує думки і вчинки людини //Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України  / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2009. – Том. X, Вип.15. – С.100-111.
  2. Фоміна  І.С.  Художнє сприйняття як складова процесу розвитку високоморальної особистості// Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. XI, част. 5. – К., 2009. – С.59-66.
  3. Фоміна  І.С.  Особливості сприйняття художнього твору // Таврійський вісник освіти. Науково-методичний журнал № 2 (26) Частина 1. – Херсон, 2009. – С.201-209.
  4. Фоміна  І.С.  Особливості художнього сприйняття літератури   // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Частина I. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2009. – С.195-201.
  5. Фоміна  І.С.  Сприйняття предметності як основа побудови художнього образу  // Образование и наука 21 век – 2010. Материали за 6-а международна научна практична конференція (17-25-ти октомври, 2010) Том 13. Филологични науки. София. «Бял ГРАД БГ» ООД. – 2010 – С.23-27.
  6. Фоміна  І.С.  Художнє сприйняття і його значення у формуванні естетичної свідомості майбутніх учителів        // Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць. Випуск 30. – Кривий Ріг. – 2010. – С.371-375.
  7. Фоміна  І.С.  Сприйняття художнього образу як передумова психологічного здоров’я особистості// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал» 1 (3) СумДПУ ім.       А.С. Макаренка. – Суми, 2010. – С.11-20
  8. Фоміна  І.С. Сприйняття художнього образу в контексті особистісного розвитку людини // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Частина I.– Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2010. – С.88-91.
  9. Фоміна  І.С.  Художньо-естетичне сприйняття як засіб пізнання особистості //Психологічний тренінг у мистецтві, культурі, освіті. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України; Херсонський державний університет; Факультет культури і мистецтв; Кафедра психології та педагогіки мистецької освіти (8-9 жовтня 2010 року) – К.-Херсон: Просвіта, 2010. – С.6-11.

10. Фоміна  І.С.  Дослідження здатності людини перетворювати елемент довкілля на одиницю художнього образу в рамках вивчення духовності особистості     // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. Т.XIII, част. 4. – К., 2011. – С. 60-67.

11. Фоміна  І.С.  Здатність творення художнього образу як складова творчого  потенціалу особистості// Вісник Одеського Національного університету імені І.І. Мечнікова. Том 16 Випуск 11, Частина 1. – Психологія. – Одеса., 2011. – С. 32-37.

12. Фоміна  І.С. Психологічні особливості сприйняття художнього образу у дослідженні креативності особистості //   VEDAATECHNOLOGIE: KROKDOBUDOUCNOSTI – 2011. Materialy VII mezinarodnivedecko-prakticka conference 27.02.2011-05.03.2011 – Dil 12. Psychologie a sociologie: Praha. Publishing House «Educationandscience» s.r.o. – 2011 – s.12-18.

13. Фоміна  І.С. Дослідження творчого потенціалу малої групи на прикладі     вивчення креативності особистості      // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. Збірник наукових праць Інституту соціальної та політичної психології НАПН України – Т. 1. Особистість і мала група. – 2012. – С. 98–104.

14. Фомина И.С. Психологические особенности исследования восприятия художественного образа студентами гуманитарных и творческих специальностей         // Вестник по педагогике и психологи ЮжнойСибири. Научный журнал №2. – Москва-Черногорск, 2014. – С.111-119.

15. Фоміна  І.С.  Дослідження образів сприймання художнього тексту     // Збірник наукових тез учасників Міжнародної науково-практичної конференції: «Тенденції розвитку психології та педагогіки» (6-7 листопада 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології, 2015. – 140 с.

16. Фоміна  І.С. Художній образ як категорія психологічної науки // MATERIALY VI MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-PRAKTYCZNEY «OSOBOWOSC, SPOLECZENSTWO, POLITYKA» 11-12 marca 2017 roku. Lublin Wudawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomss s Snnowacji w Lublinie 2017.

17. Фомина И.С. Значение художественного восприятия для эстетического сознания личности // The Importance of the Htrcehnion of Art for the Development of Aestetic Consciousness of an IndividualSocial Studies: Thejry and Practice Vol.2,No .1/2017 Edukacja w teorii, badaniniach s praktyce spolecznej. Akademia Pomorska w Slupsku


 

 
ЩЕРБИНА ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості виховання дітей у сім’ї Півдня України ХІХ століття» зі спеціальності 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки

Коло наукових інтересів: особливості  сімейного виховання у діахронічному вимірі в історії української та зарубіжної педагогіки.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Психологія».

Список публікацій за останні роки:

1. Щербина, В.Ю. «Нормальна сім’я» у психолого-педагогічній науці / В.Ю. Щербина // Педагогічні науки: [зб. наук. праць] / Відп. ред. Барбіна Є.С. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2014. – Вип.66

2. Щербина, В.Ю. В.Сухомлинський про формування толерантності у сім’ї / В.Ю. Щербина // VII Міжнародна науково-практична конференція та ХХІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності». – Миколаїв. – 25-26 вересня 2014 р.

3. Щербина, В.Ю. Військово-патріотичне виховання в училищах морського профілю Півдня України в ХІХ столітті в науковій спадщині М. Лазарєва (1788-1851) / В.Ю. Щербина // Педагогічні науки: [зб. наук. праць] / Відп. ред. Барбіна Є.С. – Херсон : Видавництво ХДУ,  2015. – Вип.68.

4. Щербина, В.Ю. Влив сім’ї на розвиток творчих здібностей дитини / В.Ю. Щербина // Наукові записки / Ред.кол.: В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Вип.123. – Т.1-2. – (Серія: Педагогічні науки). – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. : матеріали VI Міжнародних та ХХ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості» : 27-28 вересня. – Кіровоград – Павлиш, 2013.– С.231 – 238.

5. Щербина, В.Ю. Воспитание детей в пролетарской семье Юга Украины в начале ХХ века: историографический аспект / В.Ю. Щербина // Категория-социального в современной педагогике и психологии // Материалы 2-й научно-практической конференции (заочной (с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2 частях / отв. Ред. А.Ю. Нагорнова. Часть 1. – Ульяновск : SIMJET, 2014. – С.105-110.

6. Щербина, В.Ю. Вплив шлюбно-сімейних стосунків на сімейне виховання в умовах Півдня  України ХІХ століття / В.Ю. Щербина // Педагогічні науки: [зб. наук. праць] / Відп. ред. Барбіна Є.С. – Херсон : Видавництво ХДУ,  2015. – Вип.51. – С. 35 – 39.

7. Щербина, В.Ю. Роль батьків у вихованні потреб дитини у педагогічній спадщині В.Сухомлинського / В.Ю. Щербина // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції і  ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань  «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості». – Херсон, 2015

8. Щербина, В.Ю. Специфика этнорегионализции семейной политики в Украине / В.Ю. Щербина //  ХІ Международная научно-практическая конференция молодых исследователей «Содружестве наук - 2015» / Барановичиский государственный університет. – Барановичи. – 2015.

9. Щербина, В.Ю. Становлення поліетнічних сімей в умовах Півдня України ХІХ століття / В.Ю. Щербина // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Херсонщина у контексті соціокультурної історії України (до 70-річчя Херсонської області. – Херсон. – 26 вересня 2014 р.

10. Щербина, В.Ю. Формування особистості дитини у сім’ї розлучених батьків як психолого-педагогічна проблема / В.Ю. Щербина // Методологічний семінар «Цілісний розвиток особистості учня в інформаційному просторі сучасної школи». – Херсон, 2015

11. Щербина, В.Ю. Виховання дітей у сім’ї на зламі століть: етнорегіональний аспект [Текст] : монографія / В.Ю.  Щербина. –  Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 189 с.ЮРКОВА ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Формування у підлітків ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи» зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання

Коло наукових інтересів: екологічне виховання в контексті історичної ретроспективи, розробка активних організаційно-педагогічних форм і методів екологічної освіти і виховання, педагогічні умови забезпечення підготовки студентів до екологічної освіти учнів загальноосвітньої школи.

Навчальні дисципліни, які викладає:«Педагогіка», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Психологія».

Список публікацій за останні роки:

1. Шляхи удосконалення підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (екологічний аспект) [Текст] / Т.Ф. Юркова // Актуальні питання теорії та практики психологічної підготовки майбутніх фахівців: матер. Всеукраїнської наук.-прак. конф. (м. Хмельницький, 25-26 квітня 2013 р. /.- Хмельницький національний університет.- 2013.-С.211-212.

2. Гуманістичні основи навчально-виховного процесу в творчій спадщині А.С. Макаренка [Текст] / Т.Ф. Юркова // Витоки педагогічної майстерності: зб.наук.праць. –Полтава., 2013. Випуск 12.-400 с.

3. Проблема морального виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського [Текст] / Т.Ф. Юркова // Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому  просторі: матер. Міжнар. наук.-прак. конф., (м.Полтава, 12-14 березня 2013 р.) / Полтавський державний педагогічний університет.-Полтава, 2013.- с.

4. Особливості організації естетичного виховання учнів засобами природи «Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому  просторі» // Педагогічні науки: зб.наук.праць .– Херсон., 2014.-Вип.61.- С. 175-179.

5.  Формування морально-духовних цінностей учнів підліткового віку [Текст] / Т.Ф. Юркова // Педагогічний альманах: зб. наук. праць.- Херсон., 2015.-Випуск 26.- с.

6. Вплив українського фольклору на формування екологічних цінностей підлітків [Текст] / Т.Ф. Юркова // Педагогічні науки:зб.наук.праць.– Херсон.,  2015. – Випуск LXVIII.- с.

7.  Деякі аспекти підготовки фахівців екологічного спрямування[Текст] / Т.Ф. Юркова // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 21-22 квітня 2015 р.) Хмельницький національний університет.-Хмельницький, 2015. –с.34-39

8. До проблеми екологічної підготовки фахівців[Текст] / Т.Ф. Юркова //  Управління якістю підготовки фахівців (частина 1): матер. Міжнар. Наук.-метод. конф. (м. Одеса 23-24 квітня 2015 р.) Одеса, 2015.- с.

9. Формування національної самосвідомості засобами народної педагогіки як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Т.Ф. Юркова //  Духовна культура української молоді: реальний стан та перспективи розвитку: матер. наук.-практ. конф. (м. Херсон) ,Херсонський державний університет.- Херсон, 2015.- с.

10. Основні та духовні завдання у формуванні ціннісного ставлення особистості до природи [Текст] / Т.Ф. Юркова //  Актуальні психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матеріали наук.-практ.конф. (м. Хмельницький, 20-21 квітня 2016 р.) / Хмельницький національний університет.– Хмельницьки, 2016.