Професорсько-викладацький склад

Оновлено: 12.09.2019

 

 АНДРІЄВСЬКИЙ БОРИС МАКІЙОВИЧ

 

завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. Доктор педагогічних наук, професор . Член вченої ради факультету. Член методичної ради факультету. Член Вченої ради університету, член Спеціалізірованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04, член редколегії "Педагогічні науки".

Andrievskіi Boris Makeevich - the head of the pedagogy of preschool and elementary education department. The doctor of education, professor. The member of the academic council of the faculty of preschool and elementary education. The member of the academic council of the university, the member of specialized academic council for defense of dissertations for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences for the specialty 13.00.04, the member of editorial board “Pedagogical sciences”.

 

ПЕТУХОВА ЛЮБОВ ЄВГЕНІЇВНА

 

- декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор кафедри. Голова вченої ради факультету. Член методичної ради факультету. Голова художньої ради факультету. Голова дисциплінарної комісії. Член приймальної комісії факультету. Член Вченої ради університету, член Спеціалізірованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04, член ректорату, член редколегії "Педагогічні науки". Візитор-професор Поморської академії в м.Слупськ (Польща).

 Petukhova  Liubov Evgenievna - the doctor of education, professor, the Dean of the faculty of preschool and elementary education, honored educator of Ukraine. The head of the academic council of the faculty of preschool and elementary education. The member of the methodical council of the faculty of preschool and elementary education. The head of the arts council of the faculty. The head of the disciplinary commission of the faculty. The member of the admittance commission of the faculty. The member of the academic council of the university, the member of specialized academic council for defense of dissertations for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences for the specialty 13.00.04, the member of the university administration, the member of editorial board “Pedagogical sciences”. The visitor-professor of the Pomorska Academy in Slupsk (Poland).
   

ГОЛІНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

 

- кандидат педагогічних наук, доцент. Член вченої ради факультету, помічник декана з естетичного виховання. 


 

 

.

ГРИЦЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

 - кандидат педагогічних наук, доцент. Член науково-методичної ради факультету. 

   

ДЕНИСЕНКО ВЕРОНІКА ВЯЧЕСЛАВІВНА

 – кандидат педагогічних наук, доцент, учений секретар спеціалізованої вченої ради К 67.051.02 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.  

   

ВЛАДИМИРОВА АЛЛА ЛЕОНІДІВНА


- кандидат педагогічних наук, доценткафедри, завідувач кабінету естетичного виховання факультету дошкільної та початкової освіти. Художній керівник вокального ансамблю факультету "Тавричаночка".

 

   

ВОРОПАЙ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

 

 - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, вчений секретар університету.

 

   

КОЗЯН РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

 

- старший викладач, Заслужений працівник культури України, керівник хору факультету дошкільної та початкової освіти.

 

 

КОТКОВА ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА

 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

 

   

ГОРЛОВА АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА

 

- заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, доцент кафедри. Успішно захистила дисертаційне дослідження на тему: "Особливості виховання підлітка в кризовий період його розвитку" (науковий керівник Бех І. Д., професор, доктор психологічних наук).

   

ВIННИК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРIВНА 

Заступник завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, викладач, куратор 111.1 М групи денної форми навчання.

Список публікацій (42.5 Kb)

 

ЮРЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 

 - викладач кафедри педагогіки початкової освіти. Помічник декана з розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури факультету, аспірант.

 

ЧЕПУРНА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА

- керівник практики на факультеті, викладач кафедри

ЩЕРБАКОВА ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА

- лаборант кафедри педагогіки початкової освіти, профорг кафедри.

АРХІПОВА ІННА СЕРГІЇВНА

- старший лаборант кафедри педагогіки початкової освіти