Новини

Оновлено: 12.03.2020

З 12 березня до 3 квітня 2020 року у Херсонському державному університеті оголошено карантин.

На час карантину всі  форми навчання в університеті для здобувачів вищої освіти здійснюватимуться дистанційно. Корисні посилання системи KSU Online, де містяться матеріали теоретичнгого та практичного курсу та форми контролю на період  карантину можна ознайомитися тутhttp://ksuonline.kspu.edu/

Про можливі зміни та інші важливі новини повідомлятимемо на офіційному сайті університету. 

 

 

Шановні колеги! 

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України  

Херсонський державний університет

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України

КЗ «Херсонський обласний центр громадського здоров’я»

 

 

запрошують Вас прийняти участь в проведенні І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми громадського здоров’я та раціональна рухова активність різних верств населення»

(4-5 квітня  2019 року)

Організаційний комітет та редакційна колегія:

Ромаскевич Ю.О. – головний лікар КЗ «Херсонського обласного центру громадського здоров’я, доктор медичних наук, професор кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету, Заслужений лікар України.

Глухов І.Г. – декан факультету фізичного виховання та спорту, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету.

Глущенко І.І. – в.о. декана медичного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету.

Возний С.С. – завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету, кандидат наук з фізичного виховання і спорту.

Маляренко І.В. – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Херсонського державного університету, кандидат наук з фізичного виховання і спорту.

Стрикаленко Є.А. – завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту Херсонського державного університету, кандидат наук з фізичного виховання і спорту.

Гурова А.І. – завідувач кафедри медицини та фізичної терапії Херсонського державного університету, кандидат біологічних наук, доцент.

Іванищук С.М. – завідувач кафедри хімії та фармації Херсонського державного університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Яковлева С. Д. – завідувач  кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, кандидат медичних наук.

Смульський В.Л. – доктор педагогічних наук,  професор кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету.

Грабовський Ю.А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Херсонського державного університету.

Голяка С.К. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету.

Полещук С. В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету.

Учасники конференції: 

1. Медичні працівники лікувально-профілактичних установ.

2. Молоді науковці, аспіранти, докторанти вищих навчальних закладів.

3. Викладачі вищих та середніх навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

4. Вчителі та викладачі з фізичного виховання, тренери з видів спорту.

5. Вчителі закладів спеціальної та інклюзивної освіти.

 

Основні питання, що пропонуються до обговорення:

-   зміцнення здоров’я, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку, заохочення до ведення здорового способу життя, впровадження раціональних режимів рухової активності для різних вікових груп населення;

-   визначання найбільш важливих медичних, біологічних, фізичних і соціальних факторів, що впливають на здоров'я;

-   контроль за чинниками навколишнього середовища в місцях проживання та роботи людей, рекомендації щодо поліпшення екологічної ситуації, забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, харчових продуктів тощо;

-   профілактика хвороб, у тому числі раннє виявлення порушень здоров’я;

-   профілактика мовленнєвих порушень та порушень пізнавального розвитку у дітей раннього та дошкільного віку

-   кількісна оцінка рівня здоров’я практично здорової людини, його прогнозування, характеристика і якість життя та розробка на цій основі систем скринінгу і моніторингу за станом здоров’я індивіда;

-   формування індивідуальних оздоровчих програм, і удосконалення методів самоконтролю за фізичним станом;

-   фізична терапія, ерготерапія представників різних нозологічних груп;

-   формування психічного здоров’я, мотивації до корекції способу життя з метою закріплення здоров’я.

-   проблеми профілактики наркоманії та токсикоманії в світі та в Україні;

-   використання біохімічних показників для контролю фізичного стану спортсменів; сучасний стан допінгового контролю в спорті;

-   профілактична та просвітницька робота з організації здорового способу життя із сім’ями, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

-   виховання здорового способу життя та здоров’я зберігачі технології в спеціальній та інклюзивній освіті.

 

Регламент: доповідь 10-15 хвилин. Планується два секційні засідання:

- Секція № 1 “Актуальні проблеми громадського здоров’я”;

- Секція № 2 “Соціально-педагогічні та медико - біологічні основи фізкультурно-оздоровчої роботи різних груп населення ”.

 

За результатами конференції планується видання збірника наукових праць.

Вимоги щодо оформлення матеріалів

Матеріали конференції будуть надруковані в збірнику наукових праць «Актуальні проблеми громадського здоров’я та раціональна рухова активність різних верств населення».

  • Матеріали приймаються в оргкомітет до 29.03.2019 р. у  електронному вигляді на e-mail: ;
  • Мова – українська, російська, англійська;
  • Обсяг статті – не більше 6 сторінок;
  • Текст статті набирати у форматі Microsoft Word 7.0 (6.0) for Windows, Times New Roman, 14 кегль (інтервал 1,5), сторінки не нумеруються, розмір полів:       ліве -2 см; праве –2 см; верхнє –2 см; нижнє –2 см. До статті можна включати рисунки, таблиці, які розташовуються у тексті та повинні бути виконані в одному з графічних редакторів тощо.
  • Оформлення статті у наступній послідовності: УДК; назва статті, П.І.П. авторів; назва навчального закладу; анотації (трьома мовами – укр., рос., англ.; ключові слова (5-6 слів) укр., рос., англ. мовами (комп’ютерний переклад не допустимий); постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми; мета досліджень; методи та організація досліджень; результати досліджень та їх обговорення; висновки та перспективи подальших досліджень з даного напряму; список літератури. Статті оформленні не у відповідності до зазначених вимог будуть відхилені.
  • Авторська довідка (науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактна адреса та телефон).

Про участь у конференції необхідно попередити оргкомітет завчасно.

Матеріали конференції надсилати за адресою:

73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27, ХДУ, факультет фізичного виховання та спорту, кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту.

 (0552) 32-67-65,   e-mail:et