Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Документ

Оновлено: 27.01.2014

 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

у науковому віснику Херсонського державного університету.

Серія «Психологічні науки»

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – це науково-теоретичне видання з психологічних наук, засноване у 2013 р.

Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 20082-9882 Р. 

У збірнику висвітлюються актуальні питання загальної психології та психології особистості, педагогічної та корекційної психології, історії психології, соціальної та юридичної психології, психології соціальної роботи, організаційної психології та економічної психології.

 Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» не є фаховим виданням, триває процес подання документів до Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України з метою отримання статусу фахового видання з психологічних наук.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів збірника дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

Просимо Вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для Наукового вісника Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «…приймати до друку. лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).

Вимоги до оформлення тексту рукопису?

1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги –20 мм, лівий –30 мм, правий –15 мм; шрифт –14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.?

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела.?

3. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання.?

4. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски. Обсяг авторських рукописів. Обсяг статті – до 15 стор.; наукових повідомлень, рецензій тощо – до 3 стор.?

5. Стаття повинна містити УДК, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову.

Рукописи, що не відповідають вимогам, зазначеним у п. 1-3, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації. 

УМОВИ ОПЛАТИ 

Автори частково оплачують публікацію. Збір становить 200 грн. за одну статтю незалежно від обсягу статті. Збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою збірника авторам.

Збір необхідно оплатити за наступними реквізити:?Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»?П.І.Б.: Доманчук Дар’я Сергіївна, Поточний рахунок одержувача: 26255007981909, ОКПО: 3195619923, МФО банка одержувача: 351005?Призначення платежу: поповнення рахунку Доманчук Д.С. від П.І.Б. 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Для опублікування статті необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника до 25 жовтня 2013 року  (включно) наступні матеріали:?1) інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса для відправлення друкованого примірника журналу автору статті);?2) статтю;?3) відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;?4) для осіб, які не мають наукового ступеню,  – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензія особи, яка має науковий ступінь  (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).

Приклад підпису файлів: Попов_Інформація_про_автора, Попов_стаття, Попов_квитанція, Попов_рецензія.

Електрона адреса:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Редакція Наукового вісника Херсонського державного університету.

Серія «Психологічні науки»

вул. Університетська 27, каб.411, м. Херсон, Україна, 73000?

Телефон: +38 066 329 68 44

www.stateuniversity.kherson.ua/psyjournal

 

Вісник ХДУ. Серія Психологічні науки № 1.2013.pdf (1.6 Mb)

Вісник ХДУ. Серія Психологічні науки № 2.2013.pdf (1.1 Mb) 

Новий Модуль Документ