Професорсько-викладацький склад кафедри

Оновлено: 04.11.2020

Кадровий склад кафедри німецької та романської філології
 

Солдатова Світлана Миколаївна - кандидат філологічних наук, завідувач, доцент кафедри німецької та романської філології, відмінник освіти України, член спеціалізованої вченої ради К. 67.051.05 ХДУ по захисту дисертацій зі спеціальності 10.02.04. Германські мови та 10.02.16. Перекладознавство.

Академічні ступені:

У 1979 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет.

У 1988 році захистила дисертацію на тему: «Народноетимологічне переосмислення фразеологізмів та його роль у збагаченні фразеологічного фонду сучасної німецької мови» зі спеціальності 10.02.04 германські мови на здобуття вченого звання кандидат філологічних наук.

Працює в університеті з 1979 року. З 1992 року завідувач кафедри німецької мови факультету іноземної філології Херсонського державного університету, 2017 році очолила обєднану кафедру німецької мови та романо-германських мов, яка на сьогодні є кафедрою німецької та романської філології, 7 березня 2018 року присвоєно почесне звання заслужений працівник освіти України (№59/2018).

Коло наукових інтересів: Фразеологічна семантика, функціонування фразеологічних одиниць у текстах різної комунікативної направленості, особливі типи слово- та фразотвору сучасної німецької мови, шляхи збагачення словникового фонду сучасної німецької мови.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xUSZ6sIAAAAJ&hl=ru

Наукові праці Солдатова С. М..doc (147 Kb)

 

Гоштанар Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології, член міжнародного науково-педагогічного Товариства ім. Й.Ф. Гербарта (Німеччина).

Академічні ступені:

У 1996 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської, факультет іноземних мов, німецько-англійське відділення.

З 1996 по 1998 роки працювала викладачем німецької мови у Херсонському академічному ліцеї імені О.В. Мішукова ХМР при ХДУ.

З 1998 року працює викладачем кафедри німецької мови факультету іноземної філології ХДУ.

У 2000 році закінчила магістратуру Херсонського державного педагогічного університету та здобула кваліфікацію магістра німецької мови та зарубіжної літератури.

У 2011 році закінчила аспірантуру Херсонського державного університету зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, захистила  кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічна система Й.Ф. Гербарта в контексті розвитку світового освітнього простору».

У 2014 році отримала вчене звання «доцента кафедри німецької мови».

Коло наукових інтересів: сучасні тенденції в методиці навчання іноземних мов, фразеологія німецької мови в сучасному висвітленні, лінгвоконцептологія в художньому ракурсі.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=lp6jEFwAAAAJ

Адреса в Orcid: https://orcid.org/my-orcid

 

Ковбасюк Лариса Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри німецької та романської філології.

Академічні ступені:

У 1997 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут факультет іноземних мов, німецько−англійське відділення.

З 1997 року працює викладачем кафедри німецької мови факультету іноземної філології ХДУ.

З 1998 по  2001 навчалась в аспірантурі зі спеціальності 10.02.04 германські мови (німецька мова). У 2004 році захистила у Київському національному лінгвістичному університеті.Захистила  дисертацію на тему: «Семантичний та функціональний аспекти одиниць вторинної номінації з компонентом «кольороназва» в сучасній німецькій мові» зі спеціальності 10.02.04 германські мови на здобуття вченого ступеня «кандидат філологічних наук».

У 2006 році отримала вчене звання «доцент».   

Ковбасюк Л.А є автором  70 статтей та 12 навчально-методичних посібників, серед яких – навчальний посібник з граматики німецької мови з грифом МОН: Deutsche Übungsgrammatik: Lehrwerk. Херсон: ХДУ, 2013.  202 с. (Лист №1/11-11124 від 09.07.13), навчальний посібник з загальної теорії другої іноземної мови «Grundzüge des Gegenwartsdeutschen: Theorie und Praxis». Херсон: Тимекс, 2017. 196 с.

 Доцент Ковбасюк Л.А. є стипендіаткою ДААД із 2000 р., бере активну участь у Міжнародних семінарах, академіях, зокрема:

1. Internationale Deutschlehrertagung in Jena-Weimar (BRD),  3-8. August 2009: Sprache und Kultur: Deutsch als Fremdsprache weltweit.

2. Bayhost-Alumni-Akademie in Regen (BRD), 26.-30. Juni 2013: Vertrauen, Verantwortung, Vorteilsnahme: Korruption.

3. Перший загальноукраїнський форум вчителів німецької мови «Професійні сфери німецької мови – німецька мова у школі та ВНЗ в Україні сьогодні», 25-26.11.16, м. Київ, НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

4. Наукове стажування ДААД «Запрошення колишніх стипендиатів», 1.12.17 – 28.02.18.

3. Фаховий семінар ДААД «Перекладознавство», грудень 2018 р.

4. Фаховий семінар ДААД у м. Одеса. «Літературознавство», вересень 2019.

5. Конгрес «Наука і навчання в епоху цифрових технологій», 15-16.11.19, м. Київ, організатор – Гете-Інститут в Україні.

Коло наукових інтересів: ономастика, фразеологія, когнітивна лінгвістика, новітні засоби комунікаціі, міжкультурна комунікація, корпусна лінгвістика, лінгвокультурологія.

Адреса в Google Scholar

https://orcid.org/0000-0002-1441-2458

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=lUr7rWgAAAAJ

https://dds.academia.edu/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA

Наукові праці КОВБАСЮК Л.А..doc (138 Kb)

 

Романова Наталя Василівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри німецької та романської філології.

Ініціатор науково-дослідницької теми «Мовно-мовленнєві одиниці німецької мови: Структура. Семантика. Функції. Історія» (державний реєстраційний номер 0116U005790).

Академічні ступені:

У 1983 закінчила Одеський державний університет за спеціальністю: німецька мова та література Філолог. Викладач. Перекладач.

 2005 - кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 Германські мови  Кандидатська дисертація: „Лексико-семантична група слів з просторовим значенням у німецькій мові (діахронічне дослідження)”

2005 - отримала вчене звання «доцент».  

2015 - Доктор філологічних наук наук зі спеціальності 10.02.04 Германські мови. Докторська дисертація на тему: «Семантичний розвиток емотивної лексики XVIII – поч. XIX століття».

2016 - переведена на посаду професора кафедри німецької та романської філології.

Коло наукових інтересів: історія німецької мови, лексична семантика, словотворення, контрастивна лінгвістика, етимологія німецької мови, лексикографія, практика перекладу фольклору та художніх творів.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nrzATPoAAAAJ&hl=ru

Наукові праці Романова Н. В..doc (120 Kb)


 

Діденко Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри

Академічні ступені:

У 1998 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут (нині Херсонський державний університет), факультет іноземних мов, німецько−англійське відділення.

З 1998 року працює викладачем кафедри німецької мови.

Коло наукових інтересів: методика викладання німецької мови, стилістика художнього тексту, проблеми перекладознавства, практичний переклад, проблеми мов для спеціальних цілей, наукової та професійної комунікації

 Співпрацює з Педагогічним факультетом в рамках проекту «Педагогіка Ф.Фребеля»: у березні 2018 р. у складі делегації відвідала Єв. Фребельсемінар (Німеччина, м. Кассель), в травні 2019р. приймала активну участь у науково-практичному семінарі «Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф.Фребеля» під час візиту А. Матайс, доцента Єв. Фребельсемінару до Херсону.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F4OtJ-LUQYI0CSItkpmgKrM1pZ7RuXFDVwVz5rIdUKjmQb8yFzXes4tf5aHH7fa9fIFbX-XvkUlj8JnPNjc0qOqirdHK1x5-MjjaYHqLfb-MfT4z-pM0lPRaPMyJOyy73_kE7yc&user=DrgdoLcAAAAJ  

Наукові праці Діденко Н. В..docx (13 Kb)

 

Ізмайлова Оксана Андріївна -викладач кафедри німецької та романської філології

Академічні ступені:

Закінчила у 2000 році Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Німецька мова та література, англійська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя німецької мови, англійської мови та зарубіжної літератури. Дата видачі 30 червня 2000 року.

У 2001 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Німецька мова та література» та здобула кваліфікацію магістра німецької мови та зарубіжної літератури.

З 2001 року працює на кафедрі німецької мови.

У 2013 році закінчила аспірантуру при Херсонському державному університеті за спеціальністю 13.00.02 Теорія та методика навчання (германські мови).

З 2018 року працює викладачем німецької мови для слухачів "Університет третього покоління" при ХДУ.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=eFJcapkAAAAJ&hl=ru

Наукові праці Ізмайлова О.А..doc (38 Kb)

 

Бандурко Зінаїда Валеріївна – викладач кафедри німецької та романської філології.

Академічні ступені:

У 2012 році закінчила Херсонський державний університет, факультет іноземної філології зі спеціальності 6.020303 Філологія (німецька мова та література)* з відзнакою.

У 2013 році закінчила Херсонський державний університет, факультет іноземної філології зі спеціальності 8.02030302 Філологія (німецька, англійська мова та література)* з відзнакою.

З 2013 року працює викладачем німецької та латинської мов на кафедрі німецької мови факультету іноземної філології ХДУ.

З липня 2017 року працює викладачем німецької та латинської мов на кафедрі німецької та романської філології.

З 2015 р. по 2019 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі німецької філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (німецька).

29 листопада 2019 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (німецька). Тема дисертації: «Лінгвопрагматичні властивості німецькомовного лірико-поетичного дискурсу «Нової діловитості»».

Коло наукових інтересів: прагматика, прагмапоетика, когнітивна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, лексикологія, стилістика, фразеологія, перекладознавство, літературознавство, література Німеччини.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=gI_nwSAAAAAJ&hl=ru

Адреса в Orcid:  0000-0003-0238-344X   

 

Голотюк Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької та романської філології.

Академічні ступені:

У 1983 закінчила факультет романо-германської філології Калінінського державного університету за спеціальністю: французька мова і література, здобула кваліфікацію: філолог, викладач французької мови, перекладач.

з 2001 року працює в Херсонському державному університеті на посаді викладача кафедри романогерманських мов факультету іноземної філології.

У 2007 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені  К.Д.Ушинського з теми «Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Франці», зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2008 року  працює на посаді доцента кафедри романо-германських мов.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов,  теорія і практика перекладу, франкомовна література, лексикологія, стилістика, фразеологія французької мови.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=XE5WpQMAAAAJ

 Наукові праці Голотюк О. В..docx (14 Kb)


Гончаренко Олена Миколаївна – доцент кафедри німецької та романської філології.

Академічні ступені:

У 1977 закінчила Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю романо-германські мови і література.

З 2001 року – доцент кафедри романо-германських мов.

Проходила стажування в Мадридському державному університеті, Херсонському національному технічному університеті та в Херсонському державному аграрному університеті.

З 2004 по 2011 рр. викладач ЦДП при ХДУ. З 2004 року керівник наукових робіт МАН та член журі II-III етапів МАН та Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови (ІІ- ІV етапи).

Коло наукових інтересів: історія розвитку та становлення іспанської мови, її функціонально-стилістична диференціація, теорія та практика перекладу, новітні тенденції методики викладання іноземних мов у вищих та середніх закладах освіти.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LnobwPMAAAAJ

Адреса в Orcid:  https://orcid.org/0000-0003-3381-349X 

Наукові праці ГОНЧАРЕНКО.docx (14.1 Kb)


Мараб’ян Катерина Андріївна – викладач  кафедри німецької та романської філології.

Академічні ступені:

Закінчила Херсонський державний університет зі спеціальності "Мова та література" (французька, англійська).

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Київському національному лінгвістичному університеті з теми " Лінгвосеміотичний простір французьких фольклорних текстів для дітей: структура і семантика" зі спеціальності 10.02.05 - романські мови.

Коло наукових інтересів: семіотика, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія, етнолінгвістика.

Єрмоленко Інеса Ігорівна  кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької та романської філології

Академічні ступені:

У 2008 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю: ПМСО. Мова та література (англійська, французька).

У 2015 році закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету, захистила дисертацію на тему «Структурно-композиційні та комунікативно-прагматичні особливості "чорного детективу" Даніеля Пеннака» і отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 – романські мови (французька),

У 2017 році підвищила кваліфікацію шляхом стажування у Херсонському державному аграрному університеті.

Коло наукових інтересів: суб’єктивна модальність у художньому тексті, комунікативно-прагматичне дослідження мовних одиниць різних рівнів у художньому тексті, фразеологія.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dVUYBfgAAAAJ&hl=uk 

Адреса в Orcid:  https://orcid.org/0000-0003-3229-7964

Наукові праці Єрмоленко І. І..docx (17.2 Kb)

Журавльова Анна Павлівна - викладач кафедри німецької та романскої філології.

Академічні ступені:

У 2010 році з закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «ПМСО. Мова та література (іспанська, англійська)» та отримала кваліфікацію вчителя іспанської та англійської мов та зарубіжної літератури.

У 2016 р. закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю: Мова і література, отримала кваліфікацію: викладача мови (іспанської) та зарубіжної літератури, вчителя англійської мови.

Коло наукових інтересів: лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація.

 

Ленюк Наталя Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької та романської філології.

Академічні ступені:

У 2005 році закінчила Херсонський державний університет, німецько-англійське відділення. Працювала викладачем німецької та англійської мов в Херсонському національному технічному університеті.

У 2015 році захистила дисертацію на тему: «Формування німецькомовної компетентності студентів технічних спеціальностей у процесі самостійної роботи» та отримала диплом кандидата наук за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (германські мови)».

З 2015 року – викладач Херсонського державного унівесрситету.

У 2018 року обрана на посаду доцента кафедри німецької та романської філології.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, новітні технології навчання іноземних мов.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=L1JaZvsAAAAJ&hl=uk

Адреса в Orcid:  https://orcid.org/0000-0001-7267-0300

   Наукові праці Ленюк Н.doc (29.5 Kb)                                           

   

Ремньова Анастасія Михайлівна - асистент кафедри німецької та романської філології

Академічні ступені:

У 2011 році закінчила Херсонський державний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки "Філологія" та здобула кваліфікацію бакалавра, вчитель французької мови та зарубіжної літератури.

У 2014 році закінчила Херсонський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальність "Мова і література (англійська)" та здобула кваліфікацію філолога. Викладача мови (англійської) та зарубіжної літкратури.

Коло наукових інтересів: стилістика французької мови, лексикологія.

Ткаченко Людмила Леонідівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістикифакультету української й іноземної філології та журналістики, Херсонський державний університет.

Закінчила Одеський державний університет  та аспірантуру при кафедрі експериментальної фонетики ОДУ. У 1994 році захистила дисертацію на тему «Характер та функції звукової залежності у бінарних складних словах: експериментально-фонетичне дослідження» та отримала звання кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04. – германські мови.  У 2003 році отримала вчене звання доцента.  Доцент Ткаченко Л.Л. має більше 80 публікацій, серед яких навчальні посібники з лексикології та стилістики іспанської мови з грифом МОН, навчальні посібники з літератури Англії та США, практики усного та писемного мовлення. Доцент Ткаченко Л.Л. пройшла стажування за кордоном, а саме у 2000 році Мадридському університеті Комплутенсе, у 2003 – університет м. Саламанка (Іспанія). 

Коло наукових інтересів:

  • актуальні проблеми стилістики та лексикології англійської мови.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4uSaONgAAAAJ

Наукові праці Ткаченко Л.Л..docx (50.3 Kb)

 

Посилання на авторські профілі дослідників в базах даних (Orcid, Scopus, Google Scholar,WoS, Semantic Scholar).doc (51 Kb)