Зразок довідки № 13 для вступників, які проживають у сільській місцевості та мають сільський коефіцієнт при вступі до ХДУ

Оновлено: 04.08.2020

Правила прийому до Херсонського державного університету

Правила прийому на навчання до Херсонського державного університету в 2020 році.pdf (1.4 Mb)

Додаток 1 до ПП 2020 Перелік конкурсних предметів на 1 курс (ЗНО).pdf (984 Kb)

Додаток 2 до ПП до ХДУ 2020 І ск.т. ІІ-ІІІ курси.pdf (466.7 Kb)

Додаток 3 до ПП до ХДУ 2020 Таблиця переведення середнього бала з 12-ної шкали в 100-200.pdf (404 Kb)

Додаток 4 до ПП до ХДУ 2020 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка (1).pdf (348.1 Kb)

Додаток 5 до ПП до ХДУ 2020 Магістратура.pdf (407.9 Kb)

Додаток 6 до ПП до ХДУ 2020 Таблиця відповідності середнього балу з 5-7 бальної шкали в 100-бальну, 200-бальну.pdf (276.2 Kb)

Додаток 7 до ПП до ХДУ 2020 Крим-Україна.pdf (674.1 Kb)

Додаток 8,9 до ПП до ХДУ 2020 Аспірантура, докторантура.pdf (753.9 Kb)

Додаток 10 до ПП до ХДУ 2020 Перелік наказів МОН.pdf (208.9 Kb)

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2020 РОЦІ

 

І. Загальні положення 

1. Провадження освітньої діяльності у Херсонському державному університеті (далі - ХДУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2017 р. №102-л).

2. Правила прийому на навчання до Херсонського державного університету в 2020 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Херсонського державного університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2020 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 № 1285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.12.2019 № 1192/34163.

3. У Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:

адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним та регіональним замовленням) на підставі здобутого ним більшого (порівняно з іншими вступниками) конкурсного бала;

відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається під час розміщення бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі або до інших конкурсних випробувань;

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697);

квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій) в уповноважених закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560);

квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана державним закладом вищої освіти для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які здобули її в закладах на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

квота-4 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на першочергове зарахування до вищих педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417;

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів, строку навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховуються за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов та цих Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

право на зарахування за квотами – право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних закладів освіти – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладання ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому ;

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;

пріоритетність – визначена вступником під час поданя заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщені бюджетних місць; заклад вищої освіти в Правилах прийому може передбачати локальних пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю або освітньою програмою, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1351/27796 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1378). Результат творчого конкурсу оцінюється за шкалою, визначеною цими Правилами прийому;

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі-ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

фіксована (закрита) конкурсна пропозиція– конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

широка конкурсна пропозиція – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць для прийому вступників на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;

широкий обсяг (суперобсяг) бюджетних місць – кількість місць на відкриті конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може бути надано рекомендацію для зарахування на бюджетні місця;

4. Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

5. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».

6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ХДУ, розглядає апеляційна комісія ХДУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. Наказ про затвердження складу апеляційної комісії видається не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до університету.

Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України. Втручання у діяльність апеляційної комісії з боку будь-якої посадової особи не допускається.

До складу апеляційної комісії входять голова апеляційної комісії та члени апеляційної комісії.

Головою апеляційної комісії наказом ректора призначається проректор, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій Херсонського державного університету.

Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд апеляційних заяв щодо результатів, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації.

Члени апеляційної комісії призначаються з числа провідних науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід Херсонського державного університету – при прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти; з числа провідних науково-педагогічних працівників ХДУ і наукових установ України, які не є членами фахових атестаційних комісій університету – при прийомі на навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/спеціаліста.

До складу апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до Херсонського державного університету у поточному році.

Вступник має право подати апеляцію на результати вступних випробувань, які проводить ХДУ. Апеляція повинна бути обґрунтованою і подається до Приймальної комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім’я голови Приймальної комісії тільки у письмовій формі. Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються й не розглядаються. Апеляційна заява подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляційні заяви, які подаються не в установлені терміни, до розгляду не приймаються. Апеляції з питань відсторонення від випробування апеляційною комісією не розглядаються.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання. При поданні апеляції вступникові в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції. Присутність вступника на засіданні апеляційної комісії при розгляді апеляції є обов’язковою. Під час розгляду апеляції на засідання апеляційної комісії не допускаються сторонні особи, в т.ч. члени відповідних предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних комісій університету. На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної, фахової атестаційної комісії в якості експерта. Він має право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляцій не допускається.

Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і членами комісії. Члени апеляційної комісії протоколюють усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника.

Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з рішень:

«попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;

«попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до … балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;

Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи. Вступнику пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії. Якщо вступник не погоджується з рішенням апеляційної комісії і не підписує протокол апеляційної комісії, секретар апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

Висновки апеляційної комісії розглядаються та затверджуються на засіданні Приймальної комісії.

Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів попереднього вступного випробування, нова оцінка знань вступника виставляється цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості та екзаменаційного листа вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.

Протоколи апеляційної комісії зберігаються у справах приймальної комісії університету поточного року.

Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

7. Вступникам та студентам Херсонського державного університету, які потребують поселення до гуртожитку, надаються місця за їх наявності.  Бажаючим заселитися до гуртожитку слід звернутися до студентського містечка університету (приміщення гуртожитку №4: м. Херсон, вул. Ливарна, 1; тел.: (0552) 32-67-18.

8. Херсонський державний університет надає можливість для навчання особам з особливими освітніми потребами.

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 

1. ХДУ оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями бакалавра, магістра, науковим ступенем доктора філософії на підставі ліцензії, Умов прийому, цих Правил прийому.

Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту, – на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання, перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів для участі у конкурсі, вагові коефіцієнти визначено у додатку 1 до цих Правил прийому);

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування – для здобуття ступеня магістра медичного спрямування (перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання, перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів для участі у конкурсі, вагові коефіцієнти визначено у додатках 1, 5 до цих Правил прийому);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра (перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення, курс, на який здійснюється прийом, термін навчання визначено у додатку 2 до цих Правил прийому);

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, – на другий курс на вакантні місця ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення, курс, на який здійснюється прийом, термін навчання визначено у додатку 2 до цих Правил прийому);

особи, які здобувають ступінь бакалавра у ХДУ не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план - на другий курс на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб для здобуття ступеня бакалавра за іншою формою навчання та спеціальністю (перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення, курс, на який здійснюється прийом, термін навчання визначено у додатку 2 до цих Правил прийому);

особи, які здобули ступінь бакалавра або магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, – для здобуття ступеня магістра (перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання, ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), вступні випробування та форма їх проведення, термін навчання) визначено у додатку 5 до цих Правил прийому;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії (додаток 9);

Організацію та проведення прийому до аспірантури та докторантури здійснює відділ аспірантури та докторантури ХДУ відповідно до додатків 8 та 9 до цих Правил прийому.

2. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ХДУ.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.

3. Особливості прийому на навчання до ХДУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

Організацію та проведення прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ХДУ особами, які проживають на тимчасово окупованій території України, здійснює Освітній центр «Крим-Україна» Херсонського державного університету згідно додатку до Правил прийому до Херсонського державного університету № 7.

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах вищої освіти (регіональне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 637;

за ваучерами;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ХДУ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовлення на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 до цих Правил).

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.

3. Особа може вступити до ХДУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального бюджетів (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в ХДУ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра відповідно до пункту 1 розділу ІІ цих Правил.

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у ХДУ:

 якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

6. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, а саме:

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними відповідно державного чи комунального професійно-технічного закладу або закладу вищої освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років;

 пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, до досягнення ними 35 років.

7. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

8. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).

9. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.

10. Прийом вступників за державним або регіональним замовленням для здобуття ступеня бакалавра, магістра за заочною здобуття освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» в 2020 році до ХДУ не проводиться.

 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

 

 1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг під час зарахування для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти відповідно, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, інші державні замовники визначають з окремих спеціальностей переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення, відповідно до Переліку наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення (додаток 10). Прийом на навчання за кошти державного та місцевого бюджету (за державним та регіональним замовленням) можуть здійснювати заклади вищої освіти, які здобули ліцензію за відповідним ступенем та спеціальністю не пізніше 31 грудня 2019 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 31 травня 2020 року .

Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації) та форми здобуття освіти, за якими воно надано регіональним замовником для кожного закладу вищої освіти та форми здобуття освіти.

3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення окремо за формами здобуття освіти:

 

за галузями знань:

12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»);

23 «Соціальна робота»;

24 «Сфера обслуговування»;

29 «Міжнародні відносини»;

 

за міжгалузевими групами:

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

 

за підгалузевими групами:

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;

предметні спеціальності 014.04 «Математика», 014.06 «Хімія», 014.08 «Фізика», 014.09 «Інформатика», 014.10 «трудове навчання та технології» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;

спеціальності 032 «Історія та археологія» та 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;

спеціалізації 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька, 035.051 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша-іспанська, 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша-французька спеціальності 035 «Філологія»» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»

 

за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) інших галузей знань, а також для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного ступеня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» крім випадків передбачених у пунктах 4-6 цього розділу, а його розподіл між конкурсними пропозиціями закладів вищої освіти здійснюється з використанням адресного розміщення державного замовлення.

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 р. за № 625/32077.

Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 травня 2019 року № 611, затверджених в Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 року за № 559/33530.

В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним та регіональним замовленням між закладами вищої освіти здійснюють державні (регіональні) замовники за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його розподіл між (фіксованим) закритими конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно, якщо інше не визначено державним (регіональним) замовником.

4. Обсяг прийому за державним замовленням для здобуття вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт») для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, визначає державний замовник для кожного закладу вищої освіти, спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) та форми здобуття освіти, а його розподіл між відкритими та фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно.

5. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» здійснюється за єдиним конкурсом для всіх державних замовників окремо за формами здобуття освіти.

Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в закладах вищої освіти у сферах управління Міністерства освіти і науки, Міністерства культури, молоді та спорту та Міністерства фінансів України здійснюється за єдиним конкурсом окремо за формами здобуття освіти .

6. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти за предметною спеціальністю 014.02 «Середня освіта (Мова та література (із зазначенням мови))» та спеціальностями 016.02 «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка», 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальностями 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» визначають державні замовники для кожного закладу вищої освіти та кожної форми здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно.

7. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані (закриті) та відкриті конкурсні пропозиції визначає заклад вищої освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактично отриманого державного (регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного замовлення, переведення на вакантні місця державного замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає заклад вищої освіти у межах ліцензованого обсягу.

8. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти – 3, квоти-4, квоти для іноземців для фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті ХДУ www.kspu.edu та визначається в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) замовника).

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії:

- протягом року у робочі дні тижня: з понеділка по четвер – з 8.30 до 17.15, п’ятниця – з 8.30 до 16.00, субота, неділя, святкові дні – вихідний, обідня перерва – з 12.00 до 12.30;

- під час прийому документів та проведення конкурсного відбору з 24 червня по 31 серпня 2020 року: з понеділка по четвер – з 8.30 до 17.15, п’ятниця – з 8.30 до 16.00, субота, неділя, святкові дні – вихідний, обідня перерва – з 12.00 до 12.30.

16 липня, 22 липня, 31 липня та 10 серпня 2020 року – з 8.30 до 18.00.

05 липня, 01 серпня 2020 року - з 8.30 до 14.00

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної освіти:

  реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

  медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня;

строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення з 24.06 по 03.07;

         Прийом заяв та документів, конкурсний відбір, зарахування та переведення на навчання за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму здобуття освіти для здобуття ступеня магістра (медичного спрямування); денну та заочну форму здобуття освіти для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії-денної та заочної форми здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

13 липня

 

Закінчення прийому заяв та документів

- для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів -18:00 16 липня

для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів (складених з 01-12 липня) 18:00 22 липня

Строки проведення співбесіди

з 16 по 18 липня

 

 

Строки проведення творчих конкурсів, вступних іспитів

в кілька потоків з 01 по 12 липня

 для вступників, які претендують на навчання за кошти державного замовлення

 

(додаткова сесія для вступників, які претендують на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з 13 по 22 липня)

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 12.00

20 липня

 

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, та подача ними письмової заяви про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення

до 10.00

22 липня

 

Зарахування за державним замовленням вступників,  рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 за державним замовленням

не пізніше 15.00

22 липня

 

Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1, квотою-3, квотою-4), із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням

не пізніше 12.00

27 липня

 

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (зокрема, за квотою-1, квотою-3, квотою-4)

до 18.00

31 липня

 

Зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (зокрема, за квотою-1), за державним замовленням

не пізніше 12.00

01серпня

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

перший етап (небюджетні конкурсні пропозиції)– не пізніше 12.00

27 серпня

другий етап – 22 серпня

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

перший етап – після 12.00 01серпня

другий етап –

22 серпня

 

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

до 18.00

31 липня – перший етап

другий етап – 26 серпня

 

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

перший етап – після 12.00 04серпня

другий етап –

26 серпня

 

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

01 серпня – перший етап

другий етап – 28 серпня

 

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

05 серпня – перший етап

другий етап – 28 серпня

 

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 08 серпня

 

               

 

Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

14 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

13 жовтня

Строки проведення вступних випробувань, творчих конкурсів

з 15 по 16 жовтня

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

19 жовтня

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

до 21 жовтня

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

до 23 жовтня

         

 

Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

26 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

23 листопада

Строки проведення вступних випробувань, творчих конкурсів

з 24 по 25 листопада

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

26 листопада

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

до 27 листопада

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 листопада

         

* додаткові строки прийому заяв і документів конкурсного відбору та термін зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб може бути подовжено за рішенням Приймальної комісії ХДУ в межах вакантних місць

 

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників:

- на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за скороченими програмами підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр;

 - на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для здобуття ступеня бакалавр за іншою спеціальністю;

 - на основі вищої освіти для здобуття ступеня бакалавр за іншою спеціальністю;

- які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю або за іншою формою здобуття освіти проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії-денної та заочної форми здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

13 липня

 

Закінчення прийому заяв та документів

- для осіб, які вступають за кошти державного або місцевого бюджету та на небюджетні конкурсні пропозиції

 18:00 22 липня

- для осіб, які вступають за фізичних та/або юридичних осіб 13 серпня

Строки проведення іспитів

- для осіб, які вступають за кошти державного або місцевого бюджету та на небюджетні конкурсні пропозиції 23--30 липня

- для осіб, які вступають за фізичних та/або юридичних осіб 17-21 серпня

 

Формування рейтингового списку

- для осіб, які вступають за кошти державного або місцевого бюджету та на небюджетні конкурсні пропозиції

31 липня

- для осіб, які вступають за фізичних та/або юридичних осіб 25 серпня

 

 

Виконання вимог до зарахування

- для осіб, які вступають за кошти державного або місцевого бюджету та на небюджетні конкурсні пропозиції 04 серпня

- для осіб, які вступають за фізичних та/або юридичних осіб 27 серпня

 

Зарахування

- для осіб, які вступають за кошти державного або місцевого бюджету та на небюджетні конкурсні пропозиції 05 серпня

- для осіб, які вступають за фізичних та/або юридичних осіб 28 серпня

 

               

  

Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

14 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

13 жовтня

Строки проведення вступних випробувань, творчих конкурсів

з 15 по 16 жовтня

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

19 жовтня

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

до 21 жовтня

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

до 23 жовтня

         

 

Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

26 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

23 листопада

Строки проведення вступних випробувань, творчих конкурсів

з 24 по 25 листопада

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

26 листопада

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

до 27 листопада

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 листопада

         

* додаткові строки прийому заяв і документів конкурсного відбору та термін зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб може бути подовжено за рішенням Приймальної комісії ХДУ в межах вакантних місць

 

4.Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на денну та заочну форми навчання вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Українська мова та література), 014 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови), 014 Середня освіта (Історія), 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Хімія), 014 Середня освіта (Географія), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Фізична культура), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт

проводиться у такі строки:

  

Етапи вступної кампанії-денної та заочної форми здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня

Закінчення прийому заяв  та документів

- для осіб, які вступають за кошти державного або місцевого бюджету та на небюджетні конкурсні пропозиції

23 липня

- для осіб, які вступають за фізичних та/або юридичних осіб 13 серпня

Строки проведення вступних випробувань (додаткових вступних випробувань (перехресний вступ), фахових випробувань, вступного іспиту з іноземної мови) 

- для осіб, які вступають за кошти державного або місцевого бюджету та на небюджетні конкурсні пропозиції 24--29 липня

- для осіб, які вступають за фізичних та/або юридичних осіб 17-21 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

- для осіб, які вступають за кошти державного або місцевого бюджету та на небюджетні конкурсні пропозиції

31 липня

- для осіб, які вступають за фізичних та/або юридичних осіб 25 серпня

Виконання вступниками вимог

- для осіб, які вступають за кошти державного або місцевого бюджету та на небюджетні конкурсні пропозиції 04 серпня

- для осіб, які вступають за фізичних та/або юридичних осіб 27 серпня

Зарахування вступників

- для осіб, які вступають за кошти державного або місцевого бюджету та на небюджетні конкурсні пропозиції 05 серпня

- для осіб, які вступають за фізичних та/або юридичних осіб 28 серпня

         

 

Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

14 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

13 жовтня

Строки проведення вступних випробувань, творчих конкурсів

з 15 по 16 жовтня

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

19 жовтня

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

до 21 жовтня

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

до 23 жовтня

         

  

Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

26 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

23 листопада

Строки проведення вступних випробувань, творчих конкурсів

з 24 по 25 листопада

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

26 листопада

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

до 27 листопада

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 листопада

         

* додаткові строки прийому заяв і документів конкурсного відбору та термін зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб може бути подовжено за рішенням Приймальної комісії ХДУ за наявності вільних вакантних місць.

5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на денну та заочну форми навчання вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:

023 Образотворче мистецтво, 024 Хореографія, 032 Історія та археологія, 034 Культурологія, 035 Філологія (англійська, німецька, іспанська, французька, російська), 051 Економіка, 053 психологія, 061 Журналістика, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 081 Право, 091 Біологія, 101 Екологія, 102 Хімія, 103 Науки про Землю, 106 Географія, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 231 Соціальна робота, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 262 Правоохоронна діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування

проводиться у такі строки:

 

Етапи вступної кампанії-денної та заочної форми здобуття освіти

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (для 081 Право)

з 06 травня по

о 18.00 03 червня

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра

 

01 липня

Складання додаткового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

з 06 по 29 травня

 

Прийом документів на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (для 081 Право)

 

з 05 липня

по 22 липня

 

Прийом документів осіб, які мають право на спеціальні умови (вступають за результатами вступних іспитів)

з17 червня по

 25 червня

Строки проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня

Строки проведення вступного іспиту з іноземної мови (спеціальні умови вступу)

01 липня

Строки проведення єдиного фахового вступного випробування з права для спеціальності 081 «Право»

03 липня

Строки проведення фахового вступного випробування з права для спеціальності 081 «Право» (спеціальні умови вступу)

03 липня

Строки проведення фахового вступного випробування для спеціальностей (крім 081 Право)

з 05 липня по 26 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

до 05 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування

не пізніше 18.00

 10 серпня

Зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 12.00

11 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

після зарахування за державним замовленням

не пізніше 12.00 12 серпня*

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 15 серпня

             

 

Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

14 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

13 жовтня

Строки проведення вступних випробувань, творчих конкурсів

з 15 по 16 жовтня

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

19 жовтня

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

до 21 жовтня

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

до 23 жовтня

         

  

Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

26 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

23 листопада

Строки проведення вступних випробувань, творчих конкурсів

з 24 по 25 листопада

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

26 листопада

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

до 27 листопада

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 листопада

         

* додаткові строки прийому заяв і документів конкурсного відбору та термін зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб може бути подовжено за рішенням Приймальної комісії ХДУ за наявності вільних вакантних місць, при цьому використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту.

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Херсонського державного університету

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

-       для реалізації права на вступ за співбесідою або квотою-2 відповідно до Умов прийому до ЗВО та цих Правил;

-       для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому до ЗВО та цих Правил;

-       за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

-       у разі подання іноземного документа про освіту;

-       у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення

-       у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

-       у разі реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VII цих Правил;

-       у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії ХДУ.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою або квотою-2, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил;

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ХДУ та/або квотою-1, квотою для іноземців, першочергового зарахування, у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, вступники одночасно з поданням заяви в електронній формі подають копії (сканкопії) підтверджуючих документів.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

2. Вступники для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 025 «Музичне мистецтво») на основі ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

-       для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ХДУ та/або квотою для іноземців відповідно до Умов прийому до ЗВО та цих Правил;

-       для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому до ЗВО та цих Правил;

-       для реалізації права першочергове зарахування відповідно до Умов прийому до ЗВО та цих Правил;

-       за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;

-       у разі подання іноземного документа про освіту;

-       у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

-       у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;

-       у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

-       у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії ХДУ.

           Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1,2 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ХДУ у порядку, визначеному законодавством.

ХДУ створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документу про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

 1. Заява в паперовій формі подає вступник особисто до приймальної комісії ХДУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь в конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право», що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

3. Під час подання заяви в паперовій   формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • Документа ( одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.
 • довідки встановленого зразка, що підтверджує факт навчання у ХДУ та наявність оригіналів документів про освіту, залікової книжки (для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у ХДУ та мають намір вступати на другий курс ступеня бакалавра за іншою формою здобуття освіти);
 • якщо у документах різні прізвища, ім’я та по-батькові – документів підтверджуючих їх зміну (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб ін.).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560, № 697 відповідно.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках));
 • медичну довідку за формою 086-О (для вступників на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» та 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»);
 • якщо у документах різні прізвище, ім’я та по батькові – копії документів підтверджуючих їх зміну (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб ін.);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • 2 конверти, картонну теку із зав’язками, картонну теку із швидкозшивачем «Справа №» (для формування особової справи вступника).

Для участі у вступному випробування, творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією ХДУ), вступники подають копію документа, що посвідчує особу, фотокартку розміром 3 х4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов'язковим. 

Вступник може на вебсайті (вебсторінці) ХДУ зареєструватись на участь у вступному іспиті, творчому конкурсі за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів.

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 1. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» подаються вступником особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
 2. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 06 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
 3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ХДУ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 4. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ХДУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ХДУ www.kspu.edu на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2, квотою-3, квотою-4 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксуються в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована ХДУ на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано ї роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

 1. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
 2. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього закладу вищої освіти (цієї наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.
 3. При поданні заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018-2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька або іспанська) на власний розсуд;

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, фахового випробування, що проводяться в усній або письмовій формі, або у формі творчого конкурсу. та для спеціальності 051 "Економіка", галузей знань 07 "Управління та адміністрування" - зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 - 2020 років;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування та додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу;

 для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (крім спеціальностей галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка", спеціальностей 081 "Право", 025 "Музичне мистецтво")– у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Умовами) та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування (випробувань) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зі спеціальностей галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка", спеціальності 025 "Музичне мистецтво" - у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування (випробувань) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки));

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для отримання 2-ої вищої освітиу формі фахового випробування, що проводяться в усній або письмовій формі, або у формі творчого конкурсу.

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами ХДУ забезпечує відповідні умови для проходження ними вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 1 цих Правил прийому.

Для небюджетних конкурсних пропозицій (визначених в додатку 1 цих Правил прийому) перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів визначається ХДУ. При цьому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) обирається ХДУ з математики, історії України, іноземної мови або біології, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (ХДУ передбачає право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності). Для небюджетних конкурсних пропозицій зі спеціальностей 222 "Медицина" галузі знань 22 "Охорона здоров'я" другий та третій предмети обираються ХДУ з переліку: біологія, хімія, математика, фізика.

Для небюджетних конкурсних пропозицій може використовуватись перелік конкурсних предметів, які передбачені для відкритих та фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій.

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018-2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1)  для вступу на спеціальність 081 «Право»:

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності.

2)  для вступу на інші спеціальності (крім спеціальностей галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка", спеціальності 08 "Право"):

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених Умовами та цими Правилами);

результати фахового вступного випробування.

       3) для вступу за спеціальностями галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка, спеціальністю 025 "Музичне мистецтво":

результати вступного іспиту з іноземної мови та інших фахових випробувань.

Результати єдиного вступного іспиту зараховуються (за заявою вступника) як результати вступного іспиту з іноземної мови під час вступу на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту.

Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту.

 1. Особа може вступити до ХДУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

 1. Конкурсний бал розраховується:

1)  для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу (за шкалою від 100-200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 3), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ХДУ для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються ХДУ з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не має перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1;

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонату Світу з олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура) та 017 «Фізична культура і спорт»» останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, ім'я особи, назви змагань, дати та місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу під час вступу на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4), останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальна комісія ХДУ отримує з Єдиної бази.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади закладу вищої освіти проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті Києві, 1,04 – у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях, 1,02 – в інших випадках;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступ (1,05 – для спеціальностей (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка) та 1,00 в інших випадках.

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби), згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 2017.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. Уразі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», передбачене Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;

2)      для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів); К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти, які щороку встановлюються Міністерством освіти і науки України в Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України. У 2020 році К1 встановлений на рівні 0,25; К2 - на рівні 0,5; К3 - на рівні 0,25;

3)                для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на інші спеціальності (крім спеціальностей галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка", спеціальностей 025 "Музичне мистецтво", 081 "Право") за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники). Додатковий бал за наукові досягнення додається до результатів фахового вступного випробування при поданні до приймальної комісії ХДУ документів, що засвідчують таке право ― дипломів-призерів усеукраїнських студентських олімпіад, дипломів-призерів усеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт поточного року. Якщо після додавання додаткового бала до результатів фахового вступного випробування бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Рішення про надання додаткового балу приймаються на засіданні приймальної комісії ХДУ;

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 051 "Економіка" та спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльності» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

5) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (крім спеціальності 051 "Економіка" та спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльності») за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,

де П1 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

         6) в інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього балу додатка до документа про попередню освіту (за шкалою від 100 до 200 балів) з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом множення конкурсного бала на 1,05) до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів.

 1. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових в конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

 1. ХДУ у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

             Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти не можуть бути встановлені менше 150 балів для спеціальності 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» з другого та третього конкурсних предметів;

             Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 081 «Право», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право».

 1. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

 1. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою приймальної комісії ХДУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти  та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб. Вступні іспити з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного вступного іспиту. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, програми інших вступних випробувань розробляються головами відповідних комісій і затверджуються головою Приймальної комісії ХДУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті ХДУ www.kspu.edu. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

 1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.
 3. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ХДУ.
 4. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення, включаючи оцінки окремих сесій творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному веб-сайті ХДУ www.kspu.edu та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

 

VIІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є участь у конкурсному відборі за іспитами.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) є участь у конкурсному відборі за іспитами у ХДУ замість єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 або квотою-4 на місця державного або регіонального замовлення;

зарахування за квотою-3 на місця регіонального замовлення;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію;

переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений ХДУ мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 - 2020 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення").

4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ХДУ мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 - 2020 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення").

Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у закладі вищої освіти.

5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений ХДУ мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 - 2020 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення").

Якщо особи, зазначені в пунктах 2 - 5 цього розділу, виявили бажання брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за такими результатами.

6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до уповноважених закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (зокрема, усіх закладів вищої освіти у сфері управління МОН, МОЗ, Мінкультури, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей), та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше, ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані в якості внутрішньо переміщених осіб) або переселилися з неї після 01 січня 2020 року.

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітньому центрі «Крим-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше, ніж встановлений ХДУ мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі, демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2019 року включно;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

8. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-4 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

 • особи, які мають право на першочергове зарахування до вищих педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України  «Про вищу освіту » та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-4.

9. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-шостого, цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

10. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

1) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

2) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби.

11. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи  стали інвалідами I або II групи;
 • особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

12. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

13. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 081 "Право" беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у ХДУ (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка", спеціальності 025 "Музичне мистецтво") (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

14. Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальностей 081 "Право"), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у ХДУ.

 

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріорітетність);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 або квотою-3, квотою-4 (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

Прізвища вступників, що мають підстави для зарахування за квотою-2 або вступають через освітній центр "Крим-Україна" підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ХДУ www.kspu.edu.

 ХДУ  замість оприлюднення на офіційних вебсайтах поточних рейтингових списків вступників можуть надавати посилання на своїх офіційних вебсайтах на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами прийому вимог щодо формування списків, зокрема вимог матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році (далі – Матеріалів для розробки технічного завдання), наведених у додатку 6 до Умов прийому та затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб- сайті ХДУ www.kspu.edu відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) та вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 081 Право за конкурсними пропозиціями на основі здобутого ступеня бакалавра формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.

7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу Х цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пункті 9 розділу VІІІ цих Правил прийому, якщо вони допущені до конкурсного відбору.

8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії ХДУ.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті ХДУ www.kspu.edu, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому, до Приймальної комісії ХДУ. Подані оригінали документів зберігаються у ХДУ протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснювався вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній комісії ХДУ свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил  прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIІІ цих Правил), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу Х цих Правил прийому.

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу Х Умов прийому та цих Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між ХДУ та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3.Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

6. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

XІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

1. ХДУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до ХДУ за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Правил прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу ХІ цих Правил прийому.

2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.

3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 9 розділу VІІІ цих Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;

особи, які зазначені в пункті 10 розділу VІІІ цих Правил прийому, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Правил прийому) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4));

особи, які зазначені в пункті 11 розділу VІІІ цих Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4));

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовленням у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Правил прийому (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка) в разі, якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений Приймальною комісією наступного дня після оголошення адресного розміщення державного замовлення.

Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за ступенем вищої освіти, та отримали рекомендацію до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Правил, однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, на вивільнені у такому порядку вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення станом на дату переведення (за погодженням з державним або регіональним замовником).

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому – п’ятому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому пункту 3 цього розділу, ХДУ використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в університеті. ХДУ повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, ХДУ надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 

XIІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХДУ на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і офіційному веб-сайті ХДУ www.kspu.edu у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу ХV цих Правил прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ХДУ за власним бажанням, відраховані із ХДУ за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня її початку, наказ про зарахування до ХДУ скасовується в частині, що стосується цієї особи.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ХДУ за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 19 вересня.

5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил прийому.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, які зазначені в  пункті 11 розділу VIІІ цих Правил прийому. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

 

ХІV. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до ХДУ здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 .

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до ХДУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ХДУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

4. Організацію та проведення прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти у ХДУ здійснює Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами ХДУ (далі - Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами).

5. Всі іноземні абітурієнти, які приїздять до України з метою навчання, мають отримати від університету запрошення на навчання. 

6. Механізм видавання запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).

7. Запрошення на навчання оформляються Центром довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами за попереднім зверненням іноземців до ХДУ на підставі поданих ними у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:

1) паспортного документа іноземця (переклад українською мовою нотаріально завірений);

2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

3) письмової згоди на оброблення персональних даних.

Необхідність перекладу зазначених документів українською мовою визначається  Центром довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами. Документи, зазначені у підпунктах 1 – 3 цього пункту, мають відповідати встановленим вимогам прийому на навчання за обраними освітніми програмами. Кандидатури іноземців, документи яких подані для оцінювання, але не відповідають вимогам, Центром довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами відхиляються.

8. Реєстрація оформлених ХДУ запрошень та облік іноземців, які прибули для навчання в Україну, здійснюються державним підприємством «Український державний центр міжнародної освіти», уповноваженим МОН на ведення реєстрації запрошень на навчання (далі - уповноважене державне підприємство) в електронному журналі.

9. Для реєстрації запрошення в електронному журналі Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами подає уповноваженому державному підприємству заповнене запрошення в електронній формі разом з електронними копіями наданих документів (для іноземців, які навчатимуться за кошти фізичних (юридичних) осіб).

Для реєстрації запрошень іноземцям, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, а також за програмами міжнародної академічної мобільності, договорами міжнародного співробітництва навчальних закладів, уповноваженому державному підприємству разом із заповненим запрошенням в електронній формі подаються електронна копія листа-пояснення ХДУ щодо зазначених підстав навчання іноземця та електронні  копії документів.

10. Уповноважене державне підприємство протягом п’яти робочих днів з дати отримання від ХДУ заповненого в електронному вигляді запрошення перевіряє відомості, внесені навчальним закладом, присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення ХДУ для подальшого друку на бланку запрошення або бланку університету.

11. У реєстрації поданого ХДУ запрошення іноземцю може бути відмовлено, якщо запрошення на цю особу було вже видано іншим навчальним закладом та зареєстровано в електронному журналі.

12 Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

13. Запрошення заповнюються  Центром довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами українською та англійською мовами друкованим способом.

14. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видавання.

15 Уповноважене державне підприємство на підставі даних електронного журналу щотижня надає відповідним дипломатичним представництвам та консульським установам України інформацію щодо зареєстрованих запрошень (візову підтримку).

16. Запрошені на навчання до ХДУ іноземні громадяни, що отримали в’їзну візу в Україну, повинні завчасно повідомити Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами про дату та місце прибуття для забезпечення (у разі необхідності) зустрічі. Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами, в свою чергу, забезпечує своєчасне інформування відповідного органу охорони державного кордону щодо деталей прибуття запрошеного іноземця в Україну (дата прибуття, номер рейсу транспортного засобу), а також надає відомості про особу, уповноважену ХДУ на зустріч іноземця та його супроводження від пункту пропуску через державний кордон України до навчального закладу, з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові такої особи й паспортних даних та даних оперативного контактного зв’язку.

17. Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами інформує уповноважене державне підприємство про іноземців, які прибули для здобуття відповідного ступеня вищої освіти шляхом внесення відповідних відомостей до електронного журналу.

18. Особливості організації набору на навчання іноземців у ХДУ визначено у Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).

19. Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

20. Навчання іноземців здійснюється за денною та заочною формами навчання.

21. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада та 1 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для підготовки в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

3) упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності - відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579;

22. Для вступу до ХДУ іноземець особисто подає до Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) оригінал та копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 4 фотокартки розміром 30 х40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

8) медичну довідку або медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання Україну (перекладені українською мовою);

9) запрошення на навчання.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видавання у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

23. Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до закладу вищої освіти та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, що надаються вступником мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, що засвідчують особу та визначають її освітній рівень, мають бути засвідчені в країні їх видавання у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

24. В усіх документах повинні бути однакові (до букв) прізвище, ім’я, по батькові.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду  Центром довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами не приймаються.

25. Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

26. Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

27. Вступні випробування проводяться:

 1) для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти бакалавр – з конкурсних предметів, в тому числі української мови, як мови навчання, відповідно до Правил прийому до Херсонського державного університету в 2020 році (Додаток 1). Результати вступних випробувань оцінюються за 200-бальною шкалою.

2) для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти магістр – з фахового вступного випробування відповідно до Правил прийому до Херсонського державного університету в 2020 році (Додаток 5), та української мови. Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Строки проведення вступних випробувань встановлюються Приймальною комісією за поданням Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами .

28. Іноземні громадяни зараховуються в межах ліцензованого обсягу спеціальності, за результатами конкурсного відбору, для здійснення якого обчислюються бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та визначеного ХДУ мінімально необхідного для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Мінімальна кількість балів із загальноосвітніх предметів є однаковою як для вступників – громадян України, так і для вступників – іноземних громадян.

29. Умовою зарахування іноземців на навчання до ХДУ для здобуття вищої освіти на відповідному рівні є володіння ним українською мовою на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується результатами вступного випробування. Якщо іноземець не володіє мовою навчання на достатньому рівні, університет пропонує йому пройти мовну підготовку для вступу у ВНЗ України на підготовчому відділенні для іноземних громадян Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами.

30. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором ХДУ на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються  в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Строки зарахування іноземців встановлюються Приймальною комісією за поданням Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами.

31 Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, вони зараховуються на підготовче відділення для іноземних громадян Центру довузівської підготовки ХДУ відповідно до листів-направлень МОН. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом.

32. Оплата освітніх послуг, що надаються ХДУ іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.

33. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства впродовж першого семестру.

За результатами процедури визнання ХДУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень ХДУ відраховує такого іноземця.

34. ХДУ забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

 

XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому може визначатися порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

3. ХДУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, зокрема про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті www.kspu.edu не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті www.kspu.edu.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування, в частині, що стосується цього вступника

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування до ХДУ здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).

7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів у формі згідно з додатком 6 до Умов прийому.

 

Перелік акредитованих програм станом на травень 2020 року


Перелік акредитованих освітніх програм за ступенем вищої освіти «БАКАЛАВР»

Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра

Назва освітньої програми

Інформація про акредитацію

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

013 Початкова освіта

Початкова освіта

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

014 Середня освіта (Біологія)

Середня освіта (Біологія)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

014 Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Географія)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

014 Середня освіта (Хімія)

Середня освіта (Хімія)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

не акредитовано

014 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

не акредитовано

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

016 Спеціальна освіта

Спеціальна освіта

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

не акредитовано

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

024 Хореографія

Хореографія

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

032 Історія та археологія

Історія та археологія

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

034 Культурологія

Культурологія

не акредитовано

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Філологія (Прикладна лінгвістика)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

035 Філологія (Українська мова та література)

Філологія (Українська мова та література)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

051 Економіка

Економіка

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

053 Психологія

Психологія

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

061 Журналістика

Журналістика

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

не акредитовано

073 Менеджмент

Менеджмент

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

не акредитовано

081 Право

Право

не акредитовано

091 Біологія

Біологія

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

101 Екологія

Екологія

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

102 Хімія

Хімія

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

103 Науки про Землю

Науки про Землю

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

106 Географія

Географія

не акредитовано

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

122 Комп`ютерні науки

Комп`ютерні науки

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

не акредитовано

226 Фармація, промислова фармація

Фармація, промислова фармація

не акредитовано

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

231 Соціальна робота

Соціальна робота

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

242 Туризм

Туризм

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

не акредитовано

293 Міжнародне право

Міжнародне право

не акредитовано

 

Перелік акредитованих освітніх програм за ступенем вищої освіти «МАГІСТР»

Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра

Назва освітньої програми

Інформація про акредитацію

012 Дошкільна освіта

освітньо-професійна

Дошкільна освіта

акредитовано освітню програму

013 Початкова освіта

освітньо-професійна

Початкова освіта

акредитовано освітню програму

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

освітньо-професійна

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

акредитовано освітню програму

014 Середня освіта (Географія)

освітньо-професійна

Середня освіта (Географія)

акредитовано освітню програму

014 Середня освіта (Історія)

освітньо-професійна

Середня освіта (Історія)

акредитовано освітню програму

014 Середня освіта (Математика)

освітньо-професійна

Середня освіта (Математика)

акредитовано освітню програму

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

освітньо-професійна

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

акредитовано освітню програму

014 Середня освіта (Фізика)

освітньо-професійна

Середня освіта (Фізика)

акредитовано освітню програму

014 Середня освіта (Фізична культура)

освітньо-професійна

Середня освіта (Фізична культура)

акредитовано освітню програму

014 Середня освіта (Хімія)

освітньо-професійна

Середня освіта (Хімія)

акредитовано освітню програму

014 Середня освіта (Мова і література англійська)

освітньо-професійна

Середня освіта (Мова і література англійська)

акредитовано освітню програму

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

освітньо-професійна

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

акредитовано освітню програму

016 Спеціальна освіта

освітньо-професійна

Спеціальна освіта

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

017 Фізична культура і спорт

освітньо-професійна

Фізична культура і спорт

акредитовано освітню програму

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

освітньо-професійна

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

акредитовано освітню програму

024 Хореографія

освітньо-професійна

Хореографія

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

025 Музичне мистецтво

освітньо-професійна

Музичне мистецтво

акредитовано освітню програму

032 Історія та археологія

освітньо-професійна

Історія та археологія

акредитовано освітню програму

034 Культурологія

освітньо-професійна

Культурологія

акредитовано освітню програму

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська

освітньо-професійна

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – німецька

освітньо-професійна

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – німецька

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно)), перша – іспанська

освітньо-професійна

Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно)), перша – іспанська

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно)), перша – французька

освітньо-професійна

Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно)), перша – французька

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно)), перша – російська

освітньо-професійна

Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно)), перша – російська

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

освітньо-професійна

Філологія (Прикладна лінгвістика)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

035 Філологія (Українська мова та література)

освітньо-професійна

Філологія (Українська мова та література)

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

051 Економіка

освітньо-професійна

Економіка

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

053 Психологія

освітньо-професійна

Психологія

акредитовано освітню програму

061 Журналістика

освітньо-професійна

Журналістика

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

071 Облік і оподаткування

освітньо-професійна

Облік і оподаткування

акредитовано освітню програму

073 Менеджмент

освітньо-професійна

Менеджмент

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

081 Право

освітньо-професійна

Право

акредитовано освітню програму

091 Біологія

освітньо-професійна

Біологія

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

091 Біологія (Ботаніка)

освітньо-наукова

Ботаніка

акредитовано освітню програму

101 Екологія

освітньо-професійна

Екологія

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

102 Хімія

освітньо-професійна

Хімія

акредитовано освітню програму

103 Науки про Землю

освітньо-наукова

Науки про Землю

акредитовано освітню програму

106 Географія

освітньо-професійна

Географія

акредитовано освітню програму

121 Інженерія програмного забезпечення

освітньо-професійна

Інженерія програмного забезпечення

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

122 Комп`ютерні науки

освітньо-професійна

Комп`ютерні науки

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

126 Інформаційні системи та технології

освітньо-професійна

Інформаційні системи та технології

акредитовано освітню програму

222 Медицина

освітньо-професійна

Медицина

не акредитовано

227 Фізична терапія, ерготерапія

освітньо-професійна

Фізична реабілітація

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)

231 Соціальна робота

освітньо-професійна

Соціальна робота

акредитовано освітню програму

241 Готельно-ресторанна справа

освітньо-професійна

Готельно-ресторанна справа

акредитовано освітню програму

242 Туризм

освітньо-професійна

Туризм

акредитовано освітню програму

262 Правоохоронна діяльність

освітньо-професійна

Правоохоронна діяльність

акредитовано освітню програму

281 Публічне управління та адміністрування

освітньо-професійна

Публічне управління та адміністрування

акредитовано спеціальність (спеціалізацію)