2017

Оновлено: 22.04.2020

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах

 1. Проблеми правового регулювання молодіжної політики в Україні (державної реєстрації 0114U005544; керівник – проф. В.М.Стратонов);
 2. Теоретичні і практичні аспекти процесу формування компетентної особистості учня з вадами психофізичного розвитку в системі корекційної освіти (державної реєстрації 0115U001193; керівник – доц. С.Д.Яковлева);
 3. Соціально-психологічні технології розвитку особистості (№ державної реєстрації 0115U001718; керівник –  проф. О.Є.Блинова);
 4. Поетика художнього тексту (№ державної реєстрації 0115U001889; керівник – доц. А.В.Демченко);
 5. Теоретико-методичні засади фізкультурно-оздоровчої роботи з різними групами населення (№ державної реєстрації 0115U004401; керівник – доц. І.В.Маляренко);
 6. Нові технології в шкільній, вузівській та післядипломній освіти (№ державної реєстрації 0115U004402; керівник – проф. В.Д.Шарко).
 7. Теоретико-методичні засади формування інформаційної культури майбутніх фахівців в умовах сучасного університету (№ державної реєстрації 0116U004733; керівник – проф. М.І.Шерман);
 8.  Психологічні ресурси особистості в умовах суспільних трансформацій (№ державної реєстрації 0116U004734; керівник – доц. Н.І.Тавровецька);
 9. Стан та удосконалення закладів готельно-ресторанного господарства в курортній зоні Херсонської області за рахунок використання інноваційних технологій (№ державної реєстрації 0116U005124; керівник – доц. І.О.Носова);
 10. Формування та оцінювання соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу підприємств (№ державної реєстрації 0116U005125; керівник – доц. Н.А.Тюхтенко);
 11. Інтелектуальна історія ХІХ-ХХ ст. та форми її презентації (№ державної реєстрації 0116U005126; керівник –проф. В.М.Андрєєв).
 12. Актуальні проблеми регіональної історії (№ державної реєстрації 0116U005292; керівник – доц. Г.В.Цибуленко);
 13. Український лінгводидактичний дискурс: нормативний аспект (№ державної реєстрації 0116U006610; керівник – доц. С.А.Омельчук);
 14. Функціонально-прагматичний, когнітивно-дискурсивний, лінгвокультурологічний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови (№ державної реєстрації 0116U008711; керівник – доц. С.М.Солдатова);
 15. Мовно-мовленнєві одиниці німецької мови: Структура. Семантика. Функції. Історія (№ державної реєстрації 0116U005790; керівник – доц. Н.В.Романова);
 16. Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації (№ державної реєстрації 0116U005791; керівник – доц. Є.А.Стрикаленко);
 17. Теоретико-методичні засади формування мовної компетенції майбутніх фахівців-нефілологів у вищих навчальних закладах (№ державної реєстрації 0116U005792; керівник – доц. Н.І.Чабан);
 18. Регіоналізм і формування регіональних ідентичностей Півдня України (№ державної реєстрації 0117U004706; керівник – доц. М.А.Гоманюк);
 19. Цитоекологічний моніторинг дії чинників довкілля методом біотестування (№ державної реєстрації 0117U004705; керівник –             проф. М.М.Сидорович);
 20. Формування науково-практичних засад ефективного розвитку та управління економічною діяльністю підприємств в умовах зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків (№ державної реєстрації 0117U005022; керівник –  проф. Ю.В.Ушкаренко);
 21. Дослідження механізмів плейотропного впливу рекомбінантного інтерферону альфа на організм (№ державної реєстрації 0117U005021; керівник –  ст.в. С.П.Бесчасний);
 22. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможного розвитку підприємств регіону (№ державної реєстрації 0117U003286; керівник –  проф. А.С.Мохненко);
 23. Психофізіологічні властивості людей із сенсорною депривацією (№ державної реєстрації 0117U003287; керівник –  доц. О.Б.Спринь);
 24. Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин у соціально-економічній, адміністративно-політичній сферах та правоохоронній діяльності (№ державної реєстрації 0117U001733; керівник –  доц.І.М.Риженко);
 25. Закономірності розвитку української мови і практика мовної діяльності (№ державної реєстрації 0117U001731; керівник –  доц.С.М.Климович);
 26. Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору (№ державної реєстрації 0117U001732; керівник –  доц.О.В.Рембецька);
 27. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів математики на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України (№ державної реєстрації 0117U001734; керівник –  доц.В.І.Таточенко);
 28. Філософсько-методологічна підготовка магістрів та докторів філософії PhD в умовах реформування вищої освіти (№ державної реєстрації 0117U001763; керівник –  доц. І.Є.Поліщук);
 29. Вплив деяких вазоактивних речовин на центральні та периферичні лімфоїдні органи білих мишей (№ державної реєстрації 0117U001764; керівник –  доц. О.М.Гасюк);
 30. Теорія і практика навчання української мови в середній та вищій школі в умовах стандартизації сучасної освіти (№ державної реєстрації 0117U001765; керівник –  проф. М.І.Пентилюк);
 31. Відновлення здоров’я людей різних вікових груп шляхом фізичної терапії та застосування новітніх технологій оздоровлення (№ державної реєстрації 0117U001766; керівник –  доц. А.І.Гурова);
 32. Релігійні процеси в сучасній Україні (№ державної реєстрації 0117U001767; керівник –  викл. М.В.Галіченко);
 33. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності сучасного педагога дошкільної та початкової освіти (№ державної реєстрації 0117U003762; керівник –  доц. О.В.Саган);
 34. Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі (№ державної реєстрації 0117U003763; керівник –  доц. Ю.В.Кіщенко);
 35. Дискурсивні та лінгвокультурологічні аспекти теорії та практики перекладу (№ державної реєстрації 0117U003764; керівник – доц. В.В. Гізер);
 36. Лінгвокогнітивні та комунікативно-практичні аспекти досліження тексту (№ державної реєстрації 0117U006792; керівник – проф. Л.І.Бєлєхова);
 37. Пріоритетні тенденції розвитку методики викладання іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах (№ державної реєстрації 0117U006791; керівник –  проф. О.О.Заболотська);
 38. Соціальні технології формування професійної активності в умовах трансформації сучасного української суспільства (№ державної реєстрації 0117U006790; керівник –  доц. І.В.Шапошникова);
 39. Формування професійно-творчих здібностей майбутніх хореографів в умовах освітнього процесу ВНЗ (№ державної реєстрації 0117U006794; керівник –  доц. А.Є.Рехліцька);
 40. Естетичне виховання старшокласників засобами бальної хореографії (№ державної реєстрації 0117U006793; керівник –  Н.В.Терешенко);
 41. Вплив біологічно активних речовин на функціональний стан організму тварин (№ державної реєстрації 0117U006888; керівник – проф. В.І.Єзіков);
 42. Культурно-мистецькі процеси в соціально-гуманітарном дискурсі України (№ державної реєстрації 0117U006887; керівник – проф. Л.І.Лимаренко);
 43. Формування творчої особистості студента у культурно-мистецькому просторі сучасної України (№ державної реєстрації 0117U006889; керівник –  проф. В.Г.Чуприна);
 44. Літературний процес в історико-культурному контексті: методологія,проблеми та перспективи дослідження (№ державної реєстрації 0117U006886; керівник –  проф. Н.І.Ільїнська)