2018

Оновлено: 30.11.2020

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах

 1. «Теоретичні і практичні аспекти процесу формування компетентної особистості учня з вадами психофізичного розвитку в системі корекційної освіти» (№ державної реєстрації 0115U001193; керівник – доц. С.Д. Яковлева);
 2. «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» (№ державної реєстрації 0115U001718; керівник  проф. О.Є. Блинова);
 3. «Поетика художнього тексту» (№ державної реєстрації 0115U001889; керівник  доц. А.В. Демченко);
 4. «Теоретико-методичні засади фізкультурно-оздоровчої роботи з різними групами населення» (№ державної реєстрації 0115U004401; керівник  доц. І.В. Маляренко);
 5. «Нові технології в шкільній, вузівській та післядипломній освіти» (№ державної реєстрації 0115U004402; керівник – проф. В.Д. Шарко).
 6. «Теоретико-методичні засади формування інформаційної культури майбутніх фахівців в умовах сучасного університету» (№ державної реєстрації 0116U004733; керівник – проф. М.І. Шерман);
 7.  «Психологічні ресурси особистості в умовах суспільних трансформацій» (№ державної реєстрації 0116U004734; керівник – доц. Н.І. Тавровецька);
 8. «Стан та удосконалення закладів готельно-ресторанного господарства в курортній зоні Херсонської області за рахунок використання інноваційних технологій» (№ державної реєстрації 0116U005124; керівник – доц. І.О. Носова);
 9. «Формування та оцінювання соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу підприємств» (№ державної реєстрації 0116U005125; керівник – доц. Н.А. Тюхтенко);
 10. Інтелектуальна історія ХІХ-ХХ ст. та форми її презентації (№ державної реєстрації 0116U005126; керівник –  проф. В.М. Андрєєв).
 11. «Актуальні проблеми регіональної історії» (№ державної реєстрації 0116U005292; керівник – доц. Г.В. Цибуленко);
 12. «Український лінгводидактичний дискурс: нормативний аспект» (№ державної реєстрації 0116U006610; керівник – доц. С.А. Омельчук);
 13. «Функціонально-прагматичний, когнітивно-дискурсивний, лінгвокультурологічний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови» (№ державної реєстрації 0116U008711; керівникдоц. С.М. Солдатова);
 14. «Мовно-мовленнєві одиниці німецької мови: Структура. Семантика. Функції. Історія» (№ державної реєстрації 0116U005790; керівник – доц. Н.В. Романова);
 15. «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації» (№ державної реєстрації 0116U005791; керівникдоц. Є.А. Стрикаленко);
 16. «Теоретико-методичні засади формування мовної компетенції майбутніх фахівців-нефілологів у вищих навчальних закладах» (№ державної реєстрації 0116U005792; керівникдоц. Н.І. Чабан);
 17. «Регіоналізм і формування регіональних ідентичностей Півдня України» (№ державної реєстрації 0117U004706; керівникдоц. М.А. Гоманюк);
 18. «Цитоекологічний моніторинг дії чинників довкілля методом біотестування» (№ державної реєстрації 0117U004705; керівникпроф. М.М. Сидорович);
 19. «Формування науково-практичних засад ефективного розвитку та управління економічною діяльністю підприємств в умовах зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків» (№ державної реєстрації 0117U005022; керівник –  проф. Ю.В. Ушкаренко);
 20. «Дослідження механізмів плейотропного впливу рекомбінантного інтерферону альфа на організм» (№ державної реєстрації 0117U005021; керівник –  ст.в. С.П. Бесчасний);
 21. «Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможного розвитку підприємств регіону» (№ державної реєстрації 0117U003286; керівник –  проф. А.С. Мохненко);
 22. «Психофізіологічні властивості людей із сенсорною деривацією» (№ державної реєстрації 0117U003287; керівник –  доц. О.Б. Спринь);
 23. «Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин у соціально-економічній, адміністративно-політичній сферах та правоохоронній діяльності» (№ державної реєстрації 0117U001733; керівник –  доц. І.М. Риженко);
 24. «Закономірності розвитку української мови і практика мовної діяльності» (№ державної реєстрації 0117U001731; керівник –  доц. С.М. Климович);
 25. «Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору» (№ державної реєстрації 0117U001732; керівник –  доц. О.В. Рембецька);
 26. «Формування професійної компетентності майбутніх вчителів математики на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України» (№ державної реєстрації 0117U001734; керівник –  доц. В.І. Таточенко);
 27. «Філософсько-методологічна підготовка магістрів та докторів філософії PhD в умовах реформування вищої освіти» (№ державної реєстрації 0117U001763; керівник –  доц. І.Є. Поліщук);
 28. «Вплив деяких вазоактивних речовин на центральні та периферичні лімфоїдні органи білих мишей» (№ державної реєстрації 0117U001764; керівник –  доц. О.М. Гасюк);
 29. «Теорія і практика навчання української мови в середній та вищій школі в умовах стандартизації сучасної освіти» (№ державної реєстрації 0117U001765; керівник –  проф. М.І. Пентилюк);
 30. «Відновлення здоров’я людей різних вікових груп шляхом фізичної терапії та застосування новітніх технологій оздоровлення» (№ державної реєстрації 0117U001766; керівник –  доц. А.І. Гурова);
 31. «Релігійні процеси в сучасній Україні» (№ державної реєстрації 0117U001767; керівник –  викл. М.В. Галіченко);
 32. «Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності сучасного педагога дошкільної та початкової освіти» (№ державної реєстрації 0117U003762; керівник –  доц. О.В. Саган);
 33. «Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі» (№ державної реєстрації 0117U003763; керівникдоц. Ю.В. Кіщенко);
 34. «Дискурсивні та лінгвокультурологічні аспекти теорії та практики перекладу» (№ державної реєстрації 0117U003764; керівник – доц. В.В. Гізер);
 35. «Формування професійних компетентностей майбутнього фахівця технологій» (№ державної реєстрації  0117U005613, керівник доц. Л.М. Шпак);
 36. «Формування професійної компетентності кадрового педагогічного потенціалу у системі суспільних трансформаційних процесів» (№ державної реєстрації 0117U005614, керівник – проф. Б.М. Андрієвський);
 37. «Акмеологічний підхід до фахової підготовки викладачів музичного мистецтва» (№ державної реєстрації 0117U005615; керівник – проф. С.Л. Марцинковський);
 38. «Актуальні проблеми славістики й методик викладання слов’янських мов» (№ державної реєстрації 0117U005616, керівник – проф. Л.М. Руденко);
 39. «Лінгвокогнітивні та комунікативно-практичні аспекти досліження тексту» (№ державної реєстрації 0117U006792; керівник – проф. Л.І. Бєлєхова);
 40. «Пріоритетні тенденції розвитку методики викладання іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах» (№ державної реєстрації 0117U006791; керівник –  проф. О.О. Заболотська);
 41. «Соціальні технології формування професійної активності в умовах трансформації сучасного української суспільства» (№ державної реєстрації 0117U006790; керівник –  доц. І.В. Шапошникова);
 42. «Формування професійно-творчих здібностей майбутніх хореографів в умовах освітнього процесу ВНЗ» (№ державної реєстрації 0117U006794; керівник –  доц. А.Є. Рехліцька);
 43. «Естетичне виховання старшокласників засобами бальної хореографії» (№ державної реєстрації 0117U006793; керівник –  Н.В. Терешенко);
 44. «Літературний процес в історико-культурному контексті: методологія,проблеми та перспективи дослідження» (№ державної реєстрації 0117U006886; керівник –  проф. Н.І. Ільїнська);
 45. «Культурно-мистецькі процеси в соціально-гуманітарном дискурсі України» (№ державної реєстрації 0117U006887; керівник – проф. Л.І. Лимаренко);
 46. «Вплив біологічно активних речовин на функціональний стан організму тварин» (№ державної реєстрації 0117U006888; керівник – проф. В.І. Єзіков);
 47. «Формування творчої особистості студента у культурно-мистецькому просторі сучасної України» (№ державної реєстрації 0117U006889; керівник –  проф. В.Г. Чуприна);
 48. «Формування професійної майстерності майбутніх інженерів-педагогів у процесі фахової підготовки» (№ державної реєстрації 0118U003995, керівник – доц. Р.В. Чепок);
 49. «Технології підготовки та перепідготовки  керівників навчальних закладів» (№ державної реєстрації 0118U003996, керівник – проф. В.Л. Федяєва);
 50. «Морфологія і динаміка берегової зони Азово-Чорноморського басейну України» (державний реєстраційний номер 0118U004402, керівник – доц. Давидов О.В.);
 51. «Оцінка впливу техногенних електромагнітних полів різного типу на живі організми з використанням рослинних тест-систем» (державний реєстраційний номер 0118U004403, керівник – доц. Кундельчук О.П.);
 52. «Дослідження еколого-геохімічного стану яружно-балкових систем степової зони України» (державний реєстраційний номер 0118U004446, керівник – доц. Сараненко І.І.);
 53. «Екологічний стан хребетних тварин Нижнього Придніпров'я» (державний реєстраційний номер 0118U004447, керівник – доц. Семенюк С.К.);
 54. «Оцінка впливу діяльності агросистем різного типу на екологічний стан навклишнього середовища» (державний реєстраційний номер 0118U004448, керівник – доц. Приймак В.В.);
 55. «Еколого-експертна оцінка сучасного стану природних та антропогенних геосистем Північного Причорномор'я для оптимізації їх використання» (державний реєстраційний номер 0118U004449, керівник – доц. Охременко І.В.);
 56. «Проблеми правової теорії інтеграційних процесів: міжнародний та національний вибір» (державний реєстраційний номер 0118U001552, керівник – доц. Задорожня Н.О.);
 57. «Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізкультурно-оздоровчої роботи різних груп населення»   (державний реєстраційний номер 0118U100260, керівник - доц. Маляренко І.В.).