2020

Оновлено: 12.02.2021

Ініціативні науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах

(станом на 31.12.2020)

 1. Стан та удосконалення закладів готельно-ресторанного господарства в курортній зоні Херсонської області за рахунок використання інноваційних технологій (державний реєстраційний номер 0116U005124; керівник доц. Носова І.О.).
 2. Мовно-мовленнєві одиниці німецької мови: Структура. Семантика. Функції. Історія (державний реєстраційний номер 0116U005790, керівник доц. Романова Н.В.).
 3. Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації (державний реєстраційний номер 0116U005791, керівник доц. Стрикаленко Є.А.).
 4. Регіоналізм і формування регіональних ідентичностей Півдня України (державний реєстраційний номер 0117U004706, керівник доцент Гоманюк М.А.).
 5. Цитоекологічний моніторинг дії чинників довкілля методом біотестування (державний реєстраційний номер 0117U004705, керівник проф. Сидорович. М.М.).
 6. Формування науково-практичних засад ефективного розвитку та управління економічною діяльністю підприємств в умовах зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків (державний реєстраційний номер 0117U005022, керівник проф. Ушкаренко Ю.В.).
 7. Дослідження механізмів плейотропного впливу рекомбінантного інтерферону альфа на організм (державний реєстраційний номер 0117U005021, керівник старший викладач Бесчасний С.П.).
 8. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможного розвитку підприємств регіону (державний реєстраційний номер 0117U003286, керівник проф. Мохненко А.С.).
 9. Психофізіологічні властивості людей із сенсорною депривацією (державний реєстраційний номер 0117U003287, керівник доцент Спринь О.Б.).
 10. Закономірності розвитку української мови і практика мовної діяльності (державний реєстраційний номер 0117U001731; керівник доцент Климович С.М.).
 11. Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору (державний реєстраційний номер 0117U001732, керівник доц. Рембецька О.В.).
 12. Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин у соціально-економічній, адміністративно-політичній сферах та правоохоронній діяльності (державний реєстраційний номер 0117U001733, керівник доц. Риженко І.М.).
 13. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів математики на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України (державний реєстраційний номер 0117U001734, керівник доцент Таточенко В.І.).
 14. Філософсько-методологічна підготовка магістрів та докторів філософії PhD в умовах реформування вищої освіти (державний реєстраційний номер 0117U001763, керівник доц. Поліщук І.Є.).
 15. Вплив деяких вазоактивних речовин на центральні та периферичні лімфоїдні органи білих мишей (державний реєстраційний номер 0117U001764, керівник доц. Гасюк О.М.).
 16. Теорія і практика навчання української мови в середній та вищій школі в умовах стандартизації сучасної освіти (державний реєстраційний номер 0117U001765, керівник проф. Пентилюк М.І.).
 17. Відновлення здоров’я людей різних вікових груп шляхом фізичної терапії та застосування новітніх технологій оздоровлення (державний реєстраційний номер 0117U001766, керівник доц. Гурова А.І.).
 18. Релігійні процеси в сучасній Україні (державний реєстраційний номер 0117U001767, керівник викладач. Галіченко М.В.).
 19. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності сучасного педагога дошкільної та початкової освіти (державний реєстраційний номер 0117U003762, керівник доц. Саган О.В.).
 20. Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі (державний реєстраційний номер 0117U003763, керівник доцент Кіщенко Ю.В.).
 21. Дискурсивні та лінгвокультурологічні аспекти теорії та практики перекладу (державний реєстраційний номер 0117U003764, керівник доц. Гізер В.В.).
 22. Лінгвокогнітивні та комунікативно-практичні аспекти дослідження тексту (державний реєстраційний номер 0117U006792, керівник проф. Бєлєхова Л.І.).
 23. Пріоритетні тенденції розвитку методики викладання іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах (державний реєстраційний номер 0117U006791, керівник проф. Заболотська О.О.).
 24. Соціальні технології формування професійної активності в умовах трансформації сучасного української суспільства (державний реєстраційний номер 0117U006790, керівник доц. Шапошникова І.В.).
 25. Формування професійно-творчих здібностей майбутніх хореографів в умовах освітнього процесу ВНЗ (№ державної реєстрації 0117U006794, керівник доц. Рехліцька А.Є.).
 26. Естетичне виховання старшокласників засобами бальної хореографії (державний реєстраційний номер 0117U006793, керівник Терешенко Н.В.).
 27. Культурно-мистецькі процеси в соціально-гуманітарному дискурсі України (державний реєстраційний номер 0117U006887, керівник проф. Лимаренко Л.І.).
 28. Формування творчої особистості студента у культурно-мистецькому просторі сучасної (державний реєстраційний номер 0117U006889, керівник проф. Чуприна В.Г.).
 29. Літературний процес в історико-культурному контексті: методологія, проблеми та перспективи дослідження (державний реєстраційний номер 0117U006886, керівник проф. Ільїнська Н.І.).
 30. Формування професійних компетентностей майбутнього фахівця технологій (державний реєстраційний номер 0117U005613, керівник доц. Шпак Л.М.).
 31. Формування професійної компетентності кадрового педагогічного потенціалу у системі суспільних трансформаційних процесів (державний реєстраційний номер 0117U005614, керівник професор Андрієвський Б.М.).
 32. Акмеологічний  підхід до фахової підготовки викладачів музичного мистецтва (державний реєстраційний номер 0117U005615, керівник проф. Марцинковський С.Л.).
 33. Актуальні проблеми славістики й методик викладання слов’янських мов (державний реєстраційний номер 0117U005616, керівник проф. Руденко Л.М.).
 34. Формування професійної майстерності майбутніх інженерів-педагогів у процесі фахової підготовки (державний реєстраційний номер 0118U003995, керівник доц. Чепок Р.В.).
 35. Технології підготовки та перепідготовки  керівників навчальних закладів (державний реєстраційний номер 0118U003996, керівник проф. Федяєва В.Л.).
 36. Морфологія і динаміка берегової зони Азово-Чорноморського басейну України (державний реєстраційний номер 0118U004402, керівник доц. Давидов О.В.).
 37. Оцінка впливу техногенних електромагнітних полів різного типу на живі організми з використанням рослинних тест-систем (державний реєстраційний номер 0118U004403, керівник доц. Кундельчук О.П.).
 38. Дослідження еколого-геохімічного стану яружно-балкових систем степової зони України (державний реєстраційний номер 0118U004446, керівник доц. Сараненко І.І.).
 39. Екологічний стан хребетних тварин Нижнього Придніпров'я (державний реєстраційний номер 0118U004447, керівник доц. Семенюк С.К.).
 40. Оцінка впливу діяльності агросистем різного типу на екологічний стан навколишнього середовища (державний реєстраційний номер 0118U004448, керівник доц. Приймак В.В.).
 41. Еколого-експертна оцінка сучасного стану природних та антропогенних геосистем Північного Причорномор'я для оптимізації їх використання (державний реєстраційний номер 0118U004449, керівник доц. Охременко І.В.).
 42. Проблеми правової теорії інтеграційних процесів: міжнародний та національний вибір (державний реєстраційний номер 0118U001552, керівник доц. Задорожня Н.О.).
 43. Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізкультурно-оздоровчої роботи різних груп населення (державний реєстраційний номер 0118U100260, керівник доц.. Маляренко І.В.).
 44. Теорія та практика реформування галузевого законодавства України (державний реєстраційний номер 0118U006817, керівник проф. Стратонов В.М.).
 45. Лінгводидактична підготовка у фаховій освіті сучасного вчителя початкової школи (державний реєстраційний номер 0119U100655, керівник проф. Нагрибельна І.А.).
 46. Історико-педагогічні основи розвитку освіти в Україні та зарубіжжі (державний реєстраційний номер 0119U101069, керівник проф. Слюсаренко Н.В.).
 47. Соціально-психологічні виміри становлення та розвитку особистості (державний реєстраційний номер 0119U101096, керівник проф. Блинова О.Є.).
 48. Адаптаційні процеси організму в умовах цитокінового навантаження (державний реєстраційний номер 0119U101093, керівник доц. Гасюк О.М.).
 49. Інноваційні освітні технології навчання фізики та астрономії у закладах освіти різних рівнів (державний реєстраційний номер 0119U101144, керівник доц. Гончаренко Т.Л.).
 50. Зміст і технології навчання в системі спеціальної освіти та інклюзивному освітньому середовищі (державний реєстраційний номер 0119U101727, керівник проф. Яковлева С.Д.).
 51. Поняття «феномен» у предметному науковому полі педагогіки (державний реєстраційний номер 0119U101728, керівник проф. Федяєва В.Л.).
 52. «Поетика художнього тексту» (державний реєстраційний номер 0119U101836, керівник доц. Цепкало Т.О.).
 53. Особистісні та ситуаційні ресурси особистості в умовах життєвої та суспільної кризи (державний реєстраційний номер 0119U103458, керівник доц. Тавровецька Н.І.).
 54. Науково-методичні засади підготовки студентів біологічних та педагогічних спеціальностей на основі принципів STEM-освіти (державний реєстраційний номер 0119U103817, керівник доц. Сидорович М.М.).
 55. Аналіз поширеності вроджених вад розвитку та репродуктивних втрат у міських і сільських популяціях із різною генетико-демографічною структурою (державний реєстраційний номер 0119U103847, керівник доц. Лановенко О.Г.).
 56. Оцінка цитогенетичного ефекту впливу факторів навколишнього середовища в клітинах буккального епітелію експериментальних тварин і людини (державний реєстраційний номер 0119U103850, керівник доц. Лановенко О.Г.).
 57. Роль генетичних факторів в етіології і патогенезі розладів аутистичного спектру (державний реєстраційний номер 0119U103851, керівник доц. Лановенко О.Г.).
 58. Дослідження впливу цитокінів в умовах in vitro (державний реєстраційний номер 0120U101313, керівник доц. Шкуропат А.В.).
 59. Формування системи управління інноваційним розвитком сучасного підприємства (державний реєстраційний номер 0120U101319, керівник доц. Макаренко С.М.).
 60. Упровадження сучасних концепцій лідерства у практику управління бізнес-процесами (державний реєстраційний номер 0120U101547, керівник проф. Тюхтенко Н.А.)
 61. Розроблення інтегрованої системи управління операційними бізнес-процесами на підприємстві (державний реєстраційний номер 0120U101553, керівник проф. Шашкова Н.І.)
 62. Регіональна історія України: історіографія, методологія та джерельна база (державний реєстраційний номер 0120U101511, керівник доц. Водотика С.Г.)
 63. Організація науково-дослідної діяльності засобами STEM-технологій у освітньому процесі (державний реєстраційний номер 0120U101870, керівник доц. Валько Н.В.)
 64. Теоретико-прикладні засади формування інноваційного продукту в індустрії гостинності на Півдні України» (державний реєстраційний номер 0120U104331, керівник доц. Яровий В.Ф.).
 65. «Формування системи управління соціально-економічним розвитком регіонів (державний реєстраційний номер» (державний реєстраційний номер 0120U104361, керівник доц. Макаренко С.М.).