ЗАБОЛОТСЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Оновлено: 05.04.2011

доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету

завідувач кафедри, доцент

 

Дата народження:            6 листопада 1964 р.н.

Домашня адреса:             м. Херсон, вул. М.Ломоносова, 59

E-Mail:                                 

 

Коло інтересів:               когнітивні підходи до аналізу художнього тексту

                                          методика викладання іноземних мов у ВНЗ

 

Науковий доробок складає більше 130 науково-методичних праць, серед яких:

  • 3 монографії:

–        Воля в становлении индивидуальности  студента. Монография. –  Херсон: Айлант, 2005. – 240 с.

–        Формування індивідуальності майбутніх  учителів іноземних мов. Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 244 с.

–        Формування індивідуальності майбутніх  учителів-словесників у професійній підготовці. Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 304 с.

  •  1 навчально-методичний посібник (з грифом МОН України): «Методика викладання іноземних мов у ВНЗ»;
  • 4 навчально-методичних посібника:

–        Научно-методическое пособие: Современный урок в школе. – Херсон:  Айлант, 2000. – 80 с.:  С. 67–72.

–        Учебно-методическое пособие  “Myths of Ancient Greece and Rome”: Мифы Древней Греции и Рима. – Херсон, Айлант, 2002. – 102 с.

–        Учебно-методическое  пособие  “Discuss it with us”: Дискуссируйте с нами. – Херсон: Айлант, 2001. – 119 с.

–        Навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності «Англійська мова і література» (V–VІ курси). – Херсон : ХДУ, 2003. – 104 с.: С. 54 - 75 (у співавторстві з Н.М.Лебедєвою, Л.В.Коротковою).

  •  11 навчально-методичних рекомендацій:

–        Методическое пособие для обучения  спецкурсу «Легенды и сказания народов мира». – Херсон,1998.

–        Пособие по развитию устной речи на основе ИТ. – Одесса, 1992 (в соавторстве с В.Л.Скалкиным).

–        Учебное пособие по обучению устой речи на основе информационных текстов для студентов англ. отдел. пединститута. – Одесса: ОГУ, 1992.

–        Методичний посібник для роботи над текстами з вузькогалузевою специфікою та спеціалізацією «Механіка сільського господарства». – Херсон: Айлант, 1996.

–        Методическое пособие для обучения спецкурсу «Классическая греко-римская мифология» (на материале англ. языка). – Херсон: ХДСГІ, 1997.

–        Методичний посібник з вузькогалузевої специфіки «Годівля тварин фуражем» (на матеріалі англомовних текстів). – Херсон, Айлант, 2001.

–        Методические указания по обучению устной речи на основе  ИТ. – Одесса: ОГУ, 1992.

–        Методические рекомендации по обучению учащихся (гуманитарных школ) устной речи с опорой на информационный текст ( по материалам английского языка). – Херсон: Айлант, 1997.

–        Методичні розробки для студентів І курсу усіх спеціальностей сільськогогосподарського Вузу. – Херсон: ХДСГІ, 1998 (у співавторстві з О.М. Лебідь, В.Г.Чеконович).

–        Тестові завдання з дисциплін кафедри англійської мови для студентів  ІІІ-V Курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 68 с.: С. 30–40 (у співавторстві з Н.М.Лебедєвою, Л.В.Коротковою, Т.С.Борисовою, М.А.Шипко, Ю.Л.Главацькою).

–        Методичні рекомендації для домашнього читання студентів спеціальності ПМСО. Мова та література (іспанська). – Херсон, ХДУ, 2008. – 68 с. (у співавторстві з О.М.Гончаренко).

 

  • 83 наукові статті:

–        Коммуникативный  потенциал информационных текстов // Проблемность в обучении языкам межнационального общения: Сб. науч. статей. – Пермь: ПермПи, 1993. – С. 124–132.

–        Информационный текст как основа развития устной речи студентов гуманитариев // Актуальные проблемы современной методики обучения  иностранным языкам: Сб. научных статей. – Одеса: ОГУ,1993. – С. 32–34.

–        Навчання діалогічного мовлення з опорою на текст // Вісник Херсонщини: Зб. наук. статей. – Вип. 2. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С.121–127.

–        До питання навчання усної мови студентів немовних Вузів // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. статей та монографій. – Вип. 3. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С. 156–160.

–        Поняття змісту навчання іноземної мови у немовному Вузі // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. статей та монографій. – Вип. 4. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С. 148–152.

–        Преподавание иностранного (английского) языка в школах нового типа // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр.  – Вип. 1–2 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 84–91.

–        Коммуникативный потенциал информационных текстов и проблемы устной иноязычной речи студентов неязыковых Вузов // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр.  – Вип. 5–6 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 31– 40.

–        Гуманизация процесса обучения ИЯ в школах нового типа // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. –  Вип. 27. –  Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 30–40.

–        Диалог как условия развития коммуникативности школьника // Наукові записки. Серія:  педагогічні науки. –  Вип. 24. –  Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 16–25.

–        Эстетическое воспитание на уроках иностранного (английского языка) // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – Вип. 25. – Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 134–141.

–        Воспитание эстетических взглядов у учащихся на уроках английского языка // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип.7-8 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 134–141.

–        Проблемы и пути оптимизации содержания обучения английскому языку в школах нового типа // «Наука і освіта». –Вип.. 5–6. – Одеса, 1999. – С. 90–94.

–        Лінгвістичні, психологічні та методичні аспекти навчання іншомовної компетенції студентів немовних Вузів // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип. 9-10. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 14–18.

–        Индивидуальная робота с учащимися на уроках английского и немецкого языка // Зб. наук. пр. Одеського державного університету. – Одеса: ОДУ, 2000. – С. 103–114.

–        Развитие навыков устной речи путем нетрадиционных форм проведения уроков ИЯ // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип. 12. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 38–46.

–        Лингвистический аспект категории времени в современном художественном тексте // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХІІІ. – Херсон: ХДУ, 2001. – С. 44–48.

–        Семантика лексичних та граматичних одиниць у публіцистичному мовленні // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХV. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 135–138.

–        Информационный текст с позиции категории лингвистики текста // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХІV. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 17–20.

–        Реклама как экспрессивное средство обучения иноязычной речи // Печатное слово: Информ.-метод. журнал ХГУ. – Вип.5. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 75–78.

–        Особисто-орієнтоване навчання та деякі інші нові технології навчання англійської мови на початковому етапі // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХVІ. –  Херсон: ХДУ, 2002. – С. 148–150.

–        Some peculiarities of students’ English Language Teaching // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІІ. – Ч.ІІ. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 58–61.

–        Формування індивідуальності студентів у процесі вивчення англійської мови // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІV. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 232–236.

–        Вплив творчої особистості викладача на формування індивідуальності студентів // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. – Вип. 10. – К: НПУ ім. Драгоманова, 2003. – С. 159–167.

–        Духовні цінності студента та формування його індивідуальності // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХV. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 267–272.

–        Формування індивідуальності студентів при управлінні їх навчально-пізнавальною діяльністю // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІ. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 237–243.

–        Роль личностно-ориентированого обучения в раскрытии индивидуальности // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. пр. – Вип.. 1. – Кременець: РВЦКО ГПІ ім.. Т. Шевченка, 2004. – С. 47–50.

–        Духовний розвиток студента при формуванні його індивідуальності // Духовність особистості: методологія теорія і практика: Зб. наук. пр. – Вип.4. – Частина І. – Луганськ: СУНУ ім. В.Даля, 2004. – С. 116–124.

–        Формування позитивної “Я – концепції” як фактора формування індивідуальності особистості // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІІ. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 165–169.

–        Конструирование специальных ситуаций в процессе формирования индивидуальности студента // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Зб. наук. пр. Сер. Пед. і психол. – Вип. 6 - Ч. І . – Ялта: РВВ, 2004. – С. 209–214.

–        Формування інтелектуальної, мотиваційної та емоційної сфер індивідуальності студентів у профільному навчанні іноземних мов // Наукові записки. Сер. Пед. і психол. – Вип. 12. – Вінниця: ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2005. – С. 20–22.

–        Проблема індивідуальності у педагогічній антропології В.О.Сухомлинського // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту. Сер. «Педагогічні науки». – Вип. V (44). – Полтава: ПДПУ, 2005. – С. 306–312.

–        Навчальні ситуації співробітництва студентів і викладачів у процесі формування індивідуальності майбутніх фахівців // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІІІ. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 270–274. 

–        Принципи розвитку індивідуальності майбутнього викладача іноземних мов // Педагогіка і психологія. – Київ: Вид-во «Педагогічна преса», 2005. – №3 (48). – С. 61–70.

–        Психологічні механізми регуляції спільної діяльності студентів і викладачів у процесі формування індивідуальності майбутніх фахівців // Особистісні освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: Наук.-метод. Зб. / За ред. М.М. Заброцького. – Київ –Житомир: ЖОІППО, 2005. – С. 82–88.

–        Проблема розвитку  індивідуальності студента // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Наук.-метод. журнал. – Вип. ІІІ-ІV. – Київ, 2005. – С. 25–34.

–        Позиційно-ситуативний підхід до формування професійно важливих компонентів індивідуальності майбутніх вчителів іноземних мов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип. 8. – Київ – Вінниця: ІПППО АПНУ, 2005. – С. 286–290.

–        Принципи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Молодь і ринок. – Дрогобич: Дрогобицький держ. ун-ту., 2005. – №3(13), 2005. – С.106–109.

–        Акмеологічна концепція формування індивідуальності студента // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІХ. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 233–236.

–        Концепція розвитку індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – Вип. ХХ. – Львів: ЛНУ, 2005. – С. 33–39.

–        Формування професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов // Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору: Зб. наук. пр. / За ред. проф. М.В. Левківського – Київ –Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 59–63.

–        Історико-педагогічний аспект розвитку індивідуальності // Педагогічні науки: Зб наук. пр. – Вип. ХХХХ. – Херсон: ХДУ. – 2005. – С. 72–77.

–        Проблемы целеполагания в процессе формирования профессионально значимых качеств индивидуальности студента // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – Ч.1 – С. 109–115.

–        Формування ціннісних орієнтацій студентів у системі їхньої професійної підготовки як майбутніх учителів іноземних мов // Вісник Львівського університету: Зб. наук. пр. Серія педагогічна. – Вип. ХХІ . – Частина 2. – Львів, ЛНУ, 2006. – С. 203–210.

–        Педагогічні технології професійного становлення індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Вип. 285: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 75–84. 

–        Формування індивідуальності в системі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІ. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 269–273.

–        Становлення індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Вип. ХХІХ / За заг. ред. В.І. Сипченка – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2006. – С. 157–165.

–        Підготовка майбутніх учителів до викладання іноземних мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: Зб. наук. пр. – Вип. Х. –  Харків: Константа, 2006. – С. 99–107.

–        Проблема професійно значущих властивостей і якостей індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Педагогічні науки. Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІІ. – Херсон, ХДУ, 2006. – С. 307–312.

–        Проблема структурування педагогічних знань в системі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. пр. – Вип. ХV. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – С. 36–43.

–        Роль індивідуального стилю педагогічної діяльності у формуванні індивідуальності майбутніх учителів іноземних мов // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / Гол. ред. М.Т.Мартинюк. – Ч.1. – К.: Міленіум, 2006. – С. 72–80.

–        Застосування інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту. № ХХІ (116). – Луганськ: Вид-во ЛНПУ «Альма-матер», 2006. – Ч.1. – С. 128–140.

–        Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя-словесника // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІV. – Херсон, ХДУ, 2007. – С. 212–217.

–        Формування педагогічної культури та творчості майбутніх учителів іноземних мов // Вища освіта України (№ 2). Тематичний випуск: Педагогіка Вищої школи: Методологія, теорії, технології. – Київ-Рівно, Інститут Вищої освіти АПНУ, 2007. – С. 83–88.

–        Роль індивідуальності педагога у формуванні духовного світу особистості з погляду педагогічної антропології В.О.Сухомлинського // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького державного пед. ун-ту імені Г. Сковороди. – Випуск ХХІ. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 267–275.

–        Актуальні питання громадянської освіти студентської молоді // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць (Випуск ХХХVІІ) «В. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Виховання громадянина» /За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2007. – С.121–126.

–        Соціодрама як ефективний метод активізації навчально-пізнавальної  діяльності студентів при формуванні іншомовної компетенції // Південний архів: Зб. наук. пр. – Вип. 29. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 23–26.

–        Развитие интеллектуальной деятельности – один из принципов формирования индивидуальности студента при обучении английскому языку // Південний архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. –  Вип. ХХ. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 107–111.

–        Гуманистически ориентированный подход и формирование индивидуальности обучающихся английскому языку // Південний Архів. Філолог. науки. –  Зб. наук. пр.– Вип. ХХІІІ. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 84–88.

–        Проблема формування індивідуальності студентів в сучасній науці // Південний архів. Філолог. науки. – Зб наук. пр. – Вип. ХХV. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 40–44.

–        Технології формування індивідуальності в системі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. Спеціальний випуск. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2005. – С. 222–225.

–        Психолого-педагогічні засади формування індивідуальності студента при навчанні іноземним мовам // Матеріали ІІІ Міжнар. наук. – практ. конфер.  з питань методики викладання іноземних мов присвячена пам’яті доктора педагогічних наук, проф. Володимира Львовича Скалкіна ( м. Одеса 19 – 20 грудня 2002 року): Зб. наук. пр. – Одеса, ОНУ, 2002. – С. 78–83.

–        Фактори впливу на формування індивідуальності студента // Матеріали міждунар. наук.-практ. конф. «Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі навчального закладу» – Полтава: ПДПУ ім. Короленка, 2004. – С. 106–112.

–        Технологии гуманитарно-гуманистического обеспечения формирования индивидуальности студента – будущего педагога // Матеріали других Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань: «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти»: – Ірпінь: АПНУ-НА ДПС, 2004. – С. 323–328.

–        Роль педагогічних технологій у формуванні індивідуальності студента – майбутнього викладача іноземних мов // Матеріали Всеукр. наук.-пошук. конф. 19 листопада 2004 року м. Київ: «Перспективні педагогічні технології в системі непреривної освіти» / За заг. ред. І.Г.Єрмакова, С.В.Рудаківської. – Ч.2. – Київ: КМУ, 2005. – С. 214–221.

–        Деякі питання щодо забезпечення предметно-змістового аспекту професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов, спрямованих на формування їх творчої індивідуальності // Материалы Х Международ. Науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы развития  инновационной  деятельности» //  Приложение к  научно-практическому дискуссионно-аналитическому сборнику «Вопросы развития Крыма». – Симферополь: „Таврия”, 2005. – С. 125–128.

–        Проблемы индивидуальности студента в профессиональной акмеологии // Матеріали Міждунар. наук.-прак. конф.: «Акмеологія – наука ХХІ століття» / Ред. колегія: З.Ф. Сіверс, Е.В.Бєлкіна, Г.С. Данилова та ін. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – С. 162–164.

–        Сутність індивідуально зорієнтованого навчального процесу як дидактичного підходу у формуванні індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Метода: Збірник наукових праць. – Видавництво ХДУ, 207. – С. 72–77.

–        Концепція формування індивідуальності майбутнього вчителя-словесника у професійній підготовці // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХVІ. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 221–229.

–        Лексичні засоби реалізації текстової модальності // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. ІV. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 232–237.

–        Сленг у сучасному кіномистецтві // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. V. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 187–192.

–        Імпліцитні маркери авторської текстової модальності у романі Д. Брауна «Ангели та Демони» // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. VІ. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 34–39.

–        Виховання індивідуальності майбутніх учителів у професійній підготовці // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХVІІ. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 277–283

–        До проблеми виокремлення символів у художньому тексті // Науковий вісник Херсонського державного університету: Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. VІІ. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 247–252.

–        Символіка контакту у романі Г.Маркеса «Сто років самотності» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 92–96.

–        Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського як джерело збагачення сучасної педагогічної науки // Наукові записки – Вип.78(1).- Серія «Пед. науки». – Кіровоград: РВВ КДПУ М В.Винниченко, 2008. – С. 60–64.

–        Тренінгова технологія формування комунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземної мови // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. L. – Ч. 2. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 19–25.

–        Формування самооцінки під час професійного становлення майбутніх учителів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. LIV. - Херсон, ХДУ, 2009. – С. 250–256.

–        Методика формування комунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземних мов // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – 2009. – №3. – С. 90–93.

–        Маркери авторської текстової модальності в романі Д. Брауна «Код да Вінчі» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип. XLIV. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 68–74.

–        Символіка простору та межі у романі В. Фолкнера «Галас та шаленство» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип.45. – Херсон, ХДУ, 2009.

–        Формування мовленнєвої культури майбутніх викладачів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. LIІ. - Херсон, ХДУ, 2009. – С. 242–247.

–        Символи явищ природи у творах різних жанрів // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. IX. – Херсон: ХДУ, 2009. – С. 151–158.

Лексико-семантичні особливості функціонування символу «дощ» у романі В.Фолкнера «Галас та шаленство» // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». –Вип. 11.