Юридичний відділ

Оновлено: 02.12.2020

Юридичний відділ

 

Начальник юридичного відділу Парасочкіна Ксенія Вікторівна

 

Адреса: 73000, м. Херсон, вул. Університетська 27, каб. 323

Телефон: (0552) 32-67-26

Час роботи: з 8.30 до 17.15

   e-mail:

 

Склад юридичного відділу:

 

Начальник юридичного відділу - Парасочкіна Ксенія Вікторівна
           E-mail: 
Юрисконсульт І категорії - Кречик Наталія Анатоліївна

Юрисконсульт І категорії - Джантимиров Ростислав Володимирович

Юрисконсульт І  - Чубатов Сергій Олександрович

Юрисконсульт І - Калініна Оксана Вячеславівна

Юрисконсульт І - Галаган Олена Ярославівна

Юрисконсульт - Чернятевич Дмитро Вадимович

 


Положення про юридичний відділ університету

         

I. Загальні положення

 

1.1. Юридичний відділ Херсонського державного університету ( далі – відділ) створюється і функціонує у відповідності із Загальним положенням про юридичну службу Міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1040, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 536.

До складу відділу згідно штатного розпису введено посади начальника відділу, заступника начальника, провідного спеціаліста – юрисконсульта, спеціаліста-юрисконсульта 1 категорії та фахівця юридичного відділу.

Відділ є самостійним структурним підрозділом університету, який підпорядковується безпосередньо ректору.

1.2. Пропозиції відділу щодо приведення актів університету у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду ректором. У разі неврахування пропозицій відділу або часткового їх врахування відділ подає ректору письмовий висновок до проєкту акта.

1.3. Покладення на відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

1.4. Університет зобов’язаний створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників  відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правих питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

1.5. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, цим Положенням,  а також іншими нормативно-правовими актами.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами та рекомендаціями Міністерства юстиції України.        

 

II. Завдання відділу

 

2.1. Основними завданнями відділу є:

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, а також інших нормативних актів університетом, його керівництвом  та  працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків;

- представлення інтересів університету в судах.

 

III. Функції відділу

 

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує правильне застосування в університеті нормативно-правових актів та інших документів, подає ректорові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю університету;

3.2. Розробляє та бере участь у розробленні проєктів актів та інших документів з питань діяльності університету;

3.3. Проводить юридичну експертизу проєктів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами університету, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проєкту акта чи іншого документа вимогам законодавства - подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством або грунтовного редакційного опрацювання;

3.4. Проводить разом із структурними підрозділами університету (згідно з компетенцією відділу) роботу з перегляду актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

3.5. Інформує ректора університету про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

3.6. Здійснює роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів),у разі необхіності, за дорученням ректора  бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за їх виконанням, дає правову оцінку проєктам таких договорів (контрактів). проєкти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) відділом за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують.

3.7. Бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів університету в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань.

3.8. Організовує претензійну та позовну роботу в університеті, проводить аналіз її результатів.

3.9. Здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого в університеті порядку пред’явлення і розгляду претензій.

3.10. Сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів.

3.11. Подає ректору університету:

- пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності університету;

- висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна;

3.12. Розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами на основі економіко-правого аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарського діяльності університету та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

3.13. Сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу університету під час вирішення науково-навчальних та соціальних питань;

3.14. Разом із заінтересованими структурними підрозділами університету бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці, запобігання та виявлення корупції;

3.15. Надає правову допомогу працівникам університету, які потребують соціального захисту;

3.16. Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників університету, подає пропозиції ректору університету щодо поновлення порушених прав;

 

3.17. Накопичує інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства у друкованих виданнях;

3.18. Проводить роботу, спрямовує на підвищення рівня правових знань працівників університету, роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань.            

3.19. Надає правову допомогу у здійсчненні заходів щодо поліпшення якості робіт та послуг.

 

IV. Відділ має право:

 

4.1. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами університету;

4.2. Одержувати у встановленому наказом ректора порядку від посадових осіб університету необхідні для виконання покладених на відділ завдань документи, інформацію, довідки, розрахунки,та інші матеріали;

4.3. Залучати за згодою ректора університету спеціалістів з метою підготовки проєктів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

4.4. Інформувати ректора університету про покладення на відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами університету матеріалів на вимогу відділу;

4.5. Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в університеті, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

5. Керівництво відділом

5.1. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста і стажем роботи за фахом не менш як три роки.

5.2. Начальник відділу :

5.2.1. Забезпечує виконання завдань покладених на відділ;

5.2.2. Подає пропозиції ректору університету щодо прийняття на роботу, переведедння, звільнення працівників відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством;

5.2.3. Несе відповідальність за неналежне виконання покладених на відділ завдань, несвоєчасне надання відповідної звітності про роботу відділу з правових питань, незадовільну організацію роботи відділу.

Новий Контакти