ЗАРУБІЖНА ТА УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ, МЕТОДИКИ

Оновлено: 15.02.2013

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет культури і мистецтв

Кафедра культурології

 

22 березня 2013 року

проводить VII Всеукраїнську науково-практичну конференцію

молодих учених і студентів

“ЗАРУБІЖНА ТА УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ, МЕТОДИКИ”

До участі запрошуються студенти, магістранти, аспіранти вищих навчальних закладів, молоді науковці.

Тематика конференції – питання історії, теорії, методики зарубіжної та української культури.

Планується робота таких секцій:

  1. Зарубіжна художня культура: історія, теорія, методика, перспективи розвитку.
  2. Художня культура України: театр, драматургія.
  3. Теорія та історія культури.
  4. Психологія мистецтва. Мистецька педагогіка.
  5. Етнокультурологічні тенденції в Україні: історія та перспективи.

Для участі у конференції необхідно подати:

1. Заявку (вказати повне ім’я, тему доповіді, навчальний заклад, факультет, курс, домашню адресу, телефон, електронну пошту).

2. Роздрукований примірник доповіді.

3. Рецензію наукового керівника (завірена печаткою установи).

4. Інформацію про наукового керівника (вказати повне ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посаду).

Обсяг статті – не менше 6-7 сторінок машинопису. Редколегія залишає за собою право редагування статей.

Вимоги до оформлення статті студента:

* стаття має відповідати вимогам ВАК України (Постанова ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1).

* файл MS Word

* шрифт Times New Roman

* кегль – 14; інтервал – 1,5 пт; всі поля –2 см.

* список використаної літератури в кінці статті в алфавітному порядку

* посилання у тексті в квадратних дужках, де перша цифра – номер у списку літератури, а друга – номер сторінки. Напр., [12, с. 45-46], [9, с. 24-37], [ див.: 3;7]

* файл має бути названий прізвищем автора латиницею і збережений у форматі – doc.

Статті аспірантів, молодих науковців можуть бути опубліковані у збірнику наукових праць «Педагогічні науки» (вимоги додаються) за власний рахунок, а також в інших наукових виданнях університету.

Участь у конференції за рахунок відряджаючої сторони. Оргвнесок – 50 грн. (брейк-кава, поштові витрати).

         Статті, оформлені без дотримання вимог, до друку не приймаються.

 

Адреса оргкомітету: ХДУ, факультет культури і мистецтв, вул. Університетська 27, Херсон, 73000.

Тел. (0552) 326771 професор Левченко Микола Григорович, доцент Лимаренко Лідія Іванівна,

ст. лаборант Дворник Марина Сергіївна.

Матеріали надсилати на е-mail кафедри: tina@ksu.ks.ua

Оргкомітет

 

Правила для авторів статей збірника наукових праць

«Педагогічні науки»

 

         Матеріали до збірника наукових статей мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом не менше 6-7 сторінок формату А-4 в одному примірнику та електронному варіанті. Мова друку українська. Рукопис статті має бути підписаний автором (авторами).

            Електронний варіант виконувати в редакторові  Word for Windows 6/97 Шрифт – Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал - 1,5. Розміри берегів: зліва -25 мм, справа -15 мм, верхній і нижній - по20 мм. Папір -білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом з дискетою.

            Статті аспірантів приймаються із рецензією наукового керівника, авторів без наукових звань - з рецензією доктора педагогічних наук або двох кандидатів педагогічних наук.

            Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

            При оформленні матеріалів статті слід дотримуватися такого зразка:

 

УДК 37.035.3                                                                                                                      Сидоренко В.К.

 

 

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Анотація українською мовою (2-3 речення).

 

Анотація англійською мовою (2-3 речення).

 

Текст статті

            Текст статті повинен відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків ВАК України (постанова ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), і мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із  важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

ЛІТЕРАТУРА:

            Список використаної літератури можна складати в алфавітному порядку або в порядку використання джерел, а посилання на них у тексті робити у квадратних дужках за таким зразком: [5; 175 ] - перша цифра - порядок джерела в ЛІТЕРАТУРІ, а друга - номер сторінки.

            Слід також правильно обирати індекс УДК. Із цією метою варто користуватися розділами «Універсального десятинного класифікатора», який має назву «ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ».

            Бажаючим подати матеріали до збірника наукових праць „Педагогічні науки" слід також представити відомості про авторів статті на окремому аркуші та в окремому файлі на диску (прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, вчений ступінь та звання, адреса, контактні телефони тощо).

 

Матеріали надсилати за адресою:

Херсонський державний університет, факультет культури і мистецтв

вул. Університетська27, м. Херсон, 73000

Левченко Микола Григорович, декан факультету (0552) 32-67-71

Лимаренко Лідія Іванівна, завідувач кафедри культурології.

 (0552) 27-38-91

E-mail: tina@ksu.ks.ua

Новий Модуль Навігації

Оновлено: 22.03.2013

Програмка конференції 22.03.13.doc (478.5 Kb)