Бібліотека кафедри

Оновлено: 18.02.2020

Шановне товариство! Кафедра культурології має у своєму розпорядженні потужну бібліотеку. Ви можете взяти із собою певне видання за наявності документа (студентський квиток, паспорт, водійські права та ін.)

Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму. – К.: Факт, 2008. – 360 с.

Баженова Л.М., Некрасова Л.М., Курчан Н.Н., Рубинштейн И.Б. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино, театр, музика – СПб.: Питер, 2008. – 432 с.

Баканурский А.Г. Коммуникативные аспекты театрального спектакля. Херсон : Гринь Д.С., 2013. 276 с.

Баканурський, А.Г. Театрально-драматичний словник ХХ століття / А.Г. Баканурський, В.В. Корнієнко. – К.: Знання України, 2009. – 319 с.

Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів: ВНТЛ – Класика, 2008. – 269 с.

Бондар М.П., Загайкевич М.П., Пилипчук Р.Я. та ін. Українська культура ХІХ століття. – Київ, видавництво «Наукова думка», 2005. – 1292 с.

Веселовська Г.І. Український театральний авангард / Ін-т проблем сучасного мист-ва України. – К.: Фенікс, 2010. – 368 с.

Вечерський В.В. Українські дерев’яні храми. – К.: Наш час, 2008. – 271 с.

Георгієвська В.В., Сидоренко Н.М. Історія української журналістики: становлення і розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (ХІХ – початок ХХ ст.): навч. посіб. – К.: АДЕФ-Україна, 2010. – 224 с.

Гринишина М.О. Містові й світові: Драматургія А.П. Чехова на українському кону в інтерконтекстуальних зв’язках із світовим сценічним простором. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 426 с.

Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії. – К.: Факт, 2008. – 284 с.

Дизайн: Словник-довідник/ Ін-т проблем сучасн.. мист-ва НАМ України; За ред. М.І. Яковлева; Упоряд.: Ю.О. Іванченко, О.І. Ваврик, О.Г. Бросаліна та ін..; Редкол.: В.Д. Сидоренко (голова), І.Д. Безгін, Г.І. Веселовська та ін.. – К.: Фенікс, 2010. – 384 с.

Дулуман Є.К. Філософія: курс лекцій. – К.:НТУУ «КПІ», 2013. – 236 с.

Етика: Навч. Посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевськата ін.; За ред.. проф.. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

Європейська та українська культура в нарисах: Навчальний посібник / За ред.. Цехмістро І.З., Штанько В.І., Старовойт В.С., Леонтьєвої В.М. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 320 с.

Єрмакова Н. Березільська культура: Історія, досвід/ Наталя Єрмакова; Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. – К.:Фенікс, 2012. – 512 с.

История мировой музыки : Жанры. Стили. Направления / [авт. – сост. А. Минакова, С. Минаков]. – М.: Эксмо,2010. – 544 с.

Івашина О.О. Загальна теорія культури. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 215 с.

Ільницький О. Український футуризм (1914-1930). Переклала з англійської Рая Тхорук. – Львів: Літопис, 2003. – 456 с.Історія світової культури: Навч. Посібник/ Керівник авт. Колективу Л. Т. Левчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Либідь, 1999. – 368 с.

Ковалевский В.И. Интеллектуальный театр / Составитель Ефремов В.Б. – Днепропетровск: Пороги, 2009. – 271 с.

Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посібник / за ред. М.М. Заковича, І.А. Зязюна та ін. – К.: Знання, 2009.

Культурологія: навч. посіб. /В.В. Павленко, О.М. Цапко, А.І. Буймістер та ін.. – К.: КНТ, ЦУЛ, 2010. – 224 с.

Культурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. А.И. Шаповалова. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 320 с.

Культурология: Учеб. для студ. техн. вузов / Под ред.. Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высш. шк., 1999. – 511 с.

Курбасівські читання: наук. вісник / НЦТМ ім. Леся Курбаса; редкол.: Н.Корнієнко (голова) та ін.. – К., 2009. – №4: Діалог Культури і Політики / випусковий ред. Г. Веселовська; ред.-упоряд. В. Собіянський. – 365 с.

Левченко М. Українська художня культура. – Херсон, 2002. – 103 с.

Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2000. – 271с.

Лимаренко Л. І. Студентський театр у системі професійної підготовки майбутніх педагогів : монографія. Херс. держ. ун-т. Херсон : ХДУ, 2015. 484 с.

Лимаренко Л. І. Тренінг із техніки мовлення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2014.  210 с.

Лобазов П.К., А.М. Невшупа Мусульманская мораль. Путеводитель по Корану. Харьков: «БУРУН и К», 2011. – 160 с.

Львова Е. П., Фомина Н. Н., Некрасова Л. М., Кабкова Е. П. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века. (Очерки истории). – СПб : Питер, 2008. – 416 с.

Львова Е.П., Кабкова Е.П., Некрасова Л.М., Стукалова О.В., Олесина Е.П. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения. – СПб.: Питер, 2008. – 464 с.

Малишко С.В. Церковні реформи київського митрополита Петра Могили. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. – 64 с.

Мистецтвознавство ХХ століття: хрестоматія-довідник: навч. посіб. / кол. авт. : А. Баканурський та ін.; упоряд. А. Білик, С. Думасенко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 424 с.

Мишуков О.В. Евразия : транскультурный дискурс. Культурологические студии. (Учебное пособие по истории мировой художественной культуры). – М.: 2008. – 368 с.

Нариси з історії кіномистецтва України / Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін.; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – Київ: Інтертехнологія, 2006. – 864 с.

Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст./ Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін..; Інститут проблем сучасного мистецтва академії мистецтв України: У 2 кн. – К.: Інтертехнологія, 2006. – Кн.1. – 544 с.

Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст./ Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін..; Інститут проблем сучасного мистецтва академії мистецтв України: У 2 кн. – К.: Інтертехнологія, 2006. – Кн.2. – 656 с.

Нариси з історії театрального мистецтва України  ХХ століття/ Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: В.Сидоренко 9голова) та ін. – Київ: Інтертехнологія. 2006.- 1054 с.

Осипов П.І. Чому ми так говоримо (наук.-етимол. довід.). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 248 с.

Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література: Підручник. – Вид. 3-тє, стереотип. – К.: Либідь, 2008. – 718 с.

Петрушенко В.Л., Пинда Л.А., Подольська Є.А., та ін. Культурологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене / За заг. Ред.. проф.. В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 360 с.

Петрушенко В.Л., Савельєв В.П., Сурмай І.М. та ін. Етика та естетика: навчальний посібник / За ред. В.Л. Петрушенко. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2008. – 304 с.

Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології. Навчальний посібник. – К.:Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

Полная энциклопедия этикета (Текст) / сост. А.Кривошей. – Донецк: ООО «Глория Трейд», 2010. – 384 с.

Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: «АртЕк», 1999. – 728 с.

Пригодій С.М., Горенко О.П. Американський романтизм. Полікритика: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – 440 с.

Роенко О. Вопросы и ответы из опыта фехтмейстера-постановщика. – Херсон: ФОП Гринь Д.С., 2015. – 266 с.

Савчук І.Б. Камерна музика 1920-х в Україні: Спроба філософського осмислення / І.Б. Савчук ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. – К.: Фенікс, 2012. – 156 с.

Сидоренко В.Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ-ХХІ століть / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – К.: ВХ(студіо), 2008. – 188 с.

Сидор-Гібелинда О. В. Українці на Венеційській бієнале: Сто років присутності. – К.: Наш час, 2008. – 303 с.

Сулима М.М. Українська драматургія ХVII-XVIII ст.. – К.: ПЦ «Фоліант»; ВД «Стилос», 2005. – 368 с.

Сучасний російсько-український словник: 160000 слів / Уклад. М.Г. Зубков. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2008. – 688 с.

Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 416 с.

Український театр ХХ століття: Антологія вистав / За заг. ред. М. Гринишиної, Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України. – К.: Фенікс, 2012. – 944 с.

Уривалкін О.М. Історія України у запитаннях і відповідях: Посібник. – К.: Дакон, КНТ, 2008. – 460 с.

Харчук Р.Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період: навч. посіб., 2-ге вид., стереотип. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 248 с.

Художня культура. Актуальні проблеми: наук. Вісник / Ін-т проблем сучасн.. мист-ва НАМ Україн; Редкол.: В. Сидоренко (голова), О. Федорук (гол. ред.), І. Безгін та ін.- К.: ХІМДЖЕСТ, 2010. – Вип. 7. – 680 с.

Художники України: Енциклопедичний довідник/ Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін. – Київ; Інтертехнологія, 2006. – 640 с.:іл.

Чепелик О.В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія / Ін-т проблем сучасн.. мист-ва Акад. мист-в України. – К.: Хімджест, 2009. – 272 с.

Чорненький Я.Я. Культурологія: теоретико-практичний курс. Навчально-методичний посібник – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 416 с.

Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст..: Іст.-естет. Нарис. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 360 с. – Бібліогр. в кінці розд.

Шевнюк О.Л Історія мистецтв: навч. посіб./ О.Л. Шевнюк. – К. Освіта України, 2015. – 452 с.

Шейко В.М. Культура. Цивілізація, Глобалізація (кінець ХІХ – початок ХХІ ст..): Моногр.: В 2 т. – Т.1. – Х.: Основа. 2001. – 530 с.

Шейко В. М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): Моногр.: В 2 т. – Т. 2. – Х.: Основа, 2001. – 400 с.

Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. – М.: ОГИ, 2004. – 286 с.

Юрій М.Ф. Етика: Підручник (2-е вид., стереотип.). – К: Дакор, 2008. – 320 с.

Юрій М.Ф. Етнологія: Навчальний посібник. – К.:Дакор, 2006. – 360 с.

 

Крім того, до Ваших послуг:

- періодичні видання з культурології, мистецтвознавства, педагогіки

- електронна бібліотека, що налічує більше 200 позицій наукових видань

- відеотека