Конференції

Оновлено: 19.02.2018

 

 

Херсонський державний університет

Житомирський державний

університет імені Івана Франка

Навчально-науковий інститут педагогіки

Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови

 

Інформаційний лист

 

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ, ВЧИТЕЛІ-СЛОВЕСНИКИ!

 

            Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти", який відбудеться 26 – 27 квітня 2018 року у Житомирському державному університеті імені Івана Франка (навчальний корпус № 4, ауд.604).

     

      Напрями роботи інтернет-конференції:

  1. Історія книги на теренах України.
  2. Формування пізнавальних і читацьких інтересів засобами книги.
  3. Художня література (філологічні та мистецькі студії).
  4. Навчальні та художні видання у дослідженнях студентів.

Учасники семінару отримають програму, сертифікат та збірник наукових  праць "Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти" із власною публікацією.

         Просимо надсилати анкету учасника та статтію двома окремим файлами (напр.: Анкета Чупріна.doc; Стаття Чупріна.doc) до 1 квітня 2018 року електронною поштою на адресу lingvodyd@gmail.com

 

      Вимоги до оформлення статті:

Обсяг – від 4 сторінок формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 2003, 2007; шрифт - Times New Roman, розмір 14; міжрядковий інтервал - 1,5; абз. відступ – 10 мм: поля – 20 мм. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище та ініціали (шрифт – напівжирний); науковий ступінь і вчене звання, місце роботи або навчання. Назва – по центру (шрифт – напівжирний). Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою "Список використаних джерел та літератури". У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через крапку з комою – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5; 132-134].

Вартість друку – 25 грн.  сторінка. Телефони для довідок: (097)5681701 – Климова Катерина Яківна; (067)5912390 – Бєлова Наталія Іванівна; (096)7002936 – Чупріна Олена Вадимівна.

 

  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

 

Климова К. Я.,

доктор педагогічних наук,

професор, завідувач кафедри

лінгвометодики та культури фахової мови

(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

 

 

Зміст науково-дослідної роботи студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів з української мови

 

Індивідуалізація навчання, комп’ютеризація навчального процесу у довузівський період формування мовнокомунікативної компетенції (загальноосвітня школа, гімназія, ліцей, коледж, професійно-технічний заклад та ін.) дають змогу вступнику — майбутньому студентові — максимально повно реалізувати свої потенційні можливості до науково-дослідної роботи з української мови у педагогічному ВНЗ. При цьому формується креативність, яка є необхідною умовою творчої мовнокомунікативної діяльності педагога [2; 59 − 60].

 

Список використаних джерел та літератури

 

  1. Бабанський Ю. К. Передовий досвід учителів і педагогічна наука //  Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд.: І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — К.: Вища шк., 2006. — 606 с.: іл.
  2. Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2007. — 480 с.

 

У межах розробки загальнокафедральної теми пропонується підготовка до друку збірка студентських наукових статей:

«Лінгводидактична підготовка сучасного вчителя початкової школи».

До участі запрошуються магістри, студенти та вчителі  початкових класів загальноосвітніх шкіл.

Тематичні напрямки роботи:

1. Теоретичні основи навчання дисциплін гуманітарного циклу в початковій школі.

2. Методика формування мовної та мовленнєвої компетенції молодших школярів.

3. Лінгводидактичний підхід у фаховій підготовці майбутнього вчителя початкової школи.

Матеріали доповідей будуть надруковані у збірці «Лінгводидактичні засади навчання дисциплін гуманітарного циклу в початковій школі».

Для публікації статті у збірці Вам необхідно надати:

-      роздруковану статтю (не менше 5 сторінок), 1 примірник;

-      електронний варіант матеріалів;

-      відомості про автора.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали просимо надати в друкованому вигляді обсягом не менше 5 сторінок формату А-4. Мова друку українська. Електронний варіант виконувати в редакторі Word for Windows 6/97 шрифтом Times New Roman з інтервалом  1,5; розмір шрифту 14 у форматі  RTF. Розмір полів: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. Папір білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом з диском. На першому рядку у лівому куті – шрифт УДК (шрифт напівжирний); у правому – ініціали та прізвище автора (напівжирними літерами). На наступному рядку курсивом друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Посилання в тексті оформляється за зразком: [ 3, с.5 ].

Треба розрізняти тире ( – ) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ подавати в алфавітному порядку з дотриманням вимог державного стандарту, друкується через один рядок після основного (великими напівжирними літерами по центру).

За точність викладення фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Подані матеріали не редагуються і не повертаються.

Обов’язково просимо подати відомості про автора на окремому аркуші за такою структурою:

1. П.І.Б.

2. Освітньо-кваліфікаційний рівень, що отримає студент після захисту випускної  роботи  (або місце роботи за освітнім профілем та посада).

3. Контактний телефон та e-mail.