Конференції

Оновлено: 11.09.2018

 

 

У межах розробки загальнокафедральної теми пропонується підготовка до друку збірки наукових статей:

«Лінгводидактична підготовка сучасного вчителя початкової школи».

До участі запрошуються магістри, студенти та вчителі  початкових класів загальноосвітніх шкіл.

Тематичні напрямки роботи:

1. Теоретичні основи навчання дисциплін гуманітарного циклу в початковій школі.

2. Методика формування мовної та мовленнєвої компетенції молодших школярів.

3. Лінгводидактичний підхід у фаховій підготовці майбутнього вчителя початкової школи.

Матеріали доповідей будуть надруковані у збірці «Лінгводидактичні засади навчання дисциплін гуманітарного циклу в початковій школі».

Для публікації статті у збірці Вам необхідно надати:

-      роздруковану статтю (не менше 5 сторінок), 1 примірник;

-      електронний варіант матеріалів;

-      відомості про автора.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали просимо надати в друкованому вигляді обсягом не менше 5 сторінок формату А-4. Мова друку українська. Електронний варіант виконувати в редакторі Word for Windows 6/97 шрифтом Times New Roman з інтервалом  1,5; розмір шрифту 14 у форматі  RTF. Розмір полів: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. Папір білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом з диском. На першому рядку у лівому куті – шрифт УДК (шрифт напівжирний); у правому – ініціали та прізвище автора (напівжирними літерами). На наступному рядку курсивом друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Посилання в тексті оформляється за зразком: [ 3, с.5 ].

Треба розрізняти тире ( – ) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ подавати в алфавітному порядку з дотриманням вимог державного стандарту, друкується через один рядок після основного (великими напівжирними літерами по центру).

За точність викладення фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Подані матеріали не редагуються і не повертаються.

Обов’язково просимо подати відомості про автора на окремому аркуші за такою структурою:

1. П.І.Б.

2. Освітньо-кваліфікаційний рівень, що отримає студент після захисту випускної  роботи  (або місце роботи за освітнім профілем та посада).

3. Контактний телефон та e-mail.