2014 квітень

Оновлено: 05.02.2014

Шановні викладачі і студенти!

Запрошуємо Вас прийняти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі, яка відбудеться 24-25 квітня 2014р. у Херсонському державному університеті.

 

Планується робота за такими напрямами:

 • Якість природничо-математичної освіти як науковий і соціальний пріоритет.
 • Інноваційні підходи до реформування і вдосконалення змісту природничо-наукової освіти в загальноосвітній і вищій школі.
 • Технології навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВУЗі.
 • Навчальний експеримент у природничо-математичній освіті.
 • проєктування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі.
 • Досвід вивчення природничо-математичних дисциплін у навчальних закладах зарубіжжя.

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 25березня 2013 р. надіслати на адресу:

Куриленко Наталії Валентинівні

Кафедра фізики

Херсонський державний університет,

вул. Університетська 27

м. Херсон,

73000.

або на електронну адресу

такі матеріали:

 • заявку на участь та відомості про авторів із зазначенням кількості днів перебування у м.Херсоні.
 • текст статті до збірника праць учасників конференції (у електронному та паперовому вигляді);
 • відсканований чек про оплату статті з розрахунку 15 грн за одну друковану сторінку.

 

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, як за 15 днів проінформувати про дату приїзду та кількість учасників, які прибудуть на конференцію, для забезпечення гуртожитком. Кошти за поселення у гуртожиток можна внести під час реєстрації

 

Вимоги до оформлення статті

Стаття повинна включати: актуальність теми; мету роботи; завдання, що ставилися у ході дослідження; результати по кожному завданню; висновки; напрями можливих подальших досліджень.

 1. Мова – українська, російська.
 2. Стаття повинна мати не менше трьох повних сторінок.
 3. Розмір аркуша – А-4 (21см´29,7см).
 4. Розміри полів: зверху і знизу –20 мм, справа –15 мм, зліва – 30мм.
 5. Міжстрочковий інтервал – 1.5
 6. Текст друкувати у редакторі Word for Windows 2003 шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14 у форматі rtf або doc. Малюнки виконуються векторною графікою і повинні бути вмонтовані в текст. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менш ніж 300 dpi.
 7. Список використаної літератури можна складати в алфавітному порядку або в порядку використання джерел. Посилання у тексті – приклад – [1, с.155].

 

Зразок оформлення статті

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Тонконцова І.О., Шарко В.Д., Коробова І.В.

Херсонський державний університет

Як відомо, фізика є одним із найскладніших предметів для засвоєння та вивчення, тому рівень знань учнів з кожним роком, на жаль, знижується. Саме цей факт обумовлює впровадження нових засобів навчання, одним із яких є фізичне дослідження. Організація навчального дослідження дозволяє учням сприймати нові знання не у готовому вигляді, а здобувати їх самостійно. Вивчення науково-методичної літератури з проблеми навчального фізичного дослідження дало можливість встановити, що такій формі організації навчально-пізнавальної діяльності школярів приділяється недостатньо уваги. Частіше за все причинами зазначеного становища є обмеженість часу на уроці, відсутність обладнання або його застарілість, низький загальний розвиток школярів, соціальний склад учнів у класах, відсутність системності у проведенні навчальних досліджень, а іноді й відсутність у вчителя професійних навичок із даного предмета.

Метою нашої статті є розкриття можливостей проведення уроків із використанням фізичного дослідження як засобу підвищення якості знань учнів з фізики. До завдань, які необхідно було розв’язати увійшли: визначення моделі та можливих об’єктів фізичного дослідження; опис методики організації науково-дослідницької діяльності учнів на уроках фізики. ….

Література:

1.       Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. - К.:  Вид-во А.С.К., 2004. – 192 с.

2.       Галатюк Ю.М. Дослідницька робота учнів з фізики / Ю.М.Галатюк, В.І.Тищук. – Х.: Вид. група “Основа”: “Тріада+”, 2007. – 192 с. – (Б-ка журн. “Фізика в школах України” Вип. 11 (47)).

3.       Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект : посібн. для вчителів та студентів / В.Д. Шарко. – Херсон: Олді-Плюс, 2004. – 190 с.

 

 

 • Текст статті редагуванню і виправленню не підлягає!
 • Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам і вислані пізніше встановленого строку, не розглядаються і назад не повертаються!
 • Відповідальність за помилки несуть автори!

 

 

Довідки з питань організації та проведення конференції можна отримати за контактним телефоном оргкомітету: 0978320856; 0509845850 (Куриленко Н.В.);

або E-mail:

 

Зразок оформлення заявки

 

Просимо включити до порядку денного конференції :

 

Прізвище, ім’я та по-батькові, місце навчання (навч. заклад, факультет, курс) автора статті

Прізвище, ім’я та по-батькові, вчене звання, ступінь наукового керівника

Назва статті

Адреса для розсилки збірників, контактний телефон, e-mail:

(обов’язково)

Чи потрібен гуртожиток?

Вказати дату приїзду та відїзду

 

Новий Модуль Навігації