2014 червень

Оновлено: 15.04.2014

ДРУГЕ

Інформаційне повідомлення

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

Актуальні проблеми природничо-математичної освіти
в середній і вищій школі
.

 

Конференція відбудеться 26-28 червня 2014 року.

База проведення конференції: Херсонський державний університет (м. Херсон).

 

Планується робота за такими напрямами:

v     Якість природничо-математичної освіти як науковий і соціальний пріоритет.

v     Інноваційні підходи (компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтовний та ін.) до реформування і вдосконалення змісту природничо-наукової освіти в загальноосвітній і вищій школі.

v     Технології навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВУЗі.

v     Навчальний експеримент у природничо-математичній освіті.

v     проєктування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі.

v     Досвід вивчення природничо-математичних дисциплін у навчальних закладах зарубіжжя.

v     Напрями підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін до впровадження нового стандарту загальної середньої освіти.

 

За матеріалами конференції буде друкуватися збірник тез (який можна буде отримати під час роботи конференції) та фаховий збірник статей.

 

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 15 травня 2014 р. надіслати оргкомітету електронною поштою на адресу такі матеріали:

-         заявку на участь;

-         тези доповідей (мінімум 3 повних сторінки);

-         текст статті (мінімум 8 повних сторінок за бажанням);

 

Переказ за послуги друку тез та статті (з розрахунку 25 грн. за друковану сторінку тез та статті) надсилати поштовим переказом за адресою:

Куриленко Наталії Валентинівні

Кафедра фізики та методики її навчання

Херсонський державний університет,

вул. Університетська 27

м. Херсон,

73000.

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, як за 20 днів проінформувати про дату приїзду та кількість учасників, які прибудуть на конференцію, для забезпечення житлом.

Для учасників, які планують особисто прийняти участь у роботі конференції передбачається організаційний внесок.

Довідки з питань організації та проведення конференції можна отримати за контактним телефоном оргкомітету:

моб.: 0978320856; 0509845850 - Куриленко Н.В.;
                  0504941253 - Шарко В.Д.

або по E-mail:

 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції

 

Просимо включити до порядку денного конференції доповідь:

 

Прізвище, ім’я та по-батькові автора(ів)

Тема доповіді

Навчальний заклад

Адреса для розсилки збірників, контактний телефон, e-mail:

Чи плануєте приїзд

(на скільки днів), дата приїзду

Чи плануєте замовити додаткові збірники (вказати кількість)

 

Правила оформлення тез

 

 • Матеріали подавати на електронною поштою за адресою
 • Мова – українська, російська.
 • Тези доповідей повинні мати не менше трьох повних сторінок.
 • Розмір аркуша – А-4 (21см´29,7см).
 • Розміри полів: зверху і знизу –20 мм, справа –15 мм, зліва – 30мм.
 • Міжстрочковий інтервал – 1.5
 • Текст друкувати в редакторі Word for Windows 2003 шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14 у форматі rtf або doc. Малюнки виконувати в Microsoft Word. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менш ніж 300 dpi.

 

Зразок оформлення тез наводимо нижче:

 

САМОСТІЙНА РОБОТА В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

 

Іванов І.І.

Херсонський державний університет

 

Текст тез_______________________________________________________________________________________

 

q       Текст доповіді подальшому редагуванню і виправленню не підлягає!

q       Роботи, які не відповідають вищевказаним умовам і вислані пізніше встановленого строку, не розглядаються і назад не повертаються!

q       Відповідальність за помилки та недоречності несуть автори!

Наклад збірника тез та фахового збірника статей  буде визначатися з розрахунку «одна стаття (теза) – один примірник». Співавторам можуть бути заплановані додаткові примірники за додаткову оплату, якщо це буде замовлено в заявці на участь  у конференції.

 

Якщо автори не зможуть особисто отримати збірники, оргкомітет може переслати їх поштою, якщо про це буде зроблено попереднє замовлення.

 

Вимоги до оформлення статей до наукового фахового видання

 

Матеріали для публікації повинні не перебільшувати 15 сторінок, бути написані українською мовою шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,5 см. Стаття не повинна містити пустих рядків та має бути оформлена таким чином (див. приклад):

1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (простим шрифтом). (індекс УДК для Вашої статті можна підібра за наступним посиланням http://teacode.com/online/udc/

У наступних рядках вказують:

2. Прізвище Ім’я По батькові (у називному відмінку, праворуч, виділити жирним прямим)

3. Місто (у називному відмінку, праворуч, не виділяти)

4. НАЗВА СТАТТІ (по центру, великими літерами, виділити жирним прямим)

5. Анотація (українською мовою) та ключові слова

6. Текст статті (Згідно з постановою № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. (див. "Бюлетень ВАК України" № 1/2003) до друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання), які мають такі необхідні елементи:

- Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими  чи практичними завданнями.

- Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується  стаття.

- Формулювання мети статті (постановка завдання).

- Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

- Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

7. Прізвише (ща) та ініціали автора (рів) російською мовою (вирівнювання справа)

Назва статті російською мовою (вирівнювання по центру)

Анотація російською мовою (з абзацу)

Ключові слова. російською мовою (з абзацу простим шрифтом, бажано від трьох до восьми)

8. Прізвише (ща) та ініціали автора (рів) англійською мовою (вирівнювання справа)

Назва статті англійською мовою (вирівнювання по центру)

Анотація англійською мовою (з абзацу)

Ключові слова англійською мовою (з абзацу простим шрифтом, бажано від трьох до восьми).

 

 • Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують під рисунком ліворуч з відступом в 1 см шрифтом розміру 14, після робиться відступ – 6 пгт. Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.п., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб'єктні рисунки з нашаруваннями слід готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

Приклад

 

Рис.1. Результати опитування представників різних груп за опитувальником Басса-Даркі

 • Таблиці подають в тексті статті у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 14, заголовок 14. Нумерація таблиць – по правому краю сторінки, заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, простим шрифтом.

 

Література та джерела (відступ від попереднього тексту – 6 пгт, по центру виділити жирним). Посилання у тексті – приклад – [1, с.155]. Оформляти за останніми вимогами ВАК:

Електронні ресурси: The Scottish Institute for Residential Child Care. Social Work Undergraduate Degree [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.sircc.org.uk/education/honsdegree> – Загол. з екрану. – Мова англ.

 

Дисертації: Волченко О.М. Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах: дис…кандидата пед. наук: спец. 13.00.01 «загальна педагогіка та історія педагогіки » / Ольга Михайлівна Волченко. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 2006. – 264 с.

 

Автореферати дисертацій: Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах мед. навчальних закладів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ірина Євгенівна Булах. – АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К., 1995. – 50 с.

 

Журнали: Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации / Татьяна Дмитриевна Дубовицкая // Психологическая наука и образование. – 2002 – № 2. – С.42-45

 

Збірки наукових праць: Химинець О.В. Проблема формування творчої особистості /Ольга ВолодимирівнаХиминець // Науковий вісник УжДУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип.1 / Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет; Редкол.: В.І.Опіярі (гол. ред.), М.І.Блецкан, М.М.Болдижар, В.В.Гоммонай. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла». – 1998. – С.17-22

 

Книга одного автора: Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / Виктория Викторовна Сафонова. ? Воронеж: Стоки, 1996. – 237 с.

 

Книга двох–трьох авторів: Редько В.Б. Учебник физики и видеозапись / В.Б.Редько, Р.В.Борисович, В.В.Молодцова. – Одесса: «Оптиум», 2002 – 140 с.

 

Книга чотирьох і більше авторів: Вікова і педагогічна психологія: Навчальний посібник. – 2-ге. вид. [О.В.Скрипченко, Л.В.Волинська., З.В.Огороднійчук, І.С.Булах та ін.] – Київ: Каравела, 2009. – 400 с.

 


ЗРАЗОК

УДК 378: 52

С. Г. Кузьменков

м.Херсон

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛЯ АСТРОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ АСТРОНОМІЇ

Розглянуто особливості системи астрономічних понять. Зважаючи на фундаменталізацію освіти, сформоване понятійне поле сучасного загального курсу астрономії, призначеного для підготовки вчителя астрономії. Сформоване поле відрізняється від традиційного значно меншою кількістю понять взагалі, меншою часткою астрометричних, проте більшою часткою астрофізичних понять.

Ключові слова: поле понять навчальної дисципліни, фундаменталізація освіти, базові поняття, фундаментально ядро і периферія поля понять, підготовка вчителя астрономії.

 

Текст статті за вимогами

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Література та джерела:

 1. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. – Л.: Наука, 1976. – 255 с.
 2. Жуков Л.В. Теоретические основы методики астрономической подготовки учителя физики [Электронный ресурс]: Дис. д-ра пед. наук: 13.00.02. – М.: РГБ, 2003 – 501 с. (Из фондов Российской Государственной библиотеки).
 3. Казанцев С.Я. Дидактические основы и закономерности фундаментализации обучения студентов в современной высшей школе [Электронный ресурс]: Дис. д-ра пед. наук: 13.00.01. – М.: РГБ, 2000 – 296 с. (Из фондов Российской Государственной библиотеки).
 4. Кузьменков С.Г. Фундаменталізація астрономічної освіти майбутніх учителів фізики та астрономії. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 77. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – С. 211-215.

 

С.Г. Кузьменков

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЯ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
АСТРОНОМИИ

Рассмотрены особенности системы астрономических понятий. На основе фундаментализации образования сформировано понятийное поле современного общего курса астрономии, предназначенного для подготовки учителя астрономии. Сформированное поле отличается от традиционного значительно меньшим числом понятий вообще, меньшей долей астрометрических, но большей долей астрофизических понятий.

Ключевые слова: поле понятий учебной дисциплины, фундаментализация образования, базовые понятия, фундаментальное ядро и периферия поля понятий, подготовка учителя астрономии.

S.G. Kuzmenkov

THE PROBLEMS OF FORMING THE FIELD OF ASTRONOMICAL

CONCEPTS MEANT FOR THE ASTRONOMY TEACHER’S TRAINING

The peculiarities of the of astronomic concepts system are considered. On the basis of education fundamenting the concept field of modern general course of Astronomy for astronomy teacher’s training is formed. The formed field differs from traditional by considerably less number of concepts in general, by less percentage of astrometric, but greater percentage of astrophysical concepts.

Key words: the field of educational discipline concepts, fundamenting of education, base concepts, fundamental core and periphery of the concept field, astronomy teacher’s training.

 

 

Новий Модуль Навігації