2013 квітень

Оновлено: 18.03.2013

Шановні викладачі і студенти!

Запрошуємо Вас прийняти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі, яка відбудеться 18-19 квітня 2013р. у Херсонському державному університеті.

 

Планується робота за такими напрямами:

ü      Якість природничо-математичної освіти як науковий і соціальний пріоритет.

ü      Інноваційні підходи до реформування і вдосконалення змісту природничо-наукової освіти в загальноосвітній і вищій школі.

ü      Технології навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВУЗі.

ü      Навчальний експеримент у природничо-математичній освіті.

ü      проєктування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі.

ü      Досвід вивчення природничо-математичних дисциплін у навчальних закладах зарубіжжя.

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 25березня 2013 р. надіслати на адресу:

Куриленко Наталії Валентинівні

Кафедра фізики

Херсонський державний університет,

вул. Університетська 27

м. Херсон,

73000.

або на електронну адресу

такі матеріали:

  • заявку на участь та відомості про авторів із зазначенням кількості днів перебування у м.Херсоні.
  • текст статті до збірника праць учасників конференції (у електронному та паперовому вигляді);

 

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, як за 15 днів проінформувати про дату приїзду та кількість учасників, які прибудуть на конференцію, для забезпечення гуртожитком. Кошти за поселення у гуртожиток можна внести під час реєстрації

 

Вимоги до оформлення статті

Стаття повинна включати: актуальність теми; мету роботи; завдання, що ставилися у ході дослідження; результати по кожному завданню; висновки; напрями можливих подальших досліджень.

q    Мова – українська, російська.

q    Стаття повинна мати не менше трьох повних сторінок.

q    Розмір аркуша – А-4 (21см´29,7см).

q    Розміри полів: зверху і знизу –20 мм, справа –15 мм, зліва – 30мм.

q    Міжстрочковий інтервал – 1.5

q    Текст друкувати у редакторі Word for Windows 2003 шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14 у форматі rtf або doc. Малюнки виконуються векторною графікою і повинні бути вмонтовані в текст. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менш ніж 300 dpi.

q    Список використаної літератури можна складати в алфавітному порядку або в порядку використання джерел. Посилання у тексті – приклад – [1, с.155].


Зразок оформлення статті

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Тонконцова І.О., Шарко В.Д., Коробова І.В.

Херсонський державний університет

Як відомо, фізика є одним із найскладніших предметів для засвоєння та вивчення, тому рівень знань учнів з кожним роком, на жаль, знижується. Саме цей факт обумовлює впровадження нових засобів навчання, одним із яких є фізичне дослідження. Організація навчального дослідження дозволяє учням сприймати нові знання не у готовому вигляді, а здобувати їх самостійно. Вивчення науково-методичної літератури з проблеми навчального фізичного дослідження дало можливість встановити, що такій формі організації навчально-пізнавальної діяльності школярів приділяється недостатньо уваги. Частіше за все причинами зазначеного становища є обмеженість часу на уроці, відсутність обладнання або його застарілість, низький загальний розвиток школярів, соціальний склад учнів у класах, відсутність системності у проведенні навчальних досліджень, а іноді й відсутність у вчителя професійних навичок із даного предмета.

Метою нашої статті є розкриття можливостей проведення уроків із використанням фізичного дослідження як засобу підвищення якості знань учнів з фізики. До завдань, які необхідно було розв’язати увійшли: визначення моделі та можливих об’єктів фізичного дослідження; опис методики організації науково-дослідницької діяльності учнів на уроках фізики. ….

Література:

1.       Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. - К.:  Вид-во А.С.К., 2004. – 192 с.

2.       Галатюк Ю.М. Дослідницька робота учнів з фізики / Ю.М.Галатюк, В.І.Тищук. – Х.: Вид. група “Основа”: “Тріада+”, 2007. – 192 с. – (Б-ка журн. “Фізика в школах України” Вип. 11 (47)).

3.       Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект : посібн. для вчителів та студентів / В.Д. Шарко. – Херсон: Олді-Плюс, 2004. – 190 с.

 

 

  • Текст статті редагуванню і виправленню не підлягає!
  • Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам і вислані пізніше встановленого строку, не розглядаються і назад не повертаються!
  • Відповідальність за помилки несуть автори!

 

 

Довідки з питань організації та проведення конференції можна отримати за контактним телефоном оргкомітету: кафедра фізики та методики її навчання (0552) 32-67-68,
моб.: 0978320856
(Куриленко Н.В.); або E-mail:

 

Зразок оформлення заявки

 

Просимо включити до порядку денного конференції :

 

Прізвище, ім’я та по-батькові, місце навчання (навч. заклад, факультет, курс) автора статті

Прізвище, ім’я та по-батькові, вчене звання, ступінь наукового керівника

Назва статті

Адреса для розсилки збірників, контактний телефон, e-mail:

(обов’язково)

Чи потрібен гуртожиток?

Вказати дату приїзду та відїзду