Історія кафедри

Оновлено: 10.02.2020

1. Кафедра фізики - одна з найстаріших кафедр університету.

Історія кафедри фізики бере свій початок  з 1944 р. Вона була утворена при фізико-математичному факультеті Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської (ХДПІ). Склад кафедри формувався за рахунок викладачів шкіл міста (С. І. Янович, С. М. Бірюков), демобілізованих з лав Радянської Армії (Ю. М. Шпель, М. С. Білий, П. К. Башкаев,  Є. Д. Селіванов). Повернувся із евакуації І. Й. Предместніков. Кожен з них ще не визначився як науковець. На кафедрі не було жодного кандидата або доктора наук. Для занять з фізики не вистачало обладнання.

Перша навчальна польова лабораторія з фізики створювалась у теперішній кімнаті №10 інженерно-технологічного факультету ХДУ. У цій єдиній лабораторії кафедри проводились заняття з усіх розділів фізики. Більшість приладів були шкільного типу. Асистенти С. М. Львов і С. І. Янович займалися виготовленням найпростіших установок для виконання лабораторних робіт з підручних засобів.

На фізико-математичному факультеті з технічних дисциплін викладався лише невеликий курс електрорадіотехніки. Не було виробничої практики. Студенти закінчували інститут без достатніх практичних навичок. У цих умовах колектив фізико-математичного факультету приступив до перебудови своєї роботи. Треба було у межах старого навчального плану забезпечити достатню підготовку випускників, які б з першого ж дня своєї роботи могли активно включитись у навчальний процес по здійсненню політехнічного навчання в школі.

У 1947 р. на кафедру прийшов працювати ст. викладач Є. Д. Селіванов, який потім багато років був деканом фізико-математичного факультету. Завідувачем кафедрою з 1944 по 1951 рр. був ст. викладач І. Й. Предместніков. У 1951р. захистив кандидатську дисертацію С. М. Львов і у цьому ж році був призначений на посаду завідувача кафедри фізики. У зв'язку з розширенням факультету в період 1958 - 1960 рр. розширювалась і кафедра. Поповнення йшло за рахунок випускників інституту. Так у 1952 р. на кафедрі був залишений асистентом Б. Г. Макосевський, у 1953 р. - В. П. Немченко, а в 1958 р. - В. Й. Марченко. Пізніше, у 1962-1963р.р. на кафедру були прийняті асистентами випускники Інституту з досвідом педагогічної роботи в школі: О. Г. Гречко, Б. Й. Малінський та В. Г. Чарнецький, а також випускник Одеського університету І. І. Костецький. Так на кафедрі за короткий період сформувався здібний колектив на чолі з молодим завідуючим - к. ф.-м. н., доцентом С. М. Львовим.

Перехід на підготовку вчителів широкого профілю, зокрема викладачів практикумів з машинознавства та електротехніки, а також керівників занять у шкільних майстернях, поставив вимоги різкого покращення матеріальної бази існуючих кабінетів та створення нових. Кабінет електрорадіотехніки мав як складну апаратуру, потрібну для оволодіння вузівського курсу, так і все необхідне для організації занять за програмою практикуму з електротехніки середньої школи. В цій лабораторії навчались не тільки студенти, а й учителі, які підвищували кваліфікацію при обласному інституті удосконалення вчителів.

Було розпочато створення кабінету технології та технічної механіки, придбано декілька верстатів, набір моделей по технічній механіці, колекції матеріалів тощо. На кафедрі під керівництвом доцента С. М. Львова було створено лабораторію спеціального фізичного практикуму. В ній студенти виконували складні завдання по фізичному експерименту. Усі установки цієї лабораторії були змонтовані силами складу кафедри фізики. Були погоджені програми суміжних дисциплін (загальної фізики, теоретичної фізики, електрорадіотехніки). У результаті цього було усунено зайве повторення і зекономлений за рахунок цього час було використано для посилення практичної підготовки студентів на лабораторних заняттях, особливо з електрорадіотехніки. Стали регулярно проводитись екскурсії на заводи, фабрики, електростанції. Вони допомагали поєднувати навчання з практикою. Було збільшено час на заняття у створених учбових майстернях.

При кафедрі фізики також функціонувала науково-дослідна лабораторія у чому велика заслуга  доцента С. М. Львова. Лабораторія вивчала властивості напівпровідникових матеріалів, пізніше вона стала називатися “Науково-дослідна лабораторія високотемпературних напівпровідникових та спеціальних сплавів”. У лабораторії було створено унікальний комплекс для проведення вимірювань різних фізичних властивостей металів та тугоплавких сполук у широкому інтервалі температур, зокрема дослідження властивостей  додекаборидів металів під керівництвом д. ф.-м. н., професора В. В. Одінцова.

2. Кафедра методики викладання фізики - одна з найстаріших кафедр методики фізики в Україні.

З 1954 р. у складі чотирьох чоловік (три викладача і один лаборант) розпочала свою роботу кафедра методики викладання фізики. Завідуючим цієї кафедри став доцент М. С. Білий. Слід зазначити, що створена кафедра була другою в Україні кафедрою методики фізики після університету ім. М. П. Драгоманова (створена в 1953 р.). Спочатку вона забезпечувала підготовку студентів з методики викладання фізики, електротехніки, радіотехніки, а, з уведенням нової спеціальності (1955 - 1956 н.р.), - ще й підготовку з технічних дисциплін на базі створених навчальних майстерень і нових лабораторій з автосправи і загальнотехнічних дисциплін. У цей же час склад кафедри поповнився викладачами технічних дисциплін Г. Д. Ламашом, І. Б. Прускевичем, В. О. Шебановим, В. В. Вишемирським, навчальними майстрами М. О.Єрмаковим, М. П.Мудрим, В. Г. Скороходом, В. Г. Ляшенко.

На початку роботи кафедри винили великі труднощі. Не було своєї матеріально-технічної бази, не вистачало досвідчених викладачів, не було досвіду викладання технічних дисциплін у педвузах, бракувало програм. Але всі ці труднощі в короткий час вдалось подолати. Враховуючи велике значення для політехнічного навчання кіно, кожний студент фізичного відділу, починаючи з 1954 року, складав відповідний екзамен і одержував посвідчення демонстратора вузькоплівкового кіно. Це давало змогу вчителеві демонструвати навчальні фільми в школі. Але в середині 70-х років у зв'язку з введенням нових навчальних планів і спеціальностей кафедрі було доручено читання нової дисципліни «Технічні засоби навчання», що примусило створити ще одну лабораторію і запросити до інституту дипломованого спеціаліста цього профілю к. п. н., доцента В. П. Макарова.

У 1973 р. на кафедру прийняли колишню випускницю фізичного відділення ХДПІ ім. Н. К. Крупської, аспірантку, а згодом досвідченого педагога та вченого В. Д. Шарко. У 1982 р. на кафедру була передана ще одна порівняно нова дисципліна - астрономія, яку викладав к. ф.-м. н., доцент Б. Л.  Шаганян. У 1985 році згідно з новими навчальними планами з'явилася дисципліна «Основи автоматики і обчислювальної техніки». Розробляв лекційні та лабораторні курси та зумів створити спеціальну лабораторію з основ автоматики і обчислювальної техніки к. ф.-м. н., доцент  С. Г. Кузьменков. З 1994 року на кафедрі став працювати к. ф.-м. н., доцент О. В. Немченко, з появою якого з'явився ряд нових дисциплін: «Архітектура ЕОМ», «Цифрова електроніка», «Електронно-обчислювальна техніка в фізичному експерименті», «Захист інформації в комп'ютерних системах». 

За час існування кафедри значний внесок у створення навчальних лабораторій і кабінетів, в удосконалення їх матеріальної бази зробили професор М. С. Білий, доцент В. Д. Шарко, професор В. В. Одінцов, доцент Н. А. Бабаєва, доцент С. С. Лі, доцент В. П. Макаров, ст. викладач  П. М. Борко, ст. викладач В. Ф. Колотун, ст. викладач Ф. П. Дроздов, ст. викладач І. Р. Павлова, ст. лаборант Ф.М. Шаговалієв, ст. лаборант Т. О. Шатайлова, ст. лаборант Т. В. Богданова.

 

3. Об'єднання двох кафедр.

У 2003 році кафедру методики навчання фізики було об'єднано з кафедрою фізики. Так утворилась нова кафедра - кафедра фізики, яка працює і зараз у складі 18 співробітників: 2 професора - д. п. н. В. Д. Шарко (завідувач кафедри), д. ф.-м. н. В. В. Одінцов; 4 доцента: к. ф.-м. н.  Ю. К. Івашина, к. ф.-м. н. О. В. Немченко, к. ф.-м. н., докторант ХДУ С. Г. Кузьменков, к. п. н., докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова І. В. Коробова; ст.викладач І. Р. Павлова; асистент О. А. Барильник-Куракова; завідувач обсерваторії, аспірант ХНУ ім. В. Н. Каразіна  М. О. Бабенко,  завідувач навчальних лабораторій - Н. В. Куриленко та 8 лаборантів: І. О. Коновалова, Н. М. Сентюкова, Т. О. Шатайлова, Т. В. Богданова, А. М. Хороняк, Н. Г. Лотоцька, Г. Я. Сухокобила, аспірант ХДУ Н. О. Гай.

 

Ст. викладач кафедри фізики Б. О. Малінський у науково-дослідній лабораторії високотемпературних напівпровідникових та спеціальних сплавів.

Ст. викладач Б. Г. Макасевський у науково-дослідній лабораторії високотемпературних напівпровідникових та спеціальних сплавів.

К. ф.-м. н., доцент кафедри фізики О. Я. Кучма під час підготовки до заняття.

Співробітники кафедри фізики разом з завідувачем С. М. Львовим та директором ХДПІ П. Богдановим.

Співробітники кафедри методики викладання фізики.

К. ф.-н. н., доцент С. С. Ли під час занять з електротехніки.

Співробітники кафедри методики викладання фізики разом з першим завідувачем, к. п. н., професором М. С. Білим.

Співробітники науково-дослідної лабораторії високотемпературних напівпровідникових та спеціальних сплавів О. Г. Гречко та О. Гончаровский.

Ст. викладач кафедри фізики, завідувач науково-дослідної лабораторії високотемпературних напівпровідникових та спеціальних сплавів В. Ф. Колотун зі співробітниками.

К. ф.-м. н., доцент С. Г. Кузьменков у лабораторії обчислювальної техніки.

К. ф.-м. н., доцент Л. С. Міма.

К. ф.-м. н., доцент В. Г. Чарнецький під час досліджень.

 

 Викладацький склад кафедри фізики та методики її навчання 2017р.

 

Важливим напрямком у системі роботи кафедри є зв'язок зі школами міста і області. На кафедрі фізики понад 20 років функціонує методичний семінар вчителів фізики, на засіданнях якого обговорюються актуальні проблеми методики навчання фізики членами кафедри. Щорічно проводяться науково-методичні конференції (за останні роки проведено 11 всеукраїнських студентських конференцій) і 10 конференцій для викладачів різних рівнів з актуальних питань методики навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВНЗ. У них приймають участь науковці з різних навчальних закладів та науково-дослідних інститутів України. За результатами конференції видано 21 збірку наукових праць (за редакцією В. Д. Шарко).

Також ведуться дослідження  у науково-дослідній лабораторії фізики твердого тіла доцентами О. В. Немченко, Ю. К. Івашиною та її завідувачем професором В. В. Одінцовим.

 Працює астрономічна обсерваторія. З 2008 р. завідувачем обсерваторії є М. О. Бабенко. В приміщеннях обсерваторії відбуваються лекційні, практичні, лабораторні заняття з астрономії під керівництвом доцента С. Г. Кузьменкова та методики навчання астрономії під керівництвом доцента І. В. Коробової. Обсерваторія також проводить оглядові лекції з астрономії та вечірні спостереження для студентів університету та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Херсона та області.

 

4. Співробітники кафедри фізики

Ніна Антонівна Бабаєва кандидата педагогічних наук, доцента кафедри методики фізики Херсонського державного університету Н. А. Бабаєвої відоме не тільки всім вчителям фізики Херсонської і Миколаївської областей, а й багатьом науковцям України. Майже півстоліття пропрацювала вона на кафедрі методики викладання фізики одного з найстаріших навчальних закладів Херсонщини. Результатом її копіткої роботи є творча праця понад 1800 кваліфікованих вчителів фізики, які навчають дітей в школах України, Росії, Молдови, Білорусі, Ізраїлю та інших країн.

У 1954 р. її було запрошено на посаду викладача щойно створеної кафедри методики викладання фізики. Розумний учитель,  талановитий науковець, вона відразу ж почала займатися науковою роботою, результатом якої став захист кандидатської дисертації. Напрями наукової роботи Н. А. Бабаєвої були пов'язані з  пошуком шляхів розвитку розумової діяльності учнів у процесі навчання фізики, з удосконаленням навчального процесу з фізики, підвищенням ефективності підготовки вчителів фізики. Понад 70 наукових праць Н. А. Бабаєвої присвячені дослідженню актуальних проблем методики навчання фізики. Це методичні посібники, статті у провідних виданнях, рекомендації з різних аспектів викладання фізики в школі і вузі, у тому числі "Картки з фізики для 6 класу" (1974 р), "Картки з фізики для 9 класу" (1979 р) "Методичні рекомендації до планування матеріалу з фізики для 9 класу" (1983 р.) "Методичні рекомендації для вчителів і учнів до вивчення фізики за модульною технологією" (1999 - 2002 рр) та ін.

З 1980 року Н. А. Бабаєва очолила кафедру методики викладання фізики в ХДПІ і керувала нею 9 років. Це була перша жінка - завідувач такої кафедри в Україні. Про її успіхи на цій посаді свідчать 5 медалей і знак "Відмінник освіти України", який Ніна Антонівна отримала двічі (у 1967 і 1997 рр). Високий рівень компетентності дозволяв Ніні Антонівні керувати експериментом з апробації підручників фізики, рецензувати наукові праці таких видатних науковців як С. У. Гончаренко, О. І. Бугайов, співпрацювати з такими вченими як д. п. н. Н. О. Родіна, к. п. н. Г. В. Самсонова та ін. 

У 2017 році до професорсько-викладацького складу кафедри входять 12 викладачів, серед яких доктори наук, професори (В.Д.Шарко, В.В.Одинцов, С.Г.Кузьменков, І.В.Коробова), доценти (Ю.К.Івашина, О.В.Немченко, Т.Л.Гончаренко), старші викладачі (Н.О.Єрмакова-Черченко, Н.В.Куриленко), викладачі Г.І.Сунденко, О.А.Барильник-Куракова.

Імідж кафедри створювали і продовжують створювати її співробітники. Серед них:

Шарко Валентина Дмитрівна доктор педагогічних наук, народилася 1 січня 1950 р. у смт Новій Маячці Цюрупинського району Херсонської області. У 1966 році з «Золотою медаллю» закінчила Голопристанську ЗОШ №3 Херсонської області і поступила на фізико-математичний факультет ХГПІ ім..Н.К.Крупської, який закінчила у 1970 р. Отримала диплом «З відзнакою», здобувши кваліфікацію вчителя фізики та астрономії. У 1983 р. у вченій раді НДІ педагогіки УРСР захистила дисертацію «Елементи екології в курсі фізики середньої школи» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 — «Теорія та методика навчання (фізика)». Упродовж 1983-2004 рр. у Херсонському державному педагогічному інституті обіймала посади старшого викладача, доцента, завідувача кафедри методики навчання фізики; в Академічному ліцеї при ХДПІ 15 років викладала фізику. Отримала звання «Соросівський вчитель». У 2007 р. в спеціалізованій вченій раді Київського державного педагогічного інституту ім.. М.П.Драгоманова захистила докторську дисертацію «Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики в умовах неперервної освіти» і стала першою жінкою-доктором педагогічних наук в Україні зі спеціальності 13.00.02 — «Теорія та методика навчання (фізика»). З 2007 р. очолює кафедру фізики та методики її навчання у Херсонському державному університеті. Маєнаукову школу (15 аспірантів і здобувачів захистили під її керівництвом кандидатські дисертації, 5 завершують дисертаційні дослідження). Є автором трьох монографій, 28 методичних посібників та рекомендацій для студентів, вчителів і учнів (12-ти з них надано гриф МОН України, а на 13 одержано авторські свідоцтва), понад 300 статей з різних аспектів теорії і методики навчання фізики; є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій з теорії та методики навчання фізики, математики та професійної освіти. Отрималазвання «Почесний доктор наук». У 2009 році нагороджена "Академією педагогічних наук України знаком «Ушинський К.Д.».

Одінцов Валентин Володимирович доктор фізико-математичних  наук, професор. Народився у 1937 році в м. Дніпропетровськ. Закінчив Херсонську семирічну школу № 22, середню школу робочої молоді № 2. У 1960 році закінчив Херсонський державний педагогічний інститут, після чого навчався в аспірантурі при Інституті проблем матеріалознавства АН України. У 1971 році захистив кандидатську, а у 1994 – докторську дисертацію.

У Херсонському державному педагогічному університеті працює з 1970 року на посадах викладача, доцента, декана загальнотехнічного факультету, заступника декана фізико-математичного факультету, завідуючого кафедрою методики фізики, секретарем парткому інституту, проректором з науково-дослідної роботи. З 1995 року В.В. Одінцов є діючим професором кафедри фізики ХДУ.

Напрями наукової діяльності: фізика твердого тіла: бориди рідкісноземельних металів; напівпровідникові матеріали; педагогічні та методичні аспекти викладання фізики у вищій школі.

В.В. Одінцов - автор понад 220 науково-методичних праць. Серед них монографія «Додекабориди рідкісноземельних металів», «Протипожежна робота під час вивчення курсу фізики у школі», «Російсько-український словник пожежно-технічних слів, термінів та професійних висловів», науково-методичні посібники «Фізика твердого тіла».

У 1995 році В.В. Одінцов обраний дійсним членом Міжнародної академії екології та Безпеки життєдіяльності (м. Санкт-Петербург), а у 1996р. – дійсним академіком Академії зв’язку України (м. Одеса).

В.В. Одінцов є активним членом Наукової експертної ради (фізика) Міністерства освіти та науки України,членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій. За багаторічну, самовіддану працю, професіоналізм В.В. Одінцов нагороджений"Заслужений працівник освіти України", Знаком "За наукові досягнення",Почесним знаком «Відмінник освіти України». Одінцов В.В. почесний член добровільного пожежного товариства України.

Чуйко Геннадій Петрович доктор фізико-математичних наук, професор. Народився 1січня.1947 року. На кафедрі фізики ХДУ працював з 1980- 2004 рр. ХХХ У 1970 р. закінчив з відзнакою електрофізичний факультет Кишинівського політехнічного інституту (нині Технічний університет Молдови) за фахом – «напівпровідникові прилади». 1975 р. – захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Фізика напівпровідників та діелектриків» в Інституті прикладної фізики Академії Наук Молдови (м. Кишинів). У 1989 р. відбувся захист докторської дисертації зі спеціальності «Фізика твердого тіла» на Фізичному факультеті Київського університету (нині Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ). Автор понад 150 наукових та методичних праць, зокрема 1 монографії, має 2 авторських свідоцтва на програмні продукти та твори. з 2008 року працює в Чорноморському державному університеті ім Петра Могили.завідувачем кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованиї технологій і систем. Працює над теоретичними проблемами фізики твердого тіла, займається також проблемами математичного моделювання в сучасних комп’ютерних математичних середовищах, проблемами педагогіки вищої школи, зокрема впровадженням Болонського процесу в вищі навчальні заклади України.

 Кузьменков Сергій Георгійович – канд.фіз-мат наук, доктор пед. наук, професор народився 14.11.1952 року у м. Херсон. У 1969 р. закінчив школу №20 м. Херсона з «Золотою медаллю». У 1969 році вступив до Харківського державного університету ім. А.М. Горького (нині Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), який закінчив у 1975 р.

З 1975 по 1986 р. працював молодшим науковим співробітником у астрономічній обсерваторії Харківського університету. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вимірювання подвійних зір і кутових діаметрів червоних гігантів за допомогою 6-метрового телескопу методом спекл-інтерферометрії» у Московському державному університеті зі спеціальності «Астрофізика».

З 1986 року працює у Херсонському педагогічному інституті ім. Н.К. Крупської на викладацьких посадах. З 1994 по 2008 рік працював заступником декана з начальної роботи факультету фізики, математики та інформатики. У 2013 р. перший в Україні захистив докторську дисертацію з методики навчання астрономії з теми: «Теоретико-методичні засади фундаменталізації підготовки майбутніх учителів астрономії» (наук. керівник д.ф.-м.н. К.І. Чурюмов). Вчене звання професора отримав у 2016 році. Викладає дисципліни: «Астрономія», «Астрофізика», «Методика навчання астрономії», «Фундаментальні фізичні та математичні константи», «Квантова механіка», «Фізика атомного ядра та елементарних частинок», «Теорія ймовірностей та математична статистика». Має понад 80 публікацій, з яких перші українські збірники задач з астрономії «Сонячна система» (2007 р.) і «Зорі» (2010 р.). Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій з теорії та методики навчання фізики, математики та професійної освіти.

Івашина Юрій Кирилович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики. Народився 01.01.1946 року. Закінчив у 1964 році Семенівську школу Дніпропетровської обл.. із золотою медаллю, а у 1970 році - з відзнакою фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного університету зі спеціальності «Системи автоматичного керування». У додатку до диплому не мав жодної четвірки. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.04.07. «Фізика твердого тіла» в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка. З 1976 року працює викладачем, а потім доцентом кафедри фізики. З 1998 по 2007 р. завідував кафедрою фізики Херсонського педагогічного інституту, а потім державного університету. Викладає курси «Загальна фізика (електрика і магнетизм)», «Теоретична фізика». Опублікував понад 80 статей в наукових журналах і збірках наукових праць.

За багаторічну, самовіддану працю, професіоналізм Івашина Ю.К. нагороджений «Почесним знаком «Відмінник освіти України» 

Коробова Ірина Володимирівна доктор педагогічних наук, народилася 13 січня 1958 р. в с. Промисловці Приморського краю (Росія) у сім’ї військовослужбовця. У 1975 р. із золотою медаллюзакінчила Голопристанську ЗОШ № 3 у Херсонській  області. У 1976-1980 рр. навчалася на фізико-математичному факультеті Херсонського державного педагогічного інституту, який закінчила з відзнакою. з 1993 р. — працюваланапосадах викладача, старшого викладача та доцентакафедри фізики та методики її навчання ХДУ.

На засіданні спеціалізованої вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова у  2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток дивергентного мислення учнів основної школи у навчанні фізики» зі спеціальності «13.00.02 - теорія і методика навчання (фізика)», а у січні 2017 року подала до захисту докторську дисертацію «Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики на засадах індивідуального підходу». Працює доцентом кафедри фізики та методики її навчання з 2004 року. Викладає дисципліни «Методика навчання фізики», «Практикум з розв’язування фізичних задач», «Основи методичної діяльності учителя фізики», «Загальна фізика (механіка)», «Основи експериментальної фізики», «Олімпіадні задачі», «Фізичний  практикум у профільній школі».  Має понад 190 наукових праць в Україні та за її межами, зокрема дві монографії, 20 навчальних та навчально-методичних посібників. Життєве кредо І. В. Коробової: «Хто не йде вперед, той іде назад».

Немченко Олександр Валентинович кандидат фізико-математичних наук, народився у 1956 році в м. Херсоні. Навчався у ЗОШ № 30 з поглибленим вивченням фізики та математики. У 1978 році закінчивХерсонський державний педагогічний інститут, отримав диплом зі спеціальності «Фізика, вчитель фізики». У  квітні 1992 року захистив дисертацію на тему  «Аномалії електропереносу водню і внутрішнього тертя в твердих розчинах  системи  Та-Н»  і у 1993 році отримав диплом кандидата фізико-математичних наук  зі  спеціальності «01.04.07 - Фізика твердого тіла» . Від 20.04.2001року  - доцент кафедри методики фізики. Започаткував новий напрям наукових досліджень на кафедрі «Дослідження структури наноматеріалів за допомогою тунельного мікроскопу». Викладає дисципліни «Загальна фізика», «Основи нанотехніки», «Радіоелектроніка», «Архітектура ЕОМ», «Інформаційні технології у фізиці». Має понад 200 публікацій.

Міма Лідія Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент. Народилася 14.09.1948 році у м Херсоні. Навчалася у школі-інтернаті фізико-математичного профілю при Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка, яку закінчила у 1966 році зі срібною медаллю. Вищу освіту здобувала на фізичному відділенні Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, який закінчила у 1972 році. Дисертацію «Спин-зависимая рекомбинация в пластически деформированом кремнии» захистила у 1985 році, отримавши диплом кандидата наук за спеціальністю «01.04.07 - Фізика твердого тіла». Викладала «Загальну фізику». Померла 28.02 2006 року.

Гончаренко Тетяна Леонідівна - кандидат педагогічних наук. Народилася  у 1972 році в м. Саров Нижегородської області. У1989 р – закінчила  СШ № 27 м. Херсон зі срібною медаллю. Протягом 1989 - 1994 рр. навчалася на  фізико-математичному факультеті ХГПІ ім. Н.К.Крупської, який закінчила з  відзнакою. Отримала кваліфікацію вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки. Під час навчання з 1990 по 1994рік отримувала Ленінську стипендію. У 2006 році завершила навчання у магістратурі, отримала диплом з відзнакою. Набула кваліфікацію викладача образотворчого мистецтва, етики, естетики та художньої культури. З 2012 року – член Національної спілки художників України. У грудні 2013 року захистила дисертацію «Формування готовності вчителя фізики до проєктування навчального процесу у післядипломній освіті», у лютому 2014 року отримала диплом кандидата педагогічних наук. Викладає дисципліни «Загальна фізика», «Історія фізики», «проєктування навчального процесу з фізики». Має понад 50 публікацій, серед яких одна колективна монографія, 4 – навчально-методичних посібника, з них 2 - з Грифом МОН України, на два видано авторські свідоцтва, .

Єрмакова-Черченко Наталія Олександрівна - кандидат педагогічних наук. Народилася 17.12.1984 р. У 2001 році закінчила Херсонський ліцей журналістики, бізнесу та правознавства. У 2006 році закінчила Херсонський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію викладача фізики; вчителя основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності. З 2006 року працювала на посаді лаборанта кафедри фізики. З 2008 по 2011 роки навчалася у аспірантурі за спеціальінстю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) при кафедрі фізики та методики її навчання Херсонського державного університету. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Розвиток предметної компетентності учнів основної і старшої школи під час навчальної практики з фізики» у спеціалізованій вченій раді Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. З 2012 року працює на посаді старшого викладача кафедри, виконує обов’язки керівника практикою факультету фізики, математики та інформатики. Дисципліни, які викладає: «Загальна фізика (оптика, електрика та магнетизм)», «Фізика з основами геофізики», «Квантова фізика», «Шкільний фізичний експеримент». Має понад 100 публікацій, серед яких 2 навчально-методичних посібника З них один має Гриф МОН України. На один видане авторське свідоцтво.

Івченко Володимир Валерійович – кандидат фізико-математичних наук. Народився в 1974 році в місті Херсоні. У 1991 році закінчив середню школу№30 з поглибленим вивченням фізики та математики. У 1997 році закінчив Херсонський державний університет і отримав ступінь магістра фізики з відзнакою. У 2006 році отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних аук (спеціалізація 01.04.07 "Фізика твердого тіла"). У 2000 р. був прийнятий на роботу асистентом кафедри фізики ХДУ як молодий спеціаліст . Упродовж 2000-2008 років працював на посадах асистента, викладача, старшого викладача та доцента кафедри фізики ХДУ. З 2008 року працює в Херсонській морській академії.

Колотун Василь Федосійович народився 20.02.1938 року в селі Велика Олександрівка Херсонської області. У 1963 році закінчив фізичне відділення фізико-математичного факультету ХДПІ, отримав спеціальність «учитель фізики і основ виробництва». З 1964 року працював асистентом кафедри фізики ХДПІ. З 1973 року обіймав посаду інженера НДЛ кафедри фізики, а з 1982 року – посаду старшого наукового співробітника. У 1987 році переведений на посаду старшого викладача кафедри методики фізики. Помер  24.07.2004 року.

Куриленко Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук. Народилася 3.03.1976 року у с.Василівка Снігурівського району Миколаївської області. З 1981 р. по 1993р. навчалася у Загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня с.Павлівка, яку закінчила з «Золотою медаллю». У 1993 році поступила в Херсонський державний педагогічний інститут на спеціальність «Фізика та інформатика», який закінчила у 1998 р. З 2001 р. по 2004 р працювала старшим лаборант на кафедрі методики навчання фізики ХДУ. З 2006 по 2016 р. обіймала посаду завідувача навчальними лабораторіями кафедри фізики та методики її навчання. З 2012 р. по 2015 р. навчалася в аспірантурі при ХДУ за спеціальністю 13.00.02 - Теорія та методика навчання (фізика). У 2015 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування екологічної компетентності учнів основної школи під час вивчення фізики», науковий керівник д.п.н., професор Шарко В.Д. З 2016 р. і по теперішній час працює на посаді викладача кафедри фізики та методики її навчання ХДУ. Викладає наступні дисципліни: «Основи екологічної освіти», «Фізика» для студентів спеціальності 101. «Екологія»,102 «Хімія», 014.06 «Середня освіта (хімія)», «Квантова фізика», «Електрика та магнетизм». Є автором .. публікацій, з них 3 методичних посібника, яким надано Гриф МОН України і видано авторські свідоцтва.

Сунденко Ганна Іванівна – народилася 14.12.1985 року у м. Херсон. З 1993 р. по 2003р. навчалася у Херсонській спеціалізованій школі І-ІІІ ступеня №27, яку закінчила зі «Срібною медаллю». У 2003 році вступила до Херсонського державного університету на спеціальність «ПМСО. Фізика». У 2008 році отримала диплом магістра з цієї спеціальності. З 2003 р. по 2016 р. працювала лаборантом кафедри фізики та методики її навчання Херсонського державного університету. З серпня 2016 р. працює завідувачем обсерваторії Херсонського державного університету. З 2015 р. навчається в аспірантурі при ХДУ за спеціальністю 13.00.02 - Теорія та методика навчання (фізика). Працює над дисертаційним дослідженням з теми «Формування наукової картини світу шляхом реалізації міжпредметних зв’язків фізики та астрономії з предметами природничо-математичного циклу», науковий керівник д.п.н., професор Кузьменков С.Г. Викладає дисципліни: «Астрономія», «Астрофізика», «Фундаментальні фізичні константи», «Інформаційні технології в фізиці».

Барильник-Куракова Оксана Анатоліївна  викладач кафедри . Народилася  у 1974  році в смт Велика Лепетиха. У 1991 році закінчила Великолепетиську середню школу №2 з «Золотою медаллю». Протягом п’яти років навчалася у Херсонському державному педагогічному інституті ім. Н. К. Крупської на спеціальності «Фізика» і в 1996 році отримала диплом спеціаліста. У 2000 році після навчання в магістратурі ХДУ отримала  диплом магістра зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та інформатика». Протягом 2006-2009 рр. навчалась на денному відділенні аспірантури при кафедрі теорії і методики навчання фізики і астрономії НДПУ ім.. М.П.Драгоманова. Викладає дисципліни: «Загальна фізика (механіка, молекулярна фізика», «Методика навчання фізики. Шкільний фізичний експеримент», «Основи експериментальної фізики».

Має понад 30 публікацій, серед яких  посібник для вчителів «Фізика в мореплавстві. Елективний  курс», якому надано Гриф МОН України.

Бабенко Марина Олександрівна – зав. обсерваторією (2008-2016 рр.). Народилася у 12.03.1983 році у м.Цюрупинськ. Закінчила Цюрупинську ЗОШ №1. У2006 отримала вищу фізичну освіту у ХДУ, здобувши диплом магістра фізики та астрономії. Протягом 2010-2014 рр. навчалася в аспірантурі  Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Шатайлова Таісія Олексіївна – ст. лаборант кафедри.   Народилася 08.06 37 року у м. Херсон. Навчалася протягом 1945-1955 року у середній школі № 27.  У 1960 році закінчила ХДПІ ім. Н.К.Крупської. З 1960 – 1965 працювала в обласному ліцеї. З 1965 року по 2011 рік працювала у ХДУ викладачем, ст.лаборантом кафедри.

Зусиллями вище наведених викладачів і лаборантів кафедра набула статусу однієї з найкращих в університеті, здобула авторитет і визнання серед науковців України і заклала фундамент для подальшого зростання.