Науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла

Оновлено: 13.07.2020

З 2002 року на кафедрі фізики утворена науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла. Лабораторія функціонує на громадських засадах. Керівником лабораторії було назначено завідувача кафедри фізики, кандидата фізико-математичних наук, доцента Ю.К.Івашину. З 2018 року лабораторію очолює кандидат фізико-математичних наук доцент Івашина Ю.К.. Лабораторія співпрацює з Інститутом проблем матеріалознавства НАН України.       

 Основні напрямки досліджень, які проводяться в лабораторії:

  1. Дослідження взаємодії атомів водню з дефектами кристалічної структури металів.
  2. Вплив внутрішніх напружень і структурних дефектів на виділення гідридної фази в системах Ме-Н.
  3. Дослідження фізичних властивостей вищих боридів рідкісноземельних металів.

 У лабораторії розроблено методики досліджень і виготовлено установки для введення водню в метал, дослідження температурних залежностей електро- та теплофізичних властивостей матеріалів, коефіцієнтів термоЕРС і лінійного розширення.

 У лабораторії розроблена, виготовлена і введена в дію унікальна установка для дослідження амплітудної залежності внутрішнього тертя на зразках пластинчатої форми. Установка дозволяє, у напівавтоматичному режимі, вимірювати логарифмічний декремент загасання коливань досліджуваного зразка при відносних амплітудах деформації від 10-6 до 10-3. Для запобігання акустичних витрат, у вимірювальній чарунці створюється вакуум порядку 10-4 мм. рт. ст.

 Коливання зразка, за допомогою індуктивного датчика, модулюють частоту коливань високочастотного (близько 3,8 МГц) генератора. Після частотного детектора утворюється електричний сигнал, пропорційний відхиленню зразка від нульового рівня. Програмований підсилювач з 24 фіксованими коефіцієнтами дозволяє виводити амплітуду сигналу на стандартний рівень двохпорогового амплітудного дискримінатора. Внутрішнє тертя визначається шляхом підрахунку кількості коливань між заданими рівнями амплітуди. Відношення верхнього і нижнього порогів амплітудного дискримінатора, зазвичай, становить 1,2. Результати вимірювань, у реальному масштабі часу, обробляються на комп'ютері, графічно відображаються на екрані, що дозволяє оперативно керувати дослідом. По закінченні чергової серії вимірювань, отримані данні зберігаються у файл, придатний для імпорту у електронні таблиці Excel для подальшого аналізу і публікації.

 За допомогою цієї установки успішно проводяться дослідження утворення і характеристик наносегрегацій водню на дислокаціях в металах IV і V груп.

 Протягом останніх років у лабораторії успішно виконувалася держбюджетна тема «Дослідження фізичних властивостей, впливу деформацій на розчинність водню, зв'язку його атомів з дислокаціями в системах Ме-Н(D)».

 На базі лабораторії студенти спеіальності 014 Середня освіта (Фізика) виконують курсові і випускні роботи, проводять наукові дослідження.

Звіт лабораторії за 2019 р.