Навчальна робота

Оновлено: 13.07.2020

Навчальний процес здійснюється за навчальними планами, які розроблено у відповідності з рекомендаціями Міністерства освіти та науки України, а також згідно з типовими програмами.Викладачами кафедри зроблено акцент на впровадження інноваційних технологій навчання і активізацією самостійної роботи студентів. Кафедра забезпечує викладання професійно-орієнтованих і вибіркових навчальних дисциплін (цикл професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми, цикл дисциплін вільного вибору студентів і цикл фахових дисциплін самостійного вибору ВУЗу) для студентів напряму підготовки Фізика*. Кафедра також проводить викладання загального курсу фізики на інших напрямах підготовки.

Перелік навчальних дисциплін кафедри фізики та методики її навчання

Курс Назва дисціпліни Робоча програма курсу  
 1 курс Загальна фізика. Механіка  Механика  
  Молекулярна фізика та термодинаміка  Молекурярна фізика та термодинаміка  
  Інформаційні технології у фізиці    
  Основи експериментальної фізики /Фізика низьких температур/ Фізика комп'ютерних ігор    
  Фізика вибрані розділи для спеціальності Інженерія програмного забеспечення Фізика   
 2 курс Електрика та магнетизм  Електрика та магнетизм  
  Оптика  Оптика  
  Електроніка/Електротехніка  Електроніка  
  Фізика напівпровідників  Фізика напівпровідників  
  Загальна фізика для спеціальності 014 Середня освіта (Математика) Загальна фізика  
  Загальна фізика для спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) Загальна фізика  
  Загальна фізика для спеціальностей Екологія, Хімія Загальна фізика  
  Медична та біологічна фізика для спеціальності "Медицина"  Мед та біол фізик  
 3 курс Квантова фізика  Квантова фізика  
  Класична електродинаміка    
  Методика навчання фізики  Методика навчання фізики  
  Класична механіка і основи механіки суцільних середовищ  Класична мехніка і оснв мех суц. сер.  
  Шкільний фізичний експеримент / Експериментальні задачі з фізики    
  Практикум з розв'язування фізичних задач / Фізичний практикум у профільній школі  Практ з роз фіз зад  
  Історія фізики / Концепції сучасного природознавства  Історія фізики  
 4 курс Квантова механіка    
  Астрономія    
  Методика навчання фізики   Метод навч фіз  
  Статистична фізика та термодинаміка  Стат фіз. та термодинам.  
  Фізика ядра та елементарних частинок  Фізика ядра  
  Архітектура обчислювальних систем    
  Практикум з розв'язування фізичних задач  Практикум роз фіз задач  
 

Теорія ймовірностей та математична статистика

 теорія ймов  
  Основи методичної діяльності вчителя фізики / Моделювання фізичних процесів з використанням ІКТ  Основи метод діяльн вч. фіз.  
5 курс Новітні досягнення у фізиці та астрофізиці  Новіт досяг у фіз та астрофізиці  
  Методика викладання фізики у закладі вищої освіти  Методика виклад фізик у ВНЗ  
  Методика навчання астрономії  Метод навч астрон  
  Основи нанотехніки  Основи нанотех  
  Фізика твердого тіла  Фізика твердого тіла  
  Астрономія Астрономія  
  Електронна теорія матеріалів / Основи спеціальної та загальної теорій відносності  Електронна теор матеріалів  
  Фундаментальні фізичні і математичні константи / Релятивістьска астрофізика  Фундам фіз і матем конст  
  Концепції сучасного природознавства / Синергетика у фізиці  Конепії сучасного природознавства  
  Творчі задачі з фізики та астрономії / Творчі задачі з астрофізики  Творчі задачі з фізик та астр  
  Матеріалознавство / Технологія матеріалів  Матеріалознавство
  Проектування навчальних середовищ з фізики / Віртуальний фізичний експеримент  Проектування навч серед з фіз

ЗБІРНИК АВТОРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ з дисциплін кафедри фізики та методики її навчання для спеціальностей «014 Середня освіта (Фізика)» «014 Середня освіта (математика)» «014 Середня освіта (Інформатика)» «014 Середня освіта (Хімія)» «102 Хімія» «101 Екологія» «6.040203. Фізика*» «6.040201. Математика*» «6.050103. Програмна інженерія» «121 Інженерія програмного забезпечення» рівні вищої освіти «бакалавр», «магістр»